n MIDDELBURGSC1E C 0 U1A N T. N°* 60 Zatiirclag 1855» 13 Januari]. mi Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- De prijs van gewone Advcrtenticn is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. I makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post f 3,4-0. j Buitengewoon grootc letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. ©itytmitm&sfijc ®ijötngra. aSeUÏDaar»»- 9 fiS «ffaimarij. lieden morgen omstreeks half tien ure ontstond er brand in den schoorsteen van het gebouw der sociëteit de Verge noeging aan de markt alhier. Dadelijk aangebragte doel matige hulp heeft echter den brand in zijne begiuselen gestuit., waardoor de inmiddels aangekomene brandspuiten zelfs geen water hebben behoeven te geven. De tweede kamer der arrondissements-regtbank alhier vonnissende in correctionnele zakenheeft, in hare zitting van gisteren den uitgever, van //de Ekster" schuldig ver klaard aan beleecliging der ministersin het no. van 4 Oc tober 1854 van dat blad, en diensvolgens veroordeeld tot eene geldboete van 25 en in de kosten. Men schrijft ons uit Goes van II dezer; h In de vergadering van de kamer van koophandel alhier op gisteren gehouden, is na drie stemmingen bij loting tot voorzitter voor het loopende .jaar gekozen de heer O. Ver hagen, ter vervanging van den heer J. Fransen van de Putte. VTot onder-voorzitter werd benoemd in plaats van den heer O. Verhagen, de heer J. P. Burger. Nu twee jaren geleden maakten wij melding van een loteling die slechts de lengte had van 131 ned. duimen dit .w is in dat opzigt nog merkwaardiger daar een der lotelmgenzonder mismaakt te zijn slechts 116 ned. duimen groot is; zijne ouders, waarvan de moeder overleden is, zijn beide goed uitgegroeid en zelfs van meer dan middel bare grootte. Als eene bijzonderheid verdient gemeld te worden dat zondag 11.even buiten de gemeente Zierikzeemet de hand is gevangen een reigerals zijnde zoodanig in de struiken verward dat het dier niet kon ontvlugten. Bij de mededeeling van 's konings besluit van 9 dezer, houdende bepalingen omtrent de premien voor de onderschei dene zee-visscherijen over 1855aan de gedeputeerde staten van ZuidhollandNoordholland, Zeeland en Friesland, noo- digt thans de minister van binnenlandsche zaken ieder dier collegien voor zoo veel hem betreft uit, om namens Z. M. aan de belanghebbenden te kennen te geven: 1. dat voor de tukken van visschery, genaamd de beng- of hoekwant en de beug- of wintervisscherijdie beide voor 3/5 in 1855 en voor 2/5 in J856 uitgeoefend worden, de premie, bij Zr. Ms. tegenwoordig besluit toegezegd, alleen zal worden betaald in reden van het 3/5 der visschery van 18552. dat bij de regering het voornemen niet bestaat om in destaats- begrooting van 1856 een artikel voor premien ten behoeve der visscherijen op te nemen. In de residentie is aangekomen en aan het hotel Het groot keizershof afgestapt Z. D. H. prins Karadj abenoemd gezant van de Ot.tomannische Porte bij het nederlandsehe hof, vergezeld van hoogstdeszelfs familie en gevolg. De Noordbrabantcr meldt dat van wege den stoel aan den minister der roomsch-katholijke eeredienst eene me daille en een gouden rozenkrans zijn ter hand gesteld. Dezer dagen is bij de plaatselijke directie te Veen- huizen, van de permanente commissie der Maatschappij van weldadigheid, namens haren chef, Z. IC. H. prins Frederik der Nederlanden, een schrijven ontvangen waarbij aan de geestelijken, geneeskundigen en ambtenaren hulde gebragt wordt voor hunne loffelijke bemoeijingen gedurende het heer- schen der cholera; terwijl levens, als blijk van bijzondere tevredenheid, bij een daarnevensgaand besluit aan de ge neeskundigen en den apotheker geldelijke gratificatiën toe gelegd zijn. Naar men beweert zouden de minister van koloniën en de tegenwoordige gouverneur-generaal in geene zeer gunstige verhouding tot elkander staan; men gaat zelfs zoo ver 'van te verzekeren dat 'de heer Pahud aan den koning zou hebben voorgesteld om den heer Duymaer van Twist terug te roepen vóór liet 5jarig tijdvak der waarneming zijner betrekking zou zijn verstreken. L'echo universel deelt een artikel uit een der ameri- kaansche dagbladen mede, ais een nieuw bewijs dat de aandacht der publieke meening in Amerika en daar van zoo overwegenden invloed op ouze koloniale politiek meer dan vroeger is gevestigd. Tot dus ver was men gewoon enkel in Engeland dc ge vaarlijke magt te zien die onze koloniën bedreigt; reeds sedert lang hebben de waarschuwingen niet ontbroken, om ook voor de houding van Amerika de oogen niet te sluiten. De onderhandeling met Japan, het gebeurde met Gibson, de aanmatigingen op Guragap, het in bezit nemen van het Vogel-eilanddat alles en zoo veel meer bewijst dat die waarschuwing niet in den wind geslagen mag worden. Men verneemt dat t.en gevolge der reductie van het cijfer van 14,500 tot verhöoging van de bezoldiging der- gezanten op do begrooling van 1855 voorgedragen die verhoogingen niet zijn verleend zoo als zij oorspronkelijk waren geregeld. Zijn wij wel ouderrigt dan is aan de zanten b'ij de hoven van Baden en Beijerenbij het hof van Frankrijk en bij dat van Zweden en Noorwegen eene hoogei-e bezoldiging van 1000 toegekenden aan de ge zanten in Spanje, Oostenrijk, Hanover, Noord-Amerika, Hus- land, missen en bij het du-'-sche bondgenootschap 500. Te 's Hage ziet thans het licht het tarief //des droits d'entrée et de sortie des Pays-Bas, modifié par la ioi du •1 septembre 1854, et les lois de navigation du S AoutJSöO." Deze verzameling is naar het officiële tarief vervaardigd en is op last der regering in het franseh vertaald. Deze uit gave strekt ter voldoening aan het verlangen, door denbeer van Rijckevorsel in de eerste kamer der sta ten-generaal te kennen gegeven, dat de veranderingen in onze scheepvaart en handels-wetgeving- meer in het buitenland bekend zouden worden gemaakt. Als een nieuw bewijs welke onderstand en hulp dc reddingsvaartuigen van de Zuidhollandsehe maatschappij tot redding van schipbreukelingengevestigd te Rotterdam en die in het Brouwershaveiisehe gat gestationeerd zijn, aanhoudend aan de scheepvaart bewijzenwordt gemeld dat een man van don reddings'kotter Willem van Houten het oorlog-stoomschip A ra ster dam op den 29 december 11. uit zee veilig op de reede van Vlissingen heeft gebragt terwijl op gelijken tijd gemelde kotter het voorgaats komen de barkschip Koninklijke Nederlaudsche Yachtclub, gevoerd door. kapitein E.' vou Liiidernvan circa drie mijlen buiten de ton tot op de reede van Brouwershaven heeft voor- gezeild, zoo als de schokker mede hulp heeft verleend aan de aan grond zittende engelsche stoomboot Panther en svel in het uitbrengen van een anker, waarop dezelve vlot is gekomen. SSöaaoeBEiinaags-eEa enn ESesÜEnalesa. Z. M. heeft bij besluit van den 3 jauuarij 11. no. 35 goedgevonden het traktement van den heer A. van der Pluym, als commissaris van policie te Middelburg (dooi den gemeenteraad bij de vaststelling der gemeente-begroo- iing voor dit dienstjaar bepaald op f 1500)te verhoogen met'300. Bij besluit van 8 dezer heeft Z. M. goedgevonden aan dén kunstschilder, de heer H. van Hove Bz.tijdelijk te Antwerpen, vergunning te verleenen tot het aannemen van de onderscheidingsteekenen van ridder der Leopolds-orde hem door Z. M. den koning van Belgie geschonken. Bij Zr. Ms. besluit van den 6 dezer is de officier van gezondheid der 2de klasse J. H. Lente, op zijn verzoek, met den 10 dezer eervol uit 's rijks zeedienst ontslagen. Bij koninklijk besluit van den 8 dezer is bepaald dat de ingenieur van de 1ste klasse bij de marineJ. W. L. van Ooi-dt, thans directeur der nederlandsehe stoomboot-maat schappij te Rotterdammet den rang van hoofd-ingenieur der marinezonder genot van bezoldiginga la suite van. het korps ingenieurs der marine zal gevoerd worden. Bij 's konings besluit van 25 december 11. is de heer A. 11. W. baron de Koekthans resident van. Batavia benoemd tot lid in den raad van Nederlandsch Indie. Bij koninklijk besluit van den 21 december 11. is aan den koloneldirecteur der genie van het leger in Oost-Indie W. C. von Schierbraud, vergunning verleend tot het aanne men en dragen van de versierselen der orde van Albrecht, hem geschonken door Z. M. den koning van Saksen. Bij koninklijk besluit van den 23 december 11. zijnten vervolge van dat van c!en 21 oclober 11.houdende toeken ning van eervolle beloouingen ter zake van de in 1S53 en 1854 plaats gehad hebbeude krijgsyerrigtingen in de Wester- afdeeling van Borneoalsnog benoemd tot ridders der 4de klasse van de militaire Wille ras-orde, de hier oncler genoemde militairen van het leger in Nederlandsch-Iudie, alsa. ter zake litinher verrigtingen in 1S53 de sergeant G. A. J. von Kujava en de korporaal C. J. Schmidt, beiden van het wapen der infanterieen h. ter zake hunner ver rigtingen in 1853 en 1854, de korporaal der infanterie J. C. F. Stand e en de kanonnier der 1ste klasse E. Pitieaus, van het wapen der artillerie. ÏScasnstfesfl eca "Wesa. De Revue des deux mondes heeft twee prijsvragen uit geschreven voor in dat tijdschrift te plaatsen stukken waarvoor de schrijvers behalve de uigeloofde prijzen, nog bovendien het gewone honorarium zullen ontvangen. Dc eerste, te beantwoorden voor 1 october 1855, is een op stel van 6 a 7 blad druksHoe zou men den letterkun digen geest kunnen doen herleven en eene intellectuele be weging doen ontstaan van den zelfden aard als die welke de laatste periode der restauratie en de eerste jaren dei- regering van 1S30 hebben gekenmerkt F" De prijs is 2500 fr. De tweede, te beantwoorden voor 1 jauuarij 1S56, in minstens 16 blad druks, is //Een zede- en karakterkundige roman uit onze XIXde eeuwmet de strekkingen en de morele denkbeelden die onder de pen van den opmerker kunnen voortvloeijen uit een tafereel van het hedendaagsche levenwaarin de verschillende nuancesdie men in eene door zoo vele schokken cn hartstoglen bewogene maat schappij kan opmerkenteruggevonden worden." De prijs is 5000 fr. EC e srïi sa 3 ua w a Ouwerkcrk 7 jauuarij. Onze geachte leeraar ds. H. J. van Ingen vierde heden zijne vervulde 40jarige evan geliedienst, in de gemeente Sirjansland, Waarde, Arne- muiden en ruim 30 jaren onder ons. De tekst zijner feest rede was Deuter. 8 vers 2a.: Gij zult gedenken aan al den weg, dien u de Heer uw God deze veertig jaren geleid heeft. Mi&rïsae. Omtrent de reis en het stranden van Zr. Ms. stoomschip Cycloop wordt van goederhand het volgende gemeld: //Na bekomen bevel van den minister van marine cn 11a water en steenkolen te hebben ingenomenheeft de O y c 10 0 p den 24 december, te gelijk met de Amsterdam., de rei? van Elseneur naar Vlissingen aangenomen. Iu den nacht van 24 op 25 december heeft men spoedig de Amsterdam uit het gezigt verloren. De winddie uit het noordwesten begon toe te nemenvertraagde den voortgang van de Cycloop bovenmate, en het bleek alras dat dit schip, bruikbaar in de Zuiderzeeniet geschikt was voor een togt in dit jaargetijde in de Noordzee.. Den 25 december kwam er, door het breken van de mm

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1