ALMANAK CADSANDRIA. tl1riÏMö{Qf).eid. Strandvonderij. Landbouwers Inspan enz. ZACHTE OLMEN BOOMEN, TOT III VAN 'T ALGEMEEN, DICHTERLIJKE NALATENSCHAP korten tijd elke fabriek-schoorsteen op last van het gouver nement met een rook-verteerend fornuis is voorzienom dat de publieke opinie dien kolendamp toch niet voor zoo gezond houdt. Wat er van zij zal de tijd moeten leeren. Middelburg, 9 Januarij 1855. Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier maken dankbare melding van de ontvangst eener gift van ƒ100, zijnde een Baukbiljet, no. 410, dato 4 Januarij 1853, op gisteren onder couvert per post bezorgd bij den Heer Mr. N. J. C. Snouck Hurgronje. Diakenen voornoemd, P. DE BROEKERT, Praeses. M. A. 't GILDE, adm. Diaken. Middelburg, 9 Januarij 1855. Parnassijns der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge geven kennis, dat de op den 8 dezer gehoudene Collecte, ten behoeve der Israëlitische Armen heeft opgebragt de som van 294,22; terwijl nog is ingekomen I v M ƒ0,50, den 1 Januarij bij den tweeden ondergeteekende bezorgd. Parnassijns, den edelen gevers dank zeggende voor der- zelver betoonde weldadigheid, bevelen hun verder het lot hunner Armen aan. Parnassijns voornoemd, Js. METZ, President. A. P. HARTLOOPER. IC. JACOBS® Sz., Loco-Secret' Jtóucrlmttra. Heden verloste van een5 Zoon E. J. DE JONGEEcht genoot van J. P. LOMON, Gep. Majoor, Ridder der M. W. O. 4de kl. Middelburg, den 9 Januarij 1855. Eenige kennisgeving. Tot mijne innige droefheid overleed heden, in den ouder dom van bijna 6S jaren, mijne hartelijk geliefde Moeder A. JANTZEN, Wed. H. C. E. ACHILLES. Middelburg, A. M. B. ACHILLES, den 9 Januarij 1855. Eenige kennisgeving. De ondergeteekende brengt Ier kennis van de Belang hebbenden, dat hij met. den eersten Januarij zijne betrekking als Hoofd-Ingenieur der Nederlandsche Landaanwin ning-Maatschappij heeft verlatenen de dienst lieert over gegeven aan den Heer J. H. MULLER, Civiel-Ingenieur te ICruiningen. Bath, 4 Januarij 1855. Jonkhr. J. R. T. ORTT. Derde Oproeping. De Regthebbende op een oud ANKERmet Houten Stek, Zes IJzeren Banden en Kabelring, wegende naar gis sing 2250 Ned. Ponden, de Stok gemerkt Dolphin 4500, gevischt ter Reede van Vlissingen, gelieve zich ter reclame te vervoegen bij den Burgemeester alhier. Vlissingen, den 9 Januarij 1855. Verkooping op de Hofstede bewoond door JACOB DE KAM Wz., gelegen te Oostkapelle, Zaterdag den 13 Januarij 1855, des morgens 10 ure. van 80 a 90 Op gaande ©SBnaesa en Bissen B3©<Üj5SHCN» 9 waaronder velen geschikt voor Werkhout, en eene partij Droog Gekliefd BB©UT alsmede na afloop "daarvan op de Hofstede bewoond door CORNELIS JANSE Dz., 30 Wissen Droog, Hard en Zacht fSehlieiil S3©SJT 9 SS©© Brooge Olmen, AppelPeeren eu Willigen Nflutsaards en eene partij SjnnamJers. De Notaris D. UYTTENHOOVeN sal op Dingsdag i dag den 16 Januarij 1S55, des voormiddags ten 10 ure, aan het Huis lett. K, no. 1S5, op de Oostzijde var. de Nieuwe- havón te Vlissingen, publiek presenteren te verkoopen EEN ZEER NETTEN EN EINDELIJKEN INBOEDEL, bestaande in: fijn Chineesch Porcelein,''Glaswerk, Mabony- houten Tafels, Secretaire, Stoelen met Zitlingen, Canapé, eene •Glazenkas, Linnenkast. Engelsch Ledekant opRollen, Bedden, Matrassen, Dekens, Tapijten, Carpetten, Spiegels, Schil derijen. Pleisterbeelden en andere antiquiteitenKoper- Tin-, IJzer-, Hout- en Aardewerk, ICagcheis en andere Vuurhaarden, Planten en wat meer zal worden geveild. 'Alles daags vóór de Verkooping te zien. ESOUTVEIMNG op de Buitenplaats Over- J duin en in de Oranje-Bosschen onder Oostkapelle, Woensdag den 17 Januarij 1855. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zalop Vrijdag den 19 Januarij 1855, des voormiddags ten negen ure, in de Gemeente Nieuw- en Sint-Joosland, aan het Veer van het Sloein het openbaar aan de meestbie denden verkoopen: vier Paarden, oud 6, 17 en 25 jaren, vier Melkkoeijeneen vet Varken, een BarouchetteRij tuigen op Veeren en Riemen in soort, een Wagen, een Lainoenkareen PostkarPaardenwandBouw- en Melk- gereedschapMutsaardHooi enz.voorts Meubelen en Huisraad, als: twee Kabinetteneene Secretaireeene Com mode een Hoekkas een Buffetdrie Hangklokkenvijf Bedden in soort, onderscheidene ICoffij- en Theeserviesen Roomkleur en ander Aardewerk, Tafels, Stoelen, Spiegels, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glaswerk enz. Daags te voren aldaar te bezigtigen. JPÏIffBBLlïEBiE VKRHOOPINiG van- 31 Opgaande zeer geschikt voor Werkhout, staande in de Gemeeente Colijnsplaatop Woensdag den 24 Januarij 1855, des morgens ten 11 ure. De Conditiën liggen ter lezing in het Gemeentehuis al daar. TEGrEBT 30EI TE HUUR &ES WIHEELIKUIS, waarin sints vele jaren eene Affaire in Kruideniers waren en Sterke Dranken is gevestigdin de Korte Noordstraat, C 115 te Vlissingen. Te bevragen bij den Eigenaar C. BALJÉ aldaar. TEE nanet Mei aamslaaaatle EEN YOORNAAM HEERENHUIS, op de Rouaansehe Kade alhier. Adres aan het Bureau der Middelburgsche Courant. TE HUUR EEN RUU BOYENHUIS. Adres bij den Boekbinder HENDRIKSE. TE KOOP EENIGE OBLIGATIEN laste de Polders Schouwen en Burgh en Westland alls f op ScJaonawemrremte 41 pet. 318©© ESMBrgïi en Wesil. S eim IS©© idem SL Franco aanvraagm.et opgaaf van bodonder letter J. bij de Uitgevers der Zierikzeesche Stadscourant te Zierikzee. Die gene welke Zoudag morgen in de Nieuwe Kerk aan het kleine deurtje op de Groenmarktbij vergissingeene groene Zijden gestreepte PARAPLUIE mogt me degenomen hebbenwordt vriendelijk verzocht dezelve te bezorgen bij de Uilgevers dez§r Courant. Eene groot© partij Eiken SCElUTiPiSSLEIV en BSroMilpHaaaSieEa te lcoop bij L. C. VAN BREDA. UA?KBB©SSSUM of nieuwe K©UTEVϧCIS bij L. J. VAN DER HARST Reigerstraat en J. C. VAN DER HARST Langevijle. Nienwe fjandoi'tum of S5onteviscïa Mala ga Cntroeneca en zoete CJainasappelen, Eas- tanjes en SSoSsking- 9 bij H. VAN DER POEL en J. C. VAN DER HARST, 's Gravenstraat. Wordt gevraagd een Persoon, liefst bij de Kavallerie gediend hebbende en genegen in dienst te treden als MAKECSBAUSSISK TE PAARB*. Men kan zich hiertoe ten spoedigste aanmelden, in Persoon of met vrachtvrije Brievenbij D. VAN AARDEin De Witte Leeuw te Sas-van-Gend, met Paspoort en verder vereischte stukkendewijl voor hen die zulks niet bezitten 150 moet worden gestort. Men vraagt terstond een ongehuwd Kruideniers-Be- diende. O 280. Een Jongeling, eene goede hand schrijvende, op een Kantoor benoodigd. Adres met eigenhandig geschreven briefjes onder "lett. A, bij den Boekv. J. M. HENDRIKSE. Een Loopjongen benoodigdbeneden 15 jaar. Adres aan het Bureau dezer Courant. Met Mei eene Burger Dienstmeid beuoodigd. Nieuw- straat H 45. Bij DE GEBR. ABRAHAMS te Middelburg komt vau de pers MIDDELBURGSCH ^DEPARTEMENT DER, MAATSCHAPPIJ voor 1855. Inhoud. Verklaring vau de inrigting van den Kalen derJaartellingen en Eeest.dagen Kalenderin mid delbaren tijd, bevattende de opkomst en ondergang van Zon en Maan, Watergetijden, Tijdsvereffening, Hemelverschijn selen; Jaar- en Veemarkten in Zeeland; Vertrek en aankomst der PestenPortlljst van MiddelburgTafel van de opklimming van het Briefport naar het gewigt, en ver schillende inlichtingen betreffende de Posterijen; Tarief voor den Rijks-Telegraaf, kantoor Vlissingenidem voor de Rotterdamsche Telegraaf-MaatschappijVertrek der Spoortreinen in Nederland en van AntwerpenStoom bootdiensten in Zeeland; Stoombooten van Rotterdam ver trekkende; Diligences en Postwagens ..Omnibus- en Vigi- lantedienst in Zeeland; Diligences van Rotterdam en Ant werpen vertrekkendeZeeuwsche OverzetverenBepa lingen omtrent het openeu en sluiten der Poorten en Barrière» te Middelburg; Tarief van bet Zegel; Verjaardagen van het Koninklijk Huis Nederlaudsch Muntstelsel Vreemde MuntenDe naamlijst der Leden van het Middelburgsch Departement en van de Besturen en Com- missieü uit hetzelveen eindelijk het navolgendeals MENGELWERK. I. Aanteekeningen van Don Antonio Magiuo. II. Anecdotes Spreuken en Vertellingen. III. Prentverbeeldingen van een zevental Voorwerpenmet. toepasselijke Bijschriften. IV. Losse Dichtstukjesals 1. Voorjaar. 2. Nieuwsgierig. 3. Een Man. 4. Jarig wezon 5. Stelen. 6. Goede keuze. 7. Rijkdom en kennis. 8. Ge waarschuwd. 9. Mooi Truitje. 10. Broodwinning, V. Leer zame en vermakelijke Zangstukjes (met Muzijk), als 1. Mor genlied. 2. Bitter. 3. Een liedje van Hadden.55 4. Reekning maken. 5. Benéden en boven. 6. 5t Een en 't ander, en (zon der Muzijk). 7- De Jonker en bet Boerinnel je. VI. Twee en vijftigste vervolg der Natuurlijke Historie, bevattende: Landhuishoudkundige Bijdragen met Afbeeldingen. VIL Geld en Kapitaal. VIII. De Bewaarschool. IX. Korte Kronijk- Pi'ïjs f 98®. De Boekhandelaar A. J. BRONSWIJK te Schoondijke heeft dezer dagen uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: ZEEUWSCB-VLAAfSCH JAARBOEKJE voo ar ÏLSSS. VERZAMELD DOOR J. H. VAN DALE. Tweede Jaargang met een Plaatje. 220 Pagina5s compressen Druk in kl. 8vo. Prijs f 0,90. De Koopers van Ds. H. Q,. Jansen5s Sink Anna ter Muiden,'5 in 1850 bij de Hferen Van Ben them Jutting te Middelburg uitgegeven, worden opmerkzaam gemaakt op dezen tweeden Jaargang van Cadsandria. Zij ontvangen in dezen Jaargang een onmisbaar toevoegsel op genoemd werk, dat in eiken volgenden Jaargang van Cadsandria zal vervolgd worden. Tevens is door hem de Inteekening opengesteld op een5 Dichtbundelgetiteld VAM J. FARO, in leven Landbouwer onder de Gemeente IJzendijke en Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland. Uitgegeven onder toezigt van ©o ï0. BB©©§>. Prijsingenaaid 2 gebonden in Linnen met vergulde Stempos 2,50. Onmiddelijk na de uitgaaf wordt de prijs met 10 pCt. verhoogd. De grootte van dezen Bundel- zal ougeveer 350 Pagina5s bedrageu. Een breedvoerig Prospectus dezer uitgaaf is in alle soliede Boekwinkels voorhanden. ter drukkerij van de gebroeders abrahams»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4