riofluianlvoniiicjing. 3tótjöingm. HXmgchxierk. ItïiöMm «cm thruorr. doel om de franscke officieren en de. engelsche zeelieden te vermoorden. ïïaircddin-pachaminister van policie, was afgezet en de gouverneur van Salonica in zijne plaats be noemd voor laatstgenoemden post was nog niemand bestemd. De generaal Larcher, bevelhebber van de geallieerde troe pen te Konstantinopell\ad eene proclamatie uitgevaardigd, waarin hij aan zijne soldaten voorzigtigheid aanbeveelt en tevens achting voor de inwonersmet toestemming echter van zoo noodig tot hunne eigene verdediging van hunne wapens gebruik te maken. De president van den grooten raad Chekib-pacha was overleden. Het engelsche trans portschip no. 119 was met de geheele lading in de haven van Konstantinopel verbrand. Men had te Konstantinopel tijdingen uit de Krim tot 25 december. De Kussen deden herhaaldelijk uitvallen, doch steeds zonder vrucht. Op dat tijdstip begonnen de troepen der geallieerden de barakken te betrekken. DeEn- gelschen waren nog 400 meters van de vestingmaar zet ten de werkzaamheden met spoed voort en men dacht dat de batterijen den 15 dezer het vuur weder zouden openen. Het gerucht was le Konstantinopel verspreid dat de Kussen een aanval op Eupatoria beproefd hadden, doch terugge slagen waren. Men voegde er bij dat de Turkenzich van een honderdtal paarden en van een zeker aantal Kozakken had den. meester gemaakt. Er waren nog andere russische korp sen naar Eupatoria op marsch men was echter niet bevreesd dat deze de ontscheping der turksche troepen verhinderen zouden die bestemd zijn om het 30,000 man sterke turk sche korps aan te vullendat bestemd is om de operatieu der geallieerde troepen te ondersteunen, Volgens andere mededeelingen uit Konstantinopelvan drie dagen vroegere dagteekeningtelden de geallieerden een buitengewoon groot aantal zieken onder de militairen waarvan een derde Engelschen waren. Volgens telegrafisch berigt uit Weenen van den 7 dezer hadden de gezanten der geallieerden op dien datum met prins Gortschakoff eene conferentie gehad op het ministerie van buitenlandsche zakenwaarin vier punten als grond slagen van de vredes-onderhandelingen zijn aangenomen. Men verzekert dat den vorigen dag tusschen prins Gort scliakoff en den heer jvon Manteuffel eene overeenkomst is geslotenwaarbij Kusland zich tegenover Pruissen ver bindt Oostenrijk niet aan te tasten. De heer von Man teuffel zal die stad den 15 verlaten. The times meldtvolgens telegrafisch berigt uit Londen van den 8 dezer, dat Kusland de vier vredes-voorslagen onvoorwaardelijk heeft aangenomen. The globe bevestigt zulks. Volgens telegrafisch berigt uit Erankfort van den S dezer heeft de priussische regering den 5 dezer, op de uitnoodi- ging van, Oostenrijkstrekkende tot het mobiel maken van zijne troepengeantwoord dat zij voor alsnog daartoe niet kan overgaan. Men verzekert dat Beijeren, Saxen en Wurtemberg mede weigeren zullen hunne contingenten mobiel te maken. Wat Hanover doen zal is nog twijfelachtig. De staten van den derden rang moeten beter gezind wezen. Sjaaxnje. Er is wederom sprake van eene ministeriele wijziging. Bij de geringe homogeniteit vaii het ministerie schijnt men bevreesd te zijn voor een snel naderenden strijd tusschen zijne twee bestanddeelenhet progressistische en het ge matigde. Volgens eene depeche van den 2 dezer heeft de minis ter van financien op eene interpellatie in de cortes geant woord, dat de voorgenomen belasting van 8 pet. op de bin- nenlandsche schuld nimmer zal worden gelegd op de 3 pet. buitenlandsche schuld van 1841. Behalve hetgeen reeds gemeld is nopens de punten die door de commissie t,ot het ontwerpen eenèr nieuwe constitutie zijn vastgesteld, verneemt men nog dat door haar bepaald is dat de wetgevende magt uit twee kamers zal bestaan, wier leden door het volk zullen gekozen wor den; dat er vrijheid van geweten zal zijn en dat niemand vervolgd zal mogen worden wegens zijne godsdienstige ge voelens; het toestaan van het regt van veto aan de kroon bij het goedkeuren der wetten. Omtrent dit laatste punt heeft de commissie echter nog niet uitgemaaktof het veto eene absolute kracht zal hebben dan wel die van opschorting. In de cortes hebben de ongeregeldheden te Malaga aanleiding gegeven tot eene interpellatiedie door den heer •Santa-Cruz en den hertog der Overwinning beantwoord is met de bijvoeging dat er de rust hersteld was. Over Engeland verneemt men dat de opening der por- tugeesche cortes op 2 januarij was afgekondigdalsmede dat er een besluit verschepen was, waarbij alle aan den staat beboorende slaven in de portugesche bezitiingen wor- worden vrij verklaard. Sluitsdilaml. Erankfort 6 januarij Bij sterken toevoer ondergingen gisteren de graanprijzen op de markt te Maiuz eonige ver laging. In weerwil van het verbod der russische regering om granen uit Polen te exporteren worden, na"ar men uitKra- kau verneemt, groote hoeveelheden over de oostenrijksche grenzen geóragt, hetgeen door de omkoopbaarheid der russische tolbeambten en soldaten zeer gemakkelijk wordt gemaakt. JFramlirSjik. Parijs 7 januarij. De regering heeft besloten om de sol daten die den 31 december 11. aanspraak op ontslag gehad hebbenonder de wapenen te houden tot dat zij vervangen zullen zijn door de soldaten van de klasse van 1S54, dat is lot aan de aanstaande lente, De discussion betreffende het veel besproken wets ontwerp op de rekrutering waren eergisteren nog levendi ger dan den vorigen dag. Zij hadden een karakter van on afhankelijkheid en deden aan eeuige parlementaire over blijfselen denkeu. De keizer, hieraan ongewoon, heeft tot de leden gezegd: Mijne hoeren, ik weet niet meer hoe men stemt, gelukkig dat ik die stemming ontberen kan." De keizer die het stelsel van remplacering voorstaat heeft, daarop zinspelende onder anderen gezegd. u Wij zijn geen Spartanen genoeg dan dat wij allen in Frankrijk sol daten zouden willen zijn." Men moet hier wel in liet oog houden, dat de keizer echter de tegenwoordige wijze van remplacering, die hij als een kanker voor het leger beschouwt, wil afgeschaft hebben. De leening vindt overal ruime deelneming. De cor poratie der makelaars heeft voor 20 millioen ingeschreven. Onder de redenen die geleid hebben tot den terug keer van prins Napoleon in Frankrijk behoort ook eene gedurige oneeniglieid met den generaal-en-chef. Het exequator is verleend aan den lieer Thiisvice- consul der Nederlanden te Honfieuren den heer Kerros vice-consul van Hanover te Brest. Den 20 december heeft op de kust van Stora (Algerie) een vreeselijke storm gewoed, waardoor 40 schepen waren gestrand. De stoomboot La ville de Cette was geheel ver ongelukt. Beursberigt 8. Januarij. 3 pet. 67,00. 4£ pet. 91.35. Stoomulsoot «le Schelde. Dagelijksche dienst, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Breskens, Van Breskens op Vlissingen 's morg. 7 ure. 's morg. 7k ure. Van Vlissingen op Neuzen, Van Neuzen op Vlissingen, 's morgens 8i ure. namiddags 12£ ure. Van Neuzen op Hoedekens- Van Hoedekenskerke op Neu- kerke, 's morgens 10A ure. zen, 's morgens ll£ ure. Van april 1851 tot september 1853 mogt liet 4de district van Zeeland zich. verheugen in het bezit van een letterkun dig genootschapwaarvan de leden om de maand te Oost burg bijeenkwamen. Zoo als de opgegeven data aanduiden was liet bestaan van dat genootschap van korten duurhet liet echter eene vrucht achter waarvan wij thans den tweeden jaargang aanschouwenen betreuren wij nog steeds het overlijden der moederwij verheugen ons des te meer iu het welvaren barer vrucht, die haar bestaan tot dus ver in aange name herinnering heeft gehouden. Van 't Zeeumch-Vlaamsch Jaarboekje Cadsandria, verzameld door den heer J. H. van Dale, is bij den boekhandelaar A. J. Bronswijk te Schoon- dijke de tweede jaargang verschenen, tegen den geringen prijs van 90 cent. De lezing daarvan heeft ons zoo veel genoegen verschaft, dat zij ons drijft tot aansporing onzer gewestgenootenen in het bijzonder onzer districtgenooten, om zich dat werkje aan te schaffen. Meer voor het algemeen ingerigt dan ten voorleden jare levert het thans eene aangename en leerzame lectuur op voor al de genendie in de geschiedenis van dit gedeelte van Zeeland eenig belang stellen. De vorm van deze aan beveling eisclit groote beperktheiden wij onthouden ons om die reden van eene beoordeeling der belangrijke stukken die thans in dit jaarboekje voorkomen. Wij bepalen ons tot de mededeelin'g dat het vele historische bijdragen bevat van den kundigen verzamelaaren voorts van de heeren dr. H. A. CallenfelsG. P. KoosGerardH. J. Boolmr. J. Egberts KisseeuwJ. van der Baan en ds. H. Q,. Janssen die dit jaarboekje heeft uitgekozen om er zijne Nalezingen in te plaatsen betreffende zijn gunstig bekend werk over St. Anna ter Muiden. Wij besluiten met den hartelijken wenscli, dat dit jaar boekje een ruim debiet moge ondervinden, en alzoo moge beantwoorden san het nuttig en belangloos streven van liendie zoo krachtdadig tot zijn belangrijken inhoud heb ben medegewerkt. 4de District. H. Heden is van Rammekens naar zee gezeild het fregat schip Koning Willem IIgezagvoerder W. Blaakhert. Heden zeilt naar zee liet fregatschip Phoenixgezag voerder J. E. Verhuist, naar Cardiff en Hongkong. Den 9 dezer zijn van Veere naar zee gezeild de schooner Sea/lowerThomas Atkinsonde brik Samuel en Sarah t K. Robinson; alsmede de brik RiengeWilliam Sinclaer, alle drie van Middelburg naar Sunderland met ballast. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en lieden van de reede van Vlissingen naar zee gezeildCatherine jEliseA. Andersennaar Kopenhageu met stukgoederen WesleyanGreen en JasonBakerbeide naar Londen met tarwe; Morisson, Or win, en Clarinda, Stewart, beide naar Shields; CadetMahy, naar Londen, en "Eliza, Ellis, naar Sunderland, alle vier met ballast; de Tre löverNis sen naar Leith met zink en suikerPbenezerArnold naar Plymouth met tarwe. BBc EfëooEs in EjoaatleHB. In tegenstelling met de theorie dat do rook iu Londen voor de gezondheid der inwoners hoogst schadelijk zijn zou» vindt men in een engelsch weekblad heb volgende ingezon den stukjewaarbij de goede eigenschappen van dien rook in het helderst daglicht worden gesteld. Uit het oogpunt der kunst beschouwd," lezen wijis de rook zeker een groot kwaad, om den zwarten aanslag waarmede hij alle huizen en monumenten bedektmaar uit dat der gezond heid of scheikunde is hij iets zeer weldadigswant hij zui vert de lucht van liet vergif der ongezonde dampen en uitwasemingen. De rook is eigenlijk niets anders dan eene zeer fijne koolstof. De kool in dezen toestand kan met even zoo veel atomen spons vergeleken wordendaar zij even als deze alle schadelijke gassen opslorpt waarmede zij in aanraking komt. In alle sterk bevolkte werkplaatsen en overal waar veel menschen te zamen zijn wordt de lucht min of meer bedorven door hunne uitwaseming, waaruit onzigtbare gaslióudende stoffen opstijgen, zoo als phosphorus, zwavel, waterstof, ammonrak en dergelijke; wel bekend door hun ondragelijken reuk. Maar nu slorpt de zwarte rook, d. i. de koolstof, deze stoffen op en verteert ze als liet ware. Elke centenaar rook slorpt waarschijnlijk 20 cente- ÏFattsscüieni MMfllellBairg- ena Ifcotteardam. naars van deze vergiftige stoffen op, die opstijgen uit de riolen en uit de verschillende werkplaatsan waar dierlijke zelfstandigheden, b. v. huiden, vet, lijm, beenzwart, ber- lijnsch blaauw enz. verwerkt worden. En hieruit laat het zich verklaren clat Londen wel de rookerigstemaar toch zeker niet de ongezondste hoofdstad der wereld is. Der halve is de rook in het tegenwoordige Louden zeker een soort van waarborg voor den gezondheids-toestand der be volking en ,cle mechanische reiniger eener chemisch bedor ven atmospheer." Tot dus ver het artikel. Men weet evenwel dat siuts Uren van vertrek in Januarij. Van Middelburg. Vrijdag 12,'smorg. 5,30 Zondag 14, 7 ure. Dingsdag 16, u 9 Woensdag 17, v 10 Vrijdag 19, ff 4,30 Zondag 215,30 Dingsdag 23, u 6 Woensdag 24, m 5,30 Van B.otfeerdam. Vrijdag 12's morg. 10 ure. Zaturdag, 13, n 10 Dingsdag 165 Woensdag 17, 5 Vrijdag 19n 6 Zaturdag 20, u 6 Dingsdag 239 Woensdacr 24, 9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3