öuitmlcmiïsclir ®ijbütgm. harer beschikking te willen latenten einde alsdan op groote schaal er nog nadere proeven mede te nemen. Marine. Yan Zr. Ms. wachtschip te Ylissingen is overgeplaatst aan boord van Zr. Ms. fregat Prins Hendrik der Nederlanden, liggende te Nieuwe Diep, de adjunct- administrateur F. T. Steiubuch, en in diens plaats aan boord van het wachtschip gesteld de adjunct-administrateur J- F. K. Wissel, onlangs uit Oost-Indie te Ylissingen gear riveerd. Verschillende iXerigien. Bij de waterwerken van de nieuwe Westminster-bridge te Londen worden sedert 5 dezer met het beste gevolg ver lichting-toestellen door middel der electriciteit gebruikt zoo dat men gelooven mag dat dit middel van verlichting spoedig algemeen in gebruik zal wezen. Het aantal troe pen dat van 12 november tot 31 december te Marseille naar de Krim is ingescheept bedraagt 11,200 man infanterie en 1960 man kavallerie. In dien tijd zijn almede 963 paarden of muilezels ingescheept. Meu heeft berekend dat van de tot heden verkochte 12,631- bunders 77 roeden grond ju den Haarlemmermeer-poldergekocht zijn door ingeze tenen van Amsterdam 5306door Noordhollanders over het TJ, ingezetenen van het noordelijk gedeelte van Noord- holland, 1273.95, door inwoners van Alkmaar, Aalsmeer, FrieslandOverijssel Utrecht, Zuidholland en Noordbrabant 6051.82, te zamen 12,631.77 bunders. In het afgeloopen jaar hebben te Londen 953 branden plaats gehad, met. uitzondering van die welke zich alleen tot de sehoorsteenen bepaald hebben. Terwijl men alom over schaarschheid aan remonte-paarden hoort klagen bezit Rusland die in verbazenden overvloed. Yolgens officiële bronnen bedraagt het getal paarden niet minder dan 18 millioen stuks van welke G millioen voor de dienst der kavallerie bruikbaar zijn. Er bestaan aldaar meer dan 2000 paardenfokkerijen, die uitmuntendevurige en duurzame paarden opleveren. Yolgens officiële bronnen bestaat het bondsleger thans uit ruim 525,000 man. Hiertoe levert o. a. Oostenrijk het 1ste, 2de en 3de legerkorps, te zamen ruim 153,000; Pruisseu het 1de, 5de en 6de legerkorps, te zamen 170,500 man; Beijeren het 7de legerkorpsruim 50,000 man; YYurtemberg, Baden en Darmstadt, het 8ste legerkorps van 17,557 man; SaksenKeurhessenNassauLuxemburg en Limburg het 9de legerkorps van 35,336 man; Hanover, Brunswijk, Oldenburg, de Hansesteden en Mecklenburg het 10de legerkorps van 4-9,918 man. Onder deze bondstroepen zijn 71,119 man kavallerie, 10,270 man artillerie met ruim 1100 stukken geschut. Yolgens de wekelijksche opgaven zijn aan de twee hoofd-markten in Vriesland, te Leeuwarden en Sneek, in het jaar 1851 de volgende hoeveelheden boter en kaas aan de waag gewogen, als: te Leeuwarden 2.177.661 ned.pon den boter en 287.572 ned. ponden kaas, zijnde 13.651 ned. ponden boter meer en 22.821 ned. ponden kaas minder dan in 1853; te Sneek 2.202.711 ned. ponden boter en 710.191 ned. ponden kaas. zijnde 23.311 ned. ponden boter meer en 51.753 ned. ponden kaas minder dan in 1853. Te Leeu warden was de hoogste prijs der boter 17 a 50 per 10 ned. ponden, den 17 februarij (in 1853 /18), en de laagste 35, den 9 junij (in 1853/33), en de hoogste prijs dei- kaas/ 30, den 11 julij en 1 december (in 1S53/36.50), en de laagste 26, den 2 junij (in 1S53 /17). Te Sneek was de hoogste prijs der boter 18.50 a 19 den 11 februarij (in 1853/ 17), en de laagste f 35.50 a 36, den 6 eu 13 junij (inlS53 32), en de hoogste prijs der kaas/32 den 11 november (in 1853 3S), en de laagste 25.50, den 2 mei (in 1853 20). Gedurende het jaar 1851 zijn de onderstaande rege lende vorstenprinsendiplomatengeleerden enz. in het buitenland overleden Regereude vorstenKarei III van Bourbonhertog van -v-Parma en van Piacenza; Hendrik LXII, prins van Reuss -Scfileisz Abbas-pacliaonderkoning van EgypteFrederik Ongust, koning van Saksen. /.'[Prinsen en prinsessen de hertog van Sudermauie klein- zobn van koning Oscar I van Zweden; de infant don Fer- /dmand broeder van den koning van Spanje; de hertog van j /Qh'ablaiszoon van koning Y'ictor Emmanuel van Sardinië; koningin-weduwe van Beijeren; de prinses van Canino (Charlotte Zénaide Bonaparte) dochter van koning Jozef; «le prinses Czartoryska. Kardinalen: LambruschiniFornarï. Diplomaten.de markies van Londonderry lord Dudley- jStuart'baron 'de Rochow. i jöeneralenadmiralenstaatsliedende hertog vi n Port- f 'pjpffy- de- veldmaarschalk markies van Anglesea; device- admiraal Hyde-Parker; de schout-bij-nacht Price de admiraal Roussinde admiraal Jacobde admiraal Baudin de ge neraal Strangways; de generaal Du Plat; de generaal graaf van Grüne; generaal Bravo; generaal Antonini; generaal de Bodelsehwingh de russische admiraal Korniloffde rus- sische generalen Schilders, Soïmonoff, Stapalkoff, Meijer, enz.Mussa-pachaverdediger van Silistriageneraal Her- rera, oud-president van Mexicogeneraal Vargas, idem van Venezuela; maarschalk de St. Arnaud (Leroy), opperbe velhebber van het fransche leger in het Oostende gene ralen PaixhansChatry-Lafosse, Ney (hertog van Elchingen), de LourtnelMarbot. Geleerden, letterkundigen: Blondeau de Portalisoud-de- ken en professor van de regtsgeleerde faculteit van Parijs Raoul-Rochetteliéricart de TuryVictor Mauvais doc tor Lallemanddoctor RouxMolloniBlancqui (Ad.) Schelling, doctor Barth, Eischer, Jay, TissotAncelot Baour-Lormain Em. Souvestre de Norvins, Lceve-Wei- mar, Alboise, Cordellier Delanoue, David, Ducaurroyvan den IleylLeuzEichornde Stassart (baron)Montgom- merySilvio PellicoLamennais. Kunstenaarsschildersbeeldhouwers enz.John Mar- tynJ. Joyant, Ach. Giroux, Duval-LecamusChazal Jacquand, Eoyelberg, Madore. Tooneelspelers SainvilleLepeinte de oudeRu'oini miss. Smithson (mad. Berlioz)Rebecca Eelix Jules Sé- veste, mad. Sontag, Desmousseauxmej. Helena Gaussin, Serres, Ch. Kemble, mej. Rimblot. BSaaffg-earlijke Stf&umlL Ylissingen, van 30 december tot 6 januarij. Gehuwd: K. H. Snijders jm. en J. C. Lacroix weduwe. IC. van Boekhoud jm. en C. A. M. Paras jd. J. Q. Kern weduwn. en en J. Schattelijn jd. J. D. van Biemer jm. en J. Nobels jd. Bevallen: A. S. de Weeze geb. Eey, z. A. Suvaal geb. Schoenmakerz. M. A. Maertens geb. Termijnd. H. Koens geb. Dronkersz. OverledenP. Lankester wed.F.Mast43 jaren, E, P. W. Igelhorst, d. 9 jaren. A. J. Brand, d. 3 jaren. C.H. van Breenjd. 16 j. L. Boogaard wed. J. ICooman, 66 jaren. W. E. Adriaansend. 3 jaren. J. van den Dorpel, man van B. de Kat, 45 jaren. J. M. Leenhouts, z. 1 maand. Goesvan 30 december tot 6 januarij. Bevallen: J. van der Straate geb. van de Yelde, z. D. J. Yerbist geb. Hazez. C. Goossen geb. de YVaardd. Overleden: J. P. Maartense, jm. 15 j. A. C. Wiegaud wed. IJ. Arends, 67 jaren. B. J. Hogardie, man van W. Vereist, 57 jaren. Maria Goedhart, jd. 12 jaren. J. de Jonge, z. 4 jaren. Zierikzee, van 30 december tot 6 januarij. GehuwdJ. W. Jan se jm, met H. Rhodes jd. BevallenN. van der Werf geb. Oruee z. D. M. de Vries geb. Graus d. J. C. Schoenmakers geb. van der Nood, d. Overleden: P. Luycx, d. 25 dagen. A. C. de Mooyd.4 j. S. Nelemans, vrouw van C. de Wit, 79 jaar. Hulst, van 16. tot 31 december. BevallenJohanna Maria Cath.a Vinkgeb. Koppen d. Elisabeth Christina van Gieson, geb. Jonkers, z. Emiliana Eeckboutgeb. van Vlierberghe, d. Anna Catharina Kit sen geb. Nicolaas z. Johanna Maria Schnerman, geb. Schilferd. Apolonia Wentzler, geb. Schiffer, z. Del- phiua de Wantgeb. de Potterd. Overleden: Anna Theresia van Dorsselaar, 15 jaren. Josephus de SilvaEchtgenoot van Cornelia Coone, 81 j. Suzanna Cornelia Haak, vrouw van P. B. Hardenberg, 38 j. In de afgeloopene maand december zijn ingeschreven, in de Registers van den Burgerlijken Stand te Middelburg als Gehuwd6 paren. Geboren 24 kinderen; 12 van het mannelijke en- 12 van het vrouwelijke geslacht. Overleden, 48 personen, 25 van het mannelijke en 23 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven 4 Onder het getal der overledenen zijn begrepen 5 personen die elders .zijn gestorven. Yan de overledenen waren: beneden den ouderdom van een jaar 10; vanlt.ot5,5; van 5 tot 10, 1; van 10 tot 15, 1; van 15 tot 202van 20 tot 253van 25 tot 300 van 30 tot 35,3; van 35 tot 4-05 van 40 tot 451 van 45 tot 50, 4; van 50 tot 5'51; van 55 tot 60, 1; van 60 tot 654van 65 tot 701van 70 tot 751 van 75 tot 80, 2; van '80 tot 852ouderdom onbek. 1. Vlissingen, als: Gehuwd, 3 paren. Geboren, 34 kin deren; 17 van het mannelijke en 17 van het vrouwelijke geslacht. Overleden, 27 personen, 16 van het mannelijke en 11 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven 0, Onder de overledenen zijn begrepen 2 personen die elders gestorven zijn. Yan liet getal overledenen warenbeneden den ouderdom van 1 jaar, 12; van 1 tot 5 jaar oud, 2; van 5 tot 10, 1; van 10 tot 150van 15 tot 201van 20 tot 25, 0 van 25 tot '302van 30 tot 350van 35 tot 40, 1 van 40 tot 4-50van 45 tot 500van 50 tot 55,1; van 55 tot 60, 0; van 60 tot 652van 65 tot 70, 0; van 70 tot 75, 0; van 75 tot 80, 2; van 80 tot 85. 2; van 85 tot 90 1. Goes als Gehuwd1 paar. Geboren14 kinderen 8 van het mannelijke en 6 van liet vrouwelijke geslacht. Overleden, 13 personen, 5 van het mannelijke en 8 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven, 1. Yan het getal overledenen warenbeneden den ouderdom van 1 jaar3 van 1 tot 5 jaar oud2 van 5 tot 10 1 van 45 tot 501van 55 tot 60, 2van 60 tot 653; van 75 tot 801. Zierikzee, als: Gehuwd, 2 paren. Geboren, 18 kin deren 7 van het mannelijke en 11 van het vrouwelijke geslacht. Overleden, 17 personen, 9 van het mannelijke en 8 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven2. Yan de overledenen warenbeneden den ouderdom van eén jaar 3 van 1 tot 5 ,2; van 15 tot 201van 20 tot 25 2 van 25 tot 301van 35 tot 4-01van 40 tot 452 van 50 tot 55, 2; van 55 tot 60, 1van 65 tot 70, 1 van 75 tot 80, 1. Hulst, als: Gehuwd, geene. Geboren, 7 kinderen, 4 van het mannelijke en 3 van het vrouwelijke geslacht- Overleden, 7 personen, 2 van het mannelijke en 5 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegevengeene. Yan de overledenen warenbeneden den ouderdom van een jaar, 0; van 1 tot 5, 1van 15 [tot 20 jaar, 1; van 35 tot 40, 1van 40 tot 45, 1; van 45 van 55 tot 60, 1van 80 tot 85 1. In 1854 zijn ingeschreven bij den burgerlijken stand te geboorten. sterfgevallen. huwe- mannel. vr. totaal, mannel. vr. totaal, lijken.. Middelburg 231 240 47-1 211 241 452 122 Ylissingen 138 144 282 154 138 292 79 Zierikzee 132 111 243 108 97 205 54 Levenloos aangegeven: te Middelburg 36, Ylissingen 21 Zierikzee 11, Kaag-eland. Londen 7 januarij. The London gazette deelt mede dat ten gevolge van het gemis van een overschot in de inkom sten van dit jaar, er geen fonds aanwezig is tot delging van de nationale schuld. Het rapport betreffende de staats-inkomsten van het laatste kwartaal van 1854 is in het licht verschenen. Het toont eene vermeerdering aan van 1,440,567 p. st.bij een gelijk tijdvak van 1853 vergeleken. Van die vermeerdering komen 584,672 p. st. op de regten op den in- en uitvoer, waarvan alleen 440,000 p. st. op het artikel suiker. Gra nen hebben 50,000 en thee 100,000 p. st. minder afgeworpen. De rubriek accijnsen toont eene vermindering aan van 602,952 p. st., ten gevolge van de verhooging der regten op de spiritualiën. Het zegel heeft 79,439 p. st. meer opgebragt, ten gevolge van de steeds grooter wordende opbrengst der successiereg- ten en de vermeerdering der oplage van de dagbladen. De personele belasting heeft 114,055 p. st. minder, de be lasting op de inkomsten daarentegen 483,93-2 p. st. meer opgebragt. De opbrengst der posterijen is met 51,766 p. st. verminderd. Over het geheele jaar hebben de staats-inkomsten eene vermeerdering ondergaan van 1,928,316 p. st.- De regering zal, naar men verneemt, bij bet parle ment een ontwerp indienen tot vermeerdering der marine met 7000 matrozen, zoo dat hun geheel getal voor het jaar 18551856 op 70,000 man zal worden gebragt. Rusland. Te Kralcau wil men met zekerheid weten dat keizer Nikolaas niet voornemens is eenige verdere concession aan de geallieerde mogendheden te doen, en bevel heeft ger geven zich op het nadrukkelijkste tot voortzetting des oorlog voor te bereiden. Dien ten gevolge zou de oostenrijksche gezant reeds in de eerste dagen van januarij Pétersburg verlaten. Yan de russische zijde zouden in het aanstaande voorjaar vier talrijke legers te velde gebragt worden. De laatste tijdingen uit Konstantinopel zijn van 28 dec. Daaruit blijkt vooreerst dat eene zamenztfering onder de uitgeweken Italianen en Grieken was .ontdekt, met het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2