MIDDELBURGSCHE COURANT. N°- 5. Donderdag 1855. 11 Jaiiiiaiij. föinncnlcmïrsdjc ®ijömgen. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeenteen "Vlis- singcn geschiedt de uitgave den avond te voreu ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 8, franco por post 3,4-0. De inzending van Advertentien kan. geschieden tót tien ure des morgens,- op.den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingeu enz-, van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. - Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Mid-taellpiars MD Jïaiaiia.aien.j. In -gevolge hel: berigt betreffende de kinderziekte in ons vorig nommer kunnen wij thans tot geruststelling van bet publiek en vooral van liendie betrekkingen hebben in het gasthuis alhier, van eene goede zijde ingeligt, mede- deelen dat zich op dit oogenblik in dat gesticht vier per sonen bevindendie herstellende zijn van een ligten graad van kinderziekte, en behalve deze slechts twee welke nog aan die ziekte lijdende zijn. H.et is vermoedelijk aan het laffe onnatuurlijke weder toe te schrijven, dat op een van buiten ingebragt geval, enkele andere gevolgd zijn. Iu eene op heden gehouden buitengewone vergadering van het alhier gevestigde departement der maatschappij tot nut vau 't algemeenbelegd om te besluiten over het al of niet wenschelijke van eene verandering in art. 4 der nieuwe wet, is met 16 tegen 14 stemmen beslist dat het departement eene verandering van dat artikel der wet wenschelijk acht. Daarna is met 16 tegen 15 stemmen be sloten een voorstel op de punten van beschrijving voor de eerst volgende algemeene vergadering te doen plaatsen, strekkende oin art. 4 van de wet der maatschappij te wij zigen enten gevolge daarvandat art. dus te lezen Al wie het doel der maatschappij zoo als liet in art. 1 omschreven is, wil helpen bereiken kan, tot welk christelijk kerkgenootschap hij ook behooreals gewoon lid der maat schappij worden aangenomen, met inachtneming van de huis houdelijke bepalingen, door de departementen voor het ver kiezen en toelaten van hunne leden vastgesteld." Bij de heden alhier door den ontvanger der registratie voor de geregtelijke akten, belast met het domeinbeheer plaats gehad hebbende openbare aanbesteding bij inschrij ving van het driejarig onderhoud met de vernieuwingen en herstellingen aan het voormalig Oost-Indische Huis en het pakhuis de Globealsmede aan de gebouwen en verdere timmerwerken op de domaniale pachthoeve nabij het Dort Itammekens is daarvan aannemer geworden Mattheus Tuy- t-crmr. timmerman alhier, voor de som van 2,890. Ter voorbereiding van de sluis, welke in de wester haven te Ylissingen daargestelcl wordtis gisteren morgen een aanvang gemaakt met het leggen van. den damom het water te keer te gaan. Men schrijft ons lieden uit Ylissingen p De veranderde wind welke een paar dagen geleden ruim een dertigtal schepen van deze reede naar SchotlandZwe den, Noorwegen en Denemarken deed vertrekken, heeft hier weinig van de drukte verminderden wordt telkens dit verlies weder aangevuld door verschillende bodems, waaronder eenige met landverhuizersde Schelde afkomende en wier vertrek door andere bestemming nog steeds van anderen wind is afhangende. Hier onder bevinden zich vijf amerikaansche schepen, elk behalve hunne ekwipage met ongeveer 300 landverhuizers aan boorden deze geraken door dit oponthoud bijna zonder proviand. Gewooulijk wor den de schepen met passagiers van Antwerpen naar New- York vertrekkende, voor 77 dagen geproviandeerd; de reis derwaarts wordt veelal gemaakt binnen 40 a 50 dagen terwijl sommige schepen hier reeds zes weken liggen. Men ziet dus den ganschen dag eene massa sloepen, om voorraad van water en proviand aan den wal op te doenheen en weder varen hetgeen hier eene ongekende levendigheid veroorzaakt." Door den minister van oörlog zijn bij het korps in genieurs de volgende verplaatsingen bevolenalsde iuit.- kol. ingenieur P. F. Baart de la Paille van Bergen op Zoom naar Ylissingen, de majoor G. A. van Kerkwijk van Ylissin gen naar Amsterdamde majoor J. Carsten van Gorinchem naar Bergen op Zoom, de majoor P. H. van der Kemp van Deventer naar Gorinchem, de kapitein J. E. H. B. baron van Yöorts tot Yoorts van Breskens naar Deventer, de kapitein C. P. Camp van 's Bosch naar'Breskens.' Uit een partiknlierén brief uit Haamstede ontleent de Arnstcrdanïschö courant het volgende, met betrekking tot het schip Ilendrika //Het lijk te Burgli begraven is, naar ik verneem, dat van den negentienjarigen heer M. Koevoet uit Rotterdam Hij was als secretaris aan de familie van Deun geattacheerd. Op eene plaat te Haamstede, liggen vier of vijf lijkende branding maakt het echter onmogelijk ze te 'krijgen. Zij zijn vermoedelijk reeds tot bederf overgegaan. Men beeft, er een kleurling bij opgemerkt, van wiens lijk het hoofd bijna was afgescheiden alsmede een gedeelte van been en arm. Allen hebben zeemanskleederen aan. Meu zegt dat een schipper van Burghsluis laiicrs den Banjerd is gevaren, en in den top van zijn mast geklommen zijnde, in den romp der Hendrika lijken heeft zien liggen. Zonder zich aan groote ongelukken bloot te stellen kan men er echter wegens.de hevige branding niet bijkomen." Met leedwezen verneemt men dat H. K. II. prinses Frederik sedert eenigen tijd ligtelijk ongesteld is, zoo dat zij hare vertrekken houdt. Het provinciaal geregtshof van Zuidholland heeft den S dezer, onder toevloed van eene groote menigt e uitspraak ge daan in de zaak van Cornells Koningbeschuldigd den 23 Oc tober jl. zijn wettigen vader- moedwillig met: een mes eens wonde te hebben toegebragt waaraan de verwonde kort daarna is overleden. Het hof heeft den beschuldigde schul dig verklaard aan vadermoord, en de feiten, in de akte van beschuldiging opgenomen en ter teregtzitting gebleken, ook in het arrest opgenomen en den schuldige veroordeeld tot de straffe des doods, uit te voeren binnen de gemeente 's Hage. Men verneemt dat jbr. M. Salvador en S. Fongers den 1 dezer, ter griffie van de arrondissements-regtbank te Haarlem in hooger beroep zijn gekomen van het den 21 december jl. in hunne zaak uitgesproken vonnis. Yan het eiland Ameland wordt gemelddat aldaar in den avond van den 1 dezer door den hevigen storm de meeste dijken zijn weggeslagenwaardoor het binnenland in eene barre zee werd herschapen het water is nog aan merkelijk hooger gestegen dan hij den hoogen vloed op den 10 januavij 1852ook aan onderscheidene woonhuizen en andere gebouwen is belangrijke schade veroorzaakt, en of schoon nog niet met juistheid na te gaan moet ze veel meer beloopen dan in gemeld jaar. De vloed van den 2 januari] werd met kommer te gemoet gezicubijaldien de storm nog mogt aanhouden. De overstrooming door den storm in den nacht van den 1 op 2 dezer langs de geldersche kust van de Zuider zee te weeg gebragtblijftniettegenstaande den val des watersnog voor een groot gedeelte van Oosterwolde be staan. Een groot gedeelte der inwoners is in de kerk en het schoolgebouw opgenomen. Vijf runderbeesten zijn in het water omgekomen. De schade door het vloedwater veroorzaakt kan voor alsnog niet nagegaan worden. Men leest in De Volksvriend De gemeenteraad van Lexuiond c. a. heeft den 30 sept. 11. eene verordening op het sluiten en ontsluiten der herbergen en tapperijen vastgesteldwaarbij onder anderen bet tappen op eene boete van 1 tot 3 gulden wordt verboden, a. aan minderjarigen beneden de zestien jaar b. aan personen in kcnnelijken staat van dronkenschap verkeerendec. aan personen tot de gewone bedeelden van de armbesturen dezer gemeente behoorende. u Te Ylaardingen werd den 20 november 11. iu den ge meenteraad bij het vaststellen van plaatselijke verordeningen, het volgend artikel met algemeene stemmen aangenomen Het is verboden te tappen aan kennelijk beschonken per- sonenen aan allen die in of van dc onderscheidene gods- dienstige gezindten in dezelve worden bedeeld of verpleegde Op de overtredingen dezer verordening is eene boete van 3 tot 6 gulden gesteld. //Ter aanbeveling dezer bepaling'werd door een der raads leden aangetoond, dat in 1853 in Vlaardingen 53,800 kan nen sterke drank werden gebruiktdie aan inkoopprijs met. lands- en-gemeente-belasting ongeveer gekost hadden f 26.733, doch waarvoor, wanneer men de kan op 28 glaas jes en het glaasje op 7 cents berekent, door de ingezetenen -48,420 was uitgegeven. //Neemt men daarbij in aanmerking dat grootendeels de jenever door den arbeidersstand wordt gebruikt, waarvan we der een groot gedeelte is bedeeld, eu dat aan armbesturen uit de gemeentekas jaarlijks f 12.000 wordt betaald voor snbsidiënzoo meent men het er voor te kunnen houden dat door de bedeelden meer aan sterken drank wordt uit gegeven dan zij aan bedeeling ontvangen. p Door de armbesturen zouden lijsten met de namen der bedeelden aan den commissaris van policie en aan alle her bergiers worden toegezonden. Vele tappers in Ylaardingen zijn dan ook ten gevolge van dit besluit voor groot nadeel in hun bedrijf beducht." E§esBoeBïaÉEflg»-eïE ee ESesEaaSÉera. Z. ,M. heeft aan den heer mr. A. J. .L. Luyben, bij ge legenheid van zijn vijf-en-twintigjarig lidmaatschap der tweede kamer, het kommandeurskruis der orde van de Eikenkroon .met dc ster geschonken. Bij besluit van den 6 dezer heeft Z. M. goedgevonden le benoemen tot burgerlijke leden en plaatsvervangers iu de onderscheidene militieraden, voor de lig'ing der nationale militie van 1855, onder anderenvoor de provincie Zeeland in den militieraad zitting houdende te Middelburg, de hee- ren G. J. Sprenger, lid der staten, en J. W. van Sons beeck, wethouder der gemeente Middelburgtot hunne plaatsver vangers de heeren Z. Snijder, lid der staten, en mr. W. Ph. Vis lid van den raad der gemeente Middelburg. Z. M. heeft bij besluit van den 29 december 11. goedge vonden te bepalendat uit aanmerking van de duurte der leven smidden de schadeloosstelling voor huisvesting en voedingaan militairen beneden den rang van officier te verleenen, zal zijn vijf-en-veertig cents en zulks gedurende het geheele jaar 1855. Mïainistesa esa WeiteESseüttaiBpeflB. De faculteit der wis- en natuurkunde aan de hoogeschool te Leydenheeft met de gouden medailles bekroond eene bij haar ingezondene prijsverhandeling op de vraag uit het vak der sterrekunde, van den heer E. van der Ven, student bij de genoemde faculteit, en eene uit het vak der kruid kunde, ingezonden door den lieer W. F. R. Suringar, kandidaat in de wis- en natuurkunde aldaar. Teylers godgeleerd genootschap berigt dat het gecne antwoorden heeft ontvangen op de prijsvragen over de god geleerdheid als wetenschap, en over de stalen-vertaling des bijbels, voor het jaar 1854 uitgeschreven. De heer L. Roijer heeft dezer dagen een uitmuntend kunstwerk voltooiddat bestemd is om ten sieraad te strekken van bet buitenverblijf van een geaebt kunstverzamelaar, den heer J. de Vos, te Amsterdam. Het is een levensgroot vrou wenbeeld in marmervoorstellende de getrouwe vriendschap. Onlangs meldden wij dat de kunstschilder van Liefland te Utrecht door de fransche regering was uitgenoodigd om een exemplaar van zijn reddingstoestel, genaamd deHydro- baatnaar Parijs ter kennis- en proefneming op te zenden. Wij vernemen thans dat het op last vau het fransche gou vernement te dien aanzien bewerkstelligde onderzoek tot een allezins gunstig resulraat heeft geleidweshalve de daar mede belaste commissie den minister van marine heeft ge adviseerd om den uitvinder te verzoeken het naar Frank rijk afgezonden model nog tot het betere jaargetijde wel te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1