VERGADERING ZACHTE eilIEM BOOMBH, EENE BROODBAKKERIJ, WONING EN GROND AILJHAUJLK, TOT HUT VAH 'T AL61IEEH, A. D. THAEK, 'HAUBHER'S GEZONBfflQBSLEER BE MOESTUIN, PROEVE UN EEN LEESBOEK Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd Kindje CLEMENT JOHAN, circa twee en een half jaar. C. V. VAN OOSTENWIJK STERN. JvJ. VAN OOSTENWIJK STERN, geb. Van den Broecke. Schoondijke, den 4 Januarij 1855. Op heden overleedtot mijne innige droefheidmijne hartelijk geliefde Echtgenoot SARA JACOB A TERWOERT, in den ouderdom van 30 jarenmij nalatende twee Kinde ren, welke hun verlies nog niet kunnen beselfen. Vlissingen, J. SMIT. den 7 Januarij 1855. Eenige kennisgeving. Heden ontvingen wij het treurige berigtdat onze eenige Zuster MARIA CORNELIA BLOEMHOF, geb. ROEST,, in den ouderdom van 43 jaren, te Ellemeet is overleden. Middelburg, T. P. ROEST, den 7 Januarij 1855. G. J. ROEST, Jsiias. Eenige kennisgeving. €i E MT BE E M. VIV B» JE. De Provinciale Commissie van Geneeskundig Onder soek en Toevoorzigt in Zeeland, residerende te Mid delburg, verwittigt bij deze de belanghebbenden, dat zij hare gewone Vergadering houden zal op Woensdag den 7 Eebruarij 1855en verzoekt tevens allen welke dan verlan gen toegelaten te worden tot liet Heel- Verlos- of Artsenij- mengkundig Examen, of tot dat van Oog- of Tandmeester of Drogist, om hun daartoe strekkend Requestonder over legging van de noodige bewijzen, vóór den 20 dezer maand te doen toekomen aan den Heer J. C. YAN DEN BROECKE^ Voorzitter derzelve Commissie. Middelburg, den 8 Januarij 1855. De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland, Namens dezelve, Js. DE MAN Jz., Secretaris. De Commissie van Eevaccinati© acht zich verpb'gt hare Mede-ingezetenen te berigteadat. zich in deze Stad Kinderziekte heeft vertoond. Zij herinnert bij deze aan hare vroeger gedane waarschuwing, dat alleen Revaccinatie (de weder-inënting met Koepokstof) voor deze ziekte kan vrijwaren. Zij noodigt dus bij deze allen dringend uit zich deze kunstbewerking ten nutte te maken, en zal gaarne dezelve aau minvermogenden gratis vérrigtenwordende de zoodanigen verzocht zich bij een der Leden van de Commissie aan te geven. Middelburg, 8 Jan. 1855. Namens dezelve, J. C. VAN DEN BBOECKE, Voorzitter. DE MARREE, Secretaris. van het Middsiburgsche Departement der Maatschappij Tot Hut van 't Algemeenop V/oensdag den 10 Januarij 1855, des namiddags ten 2 ure, ter zake van eene voorge stelde verandering- in Art. 4 der nieuwe Wet. De oudergeteekende brengt ter kennis van de Belang hebbenden, dat hij met den eersten Januarij zijne betrekking als Hoofd-Ingenieur der Nederlandsche Landaanwin ning-Maatschappij heeft verlatenen de dienst heeft over gegeven aan den Heer J. H. MULLER, Civiel-Ingenieur te Kruiningen. Batli, 4 Januarij 1855. Jonkhr. J. R. T. ORTT. In eene soliede zaak wordt gevraagd een Jozigmeuseh., om. daarin mede werkzaan te zijn, met vooruitzigt dezelve na verloop van één of twee jaren over te nemen. Adres onder lett. Z. bij de Uitgevers dezer Courant Wordt gevraagd een Persoon, liefst bij de Kavallerie gediend hebbende en genegen in dienst t.e treden als MAfiSECBBASJSSÉffi 5PAA6&SP. Men kan zich hiertoe ten spoedigste aanmelden, in Persoon of met vrachtvrije Brievenbij D. VAN AARDEin De Witte Leeuw te Sas-van-Gend, met Paspoort en verder 'vereischte stukken, dewijl voor hen die-zulks niet bezitten 150 moet worden gestort. Verkooping op Popkensburg, onder de Gemeente Shit Laurens, Vrijdag den 12 Januarij 1855, van eene partij JEssea en 2<]Bsera MapSaoaat eaa 'Esvoatitssi mitsgaders 30 stuks Essen BSooBBHsiaMiDinieM, liggende op eene Weide bij de Hofstede bewoond door P. VADER aan den. Noordwegahvaar men ten 10 ure precies, zal beginnen.. Openbare Tferlsoopnaag- vaan MJlïPSBOïIT enz. door den Notaris WOUTERSEN, Vrijdag 12 Januarij 1855, des morgens 10 ure, langs den Weg naar Grijpskerke en Oostkapelle, aanvang nemende bij het einde van den Seis- weg onder Buttinge. E»KrBMEHLE VERKOOPIKG van 31 Opgaande zeer geschikt voor Werkhout, staande in de Gemeeente Colijnsplaatop Woensdag den 24 Januarij 1855, des morgens ten 11 ure. De Conditiën liggen ter lezing in het Gemeentehuis al daar. Op Dingsdag den 13 Eebruarij 1S55des avond ten acht ure, zalten overstaan van den Notaris ABRAHAM VAN DEN BROECKE Az., in het Nederlandscïi Logement ill de Abdij te Middelburgbij opbod en afslag worden te koop aangeboden: zijnde een HUIS en ERVE genaamd de Morgenster, staande en gelegen te Middelburg, op de Vlasmarkt. wijk L no. 6, Kadaster sectie D no. 635. In de Grondlasten aangeslagen op f 25.07. Voorschreven Huis en Erve zal daags vóór en op den Ver koopdag voor een ieder te bezigtigen zijn van des voormid dags 10 tot des namiddags ten 4 ure. Inmiddels blijft gemelde Broodbakkerij Uit de Hand te Koop, te bevragen bij den Eigenaar en Bewoner derzelve. Met Mei eerstkomende te Huur, de bchoorende tot de Kolfbaan De Vriendschap, op het Molenwater te Middelburg. Nadere inlichting te bekomen ten Kantore van den Nota ris D. J. VAN DER HORST SERLÉ. DUWT VAN BEHANGSELPAPIER. Opruiming van Restanten beneden Fabrijksprijzen, bij E. H. BOASSON. Een liAiRiOEOIldESI voor een Eü©$>'00 ie Itoop, bij den Molenmaker J. RISP AL JÉ, op denhoek van de Scliuttershofstraat. Met Mei eene Burger Dienstmeid en terstond een Loopjongen beuoodigd. Adres bij de GEBs. MILBORN. Bij DE G-EBR. ABRAHAMS te Middelburg komt van de pers VO OS, HET MIDDELBURGSGH DEPARTEMENT deiï. maatschappij voor 1855. Inhoud. Verklaring van de inrigting van den Kalen der Jaartellingen en Feestdagen Kalenderin mid delbaren tijdbevattende de opkomst en ondergang van Zon en Maan, Watergetijden, Tijdsvereffening, Hemelverschijn selen; Jaar- en Veemarkten in Zeeland; Vertrek en aankomst der PestenPortlijst van MiddelburgTafel van de opklimming van het Briefport naar het gewigt, en ver schillende inlichtingen betredende de PosterijenTarief voor den Rijks-Teiegraaf, kantoor Viissingenidem voor de Rotterdamsche Telegraaf-MaatschappijVertrek der Spoortreinen in Nederland en van AntwerpenStoom bootdiensten in Zeeland; Stoombooten van Rotterdam ver trekkende; Diligences en Postwagens Omnibus- en Vigi- lautedieust in Zeeland; Diligences van Rotterdam en Ant werpen vertrekkendeZeeuwseke OverzetverenBepa lingen omtrent het openen en sluiten der Poorten en Barrières te Middelburg;.Tarief van het Zegel; Verjaardagen van het Koninklijk Huis Nederlandsch Muntstelsel Vreemde MuntenDe naamlijst der Leden van het Middelburgsch Departement en van de Besturen en Com mission uit hetzelveen eindelijk het navolgendeals MENGELWERK. I. Aanteekeningen van Don Antonio Magiuo. II. Anecdotes Spreuken en Vertellingen. III. Prentverbeeldingen van een zevental Voorwerpenmet toepasselijke Bijschriften. IV. Losse Dichtstukjes, als:. 1. Voorjaar. 2. Nieuwsgierig. 3. Een Man. 4. Jarig wezen. 5. Stelen. 6. Goede keuze. 7. Rijkdom en kennis. 8. Ge waarschuwd. 9. Mooi Truitje. 10. Broodwinning. V. Leer zame en vermakelijke Zangstukjes (met Muzijk), als 1. Mor genlied. 2. Bitter. 3. Een liedje van //Hadden." 4. Reekning maken. 5. Beneden en boven. 6. 't Een en 't ander, en (zon der Muzijk). 7. De Jonker en het Boerinnetje. VI. Twee en vijftigste vervolg der Natuurlijke Historiebevattende Landhuishoudkundige Bijdragen, met Afbeeldingen. VIL Geld en Kapitaal. VILI. De Bewaarschool. IX. KorteKronijk. ïPirijjs f s 8©. BÜMffi TAN W, E, TJEESE WILLINK MM A. D. THAER, ftKOM®KE©S5fSEIiEM tan den WETENSCHAPPELIJKE LANDBOUW, bewerkt door E. C. En klaar. Compleet in 4 Dln. (ruim 1900 Bk.), 12 uitslaande Ta bellen en 10 Platen. 17.00. Dit voor eiken denkenden Landbouwer onmisbaar Werk, het meesterstuk van den zoo algemeen beroemden en scherp- zinnigen Hoogleeraar van Moglin, behandelt achtereen volgens 1. de Grondvesting; 2. de Oeconomie, of de leer der on derlinge verhoudingen der inrigting en van het bestuur van een Bedrijf3. de Agronomie of de leer der bestand- deelen, Physische Eigenschappen, der-beoordeelingen waar dering van den-Grond; 4. de Agricultuur of de leer van de toebereiding van den Grond; 5. Plantaardige Productie a. de Graansoorten b. de Peulvruchtenc. Handels- gewassen cl. de Teelt der Voedergewassen, e. Voe derkruiden6. de Veeteelt. Verscheidene Herdrukken in het Hoogduitsch en Verta lingen in de meeste levende Talen van Europa, getuigen de algemeene belangstelling en duurzame bruikbaarheid van dit veelomvattend Werk. De Nederduitsche Vertaling is bijna uitverkocht. LEVENSBESCHRIJVING VAN door "W. Korte. mia&dzo f' 9. DER LANDHUISHOUDELIJKE HUISDIEREN bewerkt door E. C. Enklaar. Compleet in 2 St. (ruim 600 Bladz.) Prijs 5. Inhoudende: De Gezondheidsleer; Voedingsmiddelen;- de schadelijke eigenschappen en het bederf van liet Voed sel en de gevaarlijke Kruidende Drankende Specerijen de Stallen; de Voeding, verzorging en behandeling der Fokdieren der dragende en zoogende Moedersder Jongen, der arbeidende Dierenvan het Melkveevan het Mest- vee en van het Wolvee. BH fflAANDELIJKSCHE TUiNOEFEMINGEIt naar M. de Dombasle, DOOR E. C. ENKLAAR. Prijs 30 Ct. - Bij 25 of meer Exëmpl. 25 Ct. In verschillende Tijdschriften is deze practische handleiding tot den Moezerijbouw uitermate gunstig beoordeeld, en als zeer nuttig en doelmatig aanbevolen. over den BEREDENEERDEN LANDBOUW, Ten gebruike der Dorpsscholen dook E. C. E n k l a a r. Wievüe Eiurule. JPrvJs C£. Bij 25 of meer Exempl. 25 Ct. Het verschijnen van dezen Vierden Druk levert een onwedersprekelijk bewijs dat dit Boekje eene voort durende goedkeuring mag wegdragen.. ter drukkerij van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4