Voorts betwisten zij de bijéentrekking van russische troe pen aan de gallicische grenzen. Uit Brussel wordt van den 5 dezer per telegraaf gemeld, dat volgens een schrijven uit Frankfort, Pruissen zich bij de militaire conventie van 20 aprilgevoegd bij het trak taat vau den zelfden datum, heeft verbonden zoo noodig 100,000 man mobiel te maken in een tijdsverloop van 36 dagenen nog eens 100,000 man drie weken later. Nu heeft Oostenrijk in eene depeche van 24 december aan Pruissen verklaard dat, zoo de vrede niet verzekerd was op 1 januarij of een der naastvolgende dagenhet oogen- blik gekomen was om aan deze verbindtenis te voldoen. Voorts is in die depeche verklaard dat ook de andere duit- sche bondsstaten de helft van hunne contingenten moeten mobiel verklaren, en is eene meaedeeling in dien zin aan die staten, en den bondsdag gedaan. Eene depeche uit Konstantinopel van 26 december, te Parijs ontvangen, houdt in dat bet gebeele turksche Donau- leger reeds in de Krim is aangekomen, liet gerucht was daar in omloop dat de Russen, waarschijnlijk*bïj een uitval, verscheidene kompagnien Pranschen hadden opgeligteu krijgs gevangen gemaakt. Men voegde er bij dat de laatsten bij die gelegenheid ook drie stukken geschut hebben verloren. In verband met deze berigten moeten wij nog melding maken dat van verschillende zijden in Engeland bepaaldelijk verzekerd wordt, dat lord Raglan bevel, of instructien, of volmagt gekregen heeft ora tot eiken prijs den langverwaeh- ten beslissenden aanval op Sebastopol le wagen, en met een kloppend hart ziet men te Londen de berigten van het oorlogstooneel te gemoet. Volgens telegrafisch berigt uit Weenen vau den 6 dezer melden de jongste uit de Krim aldaar ontvangen berigten, dat de Russen eene stelling bij de Alma hebben ingenomen, ten einde den aanval tegen Sebastopol aan de noordzijde te beletten. SBranlscBalffiradL Berlijn 5 januarij. De tweede kamer heeft tot haren president benoemd graaf Scbwerin en tot viee-presidenten de heeren Reichenperger en Bethman Ilollweg. Frankfort 4 januarij. De concessie, vroeger aan de Darm stadter bank verleend, om eene spoorweg van Mainz naar Bingen aan te leggenis door de regering verlengd gewor den, evenwel ouder de uitdrukkelijke voorwaarde dat met de uitvoering van dit plan reeds in het aanstaande voorjaar een aanvang zal worden gemaakt. Te Genêve hebben zich reeds vele jongelieden voor het engelsche legioen laten aanwerven. Te Lucern en Freiburg wordt voor den Kerkelijken Staat geworven, die twee nieuwe regement.en op de been wil brengenter vervanging van de fransche regementen die Rome verlaten zullen om zich naar de Krim te begeven. JPjrsaraEs rijjas. Parijs 5 januarij. De staatsraad is deu 3 dezer bijeeu- gekomen onder het voorzitterschap van den keizer, tot het onderzoek van het wets-ontwerp betreffende de instelling eener dotatie voor het legeralsmede betreffende het op nieuw dienstnemende remplacering en de militaire pensioenen. In dengisteren gehouden staatsraad'ging het zeer leven dig toe. De keizer blijft staan op eene geheele afschaffing der tegenwoordige remplacering door particulieren, terwijl c!e staatsraad de tegenwoordige wijze slechts gedeeltelijk wil wijzigen en opheffen. Men heeft zich veroorloofd meer tegen te spreken dan gewoonlijk, maar bijna met geen beter gevolg daar de keizer aan een eenmaal opgevat denkbeeld pleeg vast te houden. Daarom gelooven wij ook dat liet nog eenmaal tot de overname van al de spoorwegen door den slaat zal komen, hoewel de keizer tot nu toe door de eenstemmige oppositie van zijn raad dit lievelingsplan heeft moeten laten varen. De inschrijvingen voor de nieuwe leening zullen tot een minimum van 10 fr. aangenomen wordenzullende wanneer boven het bedrag van 500 millioeu ingeschreven wordt, alle inschrijvingen van 500 fr. en daar beneden ten vofle aangenomen en die daarboven naar evenredigheid gereduceerd worden. Koningin Pomaré zal, volgens L'océan, Frankrijks hoofdstad komen bezoeken. De doorgraving der landengte van Suez houdt de alge- meene aandacht te Caïro gaande. Yolgens de teelceningen van Linant-bey en Mougel-bey, die onlangs met de opne ming van het terrein belast werden, zouden er zes jaren ar- beids, 10,000 werklieden en eene uitgave van 100 millioeu francs toe nooclig zijn. Het kanaal zoude dan in eene regte lijn van Suez naar Pelouse loopen en eene lengte hebben van ongeveer 25 mijlen; het meer Temsah, midden in de landengte gelegen, zoude tot binnenhaven dienen. Volgens een telegrafisch berigt van den 6 dezer deelt de Moniteur mede dat de keizer, door de geneesheeren onderrigt van den staat der gezondheid van prins Napoleon hem heeft toegestaan niet verder deel te nemén aan den veldlogtmet bevel naar Frankrijk terug te keeren. Een telegrafisch berigt uit Brussel van den 6 dezer meldt, dat met de stoomboot Amsterdam, die Konstantino pel den 21 december verlaten had, lord Cardigan en de hertog de Montebollo, alsmede de officieren van het ge strande schip Henri IV, te Marseille zijn aangekomen. Beursberigt 6 Januarij. 3 pet. 65,70. 41 pet. 91.40. Bcctijiringeu. In het jaar 1S54 zijn voor de eerste maal zeebrieven uitgereikt aan 9 fregatten, 43 barken, 19 brikken, 53 schooners, 32 galjoten, 23 tjalken, 1 brigantijn, 18 koffen, 1 sloep, ljagt, 1 everschip, 1 riukelaar7 hoekers, 1 hoekerbuis3 bomschepen1 visclischip en 3 stoombooten; totaal 220 schepen, metende 27,318 lasten, waarvan 199 binnen- en 21 buitenlaudsch gebouwd. In 1S53 werden voor de eerste maal zeebrieveu uitgereikt aau 183 schepeu metende 21,713 lasten. In het jaar 1854 zijn op de nederlandsche kusten verongelukt zeventien schepen, te weten vijf nederlandsche en twaalf onder vreemde vlag; onder de laatstgenoemden telt men de engelsche stoomboot Earl of Douglas. Voor zoo ver men nu reeds weet zijn in het afgeloopen jaar in het geheel verongelukt, afgekeurd of gesloopt 77 nederland sche koopvaardijschepen, benevens drie welke vermist zijn en de oorlogskorvet Sumatra die verbrand is. Van vreemde bodems bedraagt eerstgemelcl getal 29S, waaronder acht stoo mbooten. Van Vlissingen zijn naar'zee gezeildZeevaartC. Ydo naar Vlaardingen met vijgen; Clemens, J. van Eyk, en Bolphijn, II. Bowbye. beide naar Sunderland met ballast. Den 7 januarij zijn te Vlissingen voor Antwerpen be stemd ter reede gekomen: B er theBernard, van Livorno met marmer Concord, Woodcpck, van Konstantinopel met lijnzaad; luconiaLammerse, Van Akyab met rijst; Bous- sole, Rieverls, van-Rio-Janeiro-met kotlijCami lieCaban, van Ilavre met stukgoederen. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: Industry, Sykesnaar Leith. met tarwe; James, Mooriiousemet schors, en Mariners MopeJewitt, met schorsbeide naar NewcastlePax Haacknaar Ham burg JamesRoberts naar EngelandWilliam f George Wood, en Jane <f MargarelhSeatonbeide naar Hull, alle vier met stukgoederen Catherine, Forster, naar Leith; Elizabeth Mary Swan Mary AnnBroadhead en Leon Hartley, alle clrie naar Londen, alle vier met tarwe; Phi- lomeneBartels, en Ocean, Fokker, beide naar Hamburg; IndustryTurgoose, naar Goole; Lucks All, Taylornaar LynnHarriotBurnettnaar Engeland en Satellite Troudale, naar Stokholm, alle zes met stukgoederen; Fat- ken, Schmit, naar EngelandAr/jenlino Stehr, naar New castle; FairyMills, naar Shields, alle drie met ballast; Clara Catharina, de Vries, naar Hamburg, met stukgoe deren; Uriël, Zeplien, op avontuur, en Michael, Schmidt, naar Newcastlebeide met ballast; ThriftyBateman, naar Yarmouth; Ocean, Ingleby, en Amy, Atkinson,, beide naar Engeland Septimus Septimo Hartleynaar Londenen BeatitudeCalversonnaar IIullalle vijf met tarwe Tri ton, Unruh, naar Newcaslle, en O dinEngue, naar Tons- berg, beide met ballast; FlorentineHolm, naar Hamburg, en SaraLoels naar Bremen beide met stukgoederen Siren, Stroud, naar Shields met ballast. JïïiMXelm wait Dmmrr. I'sasscluenii Midldlelfosarg- era MralteraSffinra. Uren van vertrek in Januarij. ViTan Middelburg. Woensdag 10's morg. 6 ure. Vrijdag 12, Zondag 14, Dingsdag 16, Woensdag 17 Vrijdag 19, Zondag 21f Dingsdag 23, 5,30 7 9 10 4,30 5,30 6 Van Hotter dam. Woensdag 10's morg. 9,30 Vrijdag 12, Zaturdag, 13, Dingsdag 16, Woensdag 17, Vrijdag 19 Zaturdag 20 Dingsdag 23 10 ure. 10 5 §lraonuiÏJ>oral de @cïnelde. Dagelijksche dienst, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Brcskens, 's morg. 7 ure. Van Vlissingen op Neuzen, 's morgens Si ure. Van Neuzen op lloedekens- kerke, 5s morgens 104 ure. Van Breskens op Vlissingen. 's morg. 7} ure. Van Neuzen op Vlissingen, namft'dags 12£ ure. Vau Hoedebenskerke op Neu zen, 's morgens lil ure. fHragritucrk. jSa'lïeid. De keuze van eeu beroep is eeue belangrijke keuze. Zij beslist voor het grootste gedeelte het wel of het wee van het volgend leven. Maar al te dikwijls echter wordt die keuze ligtvaardig gedaanjaliever laat men vte'.al het lot beslissen wat men worden zal. En wat wordt er meestal van de zulken?Menschen die op meer gevorderden 1 eeftijd eigenlijk niets anders kennen dan wat een slepers paard kansjouwentillen en trekken. O, er ziju onder onze natuurgenooten zoo vele bonderdendie niets kennen en daardoor gebrek lijden. Wij hooren zoo vaak klagen over armoededikwijls door gezonde stevige mannen maar die op de vraag wat hun beroep is, beschaamd moeten ant woorden ik ken geen ander beroep dan schoenpoetsen sjouwen en dergelijke. Zoo ooit, dan is het in deu tegen- woordigen tijd een eerste pligt te zorgen dat men een am bacht kentdegelijk kent. De machineriën verrigteu hoe langer zoo meer het sjouwers-werk. De gelegenheid om den kost te verdienen met zulk werk zal al schaarscher en schaar- scher worden en al worden dan ook alle belastingen af geschaft, al worden dan ook tienmaal meer aalmoezen gegeven dan tegenwoordig, het is eene onfeilbare waarheid, toch zal de armoede snel toenemenwanneer men de les niet in acht neemt, die God zoo duidelijk uit de uitvindingen in kuusteu en wetenschappen doet spreken de mensch moet arbeiden met verstand. RM&rttngijctif. Middelburg, den 8 Januarij 1855. De Vereeniging tot. het bezoeken der Armen maakt dank bare melding van de ontvangst der volgende giften: den 4 Januarij 11. van een onbekende bij deu Heer J. E. Risseeuw, voor de wijk B, een Coupon werk. schuld no. 112, groot f9,90; den 5 dito van N. N. een Bankbiljet van ƒ40dato 13 Augustus 1845 no. 309, en een Muntbiljet van 10 no. 977 K. Q,.alsmede van N. N. 10 Mans-8 Vrouwe en 4 Meisjeshemden. De_ Directie der Vereeniging voornoemd VAN" REIGERSBERG YERSLUYSVoorz. N. VERHULST Wz.Penningmeester. Middelburg, 8 Januarij 1855. Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier hebben op gisteren, bij de voormiddag godsdienst-oefening in de Nieuwekerk, in de collecte gevonden een Bankbiljet groot ƒ200 no. 463, gesloten in een couvert met binnen- schrift //bijzonder voor den Arme;" voor welke gift zij den milden gever of geefster hunnen hartelijlcen dank be tuigen. Diakenen voornoemd, P. DE BROEKERT, Praeses. M. A. 't GILDE, adin. Diaken. Yeere den 7 Januarij 1855. Met blijdschap maken wij bij deze vermelding, dat ons weder uit Middelburg de ondubbelzinnigste blijken van belangstelling in het lot onzer Armen teu deel vallen daar ons op heden door den Heer J. M. Kuiler alhier is ter hand gesteld een Russisch Coupon No. 7237 verschenen 1 dezer groot ƒ50; voor welke aanzienlijke gift door ous hartelijke dank wordt toegebragt. De Commissie ter voorziening in de buitengewone behoeften der Armen te Veere, J. GEBUWET, President. M, J. VAN DEN HEUVEL, Secretaris. Westkapelle, den 3 Januarij 1855. De Commissie ter voorziening in den buitengewoner» nood der Armen dezer Gemeente heeft het genoegen dankbaar te meldendat ten haren behoeve bij den Heer Joh. Lie- vense te Middelburg is ontvangen een Russische Coupon no. 5S383, groot 50. De Commissie voornoemd K. MINDERHOUD Hz. J. MINDERHOUD Az. L, YERIIULST Az.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3