Suitralatthsclir gesticht voor verwaarloosde kinderen te Montfoort, door den directeur D. van Erankenhuysen uitgpbragt blijkt dat dit jaar (october 1853october 1851) daarin doorgaans aanwezig was de gemiddelde bevolking van 175. Met de als geplaatst afgevoerden en overledenen was bet getal 219, en wel mannen en jongens '115 vrouwen en meisjes 71. De totale bevolking op 16 october 1851 was: mannen 8, •vrouwen 5, jongens 99, meisjes 53, te zamen 165,. Van de 52 die in het laatste jaar liet gesticht verlieten, aijn 21 als gevormd, met getuigschrift, de maatschappij in gegaan, 8 door verbeterde familie-omstandigheden terug gekeerd of door de ouders opgevraagd13 overleden en 7 heimelijk vertrokken. "Van de bejaarde verpleegden zijn 2 in de maatschappij teruggekeerd. Het getal der afdeelingen van bet patronaat is geklommen tot 21. Ter verpleging werd in dit jaar aan verpleeggeldenbijdragen en giften .ontvangen 23,277.S5 voor 219 verpleegden, eu uitgegeven 28,131.63}. Hoewel met een nadeelig saldo sluitende meldt toch de verslaggever dat jaar op jaar de financiën vooruitgaande zijn. Volgens opgave van het ministerie van financien is aan de verschillende kantoren van 3s rijks accijnsen over de maand december 1851 ontvangen aan suiker-accijnsin hoofdsom, opcenten eti collectief zegeleen bedrag van f 81.951,12}. Men verneemt dat aan den burgemeester van Leyden van wege Z. K. H. den prins van Oranje eene aanzienlijke .gift ten behoeve der armen dier gemeente is ter hand ge steld. Den 2 dezer overleed te Maastrichtna eene lang durige ziekte, jhr. J. Til. Serraris, gepensioneerd luitenant- generaal, in de laatste jaren plaats-kornmandant van de 1ste brigade en de troepen in liet hertogdom Limburgopper bevelhebber der vesting Maastricht, komraandeur der orde van den Nederlandscheu Leeuwkommandeur met de ster der oi'de van de Eikenkroon en der belgische militaire Leo- polds-orde, ridder van de militaire Willenis-orde 1de klasse en van bet Legioen van Eer. H. K. H. prinses Erede- rik beeft voor de loterij Dorcas te Gorinchem twee fraaije geschenken gezonden. Wij vernemen van goeder hand dat de collecte door britsche inwoners te Amsterdam open gesteld, ten behoeve van weduwen en weezen hunner iu den ifcegenwoordigen krijg gesneuvelde laudgenootende niet onaanzienlijke som van ruim 3000 bedraagten dat bij dragen nog tot den 18 dezer zullen aangenomen worden. Het bij Katwijk verongelukte driemastschip is gebleken te zijn de Druid of Greenock, van SunderlandnaarSt. Tomas bestemd geweest. De directrice der loterij voor de armen te Loenen, heeft dezer dagen een prachtig thee-servies van de koningin der Nederlanden en c'en prachtig bewerkt voet kussen van prinses Erederilc der Nederlanden ontvangen. Bij telling is gebleken dat de vriesche vee-stapel thans be staat uit 197.356 stuks (oud ea jong), hebbende gemiddeld per stuk eene waarde van 67.15, en dus gezamenlijk van 13.253.060. In het vorige jaar was het getal 195.931, met eene waarde van 57.13$ per stuk, eu dus gezamen lijk 11.253.509.25. De opbrengsten van den Rijn-spoor weg gedurende de afgeloopen maand zijn geweest van 27.101 reizigers f 31.606.221, van goederen enz. 13.260.91; to taal der opbrengst/17.867.16L In de afgeloopene maand zijn met de Hollandsche ijzeren spoorweg-maatschappij ver trokken 56.839 reizigerswaarvan de opbrengst is geweest 61.732.30, aan goederen enz. 12.212.361 totaal-gene raal der opbrengsten 1.155.819.26-}. 03-eBsaeemie2,aa«a. vara 5&5es'SikEee. Zitting van 6 Januarij. Voorzitter mr. Cau. Afwezig wegens ziekte mr. van Adrichem. De notulen van 2 december worden na voorlezing goed gekeurd. Wordt op nieuw gestemd over het voorstel van den heer Ochtmanom het rewkest van J. Strickaert c. s.tot roeijing der boomen aan de Zelke, in handen eener com missie te stellen .waarover in-de vorige zitting de stemmen staakten. Met 7 tegen 5 stemmen (mrs. Cau, Moens yfFokker^en de heeren van Vliet en Landsknegt) wordt dit jvöórstef nu aangenomen en benoemt de raad in die com missie' de.heèren Ochtman, mr. Moens en dr. Keiler. Woi$r> "medegedeeld dat cloor gedeputeerde staten zijn .goedgekeurd 2 raadsbesluiten tot af- en overschrijving uit Lcmvoorziene, uitgaven 1851; YvDaVzjjn ingekomen rekwesten van M. G. de Crane, de weduwe van Y-rij berg®,\J.' E, Schuurbeque Boeije en de weduwe van om restitutie van hoofclelijken om slag, uit lioofde .'van verblijfin andere gemeenten. Nadat de voorzitter medegedeeld., heeft dat burgemeester en wethouders iet eenstemmig denken omtrent; het verzoek van den heer 0 C.rane? daar i-bij. (voorzitter) vermeent .dat de verzoeker als burgemeester iu de gemeente heeft moeten verblijven, volgens de bepalingen der gemeentewetis het eerste verzoek afgewezen met 7 tegen 1 stemmen (dr. Kellerdr. Goemans, de heer Landsknegt en mr. Moens) en zijn de andere met alge- meene stemmen toegestaau; hebbende bij de 3 eerste mr. W. C. de Crane zich buiten stemming gehouden; Nog dat is ingekomen een verzoek van de weduwe Beve lander, om een gedeelte gronds bij de Zelke tot mestput in erfpacht of gebruik te houden; wordt op voorstel van bur gemeester en wethouders besloten dit stuk tot het jaar 1S57 in haar gebruik te lateu. Na gehoord te hebben het advies der commissie van fa brijkage. besluit de raad aan kerkvoogden der hervormde gemeente onder goedkeuring van gedeputeerde staten, af te staan tegen eene koopsom van/10, 30 vierk. ellen gronds achter de kleine kerk, tot bouwing eener consistorie-kamer. In plaat? van mr, Ermerins (ontslagen lid) benoemt de burgemeester den lieer Ochtman als lid der commissie op een verzoek van den heer J. Moolenburgli. Op voorstel van burgemeester en wethouders worden deze geiuagtigd om even als ten vorigen jare aan J. Strickaert eene loods op den grachtweg tot uit. maart te verhuren. Aan liet hervormde diaconie armbestuur wordt 106,50 buitengewone subsidie toegestaan voor eene krankzinnige, bij af. en overschrijving te vinden uit onvoorziene uitgaven. Is ingekomen een verzoek van den kommandant der schutterijom eene wachtplaatsen worden na voorlezing van het rapport der commissie van fabrijkage burgemeester en wethouders gemagt.igd daartoe de voormalige meekeur te cloen inrigten; de kosten van 16 a 17 te vinden op artikel gebouwen, bij overschrijving uit onvoorziene uitgaven. Door het collegïe van curatoren en de plaatselijke school commissie zijn in plaats van mr. B. C. Cau voorgedragen mr. C. J. Kokkeren nir. C. de Jongewaaruit met 6 stemmen benoemd wordt mr. C. J. Eokker. Op aanvraag van het collegie der brandweer worden twee premien ad 21 en f 16 toegestaan aan de twee eerstaan- gekoraene spuiten bij den brand in november; van de on voorziene uitgaven af- en overschrijving op het artikel brandweer. Is ingekomen een verzoek van C. en J. C. Bal Cz.om den laatsten aan te stellen als makelaar in effectenten einde deelgenoot t;ekunnen worden in de firma BalenComp., hetwelk na eene vraag van mr. Kokker of het getal make laars ook bepaald en voltallig is, waarop burgemeester en wethouders voor het oogenblik geen antwoord verklaren te kunnen gevenop voorstel van mr, Moens in. hunne handen gesteld wordt ten fine van onderzoek. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt be sloten uit onvoorziene uitgaven te vinden 13.76, wegens kosten van transport enz. eener krankzinnige. Wordt gelezen en beslotenconform eene missive der commissie van fabrijkage, om 128.95 onvoorziene schade bij den west-havend-ijk te vinden bij af- en overschrijving uit onvoorziene uilgaven, en aan dien dijk 160 vierk. ellen krammat te leggen; de kosten ad 13 te vinden op de zelfde wijze. Wordt gedurende 11 dagen ter visie gelegd eene door burgemeester en wethouders ontworpene verordening tot heffing van het schoolgeld op het gymnasium. Vastgesteld het kohier (suppletoir) vau deu hoofdei-ijken omslag over 1831. De commissie voor de strafverordeningen brengt rapport uit op de door burgemeester en wethouders aangeboden verordening op het keureu van vee en vleeschstrekkende tot verwerping, doch aanbieding van eene policie-verorde- ning op den verkoop van vee en vleesch, eene instructie van een keurmeester en tarief van keurloon, welke stukken ter visie worden gelegd. Medegedeeld dat gedeputeerde staten de beslissing om trent de begrootiug hebben verdaagd tot 1 mei 1855 Idem eenige bedenkingen cloor dat collegie op de begroo ting, waarvan het gevolg is dat op voorstel van burgemeester en wethouders dezelve gewijzigd wordt. De commissie voor de door burgemeester en wethouders voorgedragen wijzigingen in hun reglement van orde advie- seert tot goedkeuring daarvanwaarmede de raad zich vereenigt. Op voorstel der commissie van fabrijkage wordt aan den aannemer J. Krijger remissie van/75 eener beloopen boete van f 100 verleend. Krachtens art. 93 litt. C gemeentewet erlangen bur gemeester en wethouders magtiging omonder goedkeuring van gedeputeerde staten, eenige opgaande hoornen te doen roeijen. Door burgemeester en wethouders wordt voorgesteld om een gedeelte stadsgrond buiten de Noordhaveupoort te doen omrasteren, ten einde gebruikt te worden als berg- en werkplaats door eenige timmerliedendie daarvoor anders de oude haven gebruiken. Door mr. de Crane wordt den wensch uitgedrukt dat het gebruik der haven niet geheel belet wordewaarop de burgemeester repliceert dat dit het voornemen niet is, maar dat ook aan de andere zijde het niet opgaat dat door het opstapelen van steenen en boo men de schepen in liet lossen belemmerd worden, zoo als on langs het geval was waarop het voorstel van burgemeester en wethouders in handen der commissie van fabrijkage wordt gesteld tot opname der kosten. De voorzitter brengt de vraag ter tafel die hem onlangs gedaan isis de hal te koop Jhr. de Jonge herinnert dat er eene commissie bestaat om te onderzoeken of de hal ook tot een ander doeleinde geschikt isen deze nog geen rapport heeft uitgebragt. Mr. Kokker doet opmerken dat er wel eene commissie bestaat om te onderzoeken of de hal ook tot muzijkzaal zoude kunnen worden ingerigt, maar dat dit niets tot deze vraag afdoetdoch dat hij voor zich er bezwaar in zietomdat de hal welligt, als localiteit aan het stadhuis verbonden, zeer goed voor regtbauk of een ander collegie te benuttigen isten 2de omdat men wel ligt hoewel hij het voor zich zelve niet gelooft, terug zal willen komen op het principe kortelings aangenomen, om de hal af te schaffen; hierin wordt hij door den voorzitter en mr. van Dongen geappuyeercl. De heer van "Vliet zoude bij verkoop die gaarne publiek ziendaar hij dit lokaal ook gaarne wil koopen; waarna cle vraag van den burgemeester algemeen ontkennend wordt beantwoord. Als waarnemend wethouder gedurende de ongesteldheid van mr. van Adrichem wordt benoemd mr. C. J. Kokker. Alsnu vraagt de heer van Vliet of het lokaal der hal ook te huur iswaarop door mrs. Kokker eu van Dongen het gevaarlijke wordt aangetoond om voor langen tijd dit ge bouw te verhuren. De heer van Yliet trekt zijn voorstel in en de vergadering wordt gesloten. JSEMg-elsaimsflo Londen, 1 januarij. The morning herhald beweert dat de viee-admiraa! sir Charles Napier en de schout-bij-nachfc Chads hebben opgehouden in activiteit te zijn. Het blad uit cle hoop dat eerstgenoemde eene regtvaardigiug zal openbaar maken. "Voor den aanstaanden voorj aars-veldtogt worden nieuwe veldbatterijen uitgerust, vau een kaliber zoo als tot nu toe bij de engelsche artillerie nog niet gebruikt werd. Zij bestaan uit ijzeren kanonnen van een gewigt van 12 centenaars waarmede men 32ponders schieten kan en die door 12 paarden getrokken worden. BSsasaamaE. Een der parijsche correspondenten van L'indépendance beige deelt bijzonderheden mede betreffende de conferentie welke de vertegenwoordigers der drie mogendhedenonder teekenaars van het traktaat van 2 decembermet prins Gortsehakoff gehad hebben. Volgens dien correspondent zou het documentwaarin de drie vertegenwoordigers den aard en de strekking der bekende guarantien uiteenzetten geen eigenlijk gezegd protokolmaar veeleer een officieuse schriftelijke mededeeling wezen, waarvan de fransche ge zant lezing heeft gedaan en prins Gortsehakoff nog tijdens de bijeenkomst eene copie heeft gemaakt. Twee dagen later zou de prins weder eene bijeenkomst verzocht hebbeu, waarin hij een tegenvoorstel had gedaanwaarnaar de heer de Bourqueney en lord Westmoreland eerst niet hadden willen luisterenmaar dat zij eindelijk op aandringen van den russischen gezant eenvoudig voor kennisgeving hadden aangenomen. Het zou ten gevolge van deze tweede con ferentie geweest zijn dat de prins eene copie van de inter pretatie der vier guarantien naar Petersburg heeft gezonden. Volgens eene telegrafische depeche in The times uit Weenen had prins Gortsehakoff een nieuw uitstel tot het einde van januarij verlangd. Het schijnt dat de geruchtendie over het sluiten van een afzonderlijk traktaat tnsschen Krankrijk en Oostenrijk in omloop geweest zijnminstens vervroegd waren. Dit traktaat is niet geslotenmaar daarvan moet werkelijk sprake geweest zijn, en men zegt nu dat het zal onderteekeiid wor den op het oogenblik dat Oostenrijk aan het traktaat van 2 december het karakter van een of- en defensief verbond zak geven, dat het nog niet heeft. Volgens telegrafisch berigt uit Berlijn van den 5 dezer geven de ministeriele dagbladen aanleiding tot het vermoe den dat Pruissen de mobielmaking van zijne troepen wei geren zal.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2