MÏDDELBURGSCHE COURANT, Dingsdag 9 January. N°- L 1855. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente cn Ylis- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekeud- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel werden betaald. De betaliug geschiedt kontant. öinnmlcmïrsdjÊ MndufieBUcaapg-6 «BiBESsaairaj. Biet genoegen vernielden wij dat liet terreindoor het gemeentebestuur aan de heeren den Bouwmeester, Borsius van der Leyé alhier 'in erfpacht afgestaan tot daarstelling eener scheepstimmerwerf, met den 1 september 1854 is in gebruik genomen en alstoen omrasterdwaarna met het graven eener helling en het bouwen eener loods is aange vangen. Dezer dagen is daarop de kiel gelegd en zijn de stevens gerigt van een barkschipgroot circa 400 gemeten lasten voor rekening eener reederij onder directie van genoemde firma en den .naam zullende voeren van u Stad Middelburg." Wij vernemen dat er wederom drie fraaije geschenken van wege'de vorstelijke familie zijn'ingekomen voor de ver loting van vrouwelijke handwerken enz.ten behoeve der armen binnen deze gemeente te houden. Sedert eenige dagen hebben zich binnen deze ge meente onderscheidene gevallen van kinderziekte voorgedaan terwijl een aanmerkelijk deel 'der bevolking van het gast huis daardoor is aangetast. Ook in de gemeente Oudeland® zijn een paar dier ziekte- gevallen waargenomen. Bij de. kamer van koophandel en fabrieken alhier liggen ter visieafschrift eener pro memorie van Zr. Ms. zaakge lastigde" te Kous tan sinopel ontvangene meded'eelrag, betref fende de oneenigheden welke aldaar gedurig ontstaan tus- schen de nederlandsclie scheepskapiteins en hunne bevrach ters, over hetgeen in de chertepartijen nopens de legdagen en het lossen van schepen is vastgesteld een staat van naar Oost-indie verzonden katoenen goederenblijkens certificaten van oorsprong; handelsberigt omtrent Melbourne, door Lange en Plooys van Amstelhandelsberigt betrekkelijk Hanover en Hamburg. De aanhoudende westewindendie op alle zeeplaatsen eene groote' menigte van allerlei schepen noodzaken voor anker te blijven liggenleveren ook aan de kusten van dit eiland, en bepaaldelijk van liet fort Rammekens tot in de nabijheid der nieuw gebouwde suatiesluis aan de Zt?idwa tering, een verrassend schouwspel op. Meer dan zestig zee schepen van verschillende grootte en onder velerlei vlag t zien ook daar met verlangen den oostewind te gemoetdie hen in staat kan stellen zee te kiezen. Wij zijn verzocht uit Ylissiugen mede te deelen dat het in ons no. 154 van het vorige jaar bereids aangekon digde poneertte geven door het muziekkorps der dienst doende schutterij aldaar, en waarbij zich eenige liefhebbers der toonkunst zullen laten hp orenten behoeve der armen dier gemeente, alsnuzal plaats hebben op donderdag den 11 jauuarij des avonds ten 6£ uurin het lokaal van den schouw burg, en dat er op dien dag des namiddags van 5 tot 6 ure aau gezegd lokaal nog de gelegenheid zal worden open gesteld tot liet verkrijgen van toegangbiljetten. In de Goessche courant leest men clat ook te Éein- kenszand de niguwejaars-uitdeeliiig tot bijzondere tevreden heid der armen is afgeloopenzijn wij wel geïnformeerd dan is dit in zoo ver onjuistdat men wel de inschrijving en uitdeeling heeft gedaandoch liet niet heeft kunnen of willen te keer gaan dat evenzeer als vroeger langs de hui zen gebedeld is. Dit zijne betrekking van deurwaarder bij de arron- dissements-regtbank te Goes, residerende te Heinkeuszaud, is op deszelfs verzoek door het provinciaal gereglshof al hier eervol ontslagen de heer B. Vermande. Men verneemt dat donderdag 11. bij de directie- der Goessche maatschappij voor stoom- en zeilvaart berigt is ontvangen, jdat de schroefschooner de Stad Goes te Eyenoord met het beste gevolg is te water gelaten. Den 29 december zijn de afrikaansche prinsen Lamina Carimo, troonopvolger en Joseph Carimo, van de door te genwind ter reede van Neuzen liggende belgisclie oorlogs brik Due de Brabant, kommaudant Petit, met de sloep te Neuzen aan wal gekomen, en hebben aldaar gezamenlijk met den kommaudant van genoemd schip en den belgischen vice-consul, den heer J. T. de Smidt, eene wandeling gedaan, bij welke men onder anderen ook de gouden vaas, in der tijd door de koningin van Engeland tot aandenken van haar bezoek op de hofstede aan de wed. W. de Feyter geschon ken alsmede de meekrap-fabriek heeft bezigtigd. Na een driejarig verblijf in België keeren zij thans weder naar hun vaderland Rio Nunez terug. Van wege het belgisch gouvernement zijn dezer dagen medailles van de -2de klasse geschonken aan de belgische loodsen W. Riemens, A. de Zeeuw en A. Meeusen, te Neuzen, wegens het redden op den 26 september 1853 van schipper E. Klaassen van Biervliet en diens knecht, nabij het schor van den Nieuwen Neuzenpolder. Een der correspondente.1: van de Kölnische zeitang te Parijs schrijft aan die courant, dat de engelsche regering te Hamburg, in Nederland en Spanje depots zal openen tot werving van troepen voor het' vreemden-legioen.. .Volgens een brief uit Weenen van 30 december is dien dag van daar naar 's Hage vertrokken prins Caradja, de zoon, die als ottomanisóh commissaris de Oostzes-expe- ditie in dit jaar zal medemakgn. De jonge prins zal tot op dat tijdstip te 's Hage vertoeven 'oij zijnen vader, zoo als men weet tot fcurksch gezant bij ons hof benoemd. Naar men verneemt zal Z. M. zich eerlang weder voor eenige dagen naar het Loo begeven. Door eene zeldzame overeenstemming, welke in vele jaren niet zal plaats hebben, is liet jaar dat wij zijn inge treden, ten aanzien der dagen der week en de datums der maanden, volkomen gelijk aan 1849. Maar zonderlinger is dat op twee zoo nabij zijnde tijdvakken de zondagsletters de zelfden zijn; alle veranderlijke feestdagenzonder uitzondering, vallen op de zelfde datums en dagen. Alzoo komen Septua gesima, aschdag, paschen, hemelvaartsdag, pinksteren, de li. sacramentsdag, de advent, en de ontvangenis in 1855 zonder eenige verandering gelijk in 2849alsmede de quatertemperdagen. Dus zouden wat de berekeningen des tijds betreft, de almanakken van 1849 voor 1855 kunnen dienen. Den 5 dezer heeft voor het provinciaal geregtshóf van Zuidholland de zaak gediend van C. Koningbeschul digd van op den 23 october 11. zijnen wettigen vader eene wonde te hebben toegebragtwaaraan deze is bezweken. Het openbaar ministerie heeft de toepassing gevorderd van de straf des- doods. De verdediger van den aangeklaagde heeft gewezen op den twistzieken aard van den overledene; op.; de omstandigheid dat de beschuldigde geen aanlegger is geweest van den twist en op den toestand van dronken schap en derhalve van bewusteloosheid waarin deze laatste zich heeft bevonden, en dezen ten slotte der goedertieren heid van het hof aanbevolen. De uitspraak is op lieden (maandag) bepaald. Naar wij vernemen heeft de keizerlijke commissie voor de wereld-tentoonstelling te Parijs, op herhaald verzoek van de Fioofd-commissie voor de belangen der nedêrlandsche nijverheid bij die tentoonstelling, de aanvankelijk toege stane ruimte voor Nederland met 150 vierkante meters ver groot; zoo dat thans aan de nederlandsclie nijverheid in het paleis der tentoonstelling- 750 vierkante meters zijn toegestaan. USemoeKDinaiig-ei» en SSesIaaatienio Bij besluit van den 4 dezer heeft Z. M. goedgevonden aan- J. ten Kate Ez., te Amsterdam, vergunning te verleenen tot het aannemen der onderscheidingsteekenen van ridder der Guelphen-orde4de klasse, hem door Z, M. den koning, van Hanover geschonken. Bij Zr. Ms. besluit van den 31 december 11. is de heer J. E. Liotard erkend als consul van Sardinië te Amsterdam,. Bij koninklijk besluit van den 31 december 11. is aan, B. Wolfson, gewezen referendaris bij het departemeatvan biuneulaudsche zaken, eeu pensioen verleend ten laste van den staat, ten bedrage van 1647. E3aa*Éime. De minister van marine ad interim heeft hekend ge maakt dat de te Willemsoord nieuw opgerigte tljdmeter- telegraaf is geplaatst op 52 gr. 57 min. 49 sec. N. B. en 4. gr. 46 min. 46,5 sec. lengte beoosten den meridiaan van Greenwich. De luitenant ter ze© 2de klasse R. W. G. Arendsen de Wolff is met 11 dezer van liet wachtschip te Viissingen overgeplaatst op Zr. Ms. fregat Prins Hendrik. De luiten, ter zee 1ste kl. A. D. van Gennep van Zr. Ms. oorlog- stoomschip Amsterdam is in non-activiteit getreden. De luitenant ter zee 2de kl. J. P. Uyttenhooveü van Zr. Ms. schooner Makassar is overgeplaatst op Zr. Ms. wachtschip te Viissingen. De adelborst 1ste fel. W. Steffens is van Zr.Ms; fregat Doggers bank op de Makassar overgeplaatst. Den 4 dezer is de equipage van Zr. Ms. stoomschip Cycloop in een vaartuig te Helder aangekomen en opliet wachtschip o v ergeplaatst. Zoo het berigt der stranding groote verslagenheid veroorzaakteniet minder groot was de blijdschap bij het zien der geredde mannen, die daar zoo vele betrekkingen hebben. "ty'esrscEtSlllemdle ESejrEg-tosa Van af den 1 jauuarij 1855 kunnen alle per iodieke wer ken, die in Engeland zijn uitgegeven en geen eigenlijk© nieuwspapieren of bladen zijnop de volgende voorwaarden over Belgie naar Holland verzouden wordenonder kruis band, het engelsche port vooruit te betalen, en wel niet meer wegende dan 2 oneen, 1 penny; onder 3 oneen 6 pence; voor elke ons daar boven 2 pence meer, en niet meer mogende wegen dan 1-6 oneen. Nieuwspapeiren of bladen moeten met een penny gefrankeerd wordeii en be talen in Holland niets meer. Van den zelfden datum af kunnen uit Engeland de brieven naar St. Helena en de Goud kust ongefraukeerd verzonden worden. Het port bedraagt voor brieven minder dan een ons wegende, 6 pence, en minder daD 1 ons, 1 shilling. Het port naar Egypte, via Marseille, is verminderd op 1 shilling voor brieven bene den de ons wegende en op 2 shillings beneden de 4 ons, Uit de geregtelijke statistiek des koningrijks, loopende over 1853, blijkt, dat dc vermindering van het getal eischers in cassatie die zich in strafzaken gedurende 1852 vertoonde,- in 1853 niet wordt waargenomen; dat in tegendeel de aan-' gebragte eischen in cassatie die des vorigeü jaars met 56 overtroffendat ter zake van misdaad voor de provinciale geregtshoven teregt stonden 1250 beschuldigdentegen welke waren opgemaakt 928 aeten van beschuldiging, hetgeen voor zaken en beschuldigden eene vermeerdering bij" vergelijking' met 1852 oplevertdat van de 1250 beschuldigden waren 981 van het mannelijk en 269 van het vrouwelijk geslacht;- dat schuldig werden bevonden en veroordeeld 923 personeii dat bij de arrondissements-regtbanken het getal wanbedrijven en beklaagdenhetwelk bij deze in 1853 in eersten aanleg' in behandeling kwam, bedroeg 12,482 zaken en 15,503 be klaagden, zijnde voor beide omstreeks 2000 meer dan in 1852; welke vermeerdering blijkbaar is in de wanbedrijven- tegen de algemeene zaakdaarentegen is het getal wan-' bedrijven tegen personen verminderd met 378 zaken en 527 beklaagdeu. Uit het verslag van het Protestantsch landbouwkundig

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1