ALMANAK CAHSANMIA. DE DRIE KONINGEN, Landbouwers Inspan enz. WONING EN GROND TOT III VAN 'T ALGEMEEN, DICHTERLIJKE NALATENSCHAP HULPBANK. De Bestuurders van de Hulpbank verwittigen de Be langhebbenden dat het kantoor van den Kassier-Boek houder met 8 Januarij 1S55 zal verplaatst worden naai de Oude Kerkstraatin het Gebouw lett. B no, 83 en dat de uitbetaling der toegezegde en de wekelijksche terugbetaling der verstrekte Voorschotten aldaar, aan te vangen met dien dag en voorts eiken Maandagvan twaalf tot twee ure des namiddags zullen geschieden terwijl de zittingen van het Bestuur bij voortduring des Zaturdags op liet Raadhuis zullen gehouden worden. Middelburg, den 22 December 185-1. De Bestuurders voornoemd G. A. KOKKERVoorzitter. M. E. LANTSHEER, Secretaris. A A W E S I1 M fl» 5 IV G. Directeureu der afgebrande Meestoof De drie Kwar tieren te Krabbendijke Provincie Zeeland zijn voor nemens op Donderdag den 18 Januarij 1855 des namid dags ten een ure, in het Gemeentehuis aldaarpubliek aan te besteden 1. Bffl HERBOUW m GEMELDE MEESTOOF 2. HET NIEUW MOLENWEM inet Stampers» BSaSc en toelieüioorera. Zullende Donderdag den llden bevorens, des morgens e 1 f urede aanwijzing in loco gedaan wordenen voorts nadere informalien op franco aanvrage te bekomen zijn bij den Ingenieur en Architect den Heer L. PH. DE LANNÉE DE BÉTJ LAN COURTte Goes, bij wien ook na den dag der aanwijzingdes Zondags uitgezonderd na één uur des namiddags, inzage der Plans en inligtiu- gen te verkrijgen zijnals ook dagelijksmede uitgenomen des Zondags, bij den Heer G. VAN DOORN, Boekhouder van gemelde Meestoof te Krabbendijke. Directeuren voornoemd, W. VAN LIE RE, Voorzitter. G. VAN DOORNBoekhouder. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Dingsdag en Woensdag den 9 en 10 Januarij 1855, des voormiddags ten 10 ure, in het UecLerlandsch Loge ment in de Abdij te Middelburg, in het openbaar ver- koopen eene aanzienlijke partij KINDERSPEELGOED, HSJOirffEMEX", ffiALMTE RHKST EM3K. Maandag te voren voor een ieder te zien. Verkooping aan liet Venduhuis van M. D. PRYES, in de Sint-Jacobstraat te Vlissingen, op Dingsdag- den 9 Januarij 1855 van ongeveer 800 Riem Graamv WHaa- ïtelpapaea?» eene groote partij Gesatineerd en Ongesa- tineerd 0Se2ianB«?sel- eaa gcJarSjfpapaer enz. Voorts eene groote partij ESeUjaat vaaa MamiffacAsairen a tout prix. Daags te voren voor een ieder te zien. Verkooping op Twistvlietonder clen Vrouwepolder, Woensdag- den 10 Januarij 1855, des morgens 10 ure, van 2 Bunders lEsseei eaa SÜBsesa MJAÏPEIOIU'31 "W&AM- ia®UT «Es-ooge fSHHJTSA AH6.B0S mitsgaders eeni'ge Olmen BS®®.1®SEIV, waaronder geschikt voor Werkhout. Openbare Verkooping op. Donderdag den 11 Januarij 1S55. des namiddags ten drie ure, te Groedevoorma lig 4de District van Zeelandin en van de van ouds bekende en welbeklante 11B1 E'R staande en gelegen aan de Markt, te Groede voormeld, met Schuur Paardestalling verdere aanhoorigheden en Erve wordende in die Herberg gehouden de Vergaderingen van den Gemeenteraadvan liet Departement Groede dei- Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van het Muzijk- Gezelschap enz. enz. Nader onderrigt is te bekomen ten Kantore van den Notaris HAMMACHER, te Groede voormeld. BOUWEXLBMQ op de Buitenplaats Over- duin en in de Oranje-Bossehen onder Oostkapelle, Woensdag den 17 Januarij 1855. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal, op Vrijdag den 19 Januarij 1855, des voormiddags ten negen ure, in de Gemeente Hieuw- en Sint-Joosland, aan het Veer van het Sloe, in het openbaar aan de meestbie denden verkoopenvier Paarden, oud 6, 17 en 25 jaren, vier Melkkoeijeneen ret Varken, een Barouchette, Rij tuigen op Veeren en Riemen in soort een Wageneen Lamoenkareen PostkarPaardenwandBouw- en Melk- gereedschapMutsaard, Hooi enz.; voorts Meubelen en Huisraad als twee Kabinetteneene Secrétaireeene Com mode een Hoekkas, een Buffet, drie Hangklokkenvijf Bedden in soort, onderscheidene ICoffij- en Theeserviesen Roomkleur en auder Aardewerk, Tafels, Stoelen, Spiegels, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glaswerk enz. Daags te voren aldaar te bezigtigen. Uit de band te koop een fatsoenlijk EITRGER HUIS, voorzien van vele gemakken en gelegen in het beste ge deelte der Stad. Adres met gesloten Brief jes onder de letter A, bij de GEBRs. MILBORN. Vlasrparkt. Met Mei eerstkomende te Huur» de behoorende tot de Kolfbaan De Vriendschap, op het Molenwater te Middelburg. Nadere inlichting te bekomen ten Kantore van den Nota ris D. J. VAN DÉR HORST SERLÉ. Uit de Hand te Koop eene sints jaren bestaande TAPPERIJ en HERBERG, ook zeer geschikt voor Winkel of Burgerhuis. Adres bij den Eigenaar, Balans, A 59. EEÏN RUIM BOVENHUIS TE HUUR tegen Mei. Te bevragen bij J. C. W. ALTOREEER. UB IT BB EE MAST 80 HL <H> 2? TWEE PEEN- OF MAKGMOLMS EN EEN MARKTWAGEN, bij A. LUTEYN te Koudekerke. Er wordt te Huur gevraagdbij voorkeur op eene der Kaden of in het midden der Stad, een ruim ROYHS&filUIS off eeaa SölËSflDOEft'MUlS. Verzoeke opgaaf van Stand en Huurprijs onder de letter M, bij de GEBRs. MILBORN, Vlasmarkt. Wordt gevraagd een Persoon, liefst bij de Kavallerie gediend hebbende en genegen in dienst te treden als MARECSSAUSSÉaS TBS PAARD. Men kan zich hiertoe ten spoedigste aanmelden, in Persoon of met vrachtvrije Brievenbij D. VAN AARDEin De Witte Leeuw te Sas-van-Gend, met Paspoort en verder vereischte stukken, dewijl voor hen die zulks niet bezitten /'150 moet worden gestort Met Mei een bekwaam Huisknecht benoodigd bij den Hc-er BOOGAERT VIS. Terstond een Jongen, en met Mei eene bekwame Werk meid benoodigd bij JOHs. BASTIAANSE, Noordpoortstr. Eene bekwame Keukenmeid tegen Mei benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Met Mei eene Keukenmeid benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Met Mei eene Meid benoodigd bij Mejufvr. DRONICERS, Krommeweelelett. K no. 103. Een Burger Dienstmeid benoodigd, Nz. Dam, E 146. Met Mei een Meid benoodigd, die met Pot en Wasch kan omgaanbij A. VAN ROOZENDAAL. Bij P. C. VERHOEEE Stads-drukker en Boekhandelaar te Vlissingenzijn nog eeuige exemplaren' te bekomen van liefc Gedicht, getiteld HEILGROET AAS DE ARMEN EN BEDE AAS DE RIJKEN, door A. RUYSCH. Op den 1 Januarij II. uitgegeven ten voordeele van den algemeenen Arme aldaar. Prijs .20 Cent. Bij DE GEBR. ABRAHAMS te Midaelbnrg komt van de pers MIDDELBURGSCH DEPARTEMENT DEIt MAATSCHAPPIJ voor 1855. Inhoud. Verklaring van de inrigting van den Kalen der Jaartellingen en Eeestdag-en Kalenderin mid delbaren tijdbevattende de opkomst en ondergang van Zon en Maan, Watergetijden, Tijdsvereffening, Hemelverschijn selen; Jaar- en Veemarkten in Zeeland; Vertrek en aankomst der PestenPortlijst van MiddelburgTafel van de opklimming van het Briefport naar het gewigt, en ver schillende inlichtingen betreffende de PosterijenTarief voor den Rijks-Telegraafkantoor Vlissingenidem voor de Rotterdamsche Telegraaf-MaatschappijVertrek der Spoortreinen in Nederland en van AntwerpenStoom bootdiensten in Zeeland; Stoombooten van Rotterdam ver trekkende Diligences en Postwagens Omnibus- en Vigi- lantedienst in Zeeland; Diligences van Rotterdam en Ant werpen vertrekkendeZeeuwsche OverzetverenBepa lingen omtrent het openen en sluiten der Poorten en Barrières te Middelburg; Tarief van het Zegel; Verjaardagen van het Koninklijk Huis Nederlandsch Muntstelsel Vreemde MuntenDe naamlijst der Leden van het Middelburgsch Departement en van de Besturen en Com- missien uit hetzelveen eindelijk het navolgendeals MENGELWERK. I. Aanteekening-en van Don Antonio|Magiuo. II. Anecdotes Spreuken en Vertellingen. III. Prentverbeeldingen van een zevental Voorwerpenmet toepasselijke Bijschriften. IV. Losse Dichtstukjesals 1. Voorjaar. 2. Nieuwsgierig. 3. Een Man. 4. Jarig wezen. 5. Stelen. 6. Goede keuze. 7. Rijkdom en kennis. 8. Ge waarschuwd. 9. Mooi Truitje. 10. Broodwinning. V. Leer zame en vermakelijke Zangstukjes (met Muzijk), als 1. Mor genlied. 2. Bitter. 3. Een liedje van M Hadden." 4. Reekning maken. 5. Beneden en boven. 6. 't Een en't ander, en (zon der Muzijk). 7- De Jonker en het Boerinnetje. VI. Twe® en vijftigste vervolg der Natuurlijke Historiebevattende Landhuishoudkundige Bijdragenmet Afbeeldingen. VIL Geld en Kapitaal. VIII. De Bewaarschool. IX. Korte Kronijk- S*a»5js f ,8®. De Boekhandelaar A. J. BRONSWIJK te Sehoondijke heeft dezer dagen uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: ZEEUWSCIHLAAMSCH JAARBOEKJE voor VERZAMELD DOOR J. iï. VAN DALE. Tweede Jaargang, met een Plaatje. 220 Pagina's compressen Druk in kl. 8.vo. Prijs 0,90. fjj3 De Koopers van Ds. H. Q,. Jansen's „Sint Annü ter Muiden," in 1S50 bij de Heeren Van Benthem Jutting te Middelburg uitgegevenworden opmerkzaam gemaakt op dezen tweeden Jaargang van Oadsandria. Zij ontvangen in dezen Jaargang een onmisbaar toevoegsel op genoemd werk, dat in eiken volgenden Jaargang van Oadsandria zal vervolgd worden. Tevens is door hem de Inteekening opengesteld op een' Dichtbundelgetiteld VAK 3. FASO 9 in leven Landbouwer onder de Gemeente IJzendijke en Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland. Uitgegeven onder toezigt van €3. 1°. ROOS. Prijs; ingenaaid f 3gebonden in Linnen met vergulde Stempels f 2,50. Onmiddelijk na de uitgaaf wordt de prs met 10 pCt. verhoogd. De grootte van dezen Bundel zal ongeveer 350 Pagina's bedragen. Een breedvoerig Prospectus dezer uitgaaf is in alle soliede Boekwinkels voorhanden. ter drukkerij tan de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4