ilHtofrclm watt thro oer. §1TOUMBOOT»SMSirm OTuiisscBaen Middelburg en Iftotterdsaaa. Uren van vertrek in J an u ah.lt. Van Middelburg. Zondag Dingsdag Woensdag 10, Vrijdag 12, Zondag 14, Dingsdag 1G, Woensdag 17 Vrijdag 19, 7's morg. 9, 5 ure. 5,30 7 9 10 4,30 Van l&otterdam. Dingsdag 9's morg. 9 ure. Woensdag 10, Vrijdag 12, Zaturdag, 13, Dingsdag 16, Woensdag 17, Vrijdag 19 Zaturdag 20 9,30 10 10 5 5 6 §4eoBBa!D©©t de §cBaeidea Dagelijksclie dienst, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Breskens, 's morg. 7 ure. Van Vlissingen op NeuzeD, 's morgens 8£ ure. Van Neuzen op Hoedekens- kerke, 's morgens 104 ure. Van Breskens op Vlissingen. 's morg. 7k ure. Van Neuzen op Vlissingen, namiddags 12£ ure. Van Hoedekenskerke op Neu zen 's morgens 114 ure. ötfriiaittthottöiQing. Praktiselie Volks-Almanak. Tweede Jaargang. 1855. Te Haarlem, bij A. C. Kruseman. Prijs 0,90. De verwachting die wij in het voorgaande jaar uitspraken^ toen wij den eersten jaargang van den u Praktische volks-alma- nak" in deze courant aanprezennamelijk dat het nuttige boekje vele lezers zou vinden, is, naar wij vernamen, ruim schoots verwezenlijkt geworden, en redactie en uitgever heb ben het genoegen gesmaakt om op te merken dat hunnen arbeid aan het nederlandsche publiek welkom was. Het is een verblijdend verschijnsel dat een jaarboekje dat prak tische kenuis wil verspreiden vele lezers vond wij voeden er hoop door dat de Jan-Saliegeestdie een tijd lang ons volk zoo zachtkens deed voortdroomen en achteruitgaan, langzamerhand begint te verdwijnen eti plaats maakt voor meerdere geestkracht en lust om kennis te verzamelen. De goede woorden van den Almanak zullen hier en daar wel eene goede plaats gevonden hebben en misschien rijke vruchten voortbrengen. In den tweeden jaargang staat dan ook weder menige nuttige zaak opgeteekend en zijn vele staathuishoudkundige waarheden op eeue bevattelijke en aangename wijze voor gedragen, Zoo is onder anderen Huishoudkunde de titel van eene bijdrage die de meeste menschen wel eens lezen en herlezen mogenwant die wenken over de wijze waar op de uitgaven en verteringen van elk huisgezin moeten geregeld wordenom aan deszelfs ledenbij het meest moge lijke genotde beste waarborgen te geven voor duurzamen vooruitgang en bloei, worden, hoe eenvoudig ook, te weinig gekend en in praktijk gebragt. De schrijver zegt te regt dat even als eene goede staathuishoudkunde bij de meeste regeringen ontbreektde praktische beoefening eener goede huishoudkunde in de meeste gezinnen onbekend is. De moeijelijke vraag: wat zal men de jongens laten ïeeren wordt door den heer de B. K., op eene regt prak tische wijze beantwoord; hij besluit zijn opstel met de woorden: //wij raden aan al die genen die jongens opvoeden of op te voeden hebbenphysiea en chemie te laten gaan vóór de mythologie en de grieksehe heldenkatoenfabrikage of stalvoedering voor de romeinsehe keizersDe levenden voor de doodenfransch en engelsch voor het latijn maar engelsch nog voor het fransch." Over het gezegde van den edelen Pranklintijd is geld, bevat de Almanak eene uitmuntende bijdragewaaruit wij, zoo de ruimte het toelietgaarne wat zouden afschrijven, De vraag: hoe kan men een volk rijk maken? gaf aan leiding tot een stukje waarin het verderfelijke wordt aange toond van menig handelsstelseldat ook in ons vaderland nog aanhangers vindt. Ook hier hoort men menigmaal, zelfs van beschaafde menschen, beweren dat de staatsschul den een volk rijk maken; dat de nijverheid, wil zybloeijen, door tarieven moet beschermd wordendat de visscherij door premiën behoortte worden aangemoedigd en wat niet al drogredenen meerdie door de staathuishoudkunde ver oordeeld worden. Belangrijk zijn ook de bijdragen over de luchtverversehing over de Ragged-schools of havelooze seholen over den aanleg van tuinen; de landbouw-verbeteringen enz.terwijl eenige nog vrij algemeene vooroordeelenzoo als het sluiten der vensters bij onweer, het niet helpen van drenkelingen uit vrees voor de policiehet niet assureren enz. in korte stukjes worden bestreden. Yoor den geringen prijs van negentig centen verkrijgt men een uitmuntend boekje, dat zoo wel door beschaafden als minder beschaafden met nut en voordeel kan gelezen worden. Vooral echter verdient het in handen te komen onzer burgerklassendie bij het klagen over achteruitgang dikwijls maar al Ie veel vergeten, dat het krachtigste mid del tegen verarming het opdoen van bruikbare en nuttige kennis is, en dat die kennis zonder groote inspanning of tijdverlies door liet lezen van degelijke boeken kan ver kregen worden. Er is geen nuttiger en goedkooper uit spanning heeft lady Wortley Montagu naar waarheid ge zegd dan het lezen van goede boeken. Wij juichen de uitgave van den Praktischen volks-almanak van harte toe, want dergelijke jaarboekjes kunnen krachtig medewerken tot ontwikkeling en beschaving des volksen de redactie bleef haar motto getrouwluidende Niet daar en nut de wetenschap, Waar 't hoofd heur kreits omsluit Ze moet door hart en ziele heen En in liet leven uit. En bouwen moet ze aan menschen heilenz. N. ÜMöaüiijIjdii. Middelburg, den 3 Januarij 1855. De Verceniging tot liet bezoeken der Armen maakt dank bare melding van de, onder dato 31 December 1854, bij den Heer N. G. Bos van E. ontvangene gift groot 40 in vier Muntbiljettenno. 3SI Q,. H.no. 429 T. R.no. S56 H. R. en no. 944 N. O. Zij berigt tevens dat de in de vorige Cou rant vermelde gift van E. niet bestaat uit twee maar uit tien Moltonnen Dekens. De Directie der Yereeniging voornoemd VAN REIGERSBERG YERSLUYSVoorz. N. VERHULST Wz.Penningmeester. Middelburg, 3 Januarij 1855. Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier berigten, dat op den 1 dezer, bij het opmaken der Kerk- collecteaan hen namens een' onbekende is ter hand gesteld een Muntbiljet a /'100, no. 600 G.en in spetie 9,12. Voor welke gift zij den gever of geefster hunnen dank be tuigen. Diakenen voornoemd NAGTGLASPraeses. M. A. 't GILDE, adm. Diaken. Arnemuiden, den 3 Januarij 1S55. De Commissie ter voorziening in den buitengewonen nood der Armen alhier maakt met hartelijke dankzegging melding van de ontvangst van een kwart Mudde Rogge; en och! mogt dit voorbeeld de Landbouwers in deze Gemeente op wekken om ook iets van den heerlijk ingezamelden Oogst af te staan, tot tegemoetkoming, der verschrikkelijke armoede en ellendeopdat geen misgewas of onvruchtbaarheid der landerijen hen bij God als ondankbaren aanklage. Om wel te doen van uwen overvloed heeft God u denzelven gegeven en wat gij den arme geeft dat leent gij Gode, om het in rijken oogst terug te ontvangen. Hierdoor zou de Commis sie in staat zijn om meermalen, zoo als zij door Gods genade zaturdag 11. koude doen, een aantal van 180 Huisgezinnen van Spijs te voorzien. De Commissie voornoemd M. DE NOOIJER Cz., Adm. Diaken. JOH. ODDING. Domburg, den 1 Januarij 1855. In de groote behoefte welke de duurte der levensmidde len ook in deze Gemeente veroorzaakt, was het voor Diake nen hoogst verblijdend in de Kerk-collecte van heden eene gift aan te treffen van ƒ50, met liet opschriftVoor buitengewone bedeeling in Brood." Den mildon gever den hartelijksten dank toebrengende voor dit betoon van christelijke liefde omtrent den Arme, nemen Diakenen deze gelegenheid waar om onze Behoefti- gen dringend in het aandenken van weldadige harten, die zich ook bij andere gelegenheden omtrent Domburgs Armen ontfermd hebben, aan te bevelen. Namens het Armbestuur W. LEHMAN DE LEHNSPELD. Parnassijns der Nederlandsch-Israëlietische Hoofd synagoge berigtendatmet goedgunstige toestemming van het Edel Achtbaar Bestuur dezer Stad, de Jaarlijksehe Collecte ten behoeve der Israëlietische Armen zal plaats hebben op Maandag den 8 dezervan e e n tot drie ure. Parnassijns voornoemd vertrouwen dat de welbekende milddadigheid hunner Stadgenooten zich ook ditmaal niet ver loochenen zalopdat dit jaar vooral bij de duurte der eerste Levensbehoeftende Bedeeling minder bekrompen dan in het vorige jaar kunne geschieden. Middelburg, den 3 Januarij 1S55. Parnassijns voornoemd Js. METZ, President. A. P. HARTLOOPER. K. JACOBSON Sz., Loco Secr. Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene Doch ter ADRIANA WILHELMINA SCHRAM, geliefde Echtgenoot van J. C. STEENKAMP J.Cz. Neuzen, den 1 Januarij 1855. Heden beviel van een' Zoon Vrouwe HOESTEDE VAN SON, geb. MEINSMA. Middelburg, den 3 Januarij 1855. Eenige kennisgeving. Bevallen van een' Zoon S. M. HAZELÜE, geb. GliAAE. Middelburg, den 3 Januarij 1855, Eenige kennisgeding. Heden verloste van een' Zoon W. F. TERMON, Echt genoot van MiddelburgJ. OOST LIEVENSE. den 5 Januarij 1855. Heden overleed onze hartelijk geliefde Moeder PIETER- NELLA TEERLINCKWeduwe WILLEM ICARELS, in den ouderdom van bijna 76 jaren. Oostburg, JANNIS KARELS. den 3 Januarij '1855. WILLEM KARELS. Heden overleed, na eene hevige ziekte, in den ouderdom van 40 jaren, onze hartelijk geliefde Zuster eu Behuwd zuster, Mejufvrouw MARTINA GEERTRUID ACKER- MANS, diep betreurd door allen die haar kenden. G. B. C. VAN DER EEEN. MiddelburgJ. C. VAN DER EEEN den 3 Januarij 1855. geboren Ackermans. C. G. S. ACKERMANS. Heden overleed ons dierbaar jongste Kindje HENDRIK JACOB, bijna zeven maanden oud. A. J. VAN TEYLINGEN. Middelburg, J. A. VAN TEYLINGEN, den 4 Januarij 1855. Du Buisson Beciüs. Heden ontving ik het treurig berigt dat in de maand November 11. te Curapao is overleden mijn geliefde Zoon DIRIC NICOLAAS, bijna 17 jaren oud. Middelburg, C. B. APPEL, den 3 Januarij 1855. Wed. H. C. Hendriks e. Heden overleedaan de gevolgen van een verval van krachten, in bijna 74jarigen ouderdom, onze waarde Vader en Behuwdvader CORNELIS BRANDT, in leven rustend Kapitein van liet Stoomjagt Zeeland. Hoe smartelijk en zwaar ons dit verlies treft, zal ieder beseffen die den Overledene in zijnen opregten omgang van nabij gekend heeft. J. J.' BRANDT. Middelburg, M. C. VAN WASBEEK den 4 Januarij 1855. Wed. A. Brandt. BETALING van Pensioenen en Rente op Gel delijke Borgtogten, ten Kantore van den Betaalmees ter en bij Heeren Ontvangers der Directe Belastingen in het Arrondissement Middelburg. KE&E CtT BS DjSJJMIË A A-VI&OX BB H Bij verklaringafgelegd voor den Edel Achtbaren Heer Kantonregter te Middelburg, Provincie Zeeland, blijkens Proces-verbaal van den 4 Januarij 1855 (op de minute ge registreerd) heeft de WelEdele Heer P1ETER DUMON TAK, aan zijnen Zoon JOHANNES ADR1AAN TAK, oud 18 jaren, beide te Middelburg woonachtig, Hand- ligting verleend tot het uitoefenen der betrekking van Adjunct-Kassier in de Wisselbank der Stad Middelburg, daartoe benoemd door den Gemeenteraad van Middelburg, op den 27 December 1854. De Griffier van gezegd Kantongeregt I-I. J. VAN DEINSE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3