vrijdag 19 jannarij aanstaande. Tusschen Katwijk en Noord wijk is den 2 dezer bij zeer onstuimige zee een drie master bij de derde bank op het strand gedreven en uit elkander geslagen. Yan de IS manschappen, welke men aanvankelijk in het want hacl gezien, zijn er slechts vier personenin bewusteloozen staataan wal gebragtdaar onder bevonden zich twee Javanen; van de overige heeft men niets vernomen. Het strancl was een paar uren later met drijfhout bedekt. De naam van het schip, schijnbaar een engelscb of amerikaansch, is onbekend. Uit de ge vangenis te Woerden is ontslagen zekere K.. na 42 jaren, waarvan 25 te dier stede, gekerkerd te zijn geweest. Ge durende zijne veeljarige gevangenschap hield hij zich on ledig met het werken in been. Een schip dat als kunst stuk wordt bewonderdis door hem in been vervaardigd en naar den minister van justitie gezonden. ^Uiitaïlattösfijc Sijöingrn. lEng-elandl. Londen 2 januarij. Er blijven steeds geruchten in om loop van allerlei aard betreffende wijzigingen in het kabinet. In het City-artikel van The fitnes wordt gezegd dat eene hoogere belasting ter bestrijding van de oorlogskosten niet raadzaam is, en dat de regering het beste zoude doen van eene leening te sluiten. Volgens The observer zal het rapport omtrent de staats inkomsten over het laatste kwartaal veel gunstiger uitkom sten opleveren dan men wel gedacht zoude hebben. Al de gewigtige bronnen van inkomsten zullen eene vermeerdering aautoonen. Bij de afdeeling der douane-regten zal dit meer dan een half millioen p. st. bedragen, en bij de accijnsen niet minder, zoo dat de inkomsten van liet laatste kwar taal een millioen en die van het geheele afgeloopen jaar twee millioen meer dan in 1853 zullen bedragen. De heer Dig-by Seymour, het parlementslid, heeft eene plaats als regter aangenomen, zoo dat er eene nieuwe ver kiezing voor het graafschap Sunderland zal moeten plaats hebben. Men is voornemens sir Charles Napier voor te stellen. Men zegt dat lord Palmerston eene wet tot wijziging der bestaaude wetten op de militie in gereedheid brengt. Er worden op liet kasteel van Windsor groote toe bereidselen gemaakt voor de ontvangst van den keizer en de keizerin der Eranschen, die aldaar verwacht worden zoo dra de oorlog in het oosten eene gunstiger wending za} hebben genomen. The placer times and transcripteen Amerikaansch dagbladdeelt eenige niet onaardige bijzonderheden mede nopens een kolossalen schat, die op het Cocos-eiland be graven zou zijn. KsasBaunl. Niettegenstaande de vredelievende uitzigteii die de con- ferentien te Weenen tusschen de gezanten van Er ank rijk Engeland Oostenrijk en Busland in het oog van sommigen opendeublijven nog altijd alles behalve vredelievende ge ruchten in omloop. Men zegt dat de gezant van Oostenrijk te Petersburg toebereidselen maakte om die hoofdstad den 3 dezer te v.erlaten; dat 100,000 Bussen op marsch zijn öin weder in Moldavië te vallendat troepen der geallieer den naar Kilis zullen vervoerd worden, waar de Turken reeds de monden van den Donau hebben bezetdat Eerik- pacha belangrijke versterkingen uit Galatz heeft ontboden om tegen Beni op te rukkenwaar de Bussen zich ver sterken enz. Een en ander vereischt echter gelijk gewoon- iyk eene nadere bevestiging. De jongste berigten uit Weeuen zijn ook niets minder dan bevredigend en geven weinig uitzigt op eene schikking met Busland. Het kabinet van Petersburg heeft zich uiet eens verwaardigd eenig antwoord te geven, op de schrifte lijke notificatie van het sluiten der alliantie van 2 decemb., hetgeen een openbaar blijk van minachting voor de oosten- "Tyksche regering is. Wijders wordt nog van wel onder- ('ijgte' zijde uit Weenen stellig het gerucht tegengesproken ^door prins Gortschakoff reeds voorloopig eene vrecle- '■'iièyétade :nota zou zijn overhandigd. Dit is niet het geval '.-^'.^chijfit ook niet verwacht te worden. -- 'Heli-.-gerucht wil dat Oostenrijk en Erankrijk elkander bij .eèn^te sluiten traktaat de handhaving der openbare orde en ïust in Italië zullen waarborgen. Engeland zou dit trak taat goedkeuren.^ dp.eh het niet onderteekenen. Men wil .rwgteii-!dat dé groothertogenNikolaas en Michael, na eenigen'>tyii aan bét ziekbed hunner moeder, de keizerin van BuStètnddoorgebragt te hebbennaar de Krim zullen terugkeërén. ^olgë^v'de laatste berigten uit Polen heerscht er steeds veel bedrijvigheid in de troepenbewegingen'' naar Podolie en Yolhynie; 18,000 man infanterie, die sedert het begin van november in de omstreken van Lublin gekant.onneerd wa ren, zijn naar Podolie opgerukt, terwijl zich allerwege aanzienlijke korpsen kavallerie bevinden. Volgens telegrafisch berigt uit, Parijs van den 3 dezer is de Ganges uit Konstantinopel te Toulon aangekomen met het berigt dat 15,000 Turken te Eupatoria ontscheept zijn. Zoodra 30,000 man zullen aangekomen zijnzullen de operatien weder een aanvang nemen. Het vuur was voor een gedeelte weder geopend. Door de uitbreiding welke de linien der belegeraars gekregen hadden was de communicatie- tusschen Sebastopol en Balaklava moeijelijk geworden. De sultan heeft bij den hertog van Cambridge een bezoek afgelegd. De Moniteur deelt een rapport mede van den admiraal Hamelinuit de Krimdato 23 december. Volgens dat rapport zijn van den 14 tot den 20 te voren 6270 man in de Krim ontscheept. De Bussen doen eiken nacht uit vallen doch worden telkens teruggeslagen. Den 29 december is te Petersburg een keizerlijk manifest verschenenwaarin onder anderen het volgende gezegd wordt: nDoordrongen van onzen pligt als Christen, kunnen wij de verlenging der bloedstorting niet wenschen. Wij zullen dan ook gewis geene vredesvoorslagen van de hand wijzendie vereenigbaar zijn met de waardigheid van het rijk en het geluk der ingezetenen. Bij den tegenwoor- digea bardnekkigen strijdrust echter de niet minder heilige pligt op onsom ons tot al die opofferingen bereid te houden, die het ontzaggelijke der middelen van aanval zoo zeer noodzakelijk makenwillen wij het hoofd aan al onze vijanden kunnen bieden. Wij hebben het zwaard in de vuist en het kruis in liet hart." Sjiaunje. Madrid 2 januarij. De cortes hebben in de zitting van 27 december, met 12S tegen 116 stemmen, het voorstel van eenige leden verworpen om met den I dezer de belasting op de consumtie op te heffen en het deficit door bezuiniging te dekken. De heer Colladominister van financiënheeft den 29 december zijne demissie ingedienddie door de koningin is aangenomen. De kwestie der octrooijendie tegen zijn gevoelen beslist is gewordenbeeft liern daartoe bewogen. De heer Sevillano een der voornaamste bankiers van Madrid, is in zijne plaats benoemd. BSauBtscBnIlaiinï. Weenen 30 december. Men verzekert dat de russische gezant in de laatste conferentien vóór alles heeft geëischt, dat de integriteit van het russische grondgebied vooraf dooi de westersehe mogendheden zal gewaarborgd worden. Erankfort 31 december. Naar men van goederhand ver neemt zal de pruissische regering geene aanwervingen ten behoeve van het engelsch-duitsch legioen, in hare staten gedongen. Het opkoopen van remonte-paarden voor vreemde rekening is thans algemeen in de duitsche bonds-staten ver boden. Volgens een zoo even ontvangen berigt uit Darm stadt heeft de ziekte van koning Lodewijk van Beijeren in den afgeloopen nacht plotseling een zoo ongunstigen keer genomen dat zijn dood elk oogenblik wordt te gemoet gezien- In eene bijeenkomst welke binnen eenige dagen door gevolmagtigden der tolverbond-staten le Leipzig zal worden gehouden, zal gestemd worden over eenvoorsLel van Pruis- senstrekkende om den uitvoer van granen en aardappelen voor onbepaalden tijd te verbieden, of ten minste met een uitgaand regt van 30 pet, ad valorem te belasten. Sf'pasialisï'BjSïo Parijs,2 januarij. Sedert eenige dagen is de keizer zeer opgeruimddoch in zijne uitdrukkingen alles behalve vre delievend. Hieruit zou men kunnen opmaken hoe weinig gegrond al die geruchte omtrent vredes-voorslagen zijn. De keizer heeft veeleer aan de officieren zijner garde uitdruk kelijk beloofd dat hij hoopt in het voorjaar aan hun hoofd den veldtogt mede te maken. De sedert 1830 afgeschafte post van groot-aalmoeze nier zal weder hersteld worden. Men zegt dat de kardinaal Dupont met die waardigheid zal bekleed worden. Beeds sedert verscheidene weken heeft men alle hoop opgegeven om den heer Bineau in het ministerie van financiën te zien terugkeerenthans is de eenparige uit spraak zijner geneesheeren dat zijn. toestand hopeloos is. De minister van koophandel en openbare werkende lieer Magne, wordt algemeen als zijn opvolger beschouwd. Eertsdaags ziet men de officiële aankondiging te ge- moet van de opening der algemeene tentoonstelling op 1 mei. Beursberigt 4 Januarij. 3 pet. 65,90. 43 pet. 91,50. EBe3sjii©. Brussel 2 januarij. In een rapport van de regering van West-Vlaanderen worden de resultaten medegedeeld van de proeven welke genomen zijn door eenige landbouwers in Vlaanderen, die verleden jaar'van het departement van binnenlandsche zaken peruausch en windausch zaai-lijnzaad hebben gekregen. De uitkomst toont aan dat het verkre gen zaad van een even goede zoo niet betere kwaliteit is dan die van het rigasehe lijnzaad. Bfflijöingm. Als bijlegger is te Vlissingen ter reede gekomen de ne- derlandsche hoeker Zeevaartgezagvoerder C. Ydovan Villanova naar Vlaardingen, met vijgen. Van 2 tot 4 januarij zijn te Vlissingen voor Antwerpen bestemd ter reede gekomen: SawellMorrill, van Nieuw- Orleans met stukgoederen; WenhamWedge, van Akyab met rijstPrimeoèreHarvieuxvan Bordeaux met wijn Condor, Shepherd, van Londen met zaad; HjalmarHolm, van Buenos-Ayres met huidenLeopold IGerberding van de Havanna met suiker; Theodore Marie, Brise Barre, vanLivorno met stukgoederen; Louisa MariaD. Herder schee, van Callao (laatst van Cowes) met guano. Voor Brussel bestemd: Anemone, Hautot, van Bordeaux met wijn; Charles, Thompson, van Londen met zaad. Voor Gent bestemd: LoocliristyNifors, van Liverpool met zout. «lesa Jamuasa-Bj 3,§SS. Overzigt der weelc In den handel ging deze week over bet algemeen weinig om. Voor IS.«oSI'5j blijft eene goede opinie bestaan, goed ord. Java 29-3 Ct. ISSJst iets lager; in gepelde soorten niets gedaan. 4800 Balen blank E&Éjst 9 aangevoerd per de Wilhelmina Catharinazijn verkocht a ƒ93- Voor TPHaee bestaat weinig vraag. ÉfnffaaffiisïiiiairEii t& MEïïdeS&Earg-, Donderdag 4 Januarij Bij eenen fermen aanvoer van Tarwe, Bogge en Garst als ook van Paardeboonenbestond er voor de meeste ar tikelen goede vraagde puike Tarwe kon goed vorigen week- prijs halenvoor de comsumtie zijn uitgezochte partijtjes '10 cent hooger besteed. Bogge kon niet dan lager verkocht worden, weinig echter ging daarin om. Garst in puike soor ten prijshoudendafwijkende was niet dan lager te verkoo- pen. Walchersche Witleboonen prijshoudend. Bruineboonen uiet dan aanmerkelijk lagerprijs gevraagd. Paardeboonen bleven in een doen. Groene Erwten ruimdenvooral in de kooksoortengoed op. Boekweit niet ter veil. Kanarie zaad onveranderd. Oliën zonder prijsverandering. Madit©lpa°SJaeEa <r8eir Ofejecteim vara Maadké binnen Middelburg, op 4 Januarij 1855. per Ned. Mud. Wittebooneu ƒ.11,75 Gr. Erwten (Nieuwe) -11 Aardappelen - 3,— per Ned. pond. Versche Boter. f 0,96 per Ned. Mud. Tarwef 14, Bogge-11, Gerst"i 6,25 Haver- - Boekweit JPmSjscouairaMit «lea* efllTectfieiro. Amsterdam 4 Januarij 1855. (Slotprijzen.) Cert. "Werk. Schuld. 2-1 p. 59 f 3 711 4 893 Overzeesclie Bezitting. 4 u SSf Amortisatie-Syndicaat 34// 87 Aand. Nederl. Bank Aand. Ilandel-Maats. 4->-p. Ned.B.-Spoor\v.-Maats.43 ÏÏoll. IJzer.-Spoorw.-Maats. Middelburg Obl. 3 nu 3p. ïrankr.Cert.A^«)ic7i4// 4-4 it Origin. Certific. 3 België Cert.Adm.So7//j. 2£ 48g- IluslandObl.-Sbpe Go. 5 1004 1003 82-3 743 //73* 1838enl8295 u Cert.18311833 5 11 u Hope cp- Go. 4 11 Inschrij v. StieglUzA d 11 5de Leen. 4 11 Certific. van dito 6 n Schatk. Obligat.4 573 Pruissen Aandeelen 1833 Oostenr. Metaliek. 5 p. 62-3 a a in Con.-M. 24 323 //dit.lS51/5323 "32i- n a in Wi IV". 23 31{£ 11 11 rente Amst. 5 u 73-ij- 11 11 dit. Lr, B, 5 73f Portugal Obligatieu 5 3 37f Spanje Obl. ^SöBuitenl.g „33 „P.2400Binnenl.3 32|- Z Obligatien 3 nu 1 18# z Certific. v. Coupons 5 Napels Cert. Lam B. 5 p. Brazilië Geldl. 183'LÊ 100 963 5 pet. bij Bothsch. 200 Oblig. 1853 43 100 N.Gren.Obl.6p.nu23» 100 N. Amer. Oblig. Act. Un. St. Bank Sop. p.. Obig. Louisiana. 5

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2