MDDELBURGSCHE COURANT. m5. N°- 3. Zaturdas; 6 Januari], "©ijömgen. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeenteen Vlis- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan' geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makiugen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboveu 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. MaddelUBcapg-5 .5Jamsaaa*ïjj. Gisteren avond werd door de vereeniging //Kunst en vriendschap" tot bevordering van schilder-teeken- en bouw kunde, gevestigd binnen deze gemeente, hare eerste jaar- lijksehe vergadering gehouden. Na voorafgaande beoordeelingenuitgebragt' over de inge leverde teekeningen in het vak der bouwkundedoör de heeren J. Bourdrez en J. Ovaa, en in het vak der teeken- kunde door de heeren J. E. Schiitz en J. J. Worrellwerd als primus in de 1ste klasse der bouwkunde opgeroepen tot het ontvangen, ,Vvan de groote zilveren medaille, uitgeloofd door het gezelsciiap zelvede teekenaar P. Soniusin dè 2de klasse der bouwkunde en 2de klasse der teekenkunde ontvingen de gewone zilveren medaille J. P. M. van der Heil en J. A. Ovaa; terwijl in de 3de en 4de klasse der tee kenkunde een prijs werd toegewezen aan J. Wolff en B. J. C. Haaksman de Koster. Om bijzondere reden kon de prijsuitgeloofd voor den besten teekenaar naar het levend modelniet worden toe gekend. u Na afloop hiervan werden de bekroonden en verdere leden door den voorzitter toegespoken, en na deze vereenigiug bij vernieuwing in de verdere bescherming van de heeren honoraire leden te hebben aanbevolen werd de vergade ring gesloten. Gisteren had in de gemeente Ylissingen eene zeldzame echtverbindtems plaats. Een gewezen bakkersknecht, 39 jaren oud zijnde, trad in het huwelijk met eene niet on bemiddelde weduwe van 76 jaar. Sedert eenige jaren viel het loopen haar niet zeer gemakkelijk meer, waarom zij hare woning niet verliet. Zich naar het raadhuis begevende om het huwelijk te voltrekken, werd zij op de armen van haren bruidegom in en uit het rijtuig gedragen en huiswaaarts keerende weder op dergelijke wijzein tegenwoordigheid van een menigte nieuwsgierigen, door haar man vervoerd. Uit IConstantinopel wordt onder dagteekening van 23 november 11. nader de aandacht gevestigd op de aanhou dende zeerooverijen in den Archipel. Er is echter geen voorbeeld bekend dat deze rooversdie zeer wreed doch tevens lafhartig zijn, een gewapend schip hebben aangetast. Men houdt' het voor een voldoenden waarborg tegen die zeerooverij indien de schepen een of twee donderbussen en eenig ander schietgeweer aan boord nemenwel te verstaan in juiste evenredigheid tot de bemanningten einde van den anderen kant aan de kruisers der oorlogvoerende mogendheden geen aanstoot te geven. Z. M. heeft in zijne dienst benoemd drie vuur- en wapenwerkers, die eene bijzondere donkerblaauwe montering met ligtblaauw uitgemonsterd dragen. Dezer dagen zijn uit Branlcrijk eenige kisten met werktuigen tot het vervaar digen van vuurwerken aan het koninklijk paleis aangekomen. Uit onderscheidene streken van ons land ontvangt men berigten nopens het gevaar waarin vele plaatsen verkeerd hebben ten gevolge van den hoogen waterstanddoor de stormen der jongste dagen en de schade hier en daar aan- gerigt. Uit Amsterdam schrijft men dat het water van de Zuiderzee en het IJ in den nacht van 2 dezer tot eene hoogte opgestuwd is als men zich in vele jaren niet herin neren kan. De westerdokdijkwaarover de golven heen sloegen werd van kistingen voorzien; de met dubbele rijen deuren gesloten sluizen werden daarenboven met balken en op andere wijze stevig bevestigd, daar de stad zou onder- loopen zoo slechts een der sluizen bezweek. Te Rotterdam is het Maaswater den 1 en 2 dezer zoo hoog opgevoerd dat de geheele buitenstad onderliep, waardoor weder veel schade aan de bewoners van kelders en lage benedenhuizen werd toegebragt. Men meldt uit den Helder van den 2 dezer: Gedurende de laatste dagen woedt op deze kusten' een geweldige storm die gisteren avond een toppunt bereikte hetwelk een ieder angst en vrees aanjoeg. k Op het meteorologisch observatorium van den lieer C. van der Sterr teekende de windweger gisteren avond ten 9 ure '10 minuten 76 ned op de HU el. De windrigting was W. 'N. W. met vliegende regen- en hagelbuijen. Ook het water had eene onrustwekkende hoogte bereikt; gistc-ren middag ten 5 ure 40 min. bereikte de vloed eene hoogte van 2,086 el boven amsterdamsch peil. De stand van den Aneroïde barometer, op bedoeld ob servatorium aanwezig, stond ten S ure des morgens 749,4 m. m., ten 2 ure des namiddags 749,1 m. m., ten 8 ure des avonds 753,1 m. m." BSenaocBniGDg-emi «K nSesïosDtesa. Bij besluit van den 31 december 11. heeft Z. M. eervol ontslag verleend aan mr. A- J. E. Egler van Wissekerke als kapitein kommandant. bij de dienstdoende sckuiterij te Zierikzee. Bij Zr. Ms. besluit van den 30 december 11. is het, kantoor der directe belast,ingeu en accijnsenbestaande uit de ge meenten 's Heevenhoek en Borsseleningetrokken en inge deeld als volgt's Heerenhoek bij de ontvangst van 's Heer- Arendskerke c. a., residentie Teinkeuszandals hoofdplaats van het kantoor, met benoeming tot ontvanger'der directe belastingen en accijnsen te Heinkenszand c. a, van den heer E. Ermerins, thans ontvanger te 's Heerenhoek c. a.; Bors selen bij het kantoor von Ovezande c. a., onder voortdurend beheer van den heer J. Kleinhens, thans ontvanger aldaar. Z. M. heeft bij besluiten van den 1 januarij goedgevon den: 1. te benoemen bij den grooten staftot generaal-ma- joor den kolonel G. E. A. van Panhuys, van deu gencralen staf, hoogstdeszelfs gemagtigde bij de militaire commissie tot de duitsche bondsvergadering; tot luitenant-kolonel den majoor der kavallerie J. M. graaf van Lijnden, van dien staf, adjudaut bij Z. M.; hij den generalen staf, tot luite nant-kolonel, de majoors C. J. J. Goffin en J. B. E. vou Motz, van dien staf; tot majoor den kapitein der lste kl. J. 11. W. de Clercq van dien staftot kapitein van de 3de kl. den Isten luitenant J. V. D. Dittlingervan dien staf; bij het 2de regeraent dragonderstot luitenant-kolonel den majoor R. C. E. de Quay, van het korps; bij hetregement jagers te paard, tot luitenant-kolonel, den majoor P. A. Erzey, van het korps en 2. in zijnen rang bij den generalen staf over te plaatsen den Isten luitenant L. P. van der Beek, van het 8ste re gement infanterie. Bij besluit van 2 dezer heeft Z. M. goedgevonden aan den heer E. L. Jacobsonte Rotterdam vergunning te verlee- nen tot het aauuemen der ouderscheidiiigsteekenea van offi cier van het Legioen van Eer, hem door Z. M. den keizer dor franschen geschonken. Marine. Nopens de stranding van Zr. Ms. stoomschip Cycloop leest men nog in de Haarlemsciie courant het volgende onder dagteekening van den 2 dezer In den afgeloopen nacht omstreeks half 4 ure is 's rijks stoom vaartuig Cycloop, kommandant Zwaanshals, na bij voortduring met stormweder te hebben geworsteldeen uur bezuiden Zandvoort vrij hoog op strand geworpen. De be manning is behouden aan wal gekomenmet uitzondering van 4 schepeliugen die te vroeg over boord schijnen te zijn gesprongen en vermist zijn. Voor de verpleging van de officieren, zoo wel als van de verdere schepelingen in het badhuis van Zandvoort, is zoo veel mogelijk gelegenheid gegeven en gezorgd; van hier is eene afdeeling dragonders naar Zandvoort getrokken, om op de plaats waardeschip- breuk is voorgevallen voor de goede orde en veiligheid van 's rijks eigendom te waken. Bij het stranden is liet achter schip zwaar beschadigd en het roer afgestooten. Het laat zich niet aanzien dat het schip zal kunnen afgebragt worden." Aau. een particulier schrijven uit 's Hage ontleent de Atnst. et. het volgende: ^Het is niet onbekend dat onlangs van regeringswege de oorlogsstoomboot Soembing, gekommandeerd door den kapt.-luit. ter zee Eabius, naar Japan is gezonden, waarvan de kommandant in last had met het; gouvernement aldaar onderhandelingen aan te knoopen, ten einde concessien ten voordeele van den nederlanclschen handel te verkrijgen. Uit eene bron waarop ik meen te kunnen staat maken, verneem ik dat alhier met de mail particuliere berigten zijn ontvan gen uit Riouw in Oost-Indie waar gemelde boot geankerd lag op hare terugreis van Japan. Zijn de berigten juist dan zouden de aangewende pogingen tot bereiking van liet doel hierboven vermeld met den besten en meest geweusch- ten uitslag bekroond zijn." Ves-aclJaaEiJerEüle H. K. II. prinses Prederik der Nederlanden heeft f 50' geschonken voor de breischool te Axel. Te Amsterdam hebben in 1854 plaats gebad 8075 geboorten, (waarvan 4178 van het mannelijk en 3897 van liet vrouwelijk geslacht) behalve 530 levenloos aangegevene kinderen;; 6254 sterfge vallen (waarvan 3054 mannen en 3200 vrouwen)1924 hu welijken en 29 echtscheidingen. De handel met zuidvruch ten in Londen is van veel belangvan de Bahama eilanden en uit West-Indie komen alleen jaarlijks te Londen aau meer dan 200,000 stuks ananassen. Eerst voor 12 jaren begon men die vruchten in te voeren. In Londen ge bruikt men jaarlijks meer dan 60 miilioen oranjeappelen en 15 miilioen citroenen. In liet vorige jaar kwamen op de londeusche markt 1.328.190 ponden spaansche en portuge- sclie druiven, 1.255.000 stuks kokosnoten enz. Alleen tot het aanvoeren van vruchten voor Londen worden 240 klip- perschepen gebezigd. In de herfst-vergaderiugen van de provinciale commissien van onderwijs in 1854 zijn geëxami neerd en toegelaten 33 onderwijzers van den 2den rang S3 van den 3den rang89 van den 4den rang3 huisonder wijzers, 60 schoolhouderessen en 7 huisonderwijzeressen. In het geheele- jaar 1854 zijn in al de drie vergaderingen dier commissien toegelaten 12S onderwijzers van den 2den rang, 254 van den 3den rang, 329 van den 4den rang, S huisonderwijzers205 schoolhouderessen en 29 huisonder wijzeressen. Te Veere zijn in het 1854 ingeklaard 18 schepen, inhoudende 2.349 tonnen, zijude 10 nederlandsche» 7 engelsclie en 1 spaansch schip, waarvan 15 naar Middel burg bestemd en 3 als bijlegggers naar Antwerpen. Inliet zelfde jaar uitgeklaard 22 schepen, inhoudende 4.655 ton nen zijnde 16 nederlandsche en 6 engelsshewaarvan 16 naar Engeland., 4 naar Engeland en Oost-Indie, 1 naar Noorwegen en 1 op avontuur. In het jaar 1854 zijn te HellevoetsluisBrielle en Maassluis 2.767 schepen ingeko men er. 2.862 vertrokken behalve de kleinere vaartuigen zijnde 188 meer ingekomen en 1-29 meer vertrokken dan ia 1853. In het jaar 1854 zijn te Alkmaar ter markt, ge- bragt IS.593 stapels kaas, te zamen wegende 4.133.655 ne derlandsche ponden. De grootste markt was van 14 juli): 716 stapels met 171.424 ned. ponden, de daarop volgende van 22 dee. r 692 stapels met, 158.694 ned. ponden; de derde groote' markt, van 30 juaijr 682 stapels' met 165.664 ned, ponden. Bij nadere beschikking van 2 dezer heeft de minister van biunenlandsche zaken bepaald dat de ver kiezing van een lid van de tweede kamer der staten gene raal in het hoofd-kiesdistrict Almelo, ter vervanging van het overleden lid mr. M. J. de Manzal geschieden: op.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1