leenen voor zoo veel de diaconie-administratie betreft. Wel heeft de kerkeraad naar het schijnt aan die heeren een eer vol ontslag verleendaan den laatsten met dankbetuiging voor zijne bewezene dienstenmaar is dit vólgens het oor deel van burgemeester en wethouders ten onregte geschied en daardoor inbreuk gemaakt op de bevoegdheid van den gemeenteraaddoor wien die heeren zijn benoemd en be zoldigd. Conform hun voorstel wordt aan beide heeren het voorgestelde eervol ontslag verleendonder dankbetuiging- voor de veelvuldige, langdurige en gewigtige diensten door hen in die betrekking bewezen. Door den raad is vroeger als beginsel aangenomen dat de ambtenaren der gemeente allen op nieuw moeten worden benoemd. Dien ten gevolge stellen burgemeester en wethouders voor den geneesheer, heelmeester en de vroedvrouw te benoemen, op hunne vroegere jaarwedden van 350, 268 en 200. De heer van den Bosch stelt als amendement voor de jaarwedde vau den geneesheer te bepalen op f 450, in ver band tot de vele aan die betrekking verbonden moeiten en den toegenomen werkkring. De heer van Kerkwijk appuijeert dit amendement en voegt er bijdat de geneesheer dan nog slechts 1 per gezin ge niet hetgeen waarlijk wel niet hoog kan genoemd worden. De lieer Verschoor is het met den voorsteller eens, doch wenscht ook de jaarwedde des heelmeesters verhoogd te zien en stelt voor die te bepalen op 300. De lieer vau den Bosch stelt voor om aan de vroedvrouw eene jaarwedde van f 240 toe te kennen. Na nog eenige' discussien worden de jaarwedden tot dat verhoogd bedrag vastgesteld en met algemeene stemmen herbenoemd de heer de Peval als geneesheerde heer Pie- terse als heelmeester en mejufvrouw Arentz als vroedvrouw. Tot lid van de directie der leenbank wordt met S stem men benoemd de heer T. van Heelde twee andere bil jetten waren in blanco. Bij de stemming voor een regent over de godshuizen wor den uitgebragtop de heeren J. de Pouw Wz. 4 en J. G. Kisseeuw 4 stemmenterwijl, twee blanco biljetten in de bus waren. Tot eene nieuwe vrije stemming overgegaan zijndever krijgen de heeren Bisseeuw 6 en de Pouw 3 stemmen; een biljet was blanco zoo dat de heer J. G. Risseeuw benoemd is. Bij die benoemingen fungeerden als stemopnemers de lieeren Smallegange en Soutendam. Wordt medegedeeld de ontvangst der goedgekeurde ge meente-rekening waarop door heeren gedeputeerde staten is geschrapt de som van f 191.75aan den secretaris be taald voor verhooging zijner jaarwedde over 1852 enlS53. Hierop zal door burgemeester en wethouders nader een voorstel aan den raad worden gedaan. Van den heer commissaris des konings is ontvangen eene missive, waarbij gevraagd wordt of het terrein .door den gemeenteraad kosteloos aangeboden tot stichting eener ge vangenis nog verkrijgbaar isen de eigenaar eener woning daar ter plaatse die nog zou willen afstaan voor de toen gevraagde 000,daar de regering overtuigd is van de noodzakelijkheid tot het bouwen eener gevangenis in deze gemeente. De voorzitter zegt dat het bedoelde aanbod in 1847 is geschied en wel .betreft het zoogenaamde Stortbuiten de Oostpoortmet den aankleve van dien, en stelt voor toe stemmend te beschikken. Hetgeen na. eenige discussie wordt goedgevonden. Tot het oprigten en voorbereiden eener armen-apot.heek in deze gemeente stelt de voorzitter voor, te benoemen de vaste commissie voor het armwezen en den geneesheer en heelmeester der gemeente. "Waartoe zonder hoofdelijke stemming besloten wordt. Van heeren regenten over den algemeenen arme is inge komen eene missivemet te kennengeving dat de diaconie aan hun heeft gerenvoijeerd 97 gealiraenteerden waaronder eenige bestedelingenwaartoe regenten vermeenen dat de diaconie niet. geregtigd was. Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering terwijl het verzochte crediet van 2000 voor de twee eerste maanden wordt verleend. Eenige staatsbladen worden overgelegd. Op de vraag des voorzitters of iemand nog iets heeft voor te stellen, verzoekt de heer van den Bosch verlof van. de vergadering tot het doen eener vraag aan burgemeester en wethouders. Dit verleend zijnde zegt die lieer, dat voor eenigen tijd aaii dezen raad is toegezonden een adres van den heer mr. J. A. P. van Dam c. s., waarin adres santen zich beklagen over eene bejegening van burgemees ter en wethouders; niet alleen is daarvan aan den raad kennis gegeven maar men heeft de meest mogelijke publi citeit aan de zaak gegevenindien het nu waar is, dat op dat adres dezer dagen is beschikt, zou hij w'enschen, indien daartegen bij burgemeester en wethouders geene bezwaren bestaan, dat die beschikking wierd medegedeeld. De voorzitter antwoordtdat eene beschikking ter ken nisneming- en uitreiking bij burgemeester en wethouders'is ontvangenna daarvanzoo als in den regel gebruikelijk is afschrift voor het archief gemaakt te hebben en dat bij liern geen bezwaar bestaat clie stukken mede te deelen. Het bedoelde stuk uit het archief gehaald zijnde, wordt voorgelezen; daaruit, blijkt dat de minister van binnen- landsche zakendoor den koning daartoe gemagtigdals beschikking- op.het adres aau de adressanten te kennen geeft, dat het niet gebleken is dat burgemeester en wethouders eenigen blaam op de adressanten hebben willen leggen, en dat het almede niet gebleken is dat burgemeester en wet houders eenige inbreuk hebben gemaakt op het regt van petitie der adressanten. Niemand verder iets voor te stellen hebbende, sluit de voorzitter de vergadering. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMSUITGEVERS VAN DE MIDDELBURGSCHE COURANT,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 6