BIJVOEGSEL VAN DE MIDDELBÜllGSCHE COURANT. Donderdag 4 Januari] '1855. ©ejiiaeeimÉeE»aiai(iS vaim SSIsUdLelflmirg-. Zitting van den 2 January 1S55. Voorzitter jhr. rar. Paspoort van Grijpskerke. Afwezig de lreer Salomonson. De voorzitter berigt dat hij deze zitting buitengewoon heeft bijeengeroepen om te beraadslagen over eene van gedepu teerde staten dezer provincie op 30 december ingekomene missivewaarbij in handen van den gemeenteraad wordt ge steld om raad en berigt-, een rekwest aan dat collegio inge diend. Vooraf worden de notulen der vorige zitting na voorlezing goedkenrd. Hierna doet de secretaris voorlezing van het bedoelde rekwestluidende Aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Geven met vcrschuldigden eerbied te kennen De Gebroeders Abrahams, uitgevers van de Middelburgschc courant: Dat in de vergadering van den gemeenteraad van Mid delburg van 27 dezer maand met S tegen 7 stemmen is goed gevonden te besluiten, "dat met 1 januarij k. alle aankondi gingen van het gemeentebestuur zullen worden geplaatst in de Provinciale Zeeuwsche courant bij uitsluiting 'van andere eventueel binnen deze gemeente uitkomende dagbladen, als mede dat deze courant den titel zal voeren van Provinciale Zeeuwsche en Middelburgschc stads-couvant: Dat dit besluit genomen is op ,een daartoe ingediend re kwest van A. J. de Wilde, als uitgever van de Provinciale Zeeuwscbe courant; Dat, ofschoon genoemde A. J. de Wilde moge zijn.'druk- kev der Provinciale Zeeuwsche courant, het van algemeenc bekendheid is dat die courant het eigendom is van andere personen en onder anderen van mr. A. F. Sifflé; Dat het belang van mr. Sifflé bij evengenoemde courant waarschijnlijk aan uwe vergadering genoeg zal bekend zijn uit het in der tijd genomen besluit om deze courant te ver heffen tot Provinciale Zeeuwsche couranten zulks op ver zoek van redigerende, eigenaren der Zeeuwsche courant, het welk alzoo mede onderteekend was door genoemden mr. Sifflé; Dat bovengenoemde mr. A. P. Sifflc nu nog zeer onlangs aan de adressanten met of uit naam van zijne mede-eige naren zich verbond de uitgifte der courant met 1 januarij eerstkomende te staken mits de adressanten genegen waren eene zekere som tot vergoeding van geledene schade bij de uitgave van gezegde courant aan hem uit te keeren hetgeen zij adressanten hebben aaugenomen; Dat het uit dit alles duidelijk is dat het door den ge meenteraad van Middelburg genomen besluit eene zaak be treft waarbij mr. A. F. Sifflé een persoonlijk belang Jieeft cn waartoe hij mitsdienvolgens art. 48 der gemeentewet niet had mogen mode stemmen; Dat nu mr. A. P. Sifflé zich niet alleen niet van stemming heeft onthouden maar dat zelfs de door hem uitgebragte stem van beslissenden iuvloed op des raads besluit is geweest; Dat het gemelde besluit van den gemeenteraad van Mid delburg alzoo moet beschouwd worden strijdig te zijn met de wet. Redenen waarom adressanten zich tot uwe vergadering wendenmet het eerbiedig verzoek dat het haar moge be hagen aan Z.M. den koning vernietiging van 's raads besluit voor te dragen. Hetwelk doende enz. Middelburg 29 dec. 1854. De Gebroeders Abrahams. Do voorzitter verklaart bij de stemming over het bewuste onderwerp (vermoedelijk met de meeste raadsleden) in de meening te hebben verkeerd dat mr. Sifflé met den L janua rij 1855 niet meer zou zijn geïnteresseerd bij de Provin ciale Zeeuwsche courantanders zon bij dezen volgens art. 46 der gemeentewet uitgenoodigd hebben zich van stemming- te onthouden. Zijns inziens moet thans de vraag zijn of mr. Sifflé verklaren kan niet in de Provinciale Zeeuwsche courant te zijn geïnteresseerd. Kan deze zulks niet dan zou hij voorstellen de koninklijke vernietiging te voorkomen door het intrekken van wege dezen raad. De heer mr. Sifflé het woord bekomen hebbende,meent hier een personeel feit te zien, en zegt verder buiten alle geldelijke betrekking tot de Provinciale Zeeuwsche courant te staan. Pij de oprigting wilde geen drukker de uitgave voor eigen risico doen de redactie moest dus oorspronke lijk ondernemer, en alzoo geldelijk geïnteresseerd zijn. Die staat van zaken zou echter thans veranderd zijnde redac tie 'bleef toezien op den inhoud, doch de drukker is nu wer kelijk uitgever. Ware hij geldelijk betrokken geweest bij de courantdan zou hij zich van stemming hebben onthou den. Hoewel daartoe ongehoudenwil hij zulks des noodig staven door overlegging van bet contract tusscben redactie en drukker. De redactie deelt niet in de winsten die uit een vermeerderd debiet zouden kunnen voortspruiten. De heer Rekker betreurt het dat de raad geroepen wordt over zoodanige zaak te beslissen. Wel heeft hij vroeger gedacht in hoe verre de heer mr. Sifflé nog bij die courant zou zijn betrokken doch onbekendheid met de overeenkomst tusschen redactie en drukker kon hem niet doen beslissen. Thans echter gelooft hij dat de heer mr. Sifflé wel niet zal kunnen ontkennen dat hii althans ten deze heeft gehan deld als gelastigde van den drukkervooral daar het door dezen bij den gemeenteraad ingediende rekwest eigenhandig door mr. Sifflé fs geschreven. Overigens ziet hij het belang niet in dat de adressanten zouden kunnen hebben bij deze zaak, daar het contract met hen althans zeker met 1 dezer is geëxpireerd terwijl hij voorts het gevoelen van den voor zitter deelt omtrent het intrekken liever dan de konink lijke vernietiging casu quo af te wachten. Do heer mr. Sifflé verklaart zich alleen op het verzoek van den uitgever met het stellen van liet bewuste rekwest te hebben belast: echter niet als zijn zaakgelastigde. Zoo lang mogelijk, zegt hij, dat de redactie haren drukker heeft teruggehouden om zich met dat verzoek tot den ge meenteraad te wendendoch nu beslist was dat met de Gebroeders Abrahams geene nieuwe overeenkomst meer zou worden aangegaan, vermeende zij dit niet meer te moeten doen. Voor zich zelve heeft hij zich tot den raad gewend en de inwilliging van 'dat verzoek was spreker ge heel onverschillig. Hij noemt het voorts eene volstrekte onwaarheid dat do Provinciale Zeeuwsche courant verkocht was. Daarover was onderhandeld door bemiddeling van den raadsman van de Gebroeders Abrahams, mr. Ph. van den Broeckc, aan wien spreker schriftelijk de aauneming der gestelde voorwaarden had berigt, doch hierop werd door hem nog nader berigt te gchioet gezien dat hem niet is geworden, waarom hij vrijheid heeft gevonden de onderhan- deiing te beschouwen als afgesprongen. Spreker zegt ver der den uitgever der Middelburgschc'courant persoonlijk en in privéna de te dezer zake gehoudene beslotenc raads vergaderingen, te hebben aaugeraden zich andermaal tot den raad te wenden met aanbod van gratis opname der officiële stukken onder verwijzing op de mogelijke mededinging. Op de bemerking van den lieer mr. Vis, dat de raad zich met alle bijzonderheden niet behoeft onledig te houden maar zijns- inziens kan volstaan met de verklaring van mr. Sifflé dat hij geen belaughebbende is, herhaalt de voorzit ter dat de zaak echter voor hem een geheel ander aanzien heeft verkregen, nu hij verneemt dat mr. Sifflé nog redac teur dier courant is. Immers', art. 46 der gemeentewet spreekt niet van geldelijk, maar van persoonlijk belang, cn een redacteur moet belangstellen in eene door hem bestuurde courant. De voorzitter herhaaltte goeder trouw in de raeeuing verkeerd te hebben dat mr. Sifflé zich geheel aan deze courant had onttrokken. Hij stelt voor aan gedepu teerde staten te berigten dat mr. Sifflé echter heeft verklaard geen geldelijk belang bij de courant te hebben. De lieer mr. van Diggelen merkt aan dat ook het per soonlijk belang is ontkend. De heer mr. Sifflé bevestigt zulks, terwijl de heer Rek ker andermaal wijst op zijn gevoelen dat hier ook het slot van art. 46 der gemeente-wet zou toepasselijk zijn, omdat het rekwest door dien heer is opgemaakt en geschreven. De heer dr. Damme betoogt dat in ieder geval thans een contract loopende is tusschen den heer mr. Sifflé, als re digerend "eigenaar zij het ook met anderen cn den drukker der Provinciale Zeeuwsche courant en bij voor beeld bij expiratie daarvan de zaak winst-afwerpend zijnde, gelooft hij te mogen onderstellen dat de grondslagen van dat contract ook ten voordeele der eigenaars zouden kunnen gewijzigd worden. Overigens deelt hij de zienswijze van den lieer Rekker niet. De beer mr. Sifflé vergelijkt zulks bij een huis, ten gunste waarvan men alzoo nimmer zou mogen medewer ken omdat de mogelijkheid bestaat later zelf eenmaal in het bezit te geraken. Hij wijst voorts op liet rekwest in der tijd aan de provinciale staten gedaan door redige rende eigenaren, terwijl het tegenwoordige" van den druk ker is uitgegaan. De voorzitter herhaalt zijne overtuiging dat hier persoon lijk belang bestaat. Zachtst gesproken zon de kieschheid voor het minst hebben gecischt dat mr. Sifflé zich van me destemming onthield. De heer mr. Verbrugge betuigt dit gevoelen mede te deelen. Zelf' eenmaal verbonden geweest aan de redactie eener courantbeschouwde hij het belang derzelve steeds aan het zijne verknocht, en zou zeker in een soortgelijk geval zich aan stemming onttrokken hebben. Hij wil daarom ook wijzen op het moreel belang dat kan bestaan. De heer mr. Sifflé herneemt dat het eene kwestie van eer voor hem geldt. Hij wijst daarom op het raadslid J. J. van Uijedie vaak belast is met het toezigt van gemeente werken waarvan zijn-broeder aannemer is. De voorzitter wijst op het merkbaar verschil dat daarin bestaat: de commissie van fabrijkagc ontwerpt de bestek kende raad keurt ze goed, de aanbesteding geschiedt in het openbaar als wanneer natuurlijk de mededinging voor ieder open staat. Dit voorbeeld is dus zeer ongelukkig ge kozen. De heer mr. Sifflé merkt aan dat bij dit voorbeeld alleen aangehaald heeft om zoo wel zijne bevoegdheid tot. mede stemmen ten deze, als die van den lieer J. J. van Uije in bedoelde zaken te betoogen, niet om laatstgenoemden te be strijden. In het op dit oogeirblik aanhangig- onderwerp als hem persoonlijk betreffende, zal hij zich van stemming ont houden. De voorzitter herhaalt zijne tegenwoordige overtuiging- dat hier aan persoonlijk belang moet gedacht worden en de kieschheid althans het onttrekken aanjde stemming zou heb ben voorgeschreven. De heer mr. Bijleveld betoogt dat deze vergadering voou- zigtig zoude handelen door eenvoudig aan gedeputeerde staten op te geven dat mr. Sifflé heeft4verklaard geen gei- (lelijk of persoonlijk belang bij.de Provincialc^Zceuwschc courant te hebbendoch redacteur derzelve is; dan kan dat collegie beslissen, daar in den raad geene beslissing behoeft te vallen omtrent de uitlegging van art. 46 der gemeentewet. De voorzitter en do heer van Deinse zijn dit gevoelen mede toegedaan. De heer dr. Damme merkt op dat art. 46 niet spreekt van belang- hebben doch van aangaan en hij gelooft dat eene courant den eigenaar aangaat. De heer mr. van Diggelen verlaat de raadzaal. De heer mr. Sifflé verklaart dat hij plegtig en als eerlijk man zon kunnen betuigen, dat het hem persoonlijk niet aan gaat of aan den drukker der Provinciale Zeeuwsche cou rant al of niet het verzoek werd ingewilligd dat deze aan den raad heeft gedaan. De heer mr. Snouek Hurgrqnje wenscht tot den heer mr. Sifflé de vraag te vigten oj' hij erkent eigenaar'der courant te zijn, zoo als zulks door den heer dr. D.'ffnine werd uitgedrukt. De heer rar. Sifflé verklaart dat hij behoort tot de „zoo genaamde redigerende eigenaren." Het eigendomsregt ten deze zou in ieder geval zonder het vruchtgebruik zijn cn hoewel hij het regt van beoordeeling heeftf,'!gelooffc hij niet dat zulks volgens de wet eigendom kau koeten. Hierop ontstaan nog eenige diseussien, waaraan de'voor zitter met de heeren mr. Vis, van Deinse cn mr. Verbrugge deel nemen cn welke beëindigd worden door het voorstel van den voorzitter, 'om van de verklaring des heeren mr. Sifflé aan gedeputeerde staten kennis tc geven, doch de re sumtie der notulen door den raad zelve tc doen geschieden. Met 12 tegen 2 stemmen (de heeren Rekker en dr. Damme) wordt dien overeenkomstig besloten terwijl mr. Sifflé zich van stemmingonthouden heeft.. Nadat hieromtrent ffog door eenige leden het woord gevoerd is, wordt besloten de zitting tc schorsenom den secretaris gelegenheid te geven tot..het conccpicren van die bewoordingen. De zittingAheropend zijnde doet de secretaris voorlezing van het extract uit de notulen, strekkende om gedeputeerde sta ten in kennisgte stellen met de dooiqdeu heer mr. A. F. Sifflé afgelegde verklaring, dat hij wel redigerend mede-eigenaar van de Provinciale Zeeuwsche courant is doch daarbij geen geldelijk noch persoonlijk belang beeft, en de inwilliging van het door den uitgever aan den raad gedane verzoek hem onverschillig was. Met algemeenc stemmen goedgekeurd zijnde worden burgemeester cn wethouders met de gewone uitvoering belast. Verder wordt besloten burgemeester en wethouders uit te noodigen om voorloopig geen gevolg te geven aan de hen verstrekte magtiging om met. meergemelden uitgever eene overeenkomst aan te gaan. Op verzoek van den heer mr. Sifflé wordt bij de kennis gave aan gedeputeerde statcu medegedeeld, dat hij zich ten deze van stemming heeft onthouden. Aan burgemeester en wethouders is overgelaten voorals nog de aankondigingen voor rekening der gemeente tc doen plaatsen. De zitting is hierop gesloten. (Eremeeiffiteraaal vsasa ©oes. Zitting van 29 December. Afwezig mr, Blaaubeeu cloor ongesteldheid. Voorzitter de heer J. W, vau Kerkwijk, wethouder. De notulen der vorige vergadering zijn gelezen en gear resteerd. Door den ^voorzitter wordt voorgesteld (om aan den heer L. C. de Pevalals geneesheer en verloskundige, en den heer T. Pietcrse, als heelmeester, een eervol ontslag te ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 5