ALKANAK CADSANDRIA. BURGER-WOONHUIS OLMEN BOOMEN, mm m 13 sefifgiE, ONGEMEPBELBERDB BOVENWONING. KOLEN EN WERKHOUT. 101 III ¥11 'I ALGEMEEN, BESCHOUWINGEN DICHTERLIJKE NALATENSCHAP LANDBOÜW-COURANT. Leden der Eerste Afdeeling Ziekenfondswelke twee jaren of langer Lid zijngedurende dat zelfde tijdvak slechts de helft der gewone Contributie gelieven worden. De Directie vermeent met het volste vertrouwen deze Maatschappij aan de aandacht van ieder te mogen aanbe velen daar gedurende het tijdvak harer werking de voor- deeligste uitkomsten verkregen zijnen een aanzienlijk Waarborg-Kapitaal de Deelnemers alle zekerheid aanbiedt terwijl eene belangrijke waarde in Yaste Goederen en Effek- tenbenevens een aanzienlijk batig saldo het eigendom der Leden blijven. Tot deelneming kan men zich vervoegen voor Vlissin" gen bij de Di^teuren J. C. DELVOIJE cn C. C. DEL VOIJE. Voor Middelburg bij den Agent A. CALLI- BERin de Schuitvlotstraatalwaar ook het Reglement verkrijgbaar is. De Vennooten der Maatschappij van Verbeterde Meekrapbereiding in Zeeland worden door hunne Commissarissen krachtens Art. 27 der Statutenuitgenoo- digd tot het bijwonenin Persoon of bij Gemagtigde (Art. 28 der Statuteu), van eene Buitengewone Algemeene Ver gadering, te houden te Goes, in een der Lokalen van de Fabriek Zuidbevelandop Zaturdag den 20 Januarij 1855 des voormiddags e 1 f ure. De te behandelen punten zijnVerslag van de Commis sie tot Onderzoek der Rekening van den Administratenr Verslag van wege den Algemeenen Raad omtrent den toe stand der Maatschappij. Op Zaturdag den 6 Januarij 1855 voormiddags 10 ure, Publieke Verkooping ten Parochiehuize te Wissen- kerke in Noordbevelandvan een zeer logeabel en sterk gebouwd ERF EBT SCHUUR, alles annex elkanderstaande aan de Grootestraat tc Wissenkerke voornoemdno. 53be woond door W. DE KAM. De Notaris J. W. VADER. Verkooping van "©jpg-aannle BWttMSCST ec SilS®- 5HOUT op Schoonenburgte OostsouburgZatur dag den 6 Januarij 1855, des morgens 10 ure. VKSMi©®Pï5iG op laett BI3JIS TK3H mjITCSS Woensdag den 10 Januarij 1S55 des morgens ten tien ure, van circa drie Bunders Essen en Elzen zesjarig Mi&a?Êg©Ij"jÈr, 54 Wissen (30 oude Vademen) Eiken en Olmen VAANttMOUT, 60 a 70 Koopen DKfitHOUV en STANOlETJESj alsmede eenige Eiken en andere S5flB®3SEETC alles geslagen. Openbare Verkooping in drie of meer Perceelen en in massa, op Vrijdag 12 Januarij 1855, voormiddags 10 ure, in het Gemeentehuis te Driewegen, van 50 Stuks gezonde, gave en regtstammige zachte dik voor de Borst van 40 tot 65 Duim diameter lang 6 7 El, staande om en bij de Hofstede van de Erfgena men van wijlen CORNs. NIJSSE en SUZANNA BOEI, te Driewegen (Zuidbeveland). Informatien te bekomen bij de Verkoopers en den Notaris PRUMERS te Ellewoutsdijk. In de maand Eebruarij eerslkomendeop nader te bepa len dag, zal in het openbaar worden geveild: (de-Schuur in 1853 geheel en het Huis gedeeltelijk nieuw Gebouwd), staande bij den Dorpe Driewegen, met circa 15 Bunders aldaar. Nader breeder te adverteren. UIT B9E MATCH TE KOOP een nieuw Gebouwd HUIS EKT GEVOL6E waarin sedert eenige jaren de Broodbakkers- en Kruideniers- Affaires met succes zijn uitgeoefendstaande op een dei- Dorpen in Zuidbeveland. Te bevragen bij den Notaris PRUMERS te Ellewoutsdijk HOUTVEKISOOPEEffG op de Buitenplaats Zeeduin en Duino, Dingsdag den 16 Januarij 1855 s morgens om tien ure precies, van ruim 4 Bunders zwaar geslagen EssenElzen en Willigen liaplaoaat alsmede eene partij Olmen, Essen en zware Populieren Hoornen zeergeschikt vooralle Werkhout, eene partij drooge lluisaarils en wat er meer zal geveild worden. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Dingsdag en Woensdag den 9 en 10 Januarij 1855, des voormiddags ten 10 ure, in het FTederlandsch Loge ment in de Abdij te Middelburg, in het openbaar ver- koopen eene aanzienlijke partij KINDERSPEELGOED, BBI^OUTEKIEIVj, GAEiATCTERiaSIW Maandag te voren voor een ieder te zien. De Notaris D. UYTTENHOOVeN zal op Dingsdag dag den 16 Januarij 1855, des voormiddagsten 10 ure, aan het Huis lett. IC, uo. 185, op de Oostzijde van de Nieuwe- haven te Vlissingen, publiek presenteren te verkoopen EEN ZEER NETTEN EN ZINDELUKEN INBOEDEL, bestaande in: fijn Chineeseh Porcelein, Glaswerk Mahony- houten Tafels, Secretaire, Stoelen met Zittingen, Canapé, eene Glazenkas, Linnenkast, Engelsch Ledekant opRollen, Bedden, Matrassen, Dekens, Tapijten, Carpetten, Spiegels. Schil derijen, Pleisterbeelden en andere antiquiteiten, Koper-, Tin-IJzer-Hout- en Aardewerk, Kagchels en andere Vuurhaarden, Planten en wat meer zal worden geveild. Alles daags vóór de Verkooping te zien. EES WORB9T TE MUUR GKVIIAAG», tegen Mei eerstkomende, op een fatsoenlijken Stand, eene Adresmet opgaaf van Huurprijsonder letter Abij J. C. W. ALÏORFFER. EEH BOVENHUIS TB HUUR. Langendelftlett. H no. 4. U3T ME MM® TE KOOP EEN BURGER HUISJE IET TUIN op den Abeele. Adres bij de Wed. VAN PUFFELEN. In lossinghet Kofschip Vrouw PoulinciKapitein Stuur man, met Puike Engelsche MaatkolenSchipper van Gel- dere, met Brusseische KagchelkolenSchipper Koning, met Greinen, Dennen en Viiren Ribhout, Greinen, Dennen en Vuren Deelen, Kolders en Latten, Azijn-StokkenWagen- Speeken enz., en zijn zij verder ruim gesorteerd in al die soorten van Houtwaren tot het vak van. Timmeren be- noodigd, waarvan de Prijzen zoo billijk mogelijk zijn gesteld. Zich in UEd. gunst bevelende zijn zij met oogachting Middelburg, 3 Januarij 1855. UEd. Dw. Dinaaren, I. DE BROERERT COMP. Er wordt gevraagd iemand, eene goede hand schrijvende, bekwaam om als Eerste Bediende ia eenen Winkel werkzaam te zijn en de Provincie te bereizen. Adres met gefrankeerde Brieven, onder de letter Z. bij de Boekhande laars VAN BENTHEM JUTTING. Een Tuinman benoodigd tegen Mei, bij den Heer DE BRUIN VAN MELIS- EN MARIEICERKE. Een bekwame Bakkersknecht tegen Mei benoodigd bij P. LUITWIELER te Vlissingen. Een Jongen, benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Eene bekwame Keukenmeid tegen Mei benoodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Mei Mei eene Keukenmeid en Werkmeid benoo digd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Eene bekwame Keukenmeid tegen Mei benoodigd. Adres bij VAN BENTHEM JUTTING. Eene Keukenmeid benoodigd. Singelstraat, N 1S2. Eene Keukenmeid met Mei benoodigd. C 43. Eene Werkmeidgoed kunnende Naaijen en met de Waseh omgaan, benoodigd bij Mevrouw VAN BURG. Rouaansche Kade. Met Mei eene Meid benoodigd die met Pot. en Wasch kan omgaan. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Eene burger Meid, goed kunnende Koken, tegen Mei benoodigd. Adres bij VAN BENTHEM JUTTING. Eene burger Dienstmeid, P. G.. in een stil Gezin, buiten Middelburg benoodigd. Adres bij VAN BEN THEM JUTTING. Met Mei eene burger Dienstmeid en terstond een Loopjongen benoodigd. Adres bij de GEBRs. MIL BORN. Bij DE GrEBR. ABRAHAMS te Middelburg komt van de pers MIDDELBURGSCH DEPARTEMENT der, maatschappij voor 1855. U's-ijs f ,g©. De Boekdrukker S. J. DE JONGE heeft gedrukt-: der tegenwoordige en toekomende tijden of de naderende worstelingen tusschen de Natiën der Aarde, BEANTWOORD, en deszelfs dwalingen op grond van Gods Woord, BESTREDEN uit Matth. XXIV14. Prijs 40 Cent. De Boekhandelaar A. J. BRONSWIJK te Sehooadijke heeft dezer dagen uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: ZEEUWSCIHLAAMSCH JAARBOEKJE VOOS* VERZAMELD DOOR J. H. VAN DALE. Tweede Jaargangmet een Plaatje. 220 Pagina's compressen Druk in kl. 8vo. Prijs f 0,90. De Koopers van Ds. Q. Jansen's „Sint Anna ter Muiden," in 1850 bij de Heeren Van Beuthem Jutting te Middelburg uitgegevenworden opmerkzaam gemaakt op dezen tweeden Jaargang van CadsandTia. Zij ontvangen in dezen Jaargang een onmisbaar toevoegsel op genoemd werk, dat in eiken volgenden Jaargang van Cadsandria zal vervolgd worden. Tevens is door hem de Inteekening opengesteld op een' Dichtbundel[getiteld VAM J. FiKRO, in leven Landbouwer onder de Gemeente IJzendijke en Lid van de Commissie van Landbouw in Zeeland. Uitgegeven onder toezigt van a». Prijs: ingenaaid 2; gebonden in Linnen met vergulde Stempels f 2,50. Onmiddelijk na de uitgaaf wordt de prijs met 10 pCt. verhoogd. De grootte van dezen Bundel zal ongeveer 350 Pagina's bedragen Een breedvoerig Prospectus dezer uitgaaf is in alle soliede Boekwinkels voorhanden. W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle geeft uit lil!.Mi VAN DEN LANDMAN, Tijdschrift ter bevordering van Akker- en Tuinbouw, Veeteelt en Booipkweekerij in Nederland. Door E. C. ENKLAAR. Per Jaargang van 12 Nommers met Platen6. lioofd-Redacteur Dr. J. WTTEWAALL. Per kwartaal franco per Postf 2. Bij Maatschappijen van Landbouw moest er geene Af deeling meer te vinden zijn, waarvan de Leden niet in Onder-afdeelingen gesplitst waren tot het lezen van bet Tijdschrift en de Courant voor den Landbouw. Bovengenoemde zoekt een paar goed geconditioneerde exemplaren van den Vriend van den Landman 1837 en 1838, voor 10 per exemplaar. ter drukkerij van de gebroeders abrahams»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4