Ittiööjrira wan Drroarr. Jngejöitö m 6f utihra. 3öurrlmtim. AANBESTEDING. SEDEBLARDSCBE ZIEKE?!- ENMRiMIHMTSCIIiPPIJ, De regering zal mede eene kabinetskwestie maken van de kwestie van het bestaan van twee wetgevende kamers aJs grondslagvoor de constitutie;alleenlijk zijn de ministers het nog niet eens omtrent de organisatie van den senaat. De spaansche cortes hebben in hare laatste zitting dc eind-discussien over de wet tot opheffing van de belasting op de levensmiddelen tot 27 dezer uitgesteld. Deze zitting moet zeer stormachtig geweest zijn. liet carlistische opperhoofd Basquetas verscheen voor eenige dagen met een troep van 20 a 30 van zijne volgelingen te Molaen trachtte de be volking in opstand te brengen door Karei VI tot kpning van Spanje uit te roepen. De aanslag mislukte echter en Basquetas maakte zich uit de voetenzonder dat het moge lijk is geweest zijn spoor te vinden. IBoaatscBallaimill. Frankfort 29 december. Te Mainz hield men zich giste ren den geheelen dag ijverig onledig om de op de kade en in de pakhuizen liggende koopgoederen in veiligheid te brengen. De Rijn blijft rijzende en dreigt elk oogenblik dit gedeelte der stad onder water te zetten. De schipbrug staat nog. Ook uit Keulen wordt zeer over hoog water geklaagd. Uit Friedrichshafen wordt medegedeeld dat liet stadje Fuzach, bekend wegens de aldaar bestaande groote depots van ruw katoen en den expeditiehandel naar Zwitserland en Voorarlbergbijna gansch afgebrand is. IFffsaBsBts-ySs. Parijs 30 december. Heden heeft de keizer eene revue gehouden over het leger van Parijs. Eergisteren heeft er eene receptie en diner op de Pui lenen plaats gehad. Het corps diplomatique was er voor een groot gedeelte vertegenwoordigd. Onder anderen merkte men ook op den nederlandschen gezant, den heer Lightenvelt. Heden middag hébben de tamboers en de muziek der keizerlijke garde aan den keizer en de keizerin eene aubade gebragt. De keizerin heeft vervolgens ter gelegenheid van het nieuwejaar onderscheidene magazijnen bezocht en veelvul dige inkoopen gedaan. Bij keizerlijk decreet van 12 december wordt bepaald dat er geen stukken van 4-0 francs meer zullen vervaardigd worden. Behalve de gouden 20, 10 en 5 fraucsstukken zullen er voortaan stukken gemunt worden van 100 en van 50 francs. De stukken zullen op de voorzijde de beeldtenis des keizers dragen met de woorden: Napoleon III, keizer der 'Fransclienen op de keerzijde de keizerlijke wapens met de woorden: Frausch keizerrijk. Het randschrift zal bestaan uit de woordenGod bescherme Frankrijk. Bij keizerlijk decreet is de minister van financiën ge- magtigd om het bedrag der schatkist-biljetten, dat voor de dienst der schatkist van '1854/55 zal worden uitgegeven, te stellen op 350 millioen. Bij gelijk decreet is tevens aan den minister van finan cien een supplementair crediet geopend van circa 7i' millioen. De minister van financiën zal de inschrijvingen voor de nieuwe leeuing opeu stellen in 4£ pet. en 3 pet., en zoo veel aannemen tot dat een bedrag van 500 millioen voltee- kend zal zijn. De inschrijvingen a 4£ pet. zullen aange nomen worden tot 92,50, zijnde de zelfde koers tot welken de vorige leening is aangenomen, en de 3 pet. 65,25. De rente zal gerekend worden te zijn iugegaan den 22 decem ber. Er zal een amortisatiefonds worden opgerigt, ten be drage van 1 pet. van het nominaal kapitaal. Bij de inschrij ving zal een tiende gedeelte moeten gestort worden, terwijl de verdere stortingen maandelijks zullen plaats hebben. Voor de vooruitbetalingen geniet men 4 pet. voor elke 1000 fr. rente en daar beneden. g® ©MBS I3Ö ar® BT. ^UESscBaera MiaMelfoiiaFg' eo HS-otfiterdLami. Uren van vertrek in Januamj. TT an B&iddelburg» Vrijdag 5,'smorg. 5 ure. Zondag 7 Dingsdag 9 Woensdag 10, Vrijdag 12, Zondag 14, Dingsdag 16, Woensdag 17, 5 6 6 5,30 7 9 10 Van Swolterdara. Vrijdag 5 's rnorg. 7 ure. Zaturdag 6 Dingsdag 9 Woensdag 10 Vrijdag 12, Zaturdag, 13, Dingsdag 16, Woensdag 17, 7,30 9 9,30 10 10 5 5 §tooEBnlBO€>< de gcBieltle. Dagelijksche dienstuitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Breskens, 's morg. 7 ure. Van Vlissingen op Neuzen, 's morgens 81 ure. Van Neuzen op Hoedekens- kerke, 's morgens 101 ure. Van Breskens op Vlissingeu. 'smorg. 71 ure. Van Neuzen op Vlissingen, namiddags 121 ure. Van iioedekenskerke op Neu zen, 's morgens lil ure. "Weasels. ïiij deu saaMvasig- vasa Baet jaar. Rij de vele wenschen welke doorgaans bij den aanvang van het jaar plaats hebben zal schrijver dezes eene enkele voegenzij is deze: Dat het aan het gewestelijk bestuur behagen moge het voetpad, liggende over de siijken voor hei Kamperlandsche veerin hunne bescherming te nemen. Het is bekend dat dit voetpad in den jare 1853 ten kos te van de provincie, cn zier te rept werd aangelegdna dat te vergeefs eene halve eeuw gesmeekt en gebeden was om bij het overgaan aldaar van het slijktrappen verlost te worden. Twee middelen echter bestonden om dienlangdurigen en zeer oriaangenamen togt te vergemakkelijken namelijk door plaats te nemen op den rug van den ovcrzetschipper welke met den reiziger tot half de boenen door het. slijk of wa ter moest baden, of wel, te wachten tot het bij rui hoog wa terwas of tot datmenmet de boot over de siijken kon vlot ten. Van de laatste wijze van overvaart werd het meest ;ebruik gemaaktdoch men neme daarbij in aanmerking; 1.Dat men doorgaans slechts eenmaal, ja hoogstens twee maal per dag, zoodanig kon passeren; 2. Dat van af het Kamperlandsche veer tot de stad Vec- rc een afstand is van p. m. 2500 Ellen en het hij oenigzins harde wind gebeurde dat men voor deze wijze van over vaart twee uren moest stellenzoo al niet het geval zich opdeed om in het geheel niet overgevoerd te kunnen worden; 3. Dat de gesteldheid aan de Kamperlandsche haven met hare voorliggende, smalle, gekronkelde uitmonding van dien aard is dat bij de meeste gelegenheden de on mogelijkheid bestaat om van een behoorlijk zeilvaartuig ge bruik te maken, en men derhalve verpligt was sicli aan eene kleine roeiboot toe te vertrouwen, orn daarna, zoo als ik bereids zcidena verloop van een a twee urou koud en verstijfd aan wal te worden gezet. Hier is waarlijk niets overdrevens vermeldtrouwens het is te kort geleden zoo dat velen zich nog kunnen herin neren het wezenlijk. - schandaal waarin ne reizigev zich al daar bevond. Maar wat nog meer is men was bij vele ;elegenheden niet veilig voor zijn levendit laatste is geen praatjemen gelieve zich de moeite te geven daarnaar on derzoek te doen en men zal de waarheid bevestigd vinden. En wat bestaat er nu sedert het voetpad is aangelegd Een geregelde communieatieweg tusschen de eilanden Wal cheren en Noordbcvclandom welks wederkcci'ige kusten te genaken men slechts vijf of tien minuten behoeft. Een steenen pad brengt de'n reiziger verder over de siijken, een zandpad over den zeedijk een A'oldoeiidc rijweg langs den biunenberm van den Onrust-polder, leidt hem tot den grind- weg, gaande van laatstgenoemden polder over den dijk van den Jacoba-poldertot of van het veer van Kamperland welke grindweg opzettelijk voor de passage naar het voet pad is aangelegd sluitende deze aan de algemeene grind wegen welke in het afgeloopen jaar in liet eiland Èoord- beveland zijn aangelegd. Bij eene beschouwing van den tegenwoordige» toestand van dit voetpad rees bij den schrijver dezes dc gedachte of er ook aan gedacht kon worden om het hiervoren genoemde voetpad te willen verlaten of aan zijn lot over te geven, althans is liet zeker dat het uiterlijke van den dam of het voetpad tot die gedachte aanleiding geeft, terwijl ook duidelijk te zien is dat niemand voor het behoud daarvan het minste aanwendtmet een woord, het werk ziet er desolaat uit en roept onder liet gebulder der aanhou dende stormen om hulp doch ontvangt geene enkele zode, geen enkel halmpje stroo zelfs geen korreltje zand alleen het medelijdend oog van den voorbijganger is er op ge vestigd doch geeft helaas geene afdoende redding. Wie toch roept de communicatie tusschen Walcheren en Noord- beveland in den vorige» ongelukkigen toestand terug, en brengt den reiziger op nieuw in gevaar en ongemak Ik weet het met.geene genoegzame zekerheid! de tijd zal dit moeten openbaren. Intnsschen bespeur ik met genoegen dat liet voetpad, of schoon meer dan vier weken dag op dag, geheel naakt, door feilen storm geteisterd, zich in de gegeven omstandig heden staande houdt, doch dit kan niet voortduren, en toch zal het in weerwil van alle evenementen wonderen doen en alzoo tijd winnen, ten einde het oogenblik te berei ken dat zich iemand het verloren kind zal aantrekken moge dit oogenblik echter niet verre verwijderd zijnwant het gevolg zoude wel eens kunnen zijn, dat bij het passeren aldaar ook nog armen of beenen gebroken worden. Daar om voetpad houd maar moed zoo als gij tot heden bij de veleja zelfs bij do buitengewone stormvloeden welke gij hebt moeten verduren, hebt getoond te bezitten, en troost u door de gedachte de braven vergeten tocli hun dapperen niet!" Ten slotte vermeen ilc met alle be scheiden eerbied met een terugblik op mijn jaarwensch ons gewestelijk bestuur op deze zaak te mogen wijzen en tevens den hoofd-ingenieur van den waterstaatden heer Beijerinek, aan wien het algemeen belang reeds zoo veclvcr- pligting heeft, beleefd te verzoeken, de werken van het hier bedoelde voetpad in ernstige overweging te willen nemen. Middelburg, 1 januarij 1855. D. Belanghebbende bij eene geregelde com municatie tusschen de eilanden Walcheren en Noordbeveland. [De dankbetuigingen voor giften aan de armen-instel- lingen blijven uit plaatsgebrek tot het volgend nommer.] Bevallen van een' Zoon P. A. POLEY, Echtgenoot van M. L. VAN DEll HARST. Middelburg, den 1 January 1855. Den 2S December 1854 is te Hulstna een langdurig en smartelijk lijdenin den ouderdom van bijna 39 jaren overleden Vrouwe SUZANNA CORNELIA 1IAAK Echt genoot van den lieer PETER BEU MER HARDENBERG. lieden overleed, in den ouderdom van bijna 80 jareu, de Wed. VAN DER KOORDE, geboren VOLKERS. Uit aller naam J. J. VAN DER KOORDE. 1531 BESTS'BS Ml SS ¥ISE^IMSbCSaSSf. IpFOvfiEficSe KieelanM. lianfoos- M5iMeIi.foaB.Fg'. Onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minis ter van Financien zal, op Woensdag- den 10 Januarij 1855» des voormiddags ten 10 ure, door den Ontvanger der Regis tratie voor de Gercgtelijke Akten, belast met het Domein- beheer te Middelburg, ten zijnen Kantore in de Pijpstraat, lett. N no. 10, aldaar, al of niet in tegenwoordigheid van den Directeur der Registratie en Domeiuen voor de Provincie Zeeland, bij inschrijving worden aanbesteed: Het Driejarig Onderhoud met de Vernieuwingen en Her- slellingen aan het Voormalig Oost-Indische Huis en het Pakhuis de Globe, te Middelburg; alsmede aan de Gebouwen en verdere Timmerwerken op de Domaniale Pachthoeve nabij het ïPort ïtammekens. De Inschrijviugs-Biljetten zullen, behoorlijk en duidelijk op Zegel geschreven en onderteekend, moeten bevatten: de Namen, Voornamen en Woonplaatsen van den Aaunemet en zijne Borgen, voluit geschreven, alsmede de Aannemings- som in schrijfletters, en zullen verzegeld uiterlijk vier-en- twintig uren vóór den dag der Besteding aan bovengemeld Kanloor moeten zijn bezorgd- liet Bestek en de Voorwaarden zullen ter lezing liggen ten Raadhuize dezer Stadten Kantore van den Ontvanger voornoemd, mitsgaders bij den Opzigter der Domaniale Gebouwen G. H. GRAUSS, bij wien tevens nadere infor mation te bekomen zijn. Terwijl de noodige aanwijzingen in [oco op Zaturdag den 6 Januarij 1855, des voormiddags ten 10 ure, zullen geschieden. De Ontvanger voornoemd W. L. VAN SONSBEECK. SU* SS. AU SB V 2MÜ ÜSïï$. Regthebbenden op een Wrak van een' "Voorsteven en een eind Kettingaangespoeld op het Strand onder de Gemeente Qostkapellevervoegen zich bij den Burgemees ter aldaar. Laatsi.l. Zondag is uit de Collecte der Koork. voor het Send.-Genootsehap ontvangen eene gift van f 50in een verzegeld biljet gemerkt A. Wordende daarvan hierbij meldmg gemaakt in gevolge het daartoe gedaan verzoek. Van deze gift zou anders eenigiijk bekendmaking geschied zijn bij de eerstvolgende Bidstonde van het Zend.-Genoot schap gelijk dit ook nu vau deze en nog twee andere gif ten geschieden zal. J. J. VAN DEINSEThesaurier. gevestigd te Vlissingen, ouder het Bestuur van J. C. DELVOIJE en C. C. DELVOIJE onder toezigt der Heeren TH. VAN UIJE PIETERSEenW. SCHMIDT. Directeuren van genoemde Maatschappij brengen ter ken nis van belanghebbendendat door den voordeeligen staat der Kas, van af 1 Januarij 1855 van de Leden der Be- grafenis-Afdeelingdie twee jaren of langer Lid ziju, de Gontribulie gedurende acht achtereenvolgende weken niet zal geheven wordenen dezelve alzoo over dat tijdvak geheel vrij zijn van alle betalingenzullende van dc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3