Namens de commissie voor de vervaardiging van prototypen der nederlandsche maten en ge wig-ten is door den heer Stam kart voorgesteld om voor rekening der akadeinie ko pijen te doen vervaardigen en aan den minister van kolo niën voor te stellen ook ten behoeve der oost- en west-in- dische bezittingen soortgelijke kopijen te doen vervaardigen. Laartoe is besloten. Yervolgens heeft de heer G. Vrölik ter vervulling van zijne spreekbeurt, medegedeeld de waar neming- eener dof roode en eener gele bloeinris aan den zelfden tak van eenen eyticus scordidus (gouden regen). Hierover ontstaat eenige woordenwisseling, waaraan deel nemen de heeren HartingMuldervan BredaC. Yrolik en de Eremery. Er is besloten dit stuk in handen te stel len der commissie van redactieter opneming in de ver slagen en mededeelingen. De voorzitter leest het door den heerPruys van der Hoeven ter vervulling van zijne spreek beurt opgezonden opstel over het nederlandsch wetenschap pelijk volkskarakter voor. De heer Vrolik leest het door den heer Staring ter vervulling zijner spreekbeurt ingezon den opstelhandelende over geologische beschouwingen in verband tot het zakken van den bodem in Nederland. Dit stuk zal opgenomen worden in de verslagen en wordt in handen gesteld der commissie van redactie. Na de pause zegt de heer Mulder dat hij twee mededee lingen heeft te doende eerste betreft het feit van de ver binding van organische bases met andere organische "bases, gevonden door dr. Gunuing, adsistent bij het laboratorium chemicum der hoogeschool te Utrecht; de tweede mede- deeliug betrof de wijze op welke de planten, welke niet op zettelijk worden gemestvan stikstof worden voorzien. De heer Harting draagt eenige korte opmerkingen voor betreffende sommige punten door den vroegeren spreker aangevoerd. De beide mededeelingen zullen in de verslagen opgenomen worden. Daarna is de vergadering gescheiden. M.eEÜkjmaeiïtt w s. Den 2 dezer is, in de voormiddag-godsdienstoefening in de waalsche kerk te Rotterdamvoor het eerst gebruik gemaakt van den bij de waalsche gemeente hier te lande sngevoorclen supplementairen bundel gezangendoor eene vereeniging van afgevaardigden uit de verschillende gemeen ten verzameld en uitgegeven. De voorganger in de gods dienstoefening, de wel eerw. heer A. "Reville, die tot tekst zijner leerrede de woorden des apostels: //Verblijdt u in de hope!" gekozen had, smeekte in het voorgebed 'sHemels zegen over deze gezangen af. Gisteren is te Ylissingen het telegrafisch berigt ontvan gen dat Zr. Ms. stoomschip Cycloop, dat alclaar dage lijks binnen gewacht werd, gestrand is. doch dat. de officie ren en verdere ekwipage behouden bij Zandvoort zijn aan wal gekomen. Zr. Ms. stoomschip Soembing, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee G. Eabius, is den 1 november 11. van Japan te Hongkong aangekomen en heeft den volgen den dag de reis naar Batavia voortgezet. Men wil weten dat ook de heer A. J. Yoet, kapitein ter zee, thans op non-activiteit, in aanmerkingkomt bij de benoeming van een minister van marine. VerscBnaMeHidle ISerSg-itesn. In 1S53 vertrokken van Antwerpen 66 schepen met 15,262 passagiers, en in 185-1, 106 schepen met 25,796 emigrantendus in dit jaar eene vermeerdering van 50 schepen en 10,53! landverhuizers. Uit eene vergelijking- met eene vroegere opgaaf blijkt dat sedert 12 jaren uit Antwerpen zijn vertrokken 711 schepen, welke te zamen 131,685 passagiers hebben vervoerd. In den nacht van den 25 op den 26 december is op deAVaal, te Amster dam op een stoep het lijk gevonden van een pasge boren kind van het mannelijk geslacht. Door engel sche onderdanen te 's Gravenhage gevestigd en eenige andere personen is dezer dagen, ten behoeve van de na- -gélat"è|£(i~betrekkingen der militairen die in clen Krim ge sneuveld zij^ieene som bijeengebragt van 700. Naar hicn'véfneeipt. heeft te Amsterdam eene collecte plaats ge- bad -voor 'dit zelfde doel en de aanzienlijke som van ƒ1500 o'pgebrag.t. Het heeft H. M. de koningin behaagd een jii'aölilng j^d^chenk te doen toekomen aan het bestuur der H'ei*een%iifg tot bevordering van ambachten onder de Israë lietente 's Gravenhageals prijs voor de loterij welke door die vereeniging zal worden gehouden. De verkiezing van een lid voor de tweede kamer der staten-generaal te Almelo, voor bet^o^l|(I,©:n lid mr. M. J. de Man, is op 25 dezer bepaaldj:":^:')^ol^ens:i^ene opgaaf van het departement van finaj&llfi^zijn ifêjfèï^aar 185! te Amsterdam ingevoerd suiker; uitgevoerd 1.990 p. ruwe .«ay^lÓö.Siu'pf geraff.; doorgevoerd 17.115.950 p. ruwe enp.' geraf^Jiker. Te Rotterdam werden ingevoerd 32.911.333 p. ruwe; uitgevoerd 1.612 p. ruwe en 6.317.591 p. geraff.; doorgevoerd 13.103.762 p. ruwe en S7.312 p. geraff. Te Schiedam ingevoerd 1.106.337 p. ruwe, en uitgevoerd 950.616 p. ruwe. Te Dordrecht ingevoerd 3.160.597 p. ruwe; uitgevoerd 31.688 p. geraff; doorgevoerd 678.985 p. ruwe suiker. Blijkens eene van Zr. Ms. consul te Bilbao ontvangene opgave is die haven gedurende het vorige jaar door 6 schepen onder nederlandsche vlag bezocht gewor den en wel door 3 komende van Ylaardiugen met kaas en tabak, 2 van Hamburg met planken en 1 van Londen in ballast. A^an deze vaartuigen vertrokken 3 wederom naar Ariaardingen met kastanjes1 naar Londen met wol en 1 in ballast naar Santander. Arolgen3 opgave waren bij de nederlandsche bank aanwezig: aan omloopende bankbiljetten /S9,61!,180; saldo's van rekening-courant 27,313,353.10 munt en muntmateriaal 101,813,921.35-i-. Als een be wijs welke uitbreiding het vervoer van brieven, zoo binnen- als buitenlaudsche, sedert de invoering der nieuwe postwet, heeft erlangdkan strekken dat het aantal brieven hetwelk in de maancl mei I860, 513,075 had bedragen, in augus tus 185! tot 1,220,916 is geklommendat reeds in 1851 zijn vervoerd 10,791,215 brieven en iu 1853 een bedrag van 13,319,853. Het nederlandsche zendelinggenootschap heeft in 185! aan giften en legaten ontvangen de aanzien lijke som van 10,886.59. Op aanvrage van het neder landsch gouvernement is de jaarlïjksche hoeveelheid koffij die in Belgie tot het bij art. 1! van het traktaat van 20 september 1831 bepaalde verminderde regt mag wórden in gevoerd voor het jaar 1855 over be verschillende kantoren van invoeren als volgt verdeeld: Antwerpen 3,910.689 kil. Brussel 500,000Gent 1,003,197; Luik 1,500,000; Lommei 225,000 en Loozen 225,000 te zamen 7,39!,1S6 kilogr. In den loop van het vorige jaar zijn uit zee te Schie dam aangekomen 555 schepen; in 1853 kwamen aldaar 152 schepen uit zee aan. öuitcitlimöscijÊ ®ijïringm. EEang-eiaeadl. Londen 30 december. Sedert gisteren loopt in de clubs het gerucht dat de hertog van Newcastleminister van oorlog-en de heer Sidney Herbertsecretaris van oorlog uit het kabinet zullen tredenen dat zij vervangen zullen worden door graaf Grey en lordPaumuren. Geen van de mor genbladen behalve The heraldspreekt van dit gerucht. Mogt dit gerucht verwezenlijkt worden, dan zouden twee der hevigste whigs in het kabinet en graaf Aberdeen slechts eerste minister in naam zijn. De madridsche dagbladen spreken voortdurend van het aanwerven van een spaansch legioen vrijwilligersin het belang van Engeland. Yolgens The globe echter zijn de britsche en spaansche regeringen over cleze aangelegenheid in geen officiële onderhandelingen getreden. The times van heden bevat wederom een allerheftigst artikel over den slechten toestand en de verkeerde organi satie van het engelsche leger in de Krimterwijl het blad daar tegenover de gunstige positie van het leger der Eran- schen doet uitkomen. Yolgens telegrafisch berigt van 31 december zegt The observer, dat 80,000 man der militie zullen worden ingelijfd, 15.000 bij de garnizoenen der Middellandsche zee, 5000 bij de depots en 60,000 bij de reserve. De staats-iukomsten van het jaar wijzen eene vermeerde ring aan van twee millioendie van het laatste kwartaal van één millioen. ESBaslaHasI. The times deelt eene depeche mede uit Weenen, volgens welke het bevestigd wordt dat de Russen voorwaarts naar de Pruth trekken. Als eene bijzonderheid verdient gemeld te worden dat men binnen eene maand in 60 uren tijdingen uit de Krim zal hebbendaar alsdan de telegraaf tusschen Yarna en Bucharest voltooid zal wezen. Alleen stormachtig weder in de Zwarte zee zon die berekening kunnen doen missen. Zoo verhaalt men ten minste te Parijs. Terwijl men de zending van den heer von Usedom naar Londen reeds van den beginne af als mislukt beschouwd heeft, en Le constitutionnel zelfs beweerde dat die zending geen afzonderlijk traktaat tot doel hadwordt nu in eene depeche uit Berlijn van vrijdag laatstleden melding gemaakt van een schrijven van den heer von Mannteuffel naar Parijs en Londenwaarin de zienswijze van het hof van Berlijn gezégd wordt volmaakt overeen te komen met die der ka binetten van Parijs en Londen, en behelzende het aanbod van eene bijzondere schikkingovereenkomstig met de po sitie van Pruissen. Ook ten opzigte van dit berigt zak men eene nadere bevestiging moeten afwachten. Wij hebben gewag gemaakt van het gerucht, dat de generaal Montebello het bevel tot schorsing van de vijan delijkheden tegen Sebastopol naar de Krim heeft overgebragt Dit berigt komt overeen met eene mededeeling uit Parijs, volgens welke de geallieerden het plan van operation geheel veranderd hebbenen wel in dier voegedat men den aan val op de vesting tot het voorjaar heeft uitgesteld. Men zal echter eene toereikende krijgsmagt voor de stad laten en na het bekomen van de versterkingen de russisclie armee te velde aantasten, om deze uit de Krim te jagen, waartoe in het bijzonder zal medewerken de turksche Donau- armee, waarvan reeds een gedeelte te Eupatoria is inge scheept. Zoo ten minste wordt te Parijs verzekerd. Men verhaalt dat Ommer-pacha aan den sultan, vóór de aanneming van liet bevel over het turksche expeditie-leger in de Krimtot voorwaarde gesteld heeft dat hij twee stemmen in den krijgsraad zoude hebben, ten einde niet overstemd le worden door lord Raglan en generaal Ganrobert. Nopens de turksche armee in Azie luiden de berigten nog altijd ongunstig. Deze armee is van haren opperbe velhebber Zard-Mustapha-pacha beroofd, die naar Konstau- tinopel vertrokken is om daar rekenschap van zijn gedrag af te leggen. Intusschen hebben de Russen, gebruik makende van de afwezigheid van den opperbevelhebbertwee afdeelingen van Bayazid en Alexandropol afgezonden om liet turksche leger van Kars in de flank en in het front aan te tasten. Twee turksche bataillons en twee eskadrons kavallerie, met zes stukken ligt geschut, zijn afgezonden om de Russen van Bayazid af te snijden. Men wist te Konstantinopel den uitslag van die beweging nog niet. Eene depeche uit Warschau zegt dat men de russische artilleristen van de Oostzee-vloot naar Sebastopol heeft ge zonden, en dat zij reeds daar waren aangekomen. Daaraan moet de juistheid van het vuur der Russen en de stout heid hunner vloot in den laatsten tijd zijn toe te schrijven. Bijzondere berigten uit Petersburg melden dat de krijgs toerustingen aldaar op groote schaal worden voortgezet; bij Petersburg is men met kracht aan het werk tot de daarstelling van een bevestigd legerkamp, groot genoeg ombehalve de aldaar steeds aanwezige 60,000 man garde, eene krijgsmagt van 100,000 man te bevatten. Door regtstreeksche berigten uit Petersburg weet men dat zoo wel aan het hof als in de hoogere kringen de stem ming zeer oorlogzuchtig is. Zeer aanzienlijke versterkin gen gaan onophoudelijk naar Polen, zoo dat het bijna on mogelijk is eene berekening te maken nopens de sterkte der slagvaardig staande troepen. In alle grenskantorendie met sterke militaire detachementen bezet zijnis bevel ont vangen, om aan alle reizigerszij mogen uit-Pruissen of Oos tenrijk komenliet betreden van russisch grondgebied zoo veel doenlijk te bemoeijelijken. Te Petersburg heerseht eene voorbeeldelooze duurte en de lagere klassen der bevolking zijn naauwelijks meer in staat om zich de noodwendigste levensbehoeften aan te schaffen. Alle fabrieken, als ook elk handelsverkeerstaan geheel stil. Yolgens telegrafisch berigt uit Konstantinopel van den 21 december hebben den 16 te voren de Russen een nach telijken uitval uit Sebastopol ondernomen, doch na een zeer ernstig gevecht werden zij door de Eranschen in de vesting teruggedreven. Uit. Odessa wordt van den 25 december per telegraaf gemeld, dat het korps van Liprandi, aanzienlijk versterkt, Balaklava aantast. Sedert den 16 te voren zijn 21,000 man geallieerde troe pen met britsche schepen in de Krim aangekomen. De engelsche generaal Adams is aan de gevolgen zijner bekomen wonden overleden. Arolgens telegrafisch berigt uit Londen van den 1 dezer melden de aldaar op dien datum ontvangen berigten van het tooneel des oorlogs met zekerheid, dat zeer veel bewe ging wordt bespeurd op de russische vloot in de haven van Sebastopolen dat men het er voor houdt dat de russische admiraal in last heeft met zijne bodems die haven te ver laten ten eindeals eenige kans van welslagen zieh mogt voordoende schepen der geallieerden aan te tasten. Spamijeo Madrid 25 december. Men houdt het bijna voor zeker dat het geheele ministerie van de wet betreffende de be lasting op de octrooijen eene kabinetskwestie zal maken. Men wilde Espartero er toe overhalen dien aangaande eene openhartige en duidelijke verklaring in de eortes af te leggenomdat men dan zeker zoude zijn eene groote meer derheid te erlangen ten gunste der vermindering van die regten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2