MIDDELBURGSCHE C O U1A N T. N0, Donderdag 1855. 4 Januarij. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- sfcjjgea gescliiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden ia 3, franco per post f 3,40. De inzending van Advertenticn kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelYan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. "Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. öinnntlanïrsrljc MnaMeUïtosirg- 9 S Jfc&nuairij. Wij vernemen dat op 24 dezer, door eenige liefhebbers van. letterkunde alhierzal gegeven worden eene soiree litteraire, waarvan de opbrengst zul strekken ten voordeele van de diakonie der nederduitsche hervormde gemeente. Men schrijft ons uit Ylissingen van den 2 dezer u Een der sch'oone en weldadige uitvloeisels van de af- deeling der maatschappij Tot nut van 't algemeen alhier is voorzeker de volkszangschoolwaarin onder de lei ding van den verdienstelijken Dekker een zeer doelmatig onderwijs- wordt gegeven. Daarvan mogten wij gisteren avond zeer schoone proeven hoorentoenin plaats van de gewone lezing der afdeeling, een fraai concert de leden met hunne dames vertastte. h Bij koraal-kerkgezang en volksliederen werden ook trio's en solo's door de prille jeugd uitgevoerd, met eene juisl- heid en aplomb, -êerdér aan ouderen leeftijd eigen. Behalve •dat vokaal- concertwas het eene welkome opluistering van het gèiieél dat de lieer van Duin met zijne harmonie van 15 knapen, die van hem kosteloos onderwijs ontvangen, er voor liet eerst hunne talenten op de blaas-instrumenten toonden,' elk kenner verwonderde er zich overdat die jongelieden in zoo weinig tijd zoo vele vorderingen hadden gemaakt. Kortomhet was voor Ylissingen een feestavond. u De heer Winkelman en de predikant der luthersche gemeente Becker lietenin hunne functien van bestuurders der afdeeling, het geheel voorafgaan door gepaste toespraken, welke de eerste aan een nieuwjaarsgroet dienstbaar maakte, en waarhij de laatste het dichtstuk van Kinkel* tot lof der toonkunst voegde. Eene talrijke opkomst bewees de alge- meene belangstelling." Te Ylissingen ontving men gisteren de niet zeer aan gename tijding dat de majoor van 'Kerkwyk, eerst-aanwe- zeud officier der genie, van daar naar Amsterdam is over geplaatst. Op den eersten dag dezes jaars werd aan de intee- kenaren te Ylissingen een gedicht van den heer A. Ruysch verzondengetiteld ÏÏeilgroet aan de armen en bede aan de rijken'," (naar aanleiding van Lukas XIVvs. 13 en 14); hetwelk ten voordeele van den arme werd uitgegeven. De burgemeester der gemeente Knokke, gelegen aan de Vlaainache kust, heeft aan liet Nederlandsch-vlissingsche loodswezen aanschrijving gedaandat aldaar is aangespoeld en vervolgens ter aarde besteld het lijk ran den schipper der loodskotter no. 9, genaamd li. J. Maas, welke persoon den 5 november van verleden jaar buiten Westkapelle was verdronken. Aan de zilveren plaat welke door hemin dienst zijndegedragen werd en waarop tevens zijn naam gegraveerd washeeft men aanstonds het lijk erkend. Naar wij vernemen zijn dezer dagen van wege het ge meentebestuur te Neuzen, geschenken uitgereikt aan de lieeren drs. P. D. Buyze en 1. van Pienbroekplaatselijke geneeskundigen aldaar, en zulks ter erkenning hunner bui tengewone diensten bewezen aan behoeftige choleralijders tijdens het heerschen dier ziekte binnen die gemeente. Ook den heer J\ de Wit, officier van gezondheid in garnizoen te dier plaatsemoet een dergelijk geschenk zijn toegekomen wegens zijnen geneeskundigen bijstand bij de zelfde gelegen heid betoond. Z. M. de koning heeft in den morgen van den 1 de zer tot het ontvangen van gelukwenschingen bij zich toegelaten de leden van liet militaire huis. Tegen den raiddag was er ten hove receptie der dames en heerenbe- hoorende tot de koninklijke hofhouding. Z. IC. H. de' prins van Oranje was van Leyden in de residentie aangekomenom den nieuwjaarsdag in den lering der koninklijke familie door te brengen. HH. KR. Hli. prins en prinses Hendrik zijn II. za- turdag ten ruim vijf ure met eeneu specialen trein van hoogstderzelver togt naar Luxemburg in goeden welstand in de residentie aangekomenen hebben daarna aan het diner bij H. M. de koningin-moeder deel genomen. Men verneemt dat op het verzoek van dr. E. J. Iviehl, benoemd hoogleeraar aan het athenaeum illustre te Deven ter aan de curatoren dier inrigting gedaanom het on derwijs in de grieksche letteren, de historie en de logica, te mogen geven in de moedertaal, is geantwoord dat hij zich zal kunnen bedienen van die taal welke hij verkiest. Dr. Kiehl zal alzoo de eerste zijn die de grieksche letteren in de moedertaal doceert. Met den aanvang des nieuwen jaars zal bijdeteeken- lessen aan de school van koning Willem III te Apeldoorn die gedurende den loop dezes jaars door den onderwijzer Yis met goed gevolg gegeven zijnde methode van Dupuy worden ingevoerd volgens welke het onderwijs uitsluitend naar de natuur plaats heeft, waartoe de noodige voorwer pen uit Parijs worden verwacht. Is men wel ouderrigt dan is deze de eerste school in ons vaderland waarbij deze methode wordt gevolgd. Aan het Handelsblad wordt uit Deventer van den 29"december 11. het volgende'geschreven: Na dat in de vorige week de IJssel sterk was gewas sen bleef het water eenige dagen staan op circa 51 palm. In de laatste dagen is .het aangekomen tot bijna 55 palm zoo dat aan de overzijde de buitendijksche wegen ouder water staanals ook die naar bet ICoerhuis. Na het afloopen der markt is heden namiddag de schipbrug afgenomen. Het water is nog steeds wassende." Den 4 december zijn de Storm- en Iiornmeer-polders, onder Aalsmeer, die sedert het laatst van de 17de eeuw ongedeerd waren gebleventen gevolge van den hoogen boezemstand van Rijnland ingebroken, en ten bedrage van 400 bunders ter diepte van vier ellen onder water gezet. Uit Luxemburg meldt men van 27 dec. dat de ka mer der afgevaardigden uiteengegaan is tot 16 januarij e. k. Bij het hervatten harer werkzaamheden zal zij verschillende zeer belangrijke wefcs-ontwerpên in behandelingjnemen, waar onder een strekkende om de directe belastingen met 20 pet te verhoogende opbrengst dier verhooging is bestemd om verdeeld te worden onder de verschillende gemeentendie de sommen voor openbare werken zullen moeten aanwenden. SSemioeaffanBig-eim en SSesIsiiten. Z. M. beeft bij besluit van den 30 december goedgevonden, den generaal-majoor baron Eorstner van Dambenoy te be vorderen tot luitenant-generaal. Bij besluit van 30 december jl. heeft Z. M. goedvonden tot ridder der orde van den Nederlandscben Leeuw te be noemen jhr. mr. H. M. C. Clifford, hoogstdeszelfs hof maarschalk. Bij Koninklijk besluit van den 27 december jl. is de heer J. C. Willemsereferendaris bij het departement voor de zaken der roomsch-katholijke eeredieastbevorderd tot secre taris-generaal bij dat departement. Bij besluit van 28 december jl. heeft Z. M. goedgevonden, aan J. van Bendegomop zijn verzoekeervol ontslag te verleenen als 2de luitenant bij het half-bataillon no. 2 rustende schutterij in Zeeland; en bij de rustende schutterij ie benoemenin even gemelde provinciehalf-bataillon no. 2tot kapitein J. Boutersethans lste luitenant; tot 1 sten luitenant A. de Graaf, thans 2de luitenant; tot 2de luitenants D. Verseput en J. L. van Oost, thans sergeants, en A. van. Westen,.thanskorporaal- Bij Zr. Ms. besluit van den 29 december jl. heeft de minis- dezelve goedgevonden te benoemen, bij liet personeel van de geneeskundige dienst der landmagt, tot officier van ge zondheid der 2de klasse den officier van gezondheid der 3de klasse N. A. Seretvan gemeld personeel. Bij Zr. Ms. besluit van den 30 december jl. zijn, met in gang van den 1 januarij 1855 naar ouderdom in rang be vorderd tot luitenants-ter-zee van de lste klasse de lui- tenants-ter-zee van de 2de klasseA. SchotborgG. van Hecking ColenbranderG. LambertA. D. van Gennep T. Pan en W. B. F. Escher; tot luitenants-ter-zee van de 2de klasse de adelborsten der lste klasseli. J. Stoltz van der Sloot, D. G. E. R. baron van Weideren RengersJ P. UyttenhoovenC. J. SmithC. P. van der StarJ. P. van Rossum, P. SwaauP. ten Bosch, E. J. Viehoff, H. E. A. Erucht, J. J. HabetsP. J. RosenwaldJ..J. Kos ter, R. Star Busmaun eu E. L. baron van Heeckeren van Walieu tot officier van gezondheid der lste klasse de officier van gezondheid der 2de klasse A. H. Neyssel, met bepaling dat hij zal rang nemen tusschen de officieren van gezondheid der. lste klasse C. C. P. Gruelmann en II. L. Oudenhoven tot officieren van gezondheid der 2de klasse de officieren van gezondheid der 3cïe klasse J. P. G. T. Kluge en J. J. W. de la Courmet bepaling dat zij zullen rang nemen de eerste tusschen de officieren van gezondheid der 2deklasse P. W. E. Meijer en C. P. Lucke, en de andere tusschen de officieren van gezondheid der 2de klasse H. L. Koning en C. P. T. Hommel; voorts is benoemd tot officier van gezondheid der 3 klasse in het vaste kader der zeernagt de lieer J. P. P. Ermerins wijders ziju almede naar ouderdom in rang bevorderdtot officieren van administratie der 3de klasse de adjunct-admi nistrateurs J. C. L. K. van Welij en J. A. Waldeck, en tot adjunct-administrateurs de scheepsklerken J. P. K„ Wissel, B. M. E. Crevecoeur, J. H. C. ten Hoove, G. 11. C. van Nuys en II. A. van Berkel; met bepaling dat zij zullen raug nemende eerstgenoemde tusschen de adjunct administrateurs P. T. Steinbuch en A. C. Jager, de tweede tusschen de adjunct-administrateurs A. C. Jager en B. L. van Daalen Wettersen de drie overigen onder laatstge noemden adjunct-administrateur. Bij voormeld besluit is tevens de luitenant-ter-zee van de lste klasse J. N. Nuysmet den Jaatsten december ÏL eervol afgevoerd uit het korps zee-officieren der nederland- sclie marine, en hem [met 1 januarij 1S55ter zake van langdurige dienst op pensioen gesteld, tot een bedrag van 1000 'sjaars. Bij beschikking van den 30 december jl. heeft de minis ter van biunenlandsche zaken weder 20 jongelieden als leer lingen voor de telegrafie losgelaten. MBDMsteiin «?is "Wete£ascla5ap|jesa„ Jongstleden zaturdag hield de koninklijke akadem'ite van wetenschappen hare gewone maande!ijksehe vergadering. De heeren GlavimansDelprat, van der Kun en Lobatto hebben zich schriftelijk verontschuldigd wegens het niet bijwonen der vergaderingde laatste tevens wegens het niet vervullen van zijne spreekbeurt. De secretaris doet mededeeling van ingekomene brieven betreffende ruiling van boekwerken of dankbetuiging voor het ontvangen daarvan. Ingekomen is eene verhandeling van het lid der akademie den heer van der Willigen, over de combinatie van toonen, het zoogenaamde stooten met de tong en dissonnanten welke voor de verslagen en mededeelingqn wordt aange boden. Er is besloten die te stéllen- juhanden van de commissie van redactie. Een brief van den heer Monté te Zierikzeebetreffende twee door hem gedane uitvindingen tot verbetering van het dieploodis in handen gesteld van den heer van Oordt,. om verslag;er- over uit te brengen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1