ALMATiAU. T BURGER-WOONHUIS KAPITALE HOFSTEDE, OLMEN BOOMEN, WEI- EN BOUWLAND, DRIE SPUITEN. J. M17 C BK T M M W M. LUTK1E El CRANENBURG, TOT NUT ?AM 'T ALGEMEEN, Den 28 December 1854 is t,§ Hulstna een langdurig en smartelijk lijdenin den ouderdom van bijna 39 jaren overleden Vrouwe SUZANNA CORNELIA HAAK Echt genoot van den Heer PETER BHUMER HARDENBERG. Heden overleden JOHANNA ROELSE, Wed. K. VAN ROOIJEN, in den ouderdom van bijna 82 jaren. Uit naam van de Kinderen en WesfckapelleBehuwd-Ivinderen den 31 December 1854. A. VAN ROOIJEN. Een ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen den Heer A. G. VAN PROOIJENgelieve daarvan vóór 15 January eerstkomende opgave of betaling te doen in den Kortendelft., wijk G no. 18. 12 K K. 15 M 15 W A Bi I TS De Centrale Directie van Walcheren, als Ge- octroijeerde van de straatwegen van Middelburg naar Domburg en van Middelburg naar Grijpskerke, maakt bij deze bekend, dat al de genen die verlangen zich voor het volgende eerste halfjaar te abonneren of uit t.e koopen van de betaling der Tollen op voornoemde Wegen staande, zich daartoe in persoon of door eeuen behoorlijk gevolmagtigde zullen behooren te vervoegen bij den Op- percommmies-Boekhouder dier Wegen, ten zijnen Kantore in de Abdij te Middelburg, van des voormiddags 9 tot 12 -ure, op de volgende dagen, te weten: Donderdag den 28 December 1854. .Zaturdag 30 n Donderdag u 4 Januarij 1855, en voorts op den laatsten Donderdag van elke maand, van des voormiddags ten 10 tot 11 ure. Wordende overi gens aan de belanghebbenden bekend gemaakt, dat op den Isten Julij eerstkomende deswege eene herziening volgens de verleende Oetrooijen en Koniuklijke Besluiten plaats zal hebben. Middelburg, 21 December IS54. De Centrale Directie voornoemd A. GALAND, President. C. M. VAN VISVLIET, Griffier. TT BS A ra"23"&'<0> ra 23 BCB8B.I. Eerste oproeping. De Regthebbenden op een Mastlang 13,50 Ncdevl. Ellen, aangebragt te Veere, en eene Ha, lang 1G Nederl. Ellengeborgen te Vronwepolderworden verzocht zich ter réclame te vervoegen bij Den Burgemeester der Gemeenten voornoemd., Veere, 30 December 1854. DE STOPPELAAR. De onderstaande Goederen te Westkapelle uit zee aan gespoeld en geborgen zijnde, zoo worden de Regthebbenden verzocht zich ter reclame te vervoegen bij den Burgemees ter dipr Gemeenteals 48 Nieuwe Deel enJang 1,75 tot 6 Elbreed 28 duim dik 8 duim (ongemerkt)benevens eene partij Wrakhout, waaronder de naamborden aquila en ItENRIETTE. El EC li 15 ra 32 A K 13S" 43. Bij Acte op den 21 December 1854 verleden voor den Notaris ABm. VAN DEN BROECKE, ADRIAANSZOON en Getuigente Middelburg, is iusschen de Veanoot.cn van de Vennootschap onder de Eirma JAN PAK BROUWER, ZONEN te Middelburg bestaande, overeengekomen, dat. de Heer JAN EAK BROUWER met den 1 Januarij 1855 als Mccle-Vennoót in gemelde Vennootschap zal optreden en geregtigd' zal zijn tot liet verrigten van alle zoodanige handelingenals waartoe de verdere Veunooten geregtigd zijn. Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan de bepalingen der wet. De onderstaande hare Timmermans-AiTaire te Bit- the ni verkocht hebbende, betuigt hij haar vertrek uit die Gemeente haren dank aan allen die haar in die betrekking, vooral ook gedurende de laatste jaren in haren Weduw staat, hebben begunstigd. W. KODDEgeb, BARENTSEN. Op Zaturdag den 6 Januarij 1855 voormiddags 10 ure. Publieke Verkooping teu Paroehiehuize te Wissen kerke in Noordbevelandvan een zeer logeabel en sterk gebouwd HRF EN SCHUUR, alles annex elkander, staande aan de Grootestraat te Wisrenkerke voornoemdno. 53be woond door W. DE KAM. De Notaris, J. W. VADER. r- Openbare Verkooping door den Notaris WOUTER- SENop Zaturdag den 6 Januarij 1855, des morgens 10 urevan eene partij lEsseBa 9 ^liueii, Afoeelen en EPoipoBlieiren ISGMJUWSSra" 9 voor Werkliottt 9 eesïe partij li.AlF'MMïïJW, MVTilARD enz., langs en bij den Domburgschen Straatwegaanvang nemen de bij den Tolboom te Serooskerke. Openbare Verkooping in de Dorps-herberg te Wemeldingen op Woensdag den 10 Januarij 1855 des voormiddags om 9 ure. Van eene niet nagenoeg 28 Bunders extra vruchtbare Hof, Boom gaard Wei- en Zaailandengelegen onder de gemeenten Wemeldingen en Yerseke,te veilen in Perceelen en gedeel telijke in Massa zoo als bij uitgezette Biljetten in het breede is vermeldeen en ander aankomende de Erven van wijlen CATHARINA EVERSE en de Weduwe en Erfgenamen van wijlen JAN OUDEMAN. Information zijn te bekomen ten Kantore van Mr. P. J. A. VAN DAM, 19 Goes. Openbar© Verkooping in de Dorps-herberg te Drie wegen, op Vrijdag den den 12 Januarij 1855,des voor middags ten Elf .ure-van 54 meestal •Él? vara eene feajzoaa^fle-re dikte 9 staande op de door de Erven NIJSSEN bewoonde Hofstede te Driewegenallen te veilen in één Perceel. Iuformat.ien zijn te bekomen ten Kantore van Mr. P. J. A. VAN DAM, te Goes. Op Zaturdag 20 Januarij 1855 des avonds 7 ure, in de Stad Goes in het Logement D© Korenbeurszal de Wel Edele Heer C. P. S9UTENDAM, ten overstaan van den Notaris J. G. PJSSEEUW residerende te Goespu bliek presenteren te verlcoopen11 perceelen waarvan zijn gelegen in den Goeschen Polder 19.18.50 Ell. va n Kattendijke1.78.15 u oh n n Kappelle1.09.85 Zamen 22.06.50 Ell. Breeder bij Uitgezette-Biljetten vermeld. Informatien zijn Ie bekomen bij den Heer Verkooper en den Notaris RISSEEUW voornoemd. Iemand genegen zijnde om op Eerste Hypotheek voor te schieten de Som van SS© QualdLeaa 9 vervoege zich bij de Uitgevers dezer Courant met franco brieven onder de letters KZ. Tegen Mei vraagt een bejaard Heer eene ongemenbeleerde Voorkamerliefst beneden, met de noodige Gemakken, om over Kost en Bediening nader overeen te komen. Adres met gesloten Briefjes onder lett O. bij de Uiig. der Courant^ USovenlauls te sauarac., Langendelft, B 126. Mena vjraiag-4 4e Sloep eeia SOeSim MwSsje. Adres bij de Uitgevers dézer Courant. Aan het Kantoor van den Gedelegeerde der 1ste klasse der Staatsloterij is getrokken in de Tweede Klasse op no. 5159. ulo kapntaïe pffSj's' vaas, ƒ125© Bij denzelve zijn nog heele en gedeelten van Loten te bekomen in koop en huur, volgens Prijscourant. NB. Blijft voortdurend voortgaan met den inkoop van Oude Metalen. J. L. PINTO LJz., Vlissingsche straat, K. 52. ©jpimSsiraÊSRg "Wasa MoaSel-MaDnteSso In lossing schipper P. G..BAAS, met Ruhr, Smee- en Kagehelkolenaan het adres van GEBROEDERS BOUDEWIJNSE. Bij N. J. VAN DOORN nieuwe Hammen en ge kookte Ham. Eeu Molenafflirskitteclitvan de Profc. Godsdienst, tegen Mei benoodigd bij L. C. VANVESSEM, te Axel. Met Mei een bekwaam Huisknecht benoodigd bij den Heer BOOGAERT VIS. Eene BleiBkenaimeid benoodigd. Adres Molstraat wijk E no. 89. Met Mei eene M.eralteramei«l en "Wea-Iimenct be noodigd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Eene 'bekwame MenaBseiraBimeiidl benoodigd bij Mevr. LAMBRECHTSEN. VAN PANHUYS. Een bekwame Mnen SlenkenraseSdl met Mei benoodigd bij den Heer en Mevr. SNOUCK HURGRON JE SCHORER. Eene M.<eua5teminia<eiidl en Werkmeid tegen Mei benoodigd. Adres bij VAN BENTHEM k JUTTING. Eene bekwame Memkerameii tegen Mei benoodigd. Adres bij VAN BENTHEM JUTTING. Eene "WeBrkuuneiktl en SBeff-dewaeBdL benoodigd bij Mevr. BOOGAERTVAN ADRICHEMop Vijvervreugd. Met Mei eene bekwame Werkmeid, die goed Naai- jen en met de Wascli kan omgaan, benoodigd bij dén Heer DE MARET TAK. Adres bij Mevr. DE KANTER. Eene bekwame WeySsumeidL benoodigd tegen Mei, bii Mevrouw TAK. POUSLange Noordstraat. Eene bekwame WejrkiaeM# goed met de Wascli kun nende omgaan., met Mei benoodigd bij Mevrouw EOCK. Met Mei eene Meid benoodigd bij Mevrouw PRAAG. Langevijlle. Eene burger Meid, van middelbaren leeftijd, goed kun nende Koken, tegen Mei benoodigd. Adres bij VAN BEN THEM JUTTING. Terstond benoodigd eene Burger BBïeiragtHEieSd die met de Wascli lean omgaan. Adres bij den Boek verkooper HENDR1KSE. Eene burger ES)5eEast33ie5d benoodigd. Adres Lange Sint-Pieterstraatlett E no. 37. 5 raT 23 IE rE' 19 BS JLaafig-eradeSfft,, M 1 2 9 is op nieuw ontvangen eene sortering van reeds uitver kochte Goederen. Ook zijn in genoemd Depót voorhanden alle soorten van Snarenbeste Kwaliteiten diverse Muziek en meer Artikelen daartoe betrekking hebbende. Middelburgden 1 Januarij 1855. Bij DE G-EBR. ABRAHAMS te Middelburg, komt vau de pers VOOR HET MIDDELBURGSCH DEPARTEMENT DER MAATSCHAPPIJ voor 1855. IPffBjS f 9S®. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4