Eernandethans hertogin van Montpensier. Er is thans I een gerucht in omloop volgens hetwelk Eerdinand VII op zijn sterfbed liggende, het testament in zoo verre zou hebben gewijzigd dat hij don Carlos als zijn wettigen op volger aanwees. Niettegenstaande het ongelooflijke dier zaak zal zij in de de cortes ter sprake komen. 0B lailscflaüajiad. Weenen 27 december. De hertog en de hertogin van Brabant zijn uit Triest alhier aangekomen. De belgische gezant, de heer O'SulUvan de Graszis hen tot Gratz te gemoet gegaan. De nieuwe kolonisatie wet moet, naar men zegt, den 20 dezer door den keizer goedgekeurd zijn en zoude in den loop dezer maand nog door het officiële blad afgekondigd worden. Naar men hoort verzekeren heeft de russische ambas sadeur alhier aan een groot gedeelte van het personeel van het gezantschap de dienst opgezegd. Men maakt hieruit op dat de gezant zelf twijfelt of zijn verblijf alhier wel van langen duur zal ziju. Eraukfort 28 december. Bij eene waterhoogte van 12 i voet is de Mein hier ter stede buiten zijne oevers getreden en heeft de kade overstroomd. In het naburige Offenbach heeft men zich wegens de buitengemeene hoogte des waters genoodzaakt gezien de schipbrug weg te nemen. Ten gevolge van den hevigen storm, die gisteren nacht gewoed heeft, werden in Beijeren en andere zuid- duitsche stateu de telegrafische linien zeer beschadigd en de verbinding afgebroken. De beijersche kamers zijn den 21 dezer voor eenigen tijd uiteen gegaanna alvorens verworpen te hebben een ontwerp strekkende om ook aan de burgers het regt toe te staan fideicommisen te vestigenwelk regt aldaar alleen aan den adel toekomt. Ook de wurtembergsche kamers zijn tot 30 januarij verdaagdna alvorens het driejaarlijksch bud get goedgekeurd te hebben. - Volgens eene zoo even ontvangene telegrafische de- peche uit Wursburg is het water op den Boven-Main we- der buitengemeen gestegen en dreigt veel schade aan te rigten. Op last der policie zijn ook hier weder maatrege len in het lagere gedeelte der stad genomen, dat, naar men reden heeft te vreezen, ligtelijk onder water kan ge raken. ITraralsrijBs. Parijs 30 december. Zoo als men weet heeft de wetge vende vergadering met eenparigheid^ van stemmen en zon der discussie de wet aangenomenwaarbij de regering ge- magtigd wordt tot het sluiten eener leening van 500 mil- lioen francs. Men meldt uit Parijs dat de vergadering, toen zij den keizer in het paleis der Tuilerien het goedge keurde ontwerp kwam aanbieden, schitterend ontvangen is- De heer de Morny, als president van de kamer, rigtte bij deze gelegenheid eene aanspraak tot den keizer welke door dezen werd beantwoord met eene dankzegging aan de ver gadering voor de gevoelens, door haren president uitgedrukt, en voor hare volvaardigheid om eene wet aan te nemen, waardoor de regering de middelen bekomtom den oorlog met kracht door te zetten. De keizer eindigde met te ver klaren dat Erankrijk met de loyale en krachtige medewer king zijner vertegenwoordigers zonder ongerustheid den uitslag van den strijd kan verbeiden, en dat het, ondersteund door zijne dappere armée, den rang zal weten te handhaven welken liet in Europa bezit. Volgens telegrafisch berigt heeft de heer de Morny het rapport van het wetgevend ligchaam betreffende de leening voorgelezen. Onder anderen heeft hij daarin gezegd dat de fransche en engelsche troepen zich door hunne dap perheid verdienstelijk bij het vaderland hebben gemaakt. Op deze verklaring volgden luide toejuichingen. De afgevaar digden hebben de commissie, belast met het bekend maken aan den keizer van den uitslag der stemming dienaangaande op de Tuilerien vergezeld. De staatsraad heeft zijne werkzaamheden betreffende het ontwerp op de recrutering voltooid. Men kan dus ten spoedigste de indiening dier wet bij het wetgevend ligchaam te gemoet zien. Niettegenstaande men aan het 40,000 meters groote paleis der tentoonstelling reeds eene gaanderij van onge veer 20,000 meters toevoegdeis het aantal der te expo seren voorwerpen zoo grootdat men op de kade Orsay eene nieuwe gaanderij zal moeten openen. Volgens telegrafisch berigt uit Londen van 30 dec. zegt men dat 'eenige engelsche huizen voor drie millioen pond sterling in de fransche leéning zullen deelnemen. Uit Marseille wordt per telegraaf gemeld dat aldaar den 29 december drie schokken van aardbeving zijn gevoeld. Brrttjömgoi. De fransche ijzeren stoomboot Méditerranéevan Rouaan naar Algiers, laatst vanEalmouth, is, na op de kust van Bretagne hevige stormen doorgestaan te hebben2 mijlen van Glenans met de lading gezonkendoch liet volk gered en te Concarneau aangekomen. Het schip en de lading waren voor 1,300,000 francs verzekerd. Door het barkschip Westlcapellegezagvoerder M. Rooder- kerk, is den 7 november 11. de tehuisreis van Batavia on dernomen geladen met suikerkoffj en tin. Schip en equipagie waren in goeden staat. Den 28 december 11. is van de reede van Portsmouth gezeild het schip Zeepaard, gezagvoerder J. Gilijes. Zalurdag avond is voor Vlissingen bestemd aldaar gear riveerd Johannes 8f AclrianusD. de Huiler, van Sunderland met steenkolen. Den 28 december zijn te Vlissingen voor Antwerpen be sterad ter reede gekomen: Bertha, Smaal, van Kertch; Roberts, Woodhouse, en AlïdaAgues, beide van Londen alle drie met lijnzaad Victoria, de Haanvan Sevilla met fruitWilliam Ru-lhborneJ. Prattvan Nieuw-York met stukgoederen. IHtótrelm nan Ömrarr. ■JTuasscHaem MiniiïeïIïïM.rg- eaa E&otterdlafliii. Uren van vertrek in Januaeij. Van Middelburg. Van JtLotterdam. Woensdag 3's morg 11 ure. Woensdag 3,'smorg. 6 ure. Vrijdag 5, v 5 Vrijdag 5n 7 Zondag 7, 5 Zaturdag 6 7,30 Dingsdag 9, 6 Dingsdag 9 9 Woensdag 10, 6 Woensdag 10, 9,30 Vrijdag 12, H 5,30 Vrijdag 12, 10 Zondag- 14, 7 Zaturdag, 13, 10 Dingsdag 16, 9 Dingsdag 16, o 5 §t®OBiala®ot de SclBefldeo Dagelijksche dienst, uitgenomen des Zondags. Van Vlissingen op Breskens, 's morg. 7 ure. Van Vlissingen op NeuzeD, 's morgens Si ure. Van Neuzen op Hoedekens- Van Breskens op Vlissingen. 's morg. 7i ure. Van Neuzen op Vlissingen, namiddags 124 ure. Van Hoedekeuskerke op Neu- kerke, 's morgens 10^- ure. I zen, 's morgens 114 ure. ttMöadiglji'iö. Middelburg. 1 Januarij 1S55. De Vereeniging tot het bezoeken der Armen maakt dank bare melding van de ontvangst der volgende giften: den 27 December jl. van E. twee Moltonnen Dekens; den 28steu van een onbekende twee Russische Coupons no. 51327 en no. 51328, ieder ad 50,den 30sten van een onbekende twee Muntbiljetten no. 759 M. M. en 109 Q,. L.ad 10,ieder; den 31sten in de collecte bij ,de avond-godsdienst in de Nieuwe Iverk van D. 'N. ƒ5, van N. D. ƒ5,en van een onbekende f 2,50. De Directie der Vereeniging voornoemd VAN REIGERSBERG VERSLUISVoorz. N. VERHULST Wz.Penningmeester. Middelburg, 1 Januarij 1855. De Commissie Loon voor Werk berigt onder dankbe tuiging de ontvangst eener gift van 20,in twee Munt biljetten, ieder van ƒ10,numero 966 en 971, haar ter hand gesteld uit de kerkcollecte der Doopsgezinde Gemeente alhier bij de godsdienstoefening van Zondag den 31 De cember jl. De Commissie voornoemd A. M. CRAMER, Voorzitter. HUBERT US REKKER, Secretaris. Middelburg, 1 Januarij 1855. Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier maken dankbare melding van het vinden der volgeude gif ten in de kerkcollecten op gisteren t. w. des voormiddags in de Koorkerk, een pakje met opschrift P. W. waarin een Muntbiljet No. 49 A. I. groot ƒ10, een dito met opschrift //voor de Armen," waarin een Stuk vau f 2,50, en des avonds in de Nieuwe Kerk, een pakje met opschrift, //Ex- trabedeelinginhoudende een Stuk van 2,50. Diakenen voornoemd NAGTGLASPraeses. M. A. 5aGILDE, adm. Diaken. Middelburg, den 27 December 1S54. Het Armbestuur der R. K. Gemeente alhier maakt bij deze dankbare melding vaïi een bij hetzelve op 26 dezer ingekomen Muntbiljet, no. 147 S. groot Honderd Guldenen van N. N. Tien Guldenten behoeve hunner Armen. Het Armbestuur, hiermede vereerd en verblijddrukt bij diepe dankbetuiging den wenscli en bede uitdat dit voor beeld van edele en Christelijke weldadigheid onder Kallio- lieken en Hervormden moge worden nagevolgd. Mogt het woord: „Een is uw Meester en gij zijt allen broeders" van milde toepassing zijn, opdat het bij zwaar drukkende lasten en vele zorgenvooral in deze dure dagendoor liefdeofiers worde in staat gesteld de nijpende behoeften eenigzins te kunnen verzachten hunuer lijdende medebroe ders iu Christus. P. C. GROENPast. en President. T. W. DEN DOOP Secretaris. Vlissingen, den 29 December 1S54. Konden wij onder dagteekening van den 4- dezer door middel van dit blad aan belangstellenden mededeelen dat de door ons geopende inschrijving voor de uitdeeliug van warme Spijzen aanvankelijk de som van 999.20 had opgeleverdthans hebben wij het genoegen te berigten dat nader ter onzer beschikking is gesteld eene som van ƒ33.10, als opbrengst eener collecte bewerkstelligd in den boezem der Leden van de alhier gevestigde Vrijmetselaars Loge onder openlijke dankbetuiging tevens aan die Heeren, dat zij hune jongste feestviering wel hebben willen dienstbaar maken aan de leniging der ook in deze Stad bij velen heer- schende armoede. Hun edel voorbeeld vinde navolging! Door later gevolgde inschrijvingen ad 28.834, is de tot voorschreven oogmerk beschikbaar gewordene som geklom men tot f 1061.13£, waaruit tweemaal 's weeks 510 portien worden toebereid. Namens de Commissie tot uitdeeliug van warme Spijzen aan verarmde Stadgenooten J. A. SCHMIDT. J. C. OCKÈRS. Veere den 28 December 1854. Heden avond werd ons door den Notaris W. M. SNIJDER alhier, uit Middelburg, voor onze Commissie ter hand gesteld een Pakje onder letters S. A.waarin 3 Muntbiljetten ad 10.ieder, no. 14S n. o. 409 O. T. en 737 L.P. een dito onder letters E. J., waarin één Muntbiljet ad /10, no. 251 E. P. en een onder het opschrift Armen te Veere, met 4 stuks a f 2.50 of f 10.Voor alle welke giften wij onzen innigen dauk betuigen. De Commissie ter voorziening- in de buitengewone behoeften der Armen te Veere, J. A. VAN ICAKUMPresident. M. J. VAN DEN HEUVEL, Secretaris. Arnemuiden, den 1 Januarij 1855. De Commissie ter voorziening in den bangen nood der Armen alhier maakt met hartelijke dankzegging melding der navolgende bij den Heer de Blaecke de Lignij bezorgde giften alsden 24 decemberuit de Collecte vau de Avond godsdienst van B. C. ƒ1; den 26een verzegeld Pakje, onder de letters V. V. 10 nog onder bijschrift: Armen te Arnemuiden" 10per post van B. A. uit A7lissin- gen, 1 Coupon Werkelijke Schuld 6.1 den 29 ,1 Russ. Coupon, no. 76356, groot 50; den 31, uit de Collecte 'savonds in de Doopsgezinde Kerk, van V. K. K. 2,50. Edele Menschenvrieudenzoo hebt gij ons door uwe gif ten in staat gesteld om op laatstleden Zaturdag eene alge- meene bedeeliug te kunnen doen plaats hebben. Och, mogt de goede God dan daartoe de vermelde giften ter navolging besturende bede der Commissie zoude ver hoord zijn en te inniger en vuriger zoude de taal der dank baarheid tot Gods geuadetroon stijgen lleere! wat zullen wij U vergeldenvoor de weidaden door Middelburgs Inge- zeteuen en anderen aan onze Armen bewezeno God zoo vragen wij het dat Gij het voor onze Armen beschik ken wilt. De Commissie voornoemd, JOH. ODDING, Adm. DiakeD. M. DE NOOIJER Cz. Ondertrouwd Vlissingen den 29 December 1854. C. H. SNIJDERS en J. C. LAROUS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3