Üuitcitlanïïscljr ®tjhingen. Overleden: A. C. Pierse, z. 4 j. J. A. Kruysse, onge huwde vrouw45 jaren. Zierikzeevan 23 tot 30 december. Bevallen: L. de Jonge geb. Beukelaar (van Burgsluis)z. E. van de Stoipe geb. Plukhaasd. A. Bastiaanse geb. Smitsz. J. Selvius geb. van der Steld. Overleden: P. J. Kasse (van Middelburg), 53 j. J. Sij- brandsed. 3 ni. D. van Dijk, jd. 24 j. O. H. Putmees- (ervrouw van P. Aanaar39 j. J. van der Werf, jm. 20 jaren (18 aug. in de Caraïbiesclic zee.) WerkocSate <ëSis!ir«ereïa4lü tfiouiBerassa. Te Middelburgden 28 december 1S54. Eene Huizing met Stalling en daarbij belioorende 44 II. 10 Bil. Moesland, in de Volderijlaagte, M no. 80, grond lasten 24,98. Verkocht voor 1S50. Een Huis en erve in de Lange UortstraatI no. 322 grondlasten 18,77. Verkocht voor f S50. Den 29 december. Een Huis en erve in de Lange GiststraatP no. 196, grondlasten 14,39. Opgehouden voor S00. Een Huis en erve in de Vlissiugsehe straatK no. 64 grondlasten f 12,51. Verkocht voor 430. Een Huis en Erve op 't Vlissingsche wagenpleinP no. 226, grondlasten f 16,32. Verkocht voor 513. Een Huis en erve op deu MolenbergIC no. 81grond lasten./ S,75. Verkocht voory 330. Een Huis en erve op den Achtersingel, Q, no. 171, grond lasten/ 7,55. Verkocht voor 195. Een Huis en erve in de Zusterstraat, I no. 237 grond lasten 5. Verkocht voor 200. Een Huis en erve in de WintcrstraatQ, no. 104 grond lasten 6,27. Opgehouden voor 340. at e aaen eri&aJ Eerste Kamer. Zitting van 2S December IS54. De beraadslagingen over de begrootingsweltcn over 1855 worden voortgezet. Bij de behandeling van hoofdstuk UI (departement van buitenlandsche zaken) hebben het woord gevoerd de heeren van Rijckevorseld'Ablaiug van G'iessenbuxgvan Nispen yan PannerdenLotzy van Dam van Iss&tSassen/van der Lek de Clercq, Cremers, llegout, van Wessein en de minister van buitenlandsche zaken waarna dat hoofdstuk met 28 tegen 2 stemmen, zijnde die der heeren Sassen en van der Lek de Clercq, is aangenomen. Aan de beraadslagingen over hoofdstuk IV (departement van justitie) hebben deelgenomen de heeren van Eysinga, van Dam van Isselt, Regout, de Vos van Steenwijk, Cre mers, van Andringa de JCempenaer, Cost Jordens en de ministers van justitie en van oorlog. Het hoofdstuk is met algemeene (31) stemmen aangenomen. Over hoofdstuk V (departement van binnenlandsche zaken) werden eenige beschouwingen voorgedragen door de heeren llegoutvan Andringa de JCempenaer, de Vos van Steen- wijk, van der Lek de Clercq, d'Ablaing van Giessenburg, van Beeck Vollenhoven. CostJordens en den minister van binnenlandsche zaken. De beraadslagingen over dit hoofd stuk zijn niet afgeloopen, maar zouden den volgenden dag worden voortgezet. Zitting van 29 December. In deze zitting zijn de beraadslagingen over de begrootings- wetten van 1855 voortgezet en eerstelijk de behandeling van hoofdstukV (departement van binnen 1. zaken), die in de vorige zitting afgebroken was, hervat. Nadat over dat hoofdstuk het woord was gevoerd door de heeren de Vos van Steen- wijk, van Heeckeren van Wassenaer. Touckens, van Rijcke vorsel, van Beeck Vollenhoven, van Andringa de Kenipenaer van Nispen van Pannerden, van der Lek de Clercq Cremers en den minister van binnenlandsche zaken is het met 30 tegen ééne stem, die van den lieer van Rijckevorsel, aan genomen. De hoofdstukken VI (departement voor de zaken der hervormde-eeredienst enz.) en VII (departement voor de zaken 'der rbomsch-katholijke eeredienst.) werden na eene ^kórte woordenwisselingaan welke de heeren van Eysinga van der Lék dè Clercqvan Nispen van Pannerden en de minister voor .de zaken der roomsch-katholijke eeredienst <ieel nameiiV en hoofdstuk IX# (nationale sculd) zonder hefaadslagingalle met algemeene stemmen aangenomen. Aan de beraadslaging over hoofdstuk 1X5 (departement van financiën) namerf--dcel de heeren van Andringa de JCem penaer, Cremers; Sassên',-. en de minister van financiën, waarna ook dat hoofdstuk met algemeene stemmen werd Aangenomen. Bij de behandeling van hoofdstuk X (departement van ®orlog) hè'bben het ^woÖrcl gevoerd de heeren van Sasse •39,11 Ysselt, van Rijckevorselvan Beek Vollenhoven, van] Andringa de ICempenaer, Sassen, van Dam van Isselt, Cremersvan der Lek de Clercqvan Nispen van Pan nerden, Regout en de minister van oorlog. Dit hoofdstuk werd met 22 tegen 9 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de heeren van Sasse van Ysselt, van Nispen van Pannerden Cremersvan Rijckevorsel van der Lek de ClercqSassen Regoutvan Eysinga en van Beeck Vollenlioven. Nadat over hoofdstuk XI (departement van koloniën) eenige beschouwingen waren voorgedragen door de heeren van Rijckevorselvan Nispen van Pannerdenvan der Oudermeulen en den minister van koloniënis dat hoofd stuk met 29 tegen 2 stemmen, zijnde die der heeren van Rijckevorsel en van Nispen van Pannerden, aangenomen. Hoofdstuk XII (onvoorziene uitgaven) is zonder beraad slaging met algemeene stemmen goedgekeurd. De kamer heeft met 17 tegen 12 stemmen besloten des avonds de bij de kamer nog aanhangige wets-ontwerpen af te doen. Avondzitting. In deze avondzitting is liet ontwerp tot voorloopige vast stelling van hoofdstuk VIII (marine) en daarna het ont werp tot vaststelling der middelen aangenomenbeide met algemeene stemmen. In afwachting dat onze plaatsruimte toelaat het wets ontwerp, houdende wijziging der postwet van 12 april 1850, met de daarbij gevoegde memorie van toelichting, iu hun geheel mede te deelenlaten wij hier den inhoud der voor naamste bepalingen dier voordragt volgen Voor den afstand van 30 nederlandsche mijlen of daar beneden wordt het port 5 ct.; voor een afstand van meer dan 30 mijlen 10 ct. Alle brieven van 15 wigtjes en daar beneden worden als enkel beschouwd. Voor de enkele brieven is eenmaal het port verschuldigd. Voor brieven of paketten. boven de 15 tot en met d 50 wigtjes twee malen. 50 100 drie 100 250 vier f r 250 500 vijf 0 0 VO 750 zes h 750 1000 h zeven en zoo vervolgens voor elke 250 wigtjes of breuk van 250 wigtjes daar boven éénmaal het port meer. De overige zes artikelen van het wets-ontwerp hebben betrekking op de wijze van verzanding v»n paketten langs andere wegen van vervoer en de overtrediug der bepalin gen van de postwet. Eang-eli&nad. Londen 27 december. De parlements-acte, waarbij de aan werving van het. vreemden-legioen vergund wordt, bevat zes clausulen. De regering is gemagtigd vreemdelingen aan. te nemen; deze vormen een afzonderlijk korps; zij kunnen slechts in het land verblijven om onderrigt te wordenhun aantal is op 10,000 man bepaald (dat wil zeggen er mo gen er niet meer te gelijk in Engeland zijn); zij mogen niet bij particulieren worden ingekwartierd; elk aangeworvene moet een getuigschrift overleggen en den eed van trouw zweren zij staan onder de krijgswetten; hunne officieren hebben na afloop van hunnen diensttijd geen aanspraak op halve soldij, doch de koningin kan voor de gekwesten enz. zorg dragen. De wet blijft gedurende den oorlog van kracht en niet meer na de ratificatie van den vrede. Eene handelmaatschappij in Mexicodie van de re gering het monopolie van den uitvoer van guano verkregen heeftheeft de eilanden in de golf van Californie laten onderzoeken. Op Las AnimasIsla RasaHornas en een nog onbewoond eiland heeft men lagen guano gevonden die iu verscheidene jaren niet zijn uit te putten. Volgens een schrijven uit Mexico zou de koningin Victoria geweigerd hebben het grootkruis der orde van Guadeloupe, liaar door Santa Anna verleend, aan t.e nemen. Volgens het dagblad The register is het gerucht ver spreid dat de engelsche admiraal Stirling eene overeenkomst heeft gesloten met de japansche regeringkrachtens welke alle engelsche schependie provision noodig hebben of noodzakelijke herstellingen moeten ondergaanvijf havens van het rijk zouden mogen aandoen. De admiraal zelf is op de meest vriendschappelijke wijze ontvangen. De Russen zijn in den laatsten tijd drie malen te Nangasaki geweest doch hebben oogenschijulijk niets ten hunnen gunste ver worven. De heer Wm. Palmer te Eeltwel heeft, volgens The Norfolk iiews, een kogel uitgevonden die evenzeer geschikt is voor het geschut als het geweer, eu, naar de beschrijving die men er van geeft te oordeelen, het moorddadigst vuur is dat men tot dus verre van dien aard kent. De uitvin der zegt//De kogel verscheurt vleesch eu beenderen zoo danig, dat heb naauwelijks voor een meusch of dier moge lijk schijnt, na het ontvangen van een zoodanigen kogel, eenige oogenblikken te blijven leven. Een dusdanige kogel, die in een gewoon geweer van -§ duim middellijn gaatzet zich zoodra hij uit den loop is tot 4 duim uit en scheurt, zoodra hij met iets iu aanraking komt, naar alle kanten. Een kanonskogel van den zelfden aard zou een voorwerp van minstens 2 voeten omtrek verscheuren. De uitvinding is verscheidene malen met geweren beproefd, en de com positie schijnt de vlugt van den kogel niet in liet minste hinderlijk te zijn." Rusland. Over Maraeille zijn per stoomboot Egyptus berigten ont vangen uit Xoustantinopeldie tot 18 december loopen. Het eenig belangrijke wat zij van het tooneel des oorlogs melden is dat generaal Lipraudi aan het. hoofd van 40,000 man eene operatie tegen Balakiava zal ondernemen. De geallieerden waren echter genoegzaam van troepen voor zien en gereed den veldslag te oudernemen. Sir E. Lyons zal admiraal Dundas in het opperbevel over de engelsclie vloot vervangen terwijl ook de admiraal Hamelin opgevolgd, zal worden door den vice-admiraal Bruat. Dit laatste zal echter niet onmiddelijk plaats hebben. Volgens telegrafisch berigt uit Athene van den 21 dec. heeft koning Otto eene troonrede bij de opening der wet gevende vergadering uitgesproken; daarin belooft hij eene strikte onzijdigheid. Het ministerie is verdeeld. Canaris zal Palamides in zijne aftreding volgen. Naar men uit Weenen verneemt heeft op de bemidde lende tusschenkomst van het oostenrijksche kabinet de turksche regering aan Griekenland de volgende voorwaarden gesteld voor de volledige herstelling der vroegere politieke en handelsbetrekkingen tnsschen de beide staten: 1. zal de grieksche regering een buitengewonen commissaris naar Kon- stantinopel zendendie op officiële wijze het leedwezen derzelve aan den sultan zal uitdrukken wegens de in Thes- salie en andere turksche grens-provincien plaats gehad heb bende gebeurtenissen; 2. deze commissaris zal het regt er kennen hetwelk de Porte heeft om schadevergoeding te eischen voor de verliezen welke hierdoor aan haar en hare onderdanen werden toegevoegd 3. van andere schadever goeding zal de turksche regering edelmoediglijk afstand doen; terwijl 4. tusschen haar en Griekenland een op wederkee- rige concessien gegrond handels- en scheepvaartverdrag ge sloten zal worden. Er is, zoo schrijft men uit Warschaueene keizerlijk russische ukase verschenenwaarbij eene vermeerdering van de staats-inkomst.en bevolen wordt door den verkoop van tabak. Aan al de manschappenuitmakende het garnizoen van Sebastopol wordt iedere maand dienst voor een dienst jaar aangerekend. Ook bij de 12de ligting van recruten zullen de Israëlieten vrij zijn. "Volgens telegrafisch berigt uit Weenen van den 29 dec. wordt gemeld dat de aldaar den vorigen dag gehouden conferentie der gezanten van Engeland Erankrijk Oosten rijk en Rusland niet aan de verwachting moet hebben be antwoord. Dit Parijs wordt van den 30 december per telegraaf ge meld, dat de Moniteur mededeelt dat O mer-pacha het turk sche korps dat naar de Krim is ingescheept kommanderén zal. Volgens telegrafische berigten uit Berlijn van den 29 dec. is het thans bekend, dat uit eene depeche van den - minister van buitenlandsche zaken, den 19 te voren aan de kabinetten van Parijs en Londen gerigtde overeenstem ming blijkt van het hof van Berlijn met het gezigtspunt der westersehe mogendheden, en dat daarin eene bijzondere schikking wordt aangeboden, overeenkomstig met de positie van Pruissen. Volgens telegrafisch berigt uit Konslantinopel ran den 18 december wordt aldaar verhaald dat generaal Monte- bello in last heeft gehad, namens de fransche regering, aan de opperbevelhebbers in de Jlrim bevel te geven niet meer aanvallenderwijze tegen Sebastopol te werk te gaan. De hertog van Cambridge is hersteld. Lord Stradford d® Iledcliffe heeft de engelsche consuls iu Turkye bij circu laire uitgenoodigd de hervormingen, waartoe de Porte heeft beslotente ondersteunen. Spanje. Men weet dat Eerdinand VII bij testamentaire be schikking de tegenwoordige koningin Isabella aanwees om hem op den troon op te volgenen dat hij gelijktijdig •zijne goederen verdeelde tusschen haar en de prinses Louisa

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2