MÏDDELBURGSCHE COURANT. Dingsdag 2 Januari] n°-1. 1855. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zatnrdags. Binnen déze gemeente en Vlis- süsgen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post f 3,40. De inzending van' Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekemi- makingcn enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groot» letters worden berekend 'naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Jtanlvonïfigingfn «Ge sta eesnt eraad. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend dat op Dingsdag den 2 Jauuarij 1855 des namiddags ten half twee ure, eene openbare zitting van den Gemeenteraad zal plaats hebben. Middelburg, den 30 December 1854. De Burgemeester voornoemd PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. ffimnmlcmtrsctje ®tjïmtg-en. MadkSeaiiBaacgr 9 3. oUaias&j&Faj. Door handeldrijvendenmakelaars en bij den handel be langhebbenden in deze gemeente is aan Z. Exc. den minis ter van binnenlandsche zaken een rekwest ingediend waarin wordt aangedrongen op de spoedige opening van liet kantoor vau den rijks-telegraaf alhierals vooral bij de mogelijk spoedige stremming der eommunicat.ie van het hoogste ge- wigt voor de belangen dezer provinciale hoofdplaats, die met Leeuwarden alsnog de eenige hoofdplaats is welke niet. in directe verbinding met den telegraaf staat. Dit adresin den zelfden geest als reeds vroeger een door de kamer van koophandel en fabrieken alhier is opgezonden werd gis teren van 50 handteekeningen voorzien verzonden. Bij de openbare aanbesteding alhier, op den 23 decem ber van de voortzetting der dijksverbetering aan de cala- miteuse watering Walzoordenmet liet leggen van 3800 vierkante ellen rijsbeslag en de levering der materialenwerd dat werk aangenomen door den heer P. de Rijke, teHoe- dekenskerkevoor 7,992. Op den 30 december had alhier mede plaats deiopenbare aanbesteding van het herstel en onderhoud van 's rijks zee weringen te Vlissingen en Veere, gedurende de jaren 1855, 1856 en 1857, hetwelk met de levering der materialen werd aangenomen door den heer J. lrilis te Breskens, voor/12,378 per jaar. Nog is ten zelfden dage in liet openbaar aanbesteed liet herstel en onderhoud van 's rijks groote wegen in deze provincie, gedurende 1855, met de levering der daartoe ver- eischte materialen. Het eerste perceelbestaande uit den weg van Middelburg over Zuidbeveland tot Tholen is aan genomen door den heer J. van der Made Dz., te Klundert, voor S,990. Het tweede bestaande uit den weg van Breskens tot de grenzenin de rigting van Maldegcmis aangenomen door den heer J. Eilis te Breskens voor/3,778. Donderdag den 4 dezer zal voor de arrondissements- regtbank alhier te regt staan Alex. A. CralTord uitgever van de Ekster beschuldigd van laster tegen liet ministerie in het no. van dat blad van 4 October 11. Mr. A. E. Sifilé heeft zich met de verdediging van den beschuldigde belast. Yan wege liet departement van marine is 11. vrijdag een antwoord ingekomen op het verzoek door heeren scheeps- reedersassuradeurs en verdere belanghebbenden bij de scheepvaart getcekenden den 11 december aan Z. Exc. den minister aangeboden, de strekking hebbende tot het doen stationeren van een vuurschip tussohen de Zeeuwsche banken, en wel dat het Z. Exc. moge behagen eene com missie te benoemen, en tevens aan de scheepsreederijen tqe te staan eene dergelijke te benoemen uit onze erva- renste gezagvoerders en deskundigen, om gezamenlijk dit vraagstuk met al wat er toe in betrekking staat grondig te onderzoeken en te beoordeelenten eiude langs dien weg in deze belangrijke zaak tot een besluit te komen namelijk Dat voorloopig aan de ondérteekenaars van dit adres wordt kennis gegeven dat hét weusch.el.ijk wordt geacht een opvolgend minister van marine in de behandeling van een zoo belangrijk onderwerp,., dat meermalen ter sprake is geweest, geheel vrij te laten, eu mitsdien het adres, gedu rende de tijdelijke waarneming van liet departement, voor 's hands buiten beschikking te houden." Zaturdag middag zijn HH. KK. RIL prins en prinses Hendrik eu gevolg, komende van Luxemburg, te Rot terdam gearriveerd en hebber, daarna de reis per spoortrein naar de residentie voortgezet. De hoofd-commissie tot oprigting van het standbeeld ter nagedachtenis van, wijlen Z. M. koning Willem II heeft de rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven ten behoeve van gemeld gedenkteeken opgenomen en gesloten. De ontvangsten hebben, bedragen 37.166.88; de uitgaven aan registerspapier schrijf- en druklooneu f 389.961ad- vertentiekosten 105.651premie voor modellen 494.87; kosten bij de oprigting van het standbeeldmedailles enz. 3055.74 aan id. bij de onthulling 259 aan den ver vaardiger van liet monumenthet gieten der beelden daar onder begrepen f 32.087.461aan den vervaardiger van de stoep om het monument 774.181. Totaal 37.166.SS. m Het Weekblad van het regt meldt, dat ook in het» vonnis der arrondissemenls-regtbank te Haarlem, ia zake jhr. M. Salvador en S. Eongers, niet zal worden berust. De Tijd bevat een herderlijken, brief door den..heer. Zwijsen, benoemd R. K. aartsbisschop van Utrecht, te Rome op 8 december jl. uitgeschreveneu waarin de uit spraak van den paus Maria is zonder de smet der erfzon de ontvangen, aan //de geloovigen" wordt bekend gemaakt. E8e3E«?en35ÈB2g-eEa esa IJïesSssStesa. Z. M. heeft bij besluit van 27 december goedgevonden den 2den luitenant J. H. J. Siereveltvan het 7de regement infanterie, in zijn rang eu anciënniteit over te plaatsen bij het wapen der infanterie van liet leger in Oost-Iudie. Z. M. heeft beslist dat met de maand mei aanstaande bij het wapen der infanterie de navolgende garnizoens-verande- ringen zullen plaats hebbennamelijk het 3de regement staf en 1ste bataillon te Vlissingen, twee kompagnisn te Breskens; 4de bataillon te Vlissingen, een detachement te Rainmekens2de bataillon te Neuzen, eene kompagnie te Sluis en detachementen te Philippine en Ellewoutsaijk3de bataillon te Middelburgeene kompagnie te Veerehet 4de regementstaf en 1ste en 2de bataillon te Bergen op Zoom, eene kompagnie te Veere; 3de bataillon te Rotter dam eene kompagnie te Brielle en eene kompagnie te Hel- levoetsluis4de bataillon te Venlo. RïïarBjrae. De minister van marine ad interim heeft bekend gemaakt dat, te beginnen met den 1 januarij 1855, liet sein voor het tijdstip van den middelbaren middag te Willemsoord, ten dienste der regeling van de tijdmetersniet meer zal gedaan worden door het ophijschen en vallen van eenen bal in het groot tuig van het wachtschip te dier plaatse, maar dat zulks van dien dag af zaL geschieden door middel van eeuen telegraaf met vier ronde zwarte bordengeplaatst op het woonhuis der directie van de marine aldaar. Vijf minuten voor den middelbaren middag te Willems oord zullen de vier ronde borden in verticalen stand en dus zig.tbaar worden gesteld, tot waarschuwing van oplet tendheid. Op het juiste oogenblik yan den middelbaren raiddag te Willemsoord zullen de gezegde borden in hori zontalen stand vallen en dus onzigtbaar worden, of althans slechts eene doorgaande horizontale lijn vertoonen. De waarnemingen voor den standaard barometer zullen op den zelfden tijd plaats hebben. Aan boord van Zr. Ms. stoomschip Sindoro te Hel- levoetsluis is nog geplaatst de officier van administratie 2d§ klasse II. J. E.. vau de Watering; benevens'de scheeps klerk de Vries vau'Heyst. Vrijdag den 30' december is ter recde van Vlissingen aangekomen Zr. Ms. ooifogsstoomschip Amsterdam kom- manaant de kapitein-luitenant ter zeé Spanjaard. Zr. Ms. stoomschip Cycloop waarvan door verkeerde waarneming de aankomst was medegedeeld, wordt aldaar dagelijks verwacht, f Men verneemt dat de te Nieuwediep aanwezige zee officieren het volgende adres den afgetreden minister van marine hebben aangeboden: Aan Zijne Excellentie den vice-admiraal J. Enslie. De oiidergetèekenden, officieren der marine, tijdelijk alhier ahnwezig, de zelfde gevoelens koesterende aangaande hel; driéjarig bestuur van uwe Excellentie, nemen eerbiedig de vrijheid om door deze hunnen dank te betuigen voor de vele verbeteringen en daardoor gevolgde; opbeuring, die de sedert jaren veraehterde marine in dat tijdvak heeft mogen ondervinden. Zij beschouwen het gevolgelijk overbodig hun. leedwezen in vele bewoordingen over het aftreden uwer E^maüentie hierbij te voegen. Zij kunnen niét anders wen- ■plan dat het goede, door u d aarges tel dverder moge imfi opgeboiïCd, en dat de overtuiging (die ook de hunne' is) yan mei eerlijkheid en ijver de belangen der marine behar tigd Ie hebben, uwe Excellentie de zelfvoldoening geve van als trouw dienaar van' Z. Ivl. onzen g'eëerbiedigden koning -e-ü-- liat--vaderland- oiwe» -pligfcisgada&n -te -hfcfcbsn,-. Dat die zelfvoldoening moge bijdragen tot vervulling der wenschen van de ondergeteekeudenvoor het wélziju en geluk uwer Excellentie en zijne dierbare betrekkingen, is de bede van hen allen. Willemsoord, 26 december 1854. Volgen ruim een zestigtal handteekeningen. ^tssl-laadÉseliae M.«aa>naier!. Aan de per overland-post ontvangene berigten van Bata viatot 11 november loopende, ontleenen wij het volgende Van Borneo's westkust zijn de berigten tot 10 october loopendenopens de Ckinesche aangelegenheden. De uit geweken bevolking van Montrado keerde van lieverlede terug. Ook te Lara was dit het geval. Door den kapthay van Mandor was nog een der hoofden van den opstandIjong Plangevat en aan het bestuur overgeleverd. Volgens de laatste berigten uit Palembang, tot 1 november loopendeheerschte daar overal rust. De handel bleef voortdurend levendig. Den 26 october was de resident, kolonel de Brauwter hoofdplaats van den togt naar Tebat Sala wedergekeerdwaarvan vroeger melding is gemaakt. Radja Tiang Alain nam bij de nadering der troepen de wijk naar eene woeste streek, gelegen tusscheu de Passumah Lebar en Oeloe Mannaonder liet gebied van Beukoelen. De doessons die met hem gemeene zaak hadden gemaakt en nog in verzet bleven, werden gestraft, de onderwerping van anderen werd aangenomen. Pangeran Djimat, die vroe ger als hoofd der marga Adjie met radja Tjiang Alam ge meene zaak had gemaaktwas gevat en in staat van arrest naar Palembang gezonden. ISEJurg-erfiSjEse Stfasid. Vlissingen, van 23 tot 30 december. Bevallen: J. M. Pauli, z. X5. de Wit, z. J. M. de Vis ser geb. Knoop, d. S. M. Hazenberg geb. van Haansber- gen, d. C. Gillisse geb. van den Hooff, d. W. J. Bekker geb. Ardewijn, z. J. de Meyttenaere geb. Lagaayd. P. Walther geb. Ivorstof. d. E. Jansen geb. Tielrooy, z. Overleden: J. Pooy, wed. E. Elderviel65 j. P. Snoek, wed. van der Kuyl, 77 j. D. li. deWaey, d. 2j. M. Been houwer, jra. 26 jaren. Goesvan 23 tot 30 december. BevallenH. E. van Rossum geb. Op den Kampz

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1