MDDELBURGSCHE COURANT. N°. 146. Donderdag 5 December. 1850. gedtuttesi ctt ^bminidtiraticti. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN LANDBOUW EN VEETEELT. VEREENIGDE VERGADERING der Afdeelings-Bestu- ren in Walcherenop Maandag den 9 December aanstaande, des voormiddags ten tien urein het gewone Lokaal op de Groenmarkt.^ Middelburg, den 5 December 1850. AANBESTEDING van de levering van Brood. De COMMISSIE van Bestuur over de Armen-Inrigtingen en Armen-Scholen verwittigt bij deze een iegelijk wien zulks zoude mogen aangaan, dat op Dingsdag den 10 December aanstaandedes namiddags ten 2 urein een der Lokalen van het Werkhuis zal worden overgegaan tot het aanbeste den der levering van het benoodigde BROOD ten behoeve van de Armen-Admiuistratien en publieke Gestichten gedurende het jaar 1851 zullende de voorwaarden van heden af aan het gemeld Gesticht ter lezing liggen. Middelburg, den 28 November 1850. De Commissie voornoemd", VAN REIGERSBERG VERSLUYS Voorzitter. Ter ordonnantie van dezelve JOHs. VAN DER LEIJÉ, Amanuensis. öiuiiculauböcUc ®ijb«ïgcti. MIDDELBURG, den 4 December. Wij vernemen dat In den loop deze maand alhier twee con certen zullen plaats hebben en wel opdonderdag den 12 van het muzijkgezelschap Uit Kunstliefdeen op woensdag den 18 van de Vereeniging tot bevordering der Toonkunst. Voor beide concerten zijn gunstig bekende artisten geëngageerd het zal de lecfen dier vereenigingen voorzeker aangenaam zijn dit te vernemen. De geruchten nopens wijzigingen 111 het ministerie die sedert eenige dagen in omloop waren, zijn bedaard. Uit alles schijnt te blijken dat het ministerie zich ijverig heeft bezig gehouden met de beantwoording der bedenkingen ten aanzien van de ontwerpen der begrootings-wetten voor den jare 1851. Die antwoorden worden weldra te gemoet gezien. Dan zullen de beraadslagingen over de begrootings-ontwer- pen spoedig worden gehoudenen van den loop daarvan zal het, naar het zich laat aanzien, afhangen, of de geruchten nopens aanstaande ministeriele veranderingen zich al dan niet zullen verwezenlijken. Men verneemtdat bij de hooge regering het plan bestaat om eerlang te doen overgaan tot eene geheele herziening der wetten en verordeningen op het stuk van den ijk en herijk der maten en gewigtenalsmede betreffende de ïjking en branding van en het toezigt over het vaatwerk. Men zegt dat bij het departement van oorlog bij her nieuwing magtiging verleend wordt, om gedurende het winter- saizoen een gedeelte der kavallerie als hulp-marechaussée ter beschikking te stellen. De minister van marine is te 's Hage teruggekeerd en heeft zaturdag den ministerraad bijgewoond. HH. KK. HH. prins en prinses Frederikder Neder landen zijn zaturdag 11. van hunne buitenlandsche reis in de residentie teruggekeerd. Men verneemt, dat met januarij e. k.te Amsterdam een nieuw Weekblad zal verschijnen aan de geneeskunde en hare belangen gewijden onder eene redactie waartoe be- hooren eenige leden der tegenwoordige redactie van de be staande Geneeskundige courant. - Uit Meppel meldt men w Men zal zich nog wel kunnen herinneren dat er voor eenigen tijd van hier melding is gemaakt van zekeren jonge linggenaamd Jongman, te Zuidwolde provincie Drenthe bij wien zichzonder de minste wetenschappelijke opleiding genoten te hebben een aanleg en eene kunstvaardigheid in het snijden en graveren met een oud grootendeels versie- ten pennemesvan onderscheidene voorwerpen in het hardste hout openbaardehetwelk iedereen moest bewonderen thans verneemt mendat naar bedoelden persoon in der tijd een naauwkeurig onderzoek is gedaan, en wel met dat gun stig gevolg, dat hij misschien in den loop dezer week naar Amsterdam zal vertrekken ten einde aldaarten koste van kunstlievende mannen eene wetenschappelijke opleiding te genieten en om zich verder in dat geliefkoosd werk te be kwamen waarvoor hij uitsluitend besterad schijnt te zijn." STATEN-CtENBIS.A.A.I, tweede kamer. Zitting van 2 december. Meeussen Hofman Smit en Jongstra. Het wets-ontwerp tot afschaffing der leges in zake van in- en uitgaande regten en accijnseu isna eene langdurige beraadslaging, met 34 tegen 22 stemmen, aangenomen. Tegen hebben gestemd de heerenBlus si van Oud-Alblas Slicher van Domburg Jongstra Poortman Tpey Wint- gensSchooneveldvan Goltstein WesterhofLotsyvan Doorn van Dam van Isseltvan der VeenGroen van Prins ter ervan HallLuyben Baud, Gevers va» Endegeest Bareel van HogelandenZylkerL. D. Storm en Taets van Amerongen. Het wets-ontwerp tot vaststelling der begrooting der uit gaven van de algemeene lands-drukkerij over het jaar 1851 is nadat de beraadslaging daarover was afgeloopen met algemeene stemmen aangenomen. Ook het wets-ontwerp tot vaststelling der begrooting wegens den arbeid der gevangenen over 1851 is, na de beraadslaging daarovermet algemeene stemmen aangenomen. Is onder anderen ingekomen eene koninklijke boodschap ten geleide van twee ontwerpen van wethoudende natura lisatie van J. J. H. C. Hom en A. F. G. G. C. von Kno- belsdorfmet daarbij behoorende memorien van toelichting; voorts eene missive van den minister van financien ten ge leide van een verslag in betrekking tot de algemeene be grootingen van inkomsten en uitgaven over de dienstjaren 1847 cn 1848, welk verslag ten fine van rapport is verzon- den aan eene commissie bestaande uit de heeren van Hall, Burgerlijke Stand. Gedurende de afgeloopene maand zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der Stad Middelburg ingeschreven alst Geboren 44 kinderen; 26 van het mannelijke en 18 van het vrouwelijke geslacht. Overleden46 personen 26 van het mannelijke en 20 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven6. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 15; van 1 tot 5 jaren oud, 6; van 5 tot 10 jaren, 1 5 van 10 tot 15, 3 van 15 tot 20, o van 20 tot 25, I van 25 tot 303 van 30 tot 35, 2; van 35 tot 40 1 van 40 tot 451van 45 tot 5005 van 50 tot 551 van 55 tot 60, 3; van 60 tot 651 van 65 tot 70, 1 van 70 tot 75 1 van 75 tot 80, 4; van 80 tot 85, 2; van 85 tot 90o. Gehuwd 16 paren. kerk zijn overgegaan eerlang als bisschop van het nieuw opgerigt R. K. bisdom van Nottingham gehuldigd zal worden. Te Edinburg waar een R. K. bisschop zetelt, zal eene hoofdkerk en een daarmede verbonden seminarium voor die gezindheid gesticht worden de tot dit werk vereischtc som ongeveer viermaal honderdduizend ponden sterling is reeds voor de helft uit liefdadige schenkingen bijeengebragt. Het testament van Louis Philippe is dezer dagen, ter plaatse welke de wet daarvoor aanwijstnedergelegd zijne persoonlijke vaste bezittingenonder eede aangegeven bedragen ongeveer honderdduizend ponden sterling. Gedurende de maand november i85o"zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der stad Vlissingen ingeschreven, alsi Geboren 30 kinderen; i<5 van het mannelijke en 14 van het vrouwelijke geslacht. Overleden 11 personen8 van het mannelijke en 3 van het vrouwelijke geslacht. (Onder dezelve is begrepen een militair in het hospitaal en een elders te huis behoorende). Levenloos aangegeven geene. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 2; van 1 tot 5 jaren oud, 1; vau 5 tot 10 jaren, o; van 10 tot 15, o; van 15 tot 20 o j van 20 tot 25 o; van 25 tot 30, o van 30 tot 351van 35 tot 40, van 40 tot 45, 1 van 45 tot 50 1 van 50 tot 55, M van 55 tot 60, 1 van 60 tot 65,1; van 65 tot 70o 5 van 70 tot 75ovau 75 tot 800van 80 tot 85,1; van 85 tot 90, o. Gehuwd 10 paren. ISuitculanbdcfre ftijbitisjcu. Turkije. Te Aleppo is het oproer op nieuw uitge broken maar ditmaal geheel overwonnen. Een berigt van daar, van 9 november, houdt het volgende in: „De Turk- sche opstandelingen in de drie wijken van Aleppo hebben 11a een driedaagschen strijd, eene volslagen nederlaag geleden. De gouverneur-generaal maakte zich meester van 6 hoofden des oproers. De troepen plunderden de muitelingen. Onder deze telt men 500 dooden en 72 onder de troepen." Engeland. Londen den 30 november. De Pruissi- sche generaal von Radowitz, door den heer II. Labouchère vergezeld legde eergisteren een bezoek bij H. M. af. Toen de kardinaal IPiseman laatstleden zondag deze hoofdstad verliet, heef: hij zich niet, zoo als verhaald was, buitenlands begevenmaar naar het landgoed van een aan zienlijk R. K. edelman in Buckinghamshiretot bijwoning eener conferentie van de invloedrijkste R. K. pairs en andere voorname personen van die geloofsbelijdenis. Ten gevolge der daar gehoudene beraadslagingen zalzegt meneene soort van manifest worden uitgevaardigd inzonderheid tegen den bekenden brief van lord Beaumont aan den graaf van Zetland gerigtdie de voorstanders der jongste pauselijke besluiten ten hoogste ergert, zoo zelfs dat velen zijn lord schap het regt ontzeggen om langer lid der R. K. kerk te blijven. Sommigen welke inzien dat al het menigvuldig vergaderen en schrijven over de zaak der pauselijke besluiten wel eens tot geen eigenlijk resultaat zou kunnen leiden stellen nu het houden van drie gelijktijdige groote vergaderingen, in verschillende gebouwen dezer hoofdstadvoorin welke adressen aan lord John Russell gestemd en hem door depu- tatien overgebragt zouden wordenten einde de regering langs dien weg te nopen hare gevoelens en voornemens ten opzigte der zaak aan den dag te leggen. Te Birkenhead nabij Liverpoolis eene vergadering van Protestantendie tot genoemd einde gehouden zou worden reeds in den aanvang door de R. K. arbeiderswelke aldaar aan de dokken werkenverstoord. De policie-constapels hebben de menigte uiteen willen jagenwaarop verscheidene van hen gekwetst geraakten. De rust onder het volk is door een R. K. priester, met name Brownhersteld, maar ter voorkoming van verdere wanorde versterking van policie uit Liverpool aangekomen. Men zegt, dat dr. Newmaneen der voornaamste geeste lijken die eenigen tijd geleden van de gevestigde tot de R. K. Duitschlaiid- Weenen 28 november. Een der mi nisteriele bladen meldt heden het navolgende: „Als dit blad onder de oogen der lezers komtzal de Pruissische minis ter von Manteufel in Ollmütz zijn aangekomen ten einde met onzen presiderenden minister prins von Schwarzenberg een mondgesprek te houden. Deze bijeenkomst zal beslis send zijnten aanzien van de vraag van vredeof oorlog. Rustig wachten wijeenen zoo veelbeteekenendeu uitslag af." Men meldt, dat ook de Russische gezant alhier, de graaf von Meijendorfden Oostenrijkschen minister naar Ollmütz zal vergezellen. Aan al de ambtenaren bij het ministerie van oorlog is de diepste geheimhouding aanbevolen ten aanzien van hunne ambtsverrigtiugen. Berlijn 30 november. Onze bladen deelen thans het ont werp van antwoord op de troonrede medehetwelk door de commissie van de tweede kamer is opgesteld. Daarin wordt ten aanzien van het vraagstuk der nieuwe staatsregeling van Duitschland het volgende gezegdWij vertrouwen dat de verdere pogingen tot bereiking van dit doel, gelijk het in het verbond van 26 mei 1849 is uitgedrukt, met na druk voortgezetweldra daartoe leiden zullendat aan Duitschland eene zijne waardigheid naar buiten en zijne in wendige vrijheid verzekerende staatsregeling verschaft worde waarin Pruissennadat het zich met zijne geheele inagt bij Duitschland heeft gevoegd, niet den tweeden rang kan innemen. Op de medewerking van het Pruissische volk bij deze pogingen mag Uwe Majesteit met vertrouwen rekenen. Het herstel van de met algemeene toestemming opgeheven bondsvergadering schijnt daarmede volstrekt onbestaanbaar te zijn. Keulen 1 december. Verschillende berigten komen hierin overeendat in Weenen de snaren zoo sterk gespannen wa ren dat men op het punt is geweestom aan de bonds- troepen in Keur.Hessen bevel te gevenom op te rukkeil en door de met de Pruissische troepen bezette militaire we gen henen te breken. Dat de in Fulda liggende troepen be paalde bevelen hadden ontvangenom zich gereed te hou den om op te brekenen ook den 27 november elk oogen- biik het bevel verwachtten om den marsch te aanvaarden schijnt zeker te wezen. Dit bevel is echter; uit hoofde van de te houden bijeenkomst van Ollmütz niet gegeven. De Bonds-troepen in het Fuldasche worden thans niet meer ten koste der inwoners gevoed. Dezer dagen is de Pruissische generaal von Holleben met eene bijzondere zending belast, bij den keurvorst van Hes sen aangekomen. Men spreekt nu van een ontwerpom met ontruiming van Keur-Hessen zoo wel door de Pruisen, als door de bonds-troepen de bevrediging des lands aan den keurvorst zeiven, ondersteund door een gereorganiseerd Hessisch leger, over te laten. Met het wel slagen van een dergelijk ontwerp zoude echter het ontslag van den minister Hassenpflug in verband staanhetwelk nog niet is aange nomen. Alleen wordt stellig verzekerddat deze bewinds manals gevolmagtigde in de bonds-vergaderingdoor den heer von Trott is vervangen. Men rekent, dat thans in Duitschland 940,000 man troe pen slagvaardig zijn. De beurs-berigten uit Berlijn en uit Frankfort van den 30 november luiden nog gunstig. Stallê. Uit Ttirin wordt van den 24011V. geschreven dat de heer Pinelli tot president van de kamer der afgevaar- digden benoemd is. I11 de Sardinische kamer van afgevaardigden bragt de minister van financien rapport uit over het budget voor 1851. Voor oorlogskosten staat daarop uitgetrokken eene som van 40 millioen terwijl vroeger slechts 31 millioen werd geëischtmaar de minister schreef dit hooge cijfer toe aan den f.egenwoordigen toestand van Europa die Sardinië gebiedt onder de wapenen te blijven. In vredestijd zal 32 millioenen voor oorlog weder genoeg zijn. De minister be loofde vele nieuwe wetten en ook nieuwe en verhoogde be lastingenalsmede eene algemeene hervorming van het doua nen.stelsel. De heer Frederic Bastiat is te Rome gearriveerd doch lijdt nog altijd aan de ziekelijkheidvoor welke hij herstel in Italië was gaan zoeken. Het dagblad il Croce di Savoia spreekt van geschil len die er tusschen de gouvernementen van Piemont en Na pels zijn ontstaanover het in bescherming nemen van den Siciliaanschen vlugteling Romeodie lid is eener commissie tot ondersteuning der uitgewekenen. Het Napelsche gou vernement moet deswegens, in zulke sterke bewoordingen, eene vordering aan Sardinië hebben gezonden, dat, indien deze nota niet werd ingetrokken, de Sardinische gezant te Napels zijne paspoorten zou vragen. Frankrijk. Parijs 30 november. Als rapporteur der commissie tot onderzoek van een crediet voor 40,000

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1