IIIDDELBIIftGSCHË 0 U R A N T. N°. 140. Donderdag 21 November. CHINA. m&m Besturen en Stbrnitufitfratien. IIER-rERPJ. GUT IN G TOLLEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG verwittigen bij deze een iegelijk dien zulks zoude mogen aangaan dat op Donderdag den 28 November aanstaande, des namiddags ten één ure, ten Raadliuize zal worden overgegaan tot eene Her-Verpachting van den TAUX der TOLLEN, op den Straatweg tusschen de Steden Vlis- sitigen en Middelburg. Liggende de conditiën dezer Ver pachting van heden af ter lezing voor een iegelijk ter Griffie van laatstgenoemde Stad. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 18 No vember 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSHEER. UI TL O T ING EAU S BIL JE TTEN. De COMMISSIE tot VEREVENING en AMORTISATIE van de gevestigde Schulden der Stad Middelburg brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat, ter voldoening aan het Koninklijk Besluit van den 13 Februarij 1S19, Let ter M3, waarbij is gearresteerd geworden een Plan van ver evening van de achterstallige Interessen op dezer Stads Obli- gatien verschuldigdop den 29 November eerstkomende des namiddags ten twee ure, op het Raadhuis, in het open baar zal worden overgegaan tot de Uitloting van honderd stuks Kansbiljetten van de Stedelijke Rentelooze Schuld te zamen een Kapitaal opleverende van vijftig duizend Gulden. Middelburg, den 28 October 1850. De Commissie voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE, Ter ordonnantie van deze M. F. LANTSHEER. VERGADERING van al de Leden der Mannen-en Vrouwen- Vcreeniging tot bevordering van het Christendom onder de Chinezen, op Vrijdag 22 November 1850, des avonds ten 8 urem het Concertgebouw op de Groenmarkt. J. II, GERLACH, Secretaris. Bimtcitlattbschc JTijfciagcu. MIDDELBURGden 20 November. Heden voormiddag ten elf ure hebben de Staten dezer pro vincie weder hunne bijeenkomsten hervat. In eene den 13 dezer te Rotterdam gehouden algemeene vergadering van deelhebberszijn de statuten der maatschappij ten doel hebbende het daarstellen eener geregelde stoomvaart tusschen Rotierdam en Amerika vastgesteld. Men leest in de Ainsterdamsche Courant Een onzer correspondenten te 's Gravenhage schrijft ons dat de minister van oorlogen volgens sommigen, ook de minister van buitenlandsche zaken naar het Loo zijn vertrokken. Men wilde, dat dit zou geschied zijn, ter zake van ont vangen depêches van den Duitse hen bond. Uit eene goede bron vernemen wij tevensdat Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden tegen het einde dezer maand te 's Hage zal terugkomen. Naar wij vernemen, is de concept-wet op de regter- lijke reorganisatie gereeden zou men daarbij het getal Pro vinciale geregtshoven op vier terugbrengen." A's eeu nieuw bewijs dat vreemdelingen de verdien sten onzer landgenooten weten te waarderen, deelt de Ge neeskundige Courant mede dat onlangs de heer Schnee- voogtraed. doet. te Amsterdam van wege den senaat der Tubinger hoogeschool is aangezocht om zich benoembaar te stellen voorden aldaar door het vertrek van FVitnderlich naar Leipzig openstaanden leerstoel. De heer Schneevoogt gevoel de zich echter te zeer aan zijn vaderlaud verbonden om dat aanbod aan te nemen. Men meldt uit.Harderwijk 16 november: Op den 26 dezer zal van hier per scheepsgelegenheid naar Amsterdam en vervolgens per spoortrein naar Rotterdam vertrekken onder kommando van den aden luit. J. C. Buschman van het koloniaal werf-depoteen detachement bestaandeuit 30 Afrikanen uit O. I. geretourneerd benevens 2 onder officieren 4 korporaals en 69 Europeanenten einde eerstgenoemden aan de kust van Guinéa (St. George del Mi na) te ontschepenen van daar naar Suriname te stevenen om de overigen aldaar te debarqueren. Genoemd detachement zal zich den 27 november op stroom te Rotterdam aan boord van het schip Prinses Charlotte gezagvoerder L. C. E. van der Brughmoeten bevinden; zullende gemelde ofij. :ierna volbragte commissie, repatriëren." Uit Luxemburg wordt bij voortduring melding gemaakt 'an de hartelijke ontvangstwelke Z. K. II. prins Hendrik er Nederlanden in de onderscheidene localiteiten ondervindt ■elke hoogstdezelve bezoekt. begrooting voor den arbeid in de gevangenissen over 1851. De beraadslaging over eerstgenoemd wets-ontwerp is bepaald op dingsdag 2 december en die over het laatstgemelde op vrijdag aanstaande. Door den heer Gevers van Endegeest is een uitvoerig verslag uitgebragt omtrent drie adressen be trekkelijk de longziekte onder het vee welke adressen ter griffie nedergelcgd en bij afschrift aan den minister van biu- nenlandsche zaken verzonden zullen worden. Het ontwerp van wet, strekkende tot vaststelling van de begrooting der uitgaven van de algemeene lands-drukkerij over het jaar 1851 en tot aanwijzing van de middelen cot dekking dier uitgaven, heeft in de afdeelingen tot zeer wei nige beschouwingen en aanmerkingen aanleiding gegeven. De oorzaak hiervan schijnt voornamelijk gelegen in de met uitstekende zorg bewerkte memorie van toelichting. De uit voerigheid en naauwkeurighcid waarmede wordt uiteenge zetwelke diensten van de lands-drukkerij worden gevorderd en welke zij bewijst, gaven niet alleen eene voldoende op lossing der bezwaren in vorige jaren door een groot aan tal leden tegen de lands-drukkerij aangevoerd maar stelden bovendien het doeltreffende en noodzakelijke dezer instelling in een helder licht. Van daar, dat het door de regering aangenomen beginsel algemeen goedkeuring erlangde en vele leden te kennen gaven dat zij terug waren gekomen van hun vroeger denkbeeld om de genoemde instelling geheel op te heffen en het daarop tot nu toe voor 's lands dienst verrigt wordende drukwerk in het vervolg aan te besteden. Het verslag van de commissie van rapporteurs dei- tweede kamer over de ontwerpen van wet, uitmakende de Staatsbegrooting voor den jare 1851, is thans wel in gereed heid doch moet nog worden gedrukt en aan de regering medegedeeld. Het gouvernement moet alsdan op de gemaakte bedenkingen antwoordenwaarmede cenige dagen zullen verloopen. Men verzekert alzoo dat 11a de discussien die tegen de aanstaande week bepaald zijn de werkzaam heden der kamer zullen worden geschorst. Kerknieuws. Naar men verneemt heeft de wel- eerw. heer Bottelier het door de Waalsche Hervormde ge meente te 's Gravenhage op hem uitgebragt beroep aangenomen. Amsterdam 18 november. Heden avond hield de wel-eerw. heer A. D. Thuya de Lignysedert maart alhier hulppredi ker en nu beroepen predikaut te Kapelle in Zuidbeveland in de Oudekerk alhier, zijne afscheidsrede. Zijn wel-eerw. "predikte over II Corint. 13, het laatste vers. Eene menig te, die ter naauvvernood het kerkgebouw konde bevatten, woonde deze plegtigheid bij. Handelsbl.j STATEai-CtSllVEBAAIj tweede kamer. Zitting van 18 november. In deze zitting is algemeen verslag uitgebragt1. omtrent t wets-ontwerp tot afschaffing van leges in zake van in- uitgaande regten en accijnseu 2. omtrent dat houdende BuiteulUnbsdig tSijbiugeu. Indic en (Clsïma. Een telegraphisch berigt uit Triest meldt de aankomst van de laatste Indische overlandpostdie tijdingen uit Bombay tot 17 october aanbrengt. Volgens dezelve hadden de Affreedees op nieuw eene vijandelijke hou ding aangenomen en de door hun gebied naar Kohat lei dende bergpassen bezet. I11 de Staten van den Nizam duur den de ontevredenheid en de muiterij ouder de troepen voort. Met den aanleg van den Bombayschen spoorweg was een begin gemaakt. De uit China ontvangen berigten hielden in dat de troe pen des keizers in den veldtogt tegen de opstandelingen het onderspit gedolven haddendat talrijke benden van deze laatsten in de provinciën Kanghi en Kanton doorgedrongen waren en het land te vuur en te zwaard verwoestten, en dat zij zich van de stad Kingtschanop slecht 30 uren afstands van Kanton gelegen meester hadden gemaakt. De Singapoorsche bladen worden in het berigt gezegd ge wag te maken van eene belangrijke overwinning door de Nederiandsche troepen behaald op de oproerige Chinezen van Sambas op Borneo. Fngelaml. Londen 16 november. Er is een adres van alle Katholijken in Engeland aan H. M. in omloop, zoo men zegt afkomstig uit de pen van den heer IV1 se man zeiven waarvan de strekking is om te betoogen dat de Roomschgezinden in Groot-Brittanje steeds blijken van ge hechtheid aan Hr. Ms. persoon en de wetten des lands heb ben gegeven en daarbij zullen volharden en dat de van wege den paus verleende organisatie louter kerkelijk en diens gezag zuiver geestelijk iszoodat al Hr. Ms. regten ge zag, magt en prerogatieven geheel ongeschonden blijven en niet in het minst verkort of benadeeld worden. Mazzini schijnt Engeland verlaten en zich naar Duitsch- land begeven te hebben. Hij moet eene aanzienlijke som gelds hebben medegenomen die hij bij wijze van leening voor de zaak der revolutie hier te lande had weten te erlangen. Een onzer dagbladen verzekert, dat de Fransche en Engelsche regeringen hare volkomene goedkeuring hechten aan de opneming van het geheele Oostenrijksche keize'rrijk in de Duitsche confederatie welk punt een der voornaam ste isdie in de te Dresden te houden vrije conferentien moeten behandeld en geregeld worden. Een kapitalistMac-Donnoug geheetenuit Baltimore geboortigis te New-Orleans overleden en heeft zijn gehee le vermogen, dat op 10 millioenen dollars geschat wordt, aan de armen van Baltimore en New-York vermaakt. Al de Oostenrijksche oorlogsvaartuigen worden volledig uitgerust even alsof zij een togt van langen duur zullen ondernemen. Berlijn 16 november. Het ministeriele blad die Deutsche Reform meldt, onder dagteekening van den 15 dezer: Aan den tijdelijken minister van buitenlandsche zaken is heden eene Oostenrijksche nota overhandigd welke on verwijld door de staatsregering in ernstige overweging zal worden genomen." Het blijkt dus dat de onderhandelingen steeds voortduren. Voor het overige hebben al de heden ontvangen Duitsche berigten de strekking om de hoop op eene minnelijke oplos sing te verlevendigen. Evengenoemd ministerieel blad meent zelfs agtstreeks te moeten waarschuwen tegen de te groote krijgshaftige geestdrift, die zich bij de Pruissische natie openbaart. Wij kunnen zegt hetdie afdwaling eener op zichzelve prijzenswaardige geestdrift, welke den oorlog tot eiken prijs wil slechts betreuren en noodigen alle beza digde vrienden des vaderlands uit, oin van hunnen kant het gevoelen te bestrijdenalsof de oproeping van de militaire krachten des lands den oorlog ten gevolge moest hebben. Indien de toerustingen bewerken dat een eervolle en voor- deelige vrede zonder de rampen van een voorafgaanden oor log verkregen kan wordendan zou ook in dat geval de burger niet te vergeefs uit zijnen gewonen werkkring gerukt zijn geworden." Frankfort 16 november. De berigten, dat de onderhan delingen tusschen Weenen en Berlijn eene vredelievende wen ding zouden hebben genomen, hebben dadelijkfiter beurze eene zeer bemoedigende uitwerking gehad. Deze gunstige indruk is nog niet verdwenen 5 maar men ziet met belang stelling de officiële bevestiging dezer berigten te gemoer, opdat er ten spoedigste een einde moge komen aan een staat van zakenbij welken het groote Duitsche vaderland geene eere kan inleggen en veel kan verliezen. Reeds is het nadeel hetwelk op dit oogenblik wordt geleden zeer aan zienlijk. Duizende arbeiders wordenj aan hun bedrijf ont trokken staan onder het geweer en leven ten kosten der staten. De productie wordt daardoor verminderden de handel lijdt door her belemmerd vervoer op de ijzerbanen die dikwerf uitsluitend voor soldaten en krijgsbehoeften wor den gebruikt. Twee bataillons Pruissen tot de gemengde bezetting dezer stad behoorendeverwachten bevel om op te brekenten einde door andere uit Baden komende troepen te worden vervangen. Men vleit zich nog, dat ook de uitvoering van dezen maatregel verschoven zal worden. Daar, waar Beijerschen in Keur-Hessen liggen worden de belastingen ingevorderd en ook opgebragt. In de streken, die door Pruissen bezet zijn wordt daaraan nog niet ge dacht. Het ministerie Hassenpflug vleit zich altijd eerlang naar Kassei te zullen kunnen terugkeeren. Uuitschlanil. 1uit IVeenen wordt van goederhand berigt, dat de Oostenrijksche regering zich bereid verklaren zalom hare krijgstoerustingen te staken en het leger weder op den vorigen voet te brengen, ingeval Pruissen zich daar toe ook bereidt verklaart. Frankrijk. Parijs 16 november. Professor Kinkel die door middel eener touwladder uit de vesting Spandau is ontvlugtis alhier aangekomen doch na een kort verblijf naar Londen vertrokken. De gerant van de Prcsse is gedagvaard tegen 18 de zer, om zich te verantwoorden over de in dat blad opge nomen valsche boodschap van den president der republiek. De prins de Canino heeft den burggraaf d'Arlincourt laten dagvaardenwegens eenige zinsneden in diens werk F Italië Rouge, waardoor de prins zich beleedigd acht. Gisteren en heden heeft de wetgevende vergadering eene korte zitting gehouden. In die van gisteren isna eene woordenwisseling met den minister van oorlog besloten de behandeling van twee wets-ontwerpen nopens Algerie uit te stellen. Heden zijn verschillende wets-ontwerpen van finan- tielen aard ingekomenwaarna het verzoek om magtiging tot het vervolgen van den volksvertegenwoordiger Chavoix van de hand werd gewezen. Er is sprake van de spoedige indiening bij de vergadering van twee gewigtige ontwerpen van wethet eene zou strek ken om de verkiezing van den president der republiek weder door de algemeene stemming te doen plaats hebben zoo als die vóór de wet van 31 mei 11. bestond, en het andere tot vernieuwing voor 1851 der aanvraag van 3 mil lioenen francs voor den president. Heden heeft de president der republiek eene wandeling te paard door een groot gedeelte der hoofdstad gedaan slechts door een enkelen aide-de-camp vergezeld. In vele wijken gaven de bewoners hunne tevredenheid te kennen Louis Napoleon dus zonder escorte in hunne straten te zien. De bladen uit het zuiden van Frankrijk melden, dat er nog steeds personen gearresteerd worden die betrokken zijn in het te Lyon ontdekte complot. Parijs 17 november. De volksvertegenwoordiger Cha voix die geruimeii tijd preventief gevangen is gehouden ter zake van het duëlwaarin hij den heer Auguste Dupont ge dood heeft, is gisteren avond op vrije voeten gesteld, ten gevolge van het votum der wetgevende vergadering, waarbij de aanvraag van den procureur der republiek om hem te mogen vervolgenis afgewezen. Bij decreet van den president der republiek onder dagteekening van gisteren, zijn, op voordragt van den minis ter van oorlog en uit aanmerking van den onrustwekkenden toestand der Duitsche aangelegenheden 40,000 man der lig. titig van 1849 onder de wapenen geroepen. De kavallerie zal voor het oogenblik geene vermeerdering ondergaan, daar hare sterkte voldoende is. Tot bestrijding van de door de zen maatregel veroorzaakt wordende kostenzal een crediet bij de wetgevende vergadering aangevraagd worden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1