MIDDELBUR6SCHE COURANT. W. 139. Dingsdag 1850. 19 November. LÏEDEI1TAEEL CONCORDIJ. 23e$ttttrcu en dbmiuiötvatictt. Woensdag den 20 November 1850. IHttnenlAttbdrftc Sijbhigcu. Suitctüanbschc tJijbuigen. oViv'. STAATS-L O TE RIJ. Achtervolgens artikel 3 van Zr. Ms. besluit van den 6 Januarij 1831, no. 68 Staatsblad no. 2.) heeft Zijne Ex cellentie de Minister van Financien bij resolutie van den 14 November jongstl.bepaald de prijzen, het opgeld daar onder begrepen waarvoor de CollecteursSplitters en De- bitante'n der Staats-Loterij, de Loten en gedeelten van dien, voor de tweede week der trekking vau de laatste Klasse der 212de Loterij, zullen mogen uitgeven, te weten: BIJ VERKOOP Geheele Loten Halve Vijfde Tiende Twintigste f76,- - 38 - 15 20 - 7 60 - 3 80 BIJ VERHURING Geheele Loten Halve Vijfde Tiende Twintigste 3o '5,- - 6 - 3 - 1 5o Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zr. Ms. besluituitdrukkelijk is vastgestelddat de CollecteursSplitters en Debitanten ge houden zijn 0111 zich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het Publiek beschikbaar te hebben. Middelburg, den 16 November 1850. De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland Bij delegatie van denzelven De Burgemeester der Stad Middelburg PASPOORT van GRIJPSKERKE. KE AAISGEriAG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad VEERE als daartoe door den Stedelijken Raad geautoriseerd bren gen ter kennis, dat op Vrijdag den 22 dezer maand, des voormiddags ten elf ure ten Raadhuize aldaar in het open baar zal worden overgegaan tot de uitloting van dertig Nommers ad 10 ieder, der achterstallige loopende Schulden derzei ve Stad. Veereden 2 November 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. KLEINMAN Ter ordonnantie van dezelve J. P. VAN DEN HEUVEL Secretaris, CIIIAA. VERGADERING van al de Leden der Mannen-en Vrouwen- Vereenigingtot bevordering van het Christendom onder de Chinezen, op Vrijdag 22 November 1850, des avonds ten 8 urein het Concertgebouw op de Groenmarkt. J. H. GERLACH, Secretaris. WELDADIGHEID. De COMMISSIE voor de TOMBOLA of LOTERIJ ten behoeve der Weduwen en Weeren van de op 27 Sept. jl. ter reede dezer Stad verdronken Sloeproeijers rigt andermaal haar vriendelijk ver zoek tot een iegelijk die eenige geschikte voorwerpen als prijzen voor die Tombola zoude gelieven af te staanom dezelve ten spoedigste aan een harer Leden te willen inzenden daar de ont vangst der koninklijke bewilligingingevolge de wetdagelijks wordt te gemoet gezien, en de Lotingna de dagen voor de ten toonstelling te bepalen alsdan overeenkomstig het daarvan op te maken programma zal plaats hebben. ^ij maakt tevens dankbare melding van eene gift van 50door Z. MV onzen geëerbiedigden Koningtot den aankoop van een ge schenk yoor die Loterij haar toegezonden. Onder de voorwerpen bij de Commissie met erkentelijkheid ontvangen, munten inzonder heid uiteene kunstig gebeeldhouwd pijpenstandaard gebronsd en verguld zijnde eene kolom rustende op eene groote schelpsier- lijk'met maritime attributen omringd en het vergulde standbeeld van den Admiraal m. A. du rdttkr dragende voorzien van zeven stuks pijpen met de wapens der toenmaals vereenigde zeven Provin ciën vervaardigd en afgestaan door den heer van der Linden beeld houwer aan 's Rijks werf alhier eene zeer fraaije schooner-brik met volle zeilen allerkunstigst geheel uit hout gesnedenachter lijst en glas vervaardigd en ingezonden door den heer Sprengertim merman te Middelburg; alsmede zeven stuks uitmuntende teekenin- gen expresselijk voor het doel vervaardigd en afgestaan door de leden der teeken-vereeniging Kunst en Vriendschapen eindelijk, eene zeer schoone met de pen geteekende en gepointilleerde graftombe met toepasselijke dichtregelen vervaardigd door den heer J. Zegers beide laatste geschenken insgelijks van Middelburg ontvangen; ter wijl zij dagelijks de toezending kan verwachten van een voortreffelijk schilderstuk het vreesselijk worstelen in de branding der Nederland- sche loodssloep gevoerd door schipper Jan Struyk wien het ge lukt is tes van de acht ongelukkigen te leddenvoorstellende dat zij aan het kunstpenceel en mensclilievend gevoel van den verdien stelijken Middelburgsehen zeeschilderden heer J- FSchutx zal te danken hebben. Moge het streelende bewustzijneen werk der liefde edelmoedig ondersteund te hebben den gevers tot loon verstrekken die den rijk dom hunner begaafdheden zoo belangeloos aan de rampen hunner medemenschen wijden. VliasiDgen, 18 Nov. loDU. De Commissie voornoemd, Mr. S. vak der SWALME. A. RÜTSCH. B. FLANDER. T. va* UIJE PIETERSE. De ondergeteekende heeft met dankzeggingvoor de drie Predikantsdochters, Weezen zijnde, tot hiertoe ontvangen: van E. f 2,50van I. H. C. 5 van R. W. E. f 5 van B. f 5 van J- een coupon groot f 1,23® van den Ring van Middelburg f 10 en van eene Predikantsdochter uit IJz. een muntbiljet k 10. Hij blijft de bedoelde Weezen in haren dieptreurigen toe stand verder der Christelijke weldadigheid aanbevelen. Middelburg, 16nov. 1850. A. SLOTEMAKER Cz. MIDDELBURG, den 18 November. Schipper B. H. Determanvan deze stad voerende het paviljoenschip de Dankbaarheidkomende van Thiel met eene lading straat-klinkersvoor rekening van de heeren IVs. van Uije Zonenhad den 10 dezer, op de hoogte van Bruinisse het ongeluk een zijner zwaarden te breken waardoor hij genoodzaakt wasdoor het invallen van den vloedten anker te komen. Ofschoon het vaartuig eenig water maaktekon men het met de pomp echter goed lens houden doch des avonds nam de wind meer en meer toe en omstreeks elf ure ontdekte men dat het schip veel wa ter maaktezoodat men niettegenstaande het aanhoudend pompen het schip niet boven water houden kon waardoor genoemde schipper zich genoodzaakt zag hetzelve op de plaat aan den Zuidwal aan den grond te zetten alwaar het vol water liep, zoodat voormelde schipper, zijne vrouw en zijn knecht zich des nachts om één uur met de boot zochten te redden waarmede zij ten 7 ure in den morgen niet zonder veel gevaar, behouden te Bruinisse aan land kwamen; schip en lading zullen beide weg zijn waardoor genoemde schipper van alles is beroofd. Blijkens een bij het departement van buitenlandsche zaken» onder dagteekening van den 9 dezer, van Zr. Ms. gezant te Parijs ontvangen berigt, is door den Nederlandschen con sul te Caen ingezonden het navolgend door den vice-consul te Honfleur van den Zweedschen vice consnl aldaar ontvan gen verslag van den kapitein Fertnannvoerende het Noor- weegsche schip Amphitrite, wegens de redding op de Noor- weegsche kust der bemanning van het in zee gezonken Ne- derlandsche schip de Hoop Den 24 october jl. mij op nagenoeg 20 mijlen afstand van de Noorweegsche kust bevindende heb ik de manschap gered (kapitein en drie man) van het Hollandsche schip de Hoop, van Horndijk kapitein ,7. A. van den Zee, komende van Aarhusmet eene lading rogge, bestemd naar de Maas. Gemeld schip had den vorigen avond een aanmerkelijk lek bekomen met veel inspanning was het zinken verhoed tot aan den volgenden dag wanneer wij gelukkig genoeg zijn geweest de opgeheschen vlag te ontdekken en de manschap te kunnen opnemen, niettegenstaande den storm en de hooge zee. Toen de bemanning het schip had verlaten, is hetzelve bijna onmiddellijk gezonken. Den 27 oct. heb ik de vier schipbreukelingen te Dover aan wal gezet." (Uet.) h. p. ferman kommandant van het Noorweegsche driemastschip de Amphitrite van Kragaroeden 1 november te Hon fleur binnengeloopenkomende van Umea {Zweden De lofwaardige handeling van kapitein Fertnann verdient te meer eervolle vermeldingdaar hijvolgens de ontvangene berigtengeene belooning hoegenaamd voor zijn mensclilie vend gedrag heeft gevorderd. De koning heeft II. vrijdag vroegtijdig de residentie vet" laten en zich naar het Loo begeven alwaar Z. M. denkelijk tot het laatst der maand zal verblijven. Bij besluit der ministerien van binnenlandsche zaken en oorlog dd. 6 dezerisnamens den koningaan den raad der stad Nijmegen te kennen gegeven: 1. dat doorliet departement van oorlog de benoodigde vestinggrondenten behoeve van den aanleg eener nieuwe haven losplaats enz. ter beschikking van de stad zullen worden gesteld mits ten koste van de stad eene aarden lunet van voldoende grootte, om tot verdediging van de haven en de havenwerken te strekken gemaakt wordeen 2. dat er voor de kosten van het werk eene rijks-subsidie van 30,000 zal worden ver leend. Deu 12 dezer had eene vergadering plaats van het koninklijk instituut van ingenieurs. Die vergadering werd des morgens, omstreeks elf ure, geopend in een der lokalen van de koninklijke akademie voor burgerlijke ingenieurs te Delft. De voorzitter gaf kennisdat er weder een aantal ge schenken door leden van het instituut en andere in deze instelling belangstellende personen waren aangeboden waar onder een van den koninklijken beschermheerbestaande in een exemplaar der statistiek van den handel en de scheep vaart van het koningrijk der Nederlanden voor het jaar 1849. Onder de door het bestuur gedane mededeeling van inge komen stukken merkte men op Meteorlogische waarnemingen van het lid van der Sterrover augustus er. september 1850 Beschouwingen omtrent den werkkring en de wijze van wer ken der ingenieurs van den waterstaat in Oost-Indiedoor het lid C. E. van Rjneveldingenieur van den waterstaat, te Batavia Mededeeling omtrent de verslagen van het voorge vallene bij hoog wateren ijsgang in den winter van 18491850, toegezonden door den minister van binnenlandsche zaken nota eener proeveom palen in den grond te schroeven door het lid G. A. de Geusmet modelnota over een nieuw patent peillooddoor het lid Lebretnota omtrent de opscuwing van den Nijldoor Clot Beyaangeboden door het lid B. P. G. van Diggelen eenige mededeelingen omtrent het zwart paraffin vernis, de turfcoke en het zinkwit. Teu bewijze van den steeds toenetnenden bloeialsmede der hoogere schatting in deze nuttige instellingniet alleen in ons vaderlandmaar ook in deszelfs Overzeesche Bezit tingen moge eindelijk nog dienendat er op heden, tot eene ballotage in de aanstaande vergadering van februarij 1851 niet minder dan 26 gewone leden waarvan 24 te Soerabaya woonachtig zijn voorgesteld geworden. Stoom P.~) Op eene boekverkoopïng van de heeren gebroeders Mullerte 's Hertogenbosch is eene volledige verzame ling van alle werken van Bilderdijk en diens echtgenoot met eenige losse dichtstukjes en manuscript, voor de aan zienlijke som van ƒ430gekocht door den heer mr. de Jon ge van Ellemeette Oostkappelle. Volgens de dezer dagen te Groningen gehoudene recen sie der heeren studentenbedroeg hun aantal 243. Boven dien woonden 22 chirurgijns' en apothekers-leerlingen de aka- demische lessen bij. Den 12 dezer overleed te Groningen, in den ouderdom van ruim 75 jaren jhr. mr. Oncko van Swinderen van Rensuma vroeger lid en voorzitter der Tweede Kamer en der Dubbele Kamer van 1840, later lid der Eerste Kamer, laatstelijk staatsraad in buitengewone dienst en curator der Groninger hoogeschool. Zr. Ms. oorlog-stoomschip Gedeh is gisteren binnen door van Rotterdam te Vlissingen gearriveerd en iu 's Rijks dok gebragt. Kerknieuws. Middelburg i<5 november. Gisteren werd bij de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde gemeente te dezer stede in het heilig dienstwerk ingezegendde van Gorinchem herwaarts beroepen herder en leeraar, de wei- eerwaardige heer H. H. Middel, door zijnen ambtsbroeder, den wel-eerwaardigen heer W. Gardenierpredikant te Wol - phaartsdijk die daarbij als grondslag dezer gelegenheids leerrede sprak over de woorden vervat in CoIIoss. 4: 17. Des avonds verbond de bevestigde leeraar zich plegtig aan deze gemeente,, met eene intreé-rede naar aanleiding van II. Cor. 2 14 15 en 16. STITEX-CIESERAAL tweede kamer. Zitting van 16 november. In deze zitting heeft de commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven vau den heer Provo Kluit daaromtrent ver slag uitgebragt. De vergadering heeft terstond besloten tot de toelating van dien heerdiena de bij de grondwet voorgeschreven eeden in handen des voorzitters te hebben afgelegdzitting genomen heeft. In dezelfde zitting is in gekomen eene koninklijke boodschapten geleide van een wets-ontwerphoudende uitbreiding der wet van 30 mei 1847 tot herstelling van te loor gegane schuldbrieven. De vergadering heeft bepaalddat in eene op dingsdag den 19 november ten elf ure aan te vangen zitting beraadslaagd zal worden 1. over de wet tot pensionnering van leden der voormalige Eerste Kamer; 2. over die betreffende de hef fing der grondbelasting in het hertogdom Limburg; 3. over die tot overschrijving op de begrooting van het burgerlijk pensioenfonds over 1850; 4. betrekkelijk het registratie- regt op de brieven van naturalisatie en in eene op woens dag den 20 ten elf ure aan te vangen zitting 1. over de wet houdende voorziening betrekkelijk de voortzetting der werken tot droogmaking van het Haarlemmermeer en 2. over de dertien eerst ingekomen naturalisatie-wetten. Daarna heeft de beraadslaging plaats gehad over de toe lating van den heer de Limpetis als lid der kamer. Nadat onderscheiden leden daarover het woord gevoerd hadden is met 28 tegen 21 stemmen besloten dien heer toe te laten, nadat hij de bij de grondwet gevorderde eeden zal hebben afgelegd. Turkije. Onderscheidene Duitsche biaden deelen een, gedeeltelijk door middel van den telegraaf ontvangenberigt uit Konstantinopel van den 2 dezer medevan den volgen den inhoud In Aleppo heeft een opstand tegen de Christenen plaats gehad, waarbij een groot aantal van dezen vermoord en in de wijk der Franken schromelijke verwoestingen aangerigt zijn; terwijl de Turksche troepen werkelooze aanschouwers van die gruwelen gebleven zijn." Rusland. Z. M. de keizer van Rusland is den 5 dezer te St. Petersburg aangekomen en heefc zijn verblijf in het winterpaleis genomen. H. M. de keizerin heeft den 10 dezer Warschau verlaten, om insgelijks naar Peterburg terug te keeren. De keizer wil strenge subordinatie in het leger, maar daarbij ook eene menschelijke behandeling der soldaten. Het officiële dagblad van Petersburg maakt eenige door den keizer bekrachtigde vonnissen bekend waarbij drie officieren van hoogen rang tot zware straffen worden veroordeeld wegens misbruik van magt en wreedheid jegens soldaten terwijl een ander officier uit de dienst ontzet en met twee maanden vesting-arrest gestraft isomdat hij de bij het ge- regtelijk onderzoek dezer zaak gepleegde wreedheden had verborgen gehouden. Denemarken. Brieven uit Koppenhagen van den 12 melden dat zaturdag avond de rijksdag eene buitengewone zitting met geslotene deuren heefc gehouden waarin staat kundige mededeelingen zijn gedaan ten aanzien van welke echter niets belangrijks is uitgelekt. Het algemeen gerucht wilde, dat de leden van den rijksdag bij die gelegenheid niets nieuws hadden vernomen. Alleen moet men hebben opge merkt datbij de vermelding van de aangeknoopte onder»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1