MlDttfiLltUKtiSClIB G 0 II I A IV T. W. 136. Dingsdag 1850. 12 November. h:ï, ■^4 öc ©turen cn 2lbttutu©itratie*u MAATSCHAPPIJ TOT NUT TAN »T ALGEMEEN. iSititicnlaubdcIïig SEijbisigeu. V' 2ümitcuiatib©£?i£ ®i)bitigcu. mmm BELASTING LANTAARNGELD, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG Brengen bij deze ter kennis der Ingezetenen dat het Sup pletoir Kohier voor de Stedelijke Belasting, bekend onder den naam van Omslag voor de Lantaarn-Brandspuit- en Nachtwachtgelden voor het jaar 1850 door den Heer Staats raad Commissaris des Konings in Zeelandinvorderbaar verklaardgesteld is in handen van den Heer Ontvanger der Plaatselijke Belastingen ten wiens Kantore op de bij de Aanslagbiljetten te vermelden dagen en urentot de ont vangst dezer Belasting za! worden gevaceerd; wordende een ieder aangemaand om het bedrag van zijnen aanslag stipte- lijk binnen de daarvoor bepaalde en in de Aanslagbiljetten vermelde twee termijnen te voldoenonder herinnering te vens, dat de bezwaren welke tegen den aanslag mogten be staan binnen eene maand na de ontvangst van het Aanslag biljetbij'het Stedelijk Bestuur schriftelijk zullen moeten worden ingeleverd- En zal deze worden afgekondigdmitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 8 Novem ber 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare M. F. LANTSHEER. AANBESTEDING. REGENTEN over de GODSHUIZEN te Middelburg zijn voornemens om op Dingsdag den 12 November, 1850, des voormiddags 10 ure, in een der Lokalen van het Gasthuiste houden de gewone Aanbesteding der in de ge stichten benoodigde LEVENSMIDDELEN BRAND- en LICHTSTOFFEN enz.en zulks voor het geheele dienst jaar 1851 waarvan de conditiën in gemeld gesticht voor een ieder ter lezing liggen. AANBESTEDIN G. De COMMISSIE van uitdeeling van Spijs aan Minver mogenden te Middelburgzalop Maandag den 18 No vember 1850, des voormiddags ten elf ure in haar gewoon Lokaal, vaceren tot het aanbesteden van liet, in dezen Win ter voor die Inrigting benoodigde VLEESCH. Zullende er op geene Biljetten van Inschrijving worden acht geslagen, waarvan de Inschrijvers niet zeiven tegen woordig zijn. De conditiën dezer aanbesteding liggen van heden af ter lezing in voorschreven Lokaal. Middelburg, den 11 November 1850. VAN REIGERSBERG VERSLUYS, Secretaris. VERGADERING op Woensdag den 13 November 1850, des avonds ten half zeven ure precies. Introductie van Damesuitreiking van EereblijkenFoorlezing en Bijdrage. Namens Bestuurders, P. de MARET TAK, Secretaris. MIDDELBURG, den 11 November. Bij besluit van heden heeft het provinciaal geregtshof al hier het vonnis der arrondissements-regtbank te Zierikzee, van den 20 september 11.waarbij de beklaagde, Alexander Adrianus Craffordboekdrukker te Zierikzee, uitgever van het weekblad de Eksterter zake van een daarin opgenomen artikel houdende te laste legging van eene bepaalde ondeugd tegen eenen bepaald aangeduiden persoon is veroordeeld krachtens art. 375 van het wetboek van strafregttot eene geldboete van tweehonderd en vijftig guldenin alle op- zigten zich volkomen vereenigende met de in dit vonnis op genomen beweegredenen, bevestigdalles met veroordeeling van den beklaagden appellant in de kosten van den processe, ook op het hooger beroep gevallen. Z. M. heefc bij besluit van den 8 dezer goedgevonden aan den heer dr. P. L. Beckersinspecteur-generaal van de ge- den neer ui. r. l.. tsecnersinspecteur-generaal van oe ge neeskundige dienst der land- enzeemagt, ingevolge het daar toe door hem gedaan verzoek, op grond van den min gunstigen toestand zijner gezondheid het pensioen te verleenen en zulks onder dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten door hem gedurende eene reeks van jaren en inzonderheid in zijne laatste gewigtige betrekking ten nutte van de ge neeskundige dienst der land- en zeemagt bewezen zijnde hij door Z. M.bij besluit van dezelfde dagteekeningbe vorderd tot kommandeur der orde van den Nederlaudschen Leeuw. De afdeelingen der Tweede Kamer zullen het onder zoek der Staatsbegrootingvoor 1851» waarschijnlijk deze week ten einde brengen. Men verneemtdat er ook ten opzigte van het departement van koloniën zeer belangrijke bedenkingen gemaakt en vele gewigtige beschouwingen in het midden gebragt zijn. De commissie van de tweede kamer der Staten-Gene- raaldie belast is om aan Z. M. den koning eene lijst van vijf kandidaten aan te biedenter vervulling der openge vallen betrekking van raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, ten einde Z. M. uit die candidaten eene keuze zou doen, is vrijdag namiddag ten half vijf ure bij Z. M. ontvangen. Zoo gezegd wordt heeft de minister van justitie verklaard dat het eenzaam opsluiten van gevangenen in strijd is met de bestaande wetgeving. Het cellulaire gevangenisstelsel zal der halve hier te lande vooreerst niet ingevoerd kunnen worden. Men verneemtdat aan de belanghebbenden is te ken nen gegeven dat de acten van aanstelling der herbenoemde ambtenaars bij de provinciale gouvernementen vrij zijn van registratieregtdoch dat die acten als behelzende eene gun stige beschikkingvan zegel moeten voorzien worden. In eene buitengewone vergadering der vereeniging voor de Nederlandsche Flora te Leydeu is tot uitbreiding van den kring der werkzaamheden besloten ten gevolge waarvan zij voortaan den naam zal dragen van vereeniging voor de Flora van Nederland en deszelfs Overzeesche bezittingen. Een honderdtal werklieden der thans opgeheven rijks werf te Rotterdamis bij 's rijks werf te Amsterdam in dienst gesteld. Men meldt uit Hellevoetsluisden 8 november Men verneemt dat binnen 3 4 4 dagen Zr. Ms. stoom schip merapi, te Vlissingen liggende, alhier op 's lands werf zal worden gebragt, en daartoe reeds manschappen van hier zijn afgezonden. Het doel daarvan is om gezegd stoomschip in eenen tot in dienst stelling bekwamen staat te brengen. Voorts dat het alhier liggend oorlog-stoomschip cycloop hetwelk, zoo als vroeger is gemeld, herwaartster reparatie was overgebragtbinnen kort in bekwamen staat zijn zal terwijl men zegt dat hetzelve voor de binnenlandsche dienst zal bestemd blijven. Ook spreekt men van veranderingen in de états-major der alhier liggende vaartuigen van Zr. Ms. zeedienstdie omstreeks de helft dezer maand zouden plaats grijpen." QZondagsbl.j Rotterdam 8 november. Directeuren der hier ter stede gevestigde maatschappij tot redding van schipbreukelingen hebbenin hunne vergadering van eergisteren besloten te doen uitreiken de gouden medaille aan den heer G. Fabius luit.-ter-zee iste kl.ridder der militaire Willemsorde 4de klasse en kommandant van de Nederlandsche oorlogsstoomboot süriname, voor het op den 13 october 11., op zijne reis van Nederland naar Batavia redden der equipagie van het in zinkenden staat verkeerende Engelsche brikschip Henry g? Janegevoerd door kapitein J. James Mc. Keverop zijne reis van Engeland naar Gibraltar, hen aan boord van zijnen bodem overnemenmet zeemans gastvrijheid verplegen en te Madera veilig aan wal zetten." Vlissingen 11 november. Zr. Ms. stoomschip merapi is gisteren uit de marinehaven en vervolgens naar Hellevoet- sluis gesleeptdoor de stoomboot de Schelde. Goes 5 november. Gisteren morgen ten 5 ure vertrok schipper J. Thomson met zijn vaartuig eene hoogaars geladen met mut saards van Hoedekenskerke naar Neuzen; aaa boord bevonden zich boiler, hem en zijn knechtde koekkramer J. Stroosnijder woonach tig te 's Gravenpolder met zijne drie kindereu, zich naar de jaar markt te Axel begevende. Op den hoek van Baarland gekomen zagen zij door den hevigen wind en de hooge zeeën er gevaar in om de reis voort te zetten en besloten dus terug te keeren. Door het over- stortende water werd het vaartuig echter spoedig overstelpt en sloeg weldra om. Zonder eenig bestuur dreef het met den stroom voort. Men verbeelde zich den gevaarvollen toestand van de schepeliugen die zich zoo goed mogelijk aan de hooge zijde van het scheepje trachtten vast te klemmen. Hartverscheurend vooral was het gezigt hoe de vader zich met twee zijner kinderen in de armen geklemd zocht boven te houden. Geen enkel vaartuig was in de nabijheid om hun hulp te verleenen en drie uren lang verkeerden zij alzoo in dien verschrikkelijken toestand niets dan den dood voor oogen hebbende. Dan eindelijk was de redding nabij. Tot op de hoogte van Ellewoutsdijk gedreven, bemerkt een schipper van Philippine komende het gevaar waarin de ongelukkigen verkeerden en rigtte de koers daar heen. Ofschoon hij niet dan met de grootste moeite het omgeslagen vaartuig bereikte had hij echter het geluk al dade lijk den knecht en een der kinderen te redden. Nu onderneemt hij ook de overigen te redden doch hoe hij ook zijne krachten inspan de kan hij het vaartuig niet andermaal bereiken. Op dit oogenblik echter bemerkt ook de post-schipper van Elle woutsdijk op Neuzen IVGecnse het onheil en het dreigend le vensgevaar waarin zich de schipbreukelingen bevinden. liet te be merken en er, vergezeld van zijnen knecht, J. van Bovenheen te snellen om zoo mogelijk redding aan te brengen is het werk van een oogenbliken zietmet Gods hulp mogt het hun geluk ken allenhoewel in oogenschijnlijk levenloozen toestandaan wal te brengen. Spoedig werd daar de vereischte geneeskundige hulp verleend en het mogt dan ook aan de doelmatige en onver moeid aangewende pogingen van den bekwamen geneeskundige den heer II. Vleugels, gelukken, allen in het leven te behouden. Benevens den schipper van Philippine komende wiens naam ons tot ons leedwezen onbekend is gebleven zijn het dus wederom IV. Geense en zijn knecht Jvan Boven die zich voornamelijk in het redden dezer menschen hebben onderscheiden, en die ook nu even als bij vorige gelegenheid hunnen onverschrokken moed en edele menschenliefde hebben aan den dag gelegd. Ook Ellewoutsdijks ingezetenen verdienen allen lof voor de bij dit ongeluk betoonde hulpvaardigheid daar een ieder volgaarne als om strijddatgene heelt aangebragtwat de ongelukkigen behoefden. Goessche Ct.) rdrCH Provinciale Staten van Zeeland. Zitting van 9 november. Tegenwoordig de staatsraad, commissaris des konings, voorzitter, 34 leden en de griffier. De voorzitter doet mededeeling van de door de afdeelingen benoemde presidenten en rapporteurs (zie ons vorig 110.) Een adres van den heer Lenshoek en een aantal andere ingezetenen van Zuid- en Noordbevelandstrekkende tot in standhouding van het veer en den steiger te Woiphaartsdijk wordt gesteld in handen van de commissie voor de verzoek schriften. De staatsraad commissaris des koningsdoet medèdeeliti- gen van: 1. een voorstel van jhr. de Jonge, tot herziening van het reglement van administratie der polders. 2. Een voorstel van den heer Hennequinstrekkende om aan den minister van binnenlandsche zaken te verzoeken dat moge worden voorzien in de geheel verloopen uitwatering der op het Zwin suërende polders (ter exceptie van de watering van Cadzand) en in de weder opbeuring der te nietgega- ne scheepvaart der stad Sluis. Na eenige discussien wordt de dag bepaald op welke de voorstellers tot nadere toelichting hunner voorstellen zullen worden toegelaten. Nog wordt aan de vergadering medegedeeld een voorstel van den heer Ferhagetot benoeming van eene commissie van 3 i 5 ledentot het ontwerpen der instructie voor ge deputeerde Staten (art. 150 der provinciale wet.) Na eenige woordenwisseling gaat de vergadering over toe de benoeming eener commissie van 5 leden, zijnde de hee- ren mr. van der Swalme jhr. de Jongemr. Kroef, mr. Blaaubeen en Beumer Hardenberg. In handen der commissie voor de verzoekschriften wordt gesteld een adres van eenige zoutzieders in deze provincie daarbij de medewerking der vergadering inroependeter ver hoeding dat immer bij eene eventuele nieuwe wet op den ac cijns op het zouthet beginsel worde aangenomen om het ge bruik van Zeewater te belasten en dat daarbijzoo moge lijk., het graderen van zeewater meerder worde vrijgelaten immers in geen geval worde verboden. Eene missive van den heer Klaassenmet afschriften van adressen aan de ministers van binnenlandsche zaken en van justitie ingediend, is, als niet gezegeld, ter zijde gelegd. Door den voorzitter wordt kennis gegevendat het onder zoek van het ontwerp der gemeentewet in de afdeelingen is afgeloopendoch dat het algemeen verslag nog niet gereed is; hij stelt voor, de vergadering te verdagen tot maandag den 18 dezer. Na eenige discussien verdaagt de vergadering zich tot woensdag den 20 dezer; zullende de bijeenkomsten alsdan des voormiddags ten elf ure worden geopend. Turkije. Konstantinopel 23 octoberIn het arsenaa' van Pera is een verschrikkelijk ongeluk voorgevallen. He daar aanwezige admiraalschip Taizi-Scheukel isnamelijk door het ontbranden van het aan boord zijnde kruiddeels in de lucht gesprongen deels gezonken waarbij circa 800 menschen het leveu moeten hebben verloren. Bijzonderheden nopens deze ontzettende ramp zijn niet bekend. Men hoopt dat het later blijken zaldat het aantal verongelukten overdreven is. JEngelaml. Londen 7 november. Het onderwerp dat heden het meest de algemeene aandacht trekt, is een brief van lord John Russel aan den bisschop van Durham over de benoeming van dr. IViseman. De eerste minister voerc in dien brief de kernachtigste en duidelijkste taa,en - geefc zijn stellig besluit te kennen om de bedoelde aanrandng op de regter. van den Staat, uit kracht der wet te beletten zoo zulks slechts eenigzins mogelijk is. Naar sommiger verzekering zullen in de aanstaande parlements-zitting voorstellen van regeringswegeten opzigte der vestiging van Roomsch-Katholieke bisdommen in Enge land, gedaan worden. SBuitschland. IFeenen 6 november. De veldmaarschalk Radetzky is aangekomen de ex-minister van oorlog graaf von Giulay is voorloopig met hetkomtnando te Verona belast. Het ontslag des heeren Radov/itz heeft in alle kringen een bevredigenden indruk verwekt. De ministerraad heefc zich met de meeste bereidwilligheid bereid verklaard tot het aanknoopen van onderhandelingen met Pruissen maar gevor derd uit hoofde van den drang der omstandigheden dat die met snelheid gevoerd en spoedig tot een einde zouden wor den gebragt. Uit Presburg wordt geschrevendat sterke troepen korpsen die stad voortdurend doortrekken. Stuttgart 8 november. De stenden hebben het toestaan van buitengewone oorlogskosten met groote meerderheid ge weigerd en geprotesteerd tegen de bedoelingen der regering. Onmiddelijk daarop zijn zij, namens den koning, door den minister van binnenlandsche zaken ontbonden. Berlijn 6 november. De edele en zelfstandige graaf Bran denburg, een der getrouwste dienaren zijns konings, is he den ochtend door de hevige zenuwkoorts door welke hij reeds zaturdag avond was aangetast, weggerukt. De ko ning welke een groot vertrouwen in dien staatsman stel de, en datgene, hetwelk hij in 1848 voor zijn vorst en vaderland heeft gedaan, allezins waardeerde, is zeer ter ue- dergeslagen over dit verliesen heeft in persoon de nage- blevene betrekkingen bezocht en haar zijn diep leedwezen betuigd. Het blijkt, dat het door Pruissen gegeven bewijs, dat deze Staat in de daad gezind wasom op eene vredelieven de wijze tot een vergelijk te komen door deszelfs tegen standers niet op den regten prijs is gesteld geworden. Het bewind heefc thans de overtuiging erlangd, dat de tijd ge komen is, om zich in ernst te doen gelden, en in den mi nisterraad van heden is onder voorzitting des koningsbe sloten om geheel het Pruissische leger op den voet van oorlog te brengenen de reserve zoowel als de landwehr onder de wapenen te roepen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1