mm wmmm Hr# M mm rr. 119. Donilerda ISStó," m mm* tC.F.Ll Hestitven cis 21'bmiwidtcatiet». isismcnian&^die Sijfcingcu. PROVINCIALE STATEN TAN ZEELAND. üSuiïcnlaaï&öSiïc Sijbitige». („0 t ti3 tv O RUITEN KOERS STELLING EN INWISSELING VAN 10 EN 5 CENT STUKKEN. BURGEMEESTER cu WETHOUDERS der Stad MID DELBURG; Ontvangeji hebbende ecne missive van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincievan den 25 dezer maand strekkende ten geleide van een exemplaar der Resolutie van den Minister van Financiën, van den 16 te voren, volgens welke de buiten koers stelling en inwisseling der stukken van 10 en 5 centen., naar de wet van den 28 September" jol 6 (Staatsblad no. 50) vervaardigd, bij de Nederlandsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen en de Ont vangers der middelenzal plaats hebben van Maandag den 7 October tot en met Z, at ut dag den 26 October 1850, de daarin vallende Zondagen uitgezonderd alsmede op Maan dag en Dingsdag den 28 en 29 dier maandalléén bij de Nederlandsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arron dissementen met uitzondering van die te Amsterdam, op de gewone kantoor-uren Maken bij deze elk en een iegelijk opmerkzaam op de bekendmaking, welke door Zijne Excellentie den Minister van Financien te dezer zake is vastgesteld, en welke dage lijks tot en met den 29 October aanstaandein de Neder landsche Staats-Courant zal worden geplaatstmet aanma ning, om niet den uiterlijken termijn af te wachten, maar zich tot de inwisseling vroegtijdig aan te melden ten einde hierdoor schaarsheid in den omloop van kleine specie voor te komen; terwijl wijders aan de belanghebbenden wordt ter ken nis gebragt, dat de verwisseling der bedoelde Muntstukken, onverminderd bij de hiervoreu opgegevenè gelegenheden ook bij den Scedelijken Ontvanger en bij den Ontvanger der Plaat selijke Belastingen alhier in voege voorschrevezal kunnen plaats hebben. En opdat een iegelijk hiervan kennis dragezal deze vyorden afgekondigd mitsgaders in dezer Stads-Courant ge plaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 27 Sep tember 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare M. F. LANTSHEER. VEEMARKT TE IJZENBIJTTE op Vrijdag den 11 October 1850. MIDDELBURG, den 2 October. KORTE OPGAAF VAN HET HOOFDZAKELIJK VERHANDELDE. Zitting van 30 September 1850. Tegenwoordig 40 Leden. De notulen worden voorgelezen en zijn na eenige aanmer kingen door de heeren van Citters Becius Uyttenhooven Boe-je en Bomme in het midden gebragtveranderd en goed gekeurd. De voorzitter berigt aan de vergadering dat mr. S. van der Swalme zijne benoeming tot lid van de gedeputeerde Staten heeft aangenomen. De commissie voor het onderzoek der provinciale begroo ting doet, bij monde van den heer rar. Paspoort van Grijps- kerke haar verslag en stelt voor, de begroo'ting artikelsge- wijze te behandelen. Hiertoe wordt overgegaan. Na eenige discussicn over verhooging van traktement of reiskosten voor de leden van de gedeputeerde Statenbuiten het eiland Walcheren woon achtigwordt met 26 tegen' 14 stemmen besloten, dat aan zoodanige leden'geen verhooging van traktement, maar reis kosten zullen worden toegekend. Na eenige verdere aan- mërKngeii is dè begrooting van ontvangsten aangenomen. Avond-Zitting De beraadslagingen over de uitgaven der begrooting wor den aangevangen en tot half twaalf ure voorgezet. Dezelve zijn aangenomenuitgenomen dc voorgestelde toelage aan het laudluiishoudkundig congresdie bij staking der stemmen is aangehouden tot de volgende zitting welke bepaald is op morgen voormiddag ten 11 ure. ook zou men zich in den ministerraad bezig houden met de bearbeiding van bet ontwerp van wet nopens de ministeriele verantwoordelijkheid. Bij de opgavein ons vorig 110 mm érvan de commissie voor het ontwerpen van het reglement van orde voor de vergadering, is abusivelijk weggelaten de naam van mr.G.IV. T. Vogelvangermede in die commissie benoemd. STATEX-ejjEjfERAAL VERKIEZING VAN LEDEN VOOR DE EERSTE KAMER. Door de provinciale Staten van Frieslandde heeren: jhr. G. R. G. van Swinderenjhr. mr. F. j. van EyAnga en jhr. J. A. Lijcklama a Nijeholt. Door de Staten van het hertogdom Limburg, de heeren L, F. II. Beercnbroekde Viller s de Pi té en P. Regout. VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER. De heer IV. R. baron van Hoi veilte Leeuwarden en te Al melo gekozen, heeft de keuze voor Almelo aangenomen, zoo dat te Leeuwarden eene nieuwe keuze moet gedaan worden. Men verwacht dadelijk na de opening van de kamers de voordragten van wet over de Staatsbegrooting' yau 1851 j1- Bij Zr. Ms. besluit van den 20 september II. is tot Ne- derlandsch consul-generaal te Hamburg benoemdde heer G. H. IVachtertot dusver consul aldaar. De minister van justitie heeft ter kennis van het pu bliek gebragtdat bij den boekhandelaar A..1. vanlVeelden te 's Hage tegen den prijs van ƒ1,20, is verkrijgbaar ge steld dé'ter landsdrukkerij gedrukte geregtelijk'e statistiek van het Koningrijk van de jaren 1847 tot 1849. - De staatsraad, cotn'nfss.Vns des könings in Overijssel, de heer G. J. Bruce zal zich met den referendarisden heer D. van Schrevenop 20 october eerstkomende aan boord van de sumatra begeven om de reis naar Neêrlandsch Indie te aanvaarden. Blijkens eenen in de Staats-courant te vinden staat zijn, gedurende de maand junij jl. op de drie hoofdplaatsen van Java aan wollen en katoenen goederen vervaardigd in landen, gelegen bewesten de Kaap de Goede Hoop, inge voerd: te Batavia voor ƒ787,827,65; te Samarang voor ƒ19,312,60; te Soerabnya voor ƒ50,220,36. Heden morgen komt uit zee, koers houdende naar Vlis- siugen een Rijks oorlogschip, denkelijk het fregat de prins van ORANJE. Met den 1 october aanstaande zijn aan boord van Zr. Ms. stoomschip ardjoeno geplaatstde adelborsten der iste klasse II. K. Koning, IV. II. F. van OordtIV. F. de Bruyn Kops en II. L. Jolly. De aanhoudende pogingen van net raadslid Geverstot beëindiging der geschillen ter zake van het huiszittènliuis te Leydeu hebben tot een geweuscht resultaat geleid. In juIij is een nieuw concept van transactie bij den raad en den kerke- raad ingediend hetwelk den 2 september bij den raad is goed gekeurd en den 25 september ook de adhaesie van den kerke - raad heeft mogen bekomen. Men schrijft nic Hulst van deii 26 september De TijdNoordhoilandsche courant, meidtin zijn uomtner van den 23 september dat in de provincie Zeeland onder de gekozen leden der provinciale Staten geen enkele Katho liek is. Wij vinden ons verpligtdat bérigt tegen te spreken opgrond, dat alleen uit deze stad twee Katholieken de heeren mr. G. IV 1 T. Vogelvanger en I'. P. T. Pierssenstot leden dier Staren gekozen zijn.** [Ook de heer IV. Seydlitz over wieti vroeger eene herstem ming had moeten plaats hebben, maar die verzocht heeft nier in aanmerking te komenbehoorde tot die geloofsbelijdenis.] Men schrijft uit "s Gravenhage 30 september: Het heeft Z. M. behaagd uit zijne eigene fondsen eene ondersteuning van 7000 te verleenen aan den directeur van den Fra.nschen schouwburg te Amsterdam. In den afgeloopen zomer vereenigden zich te Amsterdam de heeren IV. 11. IVarnsinck Bz. prof. A. des Amorie van der Hoeven dr. B. ter Ilaar jhr. mr. .7. de Bosch Iiem- per N. Pieneman.7. II. van Bree.7. IVarnsinck. en A. van Lee tot eene commissie mei de bedoeling oin aan Neêrlands geliefden dichter Tollenster gelegenheid van zijnen zeventigsten verjaardageen duurzaam blijk van nationale erkentenisaan te bieden. Men vermeende die bedoeling op eene even gepaste als kiesche wijze te bereiken door het verzamelen van gelden in eensbestemd tot het daarstellen van een fonds onder den naam van Tollensfonds waarvan de rente door alle tijden heen zou moeten strekken om naar de keuze des dichters, hetzij 1. op zekere tijden b. v. om da drie jaren eene gratificatie tot aanmoediging toe te kannen aan een of meer schrijvers van het best gekeurde der verschenen werken in proza of in poezijhetzij 2. te strekken tot ondersteuning var, ongelukkig geworden proza schrijvers of dichtersof van hunne nagelaten betrekkingen of wel eindelijk tot het daarstellen van beurzen waaruit hunne zonen konden studeren of tot de beoefening van eenige kunst worden opgeleid. De aard der zaak zoowel als de kieschheid, stelde het der commissie ten piigtom het openbaar worden van haar voornemen zoo veel mogelijk voor te komen daarom bepaalde men zich alleen tot eene vertrouwelijke mededeeling van het bestaande voornemen aan de zoodanigen van wie men eene bereidvaardige medewerking mogt te gemoet zien en ook heeft ontvangen. Thans, nu die réden voor geheimhouding niet meer bestaat, verwacht de commissie, dat de natie met welgevallen de gelegenheid zal aangrijpendie haar thans wordt aangeboden en waarbij zij een afdoend bewijs kan leveren van ongeveinsde dank baarheid jegens den man die haar zooveel goeds en schoons heeft geschonkeneen bewijswaaraan tevens eene edele bedoeling verbonden is. De commissie stelt zich voor om de namen van allen die ter verwezenlijking van het voorgestelde doel het hunne hebben bijgedragenin een album te doen inschrijven en deze naamrol tot een blijvend aandenken den heer Tollens aan te bieden. De Utrecktscke Courant zegt dat H. M. de koningin moeder 15,000 tot het daar te stellen Tollensfonds heefe bijgedragen. LI. woensdag zijn te Groningen de feesten ter gelegenheid van de inwjjding van het nieuwe a ka de mie-gebouw aangevangen. Vroegtijdig werd het feest den volke aangekondigd door het losbranden van het geschut en het luiden der klokken terwij! de stad zelve in vollen feesttooi was. Des morgens begaven de curatoren en professoren, de oud- en tegenwoordige stu denten zich in plegtstatigen optogt van het stadhuis naar het in te wijden akademiegebouwwaar d'e' burgernjêester van Imhojf het gebouw namens de stad narr her rijk overdroeg';' daarna begaf de trein zich naar de Martinikerk, waar de ree tor-magtlificusprofessor J. H. Philipsede plegtïge inwij dingsrede hield; waarna de heer mr. II. A. Spandaw eeiiigg dichtregelen ui-sprak. Des namiddags en 's avonds had'er een luisterrijke gecostumeerde oprogt van heeren studenten plaatsterwijl de stad des avonds prachtig verlicht was. Don derdag had i.i de groote gehoorzaal der akademie de pleg- tigheid plaats van 't overreiken der diplomata aan de konoris causa benoemde doctoren. Professor P. Hofstede de Groot hield daarbij eene rede in 't latijn. Voor het overige was de dag aan openbare err bijzouderen volksvreugd gewijd. Woensdag werd door heeren curatoren en professoren een diner aan het stedelijk en provinciaal bestuur aangeboden terwijl donderdag de studenten een feestmaal hielden. Uit Assen zijn naar Manover vertrokken de heeren Bru- ningsingenieur, en Mazel, ingenieur-aspirant. Dezereis, zegt men staat in verband met het voornemen om de Eems met de nieuw te graven kanalen in die provincie, te ver binden. Eïsrg-erïSjke Slamï. Gedurende de afgeloopene maand zijn in de registers vat» den Burgerlijken Stand der Stad Middelburg ingeschreven als: Geboren 41 kinderen; 23 van het mannelijke en 18 van het vrouwelijke geslacht. Gehuwd 9 paren. Er is een Huwelijk ontbonden. Overleden: 37 personen: 17 van jhet mannelijke en 20 van het vrouwelijke geslacht, waaronder 2 elders overledeu. Levenloos aangegeven 1. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 15; van 1 tot 5 jaren oud5; van 5 tot 10 jaren, 2; van 10 tot 15, 1 van 15 tot 20, o; van 20 tot 25, o; van 25 tot 30, 2; van 30 tot 35, o; van 35 tot 40 1 van 40 tot 45, 1; van 45 tot 501 van 50 tot 55, 1 van 55 tot 60 2; van 60 tot 65, 1 van 65 tot 70, 2; van 70 tot 75, ovan 75 tot 80 2 van 80 tot 85, 1; van 85 tot 90 o. Gedurende de maand september 1850 zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der stad Vlissingen ingeschreven, ais: Geboren 14 kinderen; 9 van bet mannelijke en 5 van het vrouwelijke gvslacht. Overleden 30 personen; 17 van het mannelijke en 3 van het vrouwelijke geslacht. (Onder dezelve is begrepen een militair in het hospitaaltwee zijn jelders overleden doch al daar ingeschreven en twee verdronken). Levenloos aange geven twee zoons. Gehuwd 4 paren. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 4; van 1 tot 5 jaren oud, 3; van 5 tot 10 jaren, 3; van 10 tot 15, o; van 15 tot 20, 2; van 20 tot 252; van 25 tot 30, 2; van 30 tot 35, 2; van 35 tot 40, i; van 40 tot 45, 4; van 45 tot 50 o van 50 tot 55, o; van 55 tot 60o van 60 tot 652 van 65 tot 702 van 70 tot 75 1 van 75 tot 801 van 80 tot 85, 1; van 85 tot 90 o. SierkniDuws. IVcsthapelle 26 september. Heden werd alhier door den kerkeraad onder voorzitting van Ds. J. Binneweg in te genwoordigheid van den heer S. lioetse als gekwalificeerde van Zijne Exc. II. J. baron van Boom van iVeslkapdle mede stemgc- regiigde in zaken van beroep, na verkregen liaudopening geformeerd het volgende twaalftal van predikanten Dl). J. Rijsdijk Takens Lam brechts N. E. Ernst Vetten II. Q. Janssen O. D. Pierrot, llojf- man, J. AppelA.C.Montijn, G.J. Zijnen, Crcutzberg IH. van Leeuwen, P. liZijnen en II. Z. A. Gutteling Predikanten te Belcerke, Serooskerke Vrouwe polderSleteren Baarland, Kokengen Zoule- lande, Zevenhoven, Vlissingen M'eiiskerke ter Heide en Seherpenisse. Vervolgens werden op liet zestal gebragt BD. J. Ilijsdjk Takens Lambrechts A". E. Ernst Vetten II. Q. Janssen J. AppelII. Z. A. Gut teling en 0. D. Pierrot. En op het drietalDl)./. Rijsdijk Takens Lambrechts II. Q. Janssen en JV. E. Ernst Vellen. Dit welk drietal eeriang eene beroeping zal gedaan worden. .Engeland. Londen 28 september. Tot lord-maire van Londen is heden de alderman Musgrove gekozen. Heden morgen is het schip North Star uit de Pool- zeeën te Portsraouth gearriveerd. Het had Ponds-Baai den 5 september verlaten en was ditmaal geslaagd in het aan wal brengen van voorraad aan het Oostelijk uiterste van Navv Board hetwelk ten vorigen jare mislukt was. De medege- bragte tijdingen wegens de schepen der expeditie tot opspo ring van sir .7. Franklin en zijne togtgenootén zijn .gunstig, maar van hein was niets vernomen, De officieren van het te Portsinouth binnengeloopen Nederlandsche oorlogs-fregat Prinsvan Oranje, kapt. Bouricius zijn verleden donderdag avond door den bevelhebber in die zeehaven, admiraal Capelfeestelijk onthaald. Heden zou- den de officieren van het 82ste regiment een feest ter hun ner eer geven en maandag zou het fregat den rogt naar Vlis singen voortzetten. Het genoemde vaartuig wordt in diebe- rigten uit Portsinouth geroemd als een zeer fraai en deug delijk schip. Het is in alle opzigten een degelijk oor logschip het is voortreffelijk zoo wat de officieren en be manning als wat de wapening en discipline betreft. Berigten van de Kaap de Goede Hoop loopende tot half julijdeelen onder de meer andere schipbreuken op die kustook het totale verlies mede op den 5 dier maand van het schoone einigrantenscbip Minervakapitein Moir

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1