MIDDELBBMSCHE C O II KA NT. N°. 115. Dliigsda 24 September. LÏEDERTAFEL CONCORDIA. ï3tMti£ttlanb$rfte SijbmgcM. Besturen ett 3bmini0ttfattet». Woensdag den 25 September 1850. i5uitcttlaub£jdf£ Sijbittgcu. S wgp BIJB EL-GEN OOTSCHslF. De DIRECTIE van het Bijbelgenootschap te Middelburg heeft het genoegen te berigten dat het plan tot oprigting eener Godsdienstige Leesbibliotheek alhierdoor inteekenin- geu en bijdragen ter somrae respectivelijk van 392en f65:alsmede door toegezegde Boeken, genoegzame on dersteuning van Godsdienstvrienden heeft erlangd, om tot de oprigting over te gaan, en dat mitsdien de Thesaurier, de Heer Mr. IV. N. Lambrechtsenis gemagtigd om de intee- keninggelden te doen ophalen. Middelburg, den 21 September 1850. H. DU BUISSON BECIUS, Voorzitter. A. M. CRAMER, Secretaris. LOON VOOR WERK. De COMMISSIE Loon voor IVerk heeft de eer te berig tendat zij eerstdaags weder een begin zal maken ora de gewone Inteekenings-biljetten rond te zenden om dezelve 8 dagen later te doen ophalen. Onder dankbare erkentenis voor de jaren lang genoten ondersteuning, alsmede onder verwij zing naar het uitgebreide nut telken Winter door haar ge stichtmeent zij de hoop te mogen uitdrukkendat velerlei andere aanvragen haar niet zullen benadeelen maar dat in tegendeel de door onderscheidene oorzaken vooral door sterf gevallen achterblijvende bijdragen door andere zullen wor den goedgemaakt. Laat ons goeddoende niet vertra gen want te zijner tijd zullen wij maaijen, zoo wij niet verslappen. Middelburg, den 23 September 1850. De Commissie Loon voor Werk te Middelburg Namens dezelve A. M. CRAMER President. H. REKKER, Secretaris. IIERHALING-SCUO ol. De SCHOOL-COMMISSIE bij het Departement Middel burg der Maatschappij tot nut van 't algemeen berigt dat de HERHALING-SCHOOL dit jaar zal geopend wor den op Dlngsdag den 1 October aanstaandeen dat de Les sen gedurende de zes Wintermaanden van 7 tot 9 ure des avondszullen worden gegeven des Maandags en Donderdags aan de Jongens en des Dingsdags en Vrijdags aan de Meisjes. Van heden af tot en met den 30 dezer maand is dage lijks de gelegenheid opengesteld ten Huize van den onder- geteekende (achter de Oostkerk Wijk O. No. 3) om zich tot de bijwoning van dit Herhaling-Onderwijs aan te melden. Middelburg den 23 September 1850. Namens de Commissie P. de MARET TAK Secretaris. TEEKENSCHOOL. De DIRECTIE der Stads-Teckenschool te VLISSINGEN verwittigt de belanghebbenden dat de Lessen gedurende het Wintersaizoen van 185051 zullen aanvangen op Dings- dag deu 1 October aanstaande en dat zijwelke van die Lessen wenschen gebruik te maken, zich daartoe op dien avond ten 7 ure aan het Schoollokaalmoeten aanmelden. VERKIEZINGEN voor leden der Provinciale Staten van Zeeland. Uit de bekende lijsten waaruit eene herstemming voor leden der Provinciale Staten moest geschieden zijn den 19 dezer verkozen In het kiesdistrict Zierikzee de heerenjhr. IV. D. de JongeIV. J. van Voorst CatshoekC. van der Stolpe Mz. J. van der Have Cz. In het kiesdistrict Goes de heeren A. Kakebeeke mr. J. C. R. van der BiltJ. F. van de Putte B. van der Man- deremr. J. J. van Dcinsenir. G. IV. T. Vogelvanger P. P. T. PierssensO. Verhage. In het kiesdistrict Sluis de heeren S. H. van Diggelen A. de SmidtL. van den Berg P. IV. SteenkampIJ. G. Hammacher J. A. Blankert. [Wij herhalen dit berigt, omdat wij het 11. vrijdag niet in alle afdrukken van no. 114 onzer courant konden mede- deelen.] MIDDELBURG, den 23 September. Z. M. heeft benoemd tot adjunct-commies bij het depar tement van buitenlandsche zaken den eersten klerk E. Frank; tot referendaris bij het departement van binnenlandsche zaken IV. Staringeersten luitenant bij het wapen der artillerie tot adjunct-commies J. Tideman en mr. J. je Bruyn Kops. Z. M. heeft de heeren baron van Tuyll van Serooskerken, dr. A. van BeekA. baron Calkoenleden van het coliegie van raden en generaal-meesteren van de munt; drA. Vrolik inspecteur-essayeur-generaalC. van Voort, secretaris ,en mr. L. C. Hora Siccamawaradijn bij 's rijks munt, verleend een eervol ontslag uit deze hunne betrekkingen, met dank zegging voor de gewigtige en belangrijke door hen bewezene dienstenen heeft benoemd tot voorzitter en lid van het munt.coliegie, belast met de werkzaamheden van inspecteur- essayeur-generaal, dr. A. Vroliktot lid, belast met de werkzaamheid van secretarisA. baron Calkoen en tot lid, belast met de werkzaamheid van waradijnmr. L. C. Hora Siccama. Bij besluit van den 19 dezer, heefc Z. M. aan IV. A. de Laat de Kanterburgemeester der gemeente Kloetinge ontheffing verleend van art. 116 van het reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Zeeland, ter zake van bestaande bloedverwantschap met den plaatselijken ont vanger dier gemeente. Te Delft is tot lid van de tweede kamer der Staten- Generaa! verkozen, de heer mr. IV. IVintgenslid der ont- bondene kamer. Door de vrijzinnige kiezers-vereeniging in het kies district Arnhem zijn tot nu tot candidaten voor het lidmaat schap der tweede kamer verkozen de heeren P. C. G. Guyot te Nijmegen en mr. G. J. C. Schneither te Arnhem. De nieuwe verkiezing van een lid der tweede kamer in het district Arnhem is bepaald op 24 september. Men schrijft ons uit Vlissingen van den 22 dezer: Laatstleden vrijdag heeft zich een fourier van het korps mariniershier ter stedevoor het hoofd geschoten en is kort daarna bezweken. Zr. Ms. oorlogschooner padang is gisteren morgen op deze reede gearriveerd. Kapitein Aberg met het schip Ariël uit het kanaal ko mende naar Antwerpen bestemd hier binnengekomen meldt voor Cowes gezien te hebben Zr. Ms. fregat prins van oranje op eenen loods wachtende. Na een loods aan boord gekregen te hebben is gemelde bodem aldaar voor den donker binnengeloopen. Gisteren is hier met lekkagie binnengekomen eene Duin- kerksche visschersboottoebehoorende aan den heer Rag- gard van Duinkerken." Uit Veere wordt ons gemeld dat aldaar in den tuin van J. C. Brouwerbij het uitdoen van aardappelen er één is gevonden die een vijftiental kleinere aan zich vereenigde, allen aan elkander vastgegroeiddoch die zich in afzon derlijke deelen vertoonden wegende dit aan elkander ver bonden zestiental ongeveer 6 N. oneen en aan dien struik bevond zich niets anders dan die genoemde zonderlinge aard- appeltros. Men acht deze womjerlijke speling der natuur merkwaardig genoeg\ter medcd.ej'ting. Kerknieuws. Haarlem 19 september. Ter vervul ling der vacature, ontstaan door het overlijden van ds. Meel- boomis heden door den breeden kerkeraad der Nederduit- sche Hervormde gemeente het navolgende twaalftal van pre dikanten geformeerd (alphabetisch gesteld) DD. H. T. de Blaauwte Hoorn; J. Sickens Boelens, te Nijmegen; N. A. van Charante, te Zaandam (Oostzijde); J. P. IJasebroek, te MiddelburgP. R. Hugenholtz te Geer vliet H. Uden Masmante Vollenhoven; A. Niermetjer te 's Heer Arendskerke A. J. P. Oortte Broek in Water land P. A. van der Scheer te Hoorn; II. II. Sluiterte VlaardingenG. J. Vinke th. dr. te Beest; E. Cats IVor te Enkhuizen. Te Sliedrecht (klasse Dordrecht) is door den kerkeraad der Hervormde gemeente op een drietal geplaatstDD. A. Stram- rood, te Sloten J. IVigeri Franfoiste Leksmond en II. Q. Janssen te Vrouwepolder. Engeland. Londen 19 september. In den afgeloopen nacht is in deze hoofdstad in Marklane een brand uitgebars ten welke in korten tijd zoo hevig is geworden als hier in vele jaren geen brand geweest is. Ofschoon vau alle kanten bluschmiddelen aangewend werden is men het vuur eerst des middags omstreeks 12 ure meester geworden, na dat een aantal gebouwen in de asch gelegd en vele andere be schadigd waren. Onder deze laatsten behoort de koorn- beurs welke gedeeltelijk verbrand is. Met groote verbazing heeft men hier uit een exemplaar van een te St. Francisco, in Californie gedrukt dagblad, Alta California genaamd, vernomen, tot welk eene hoogte de vormen van beschaving in dat land reeds gekomen zijn. Dat blad doet, zoowel wat den druk en het uiterlijke voor komen als wat den inhoud en wijze van zamenstelling be treft, niet onder voor een der beste in deze hoofdstad. Voor 18 maanden werd het voor het eerst, doch toen slechts wekelijksuitgegeven; nu verschijnt het, in groot formaat, dagelijks, en het wordt op eene stoom-snelpers gedrukt. Buitendien verschijnen te St. Francisco dagelijks drie andereingelijks zeer groote nieuwsbladen. Duitschland. Eene telegraphische depeche uit Kas seivan donderdag 19 sept.meldt het volgende: Heden werd hier eene verordening uitgevaardigd waarbij de zetel der regering naar Wilhemsbad wordt overgeplaatst. Als re den wordt daarvan opgegeven de tegenstand der hoogste au toriteiten en worden buitendien verdere maatregelen tot re geling van de staatsdienst aangekondigd. Voor verderen tegenstand wordt gewaarschuwd en op de behoeften gewezen van den monarchalen regerings-vorm." Volgens berigten uit Frankfort heefc men van die ver dere maatregelen tot regeling van de staatsdienst weinig goeds te verwachten en is het te vreezen dat zij de keu- merken zullen dragen van dienzelfden revolutionairen geest, welke tegenwoordig bij de Keur-Hessische regering boven drijft. In eene conferentie, welke de keurvorst te Wilhems bad met zijne drie ministers gehoude-;Ntoeftmoet na lange en levendige debatten besloten zijn-» 4^ ingeslagen weg te vervolgen. Door Beijcren en Hanov&r verlaten, heefc Has- senpflug zich tot den bondsdag gw»dnd en zijne hulp iuge- nt ^yioj De Pruissische kamers zuUjP^Ti roepen. Een besluit daaromtrent og(niet genomen, n weerwil der bij de regering ontvangen peritien vooreerst nog niet worden bij eengeroepen. Het iflinisterie heeft geweigerd de redenen dier verdere verdaging thans openlijk bekend te makenmaar verzekert dat het later die redenen aan het oordeel der ka mers zelve zou onderwerpen. Stalie. Te Rome is een gedeelte der beloofde orga nieke wetten afgekondigd. De inhoud daarvan is nog niet juist op te geven. In Sardinië verkreeg de zaak van den aarts-bisschop van Cagliari een nog dreigeuder aanzien. Nadat de prelaat de ex-communicatie uitsprak over den koning van Sardinië, de ministers, de koninklijke commissien, het hof van appel, het openbaar ministerie, de uitvoerders der ordonnantiën in één woordtegen geheel het gezag gaf het gouver nement last om hem gevangen te nemen. Het schijnt echter dat de uitvoering van dit bevel tot ernstige onlusten aanleiding gaf. Althans een brief uit Tu- rin van 15 dezer meldt, dat een gedeelte der bevolking partij trok voor den aartsbisschop en de regering genood zaakt was in allerijl troepen uit Genua naar Cagliari te zenden. De Spaansche cortes komen op 31 october bijeen. De zending van den heer Pinelli naar Rome is, volgens berigt uit Turingeheel mislukt. Frankrijk. Parijs 19 september. De permanente commissie der wetgevende vergadering hield hedenonder voorzitterschap van den heer Dupineene zittingdie door omstreeks 20 leden werd bijgewoond generaal Changarnier en de heer Barocheminister van binnenlandsche zaken waren er ook bij tegenwoordig. Ofschoon de zitting i^-uur duurde, schijnt er niets van eetiig belang verhandeld te zijn. De heer Cassalvolksvertegenwoordiger is in zijne betrekking als mairc van Altkirch geschorstom welke re den is onbekend. Onder de hooggeplaatste personendie dezer dagen alhier ter stede zijn teruggekomen behoort genoemd te wor den de heer Dupinde voorzitter der wetgevende vergade ring. De genoemde staatsman heeft eeiiige departementen bezocht. Hij verklaart onbewimpeld dat de algemeene toe stand des lands zeer geruststellende is, dat de menigte over het algemeen tevreden is over het constitutionele gezag des presidents Louis Napoleonen dat degenen, die eenen gewapenden opstand tegen dat gezag mogten willen beproeven, of op eene ongrondwettige wijze hetzelve mogten trachten omver te werpen niet de minste kans hebben om te slagen. Een der voornaamste hier uitkomende legitimistische bladen verzekert, dat de partij in de wetgevende vergade ring welke de belangen van bet oudste koninklijke stam huis is toegedaan zich na de heropening der zittingen eenparig zal verklaren tegen elk voorstel, hetwelk destrek king mogt hebben om den tijd van de aan den heer Louis Napoleon opgedragene magt te verlengen. Volgens de schrijvers van dat dagblad, zou elke maatregel van dien aard moeten worden beschouwd als eene daad van overheersching; als eene poging om tegen den wil der bevolking te geraken tot het herstel van het keizerrijk en mitsdien als eene dade lijke inbreuk op de regten van het oudste stamhuis. Er bestaat geen middenweg (dus leest men in dat dagblad); men moet komen of tot de wettige constitutionele verkiezing, waarmede de heer Louis Napoleon genoegen heeft geno mendoor de aanvaarding zijner hooge waardigheid zoolang namelijk de natie zich niet bepaald daartegen verklaartof tot de erfelijke monarchie. Twee erfelijke monarchien zijn niet denkbaar. Bij de geheele regterzijde bestaat hieromtrent slechts één gevoelen men zal zich hiervan kunnen overtuigen na de weder-opeuing der kamer." Parijs 20 september. In de hoofdstad zoowel als in de departementen blijft alles tot heden rustig en de staatkundige barometer staat op kalmtedeze kalmte is ook teruggekaatst op de zitting der wetgevende commissie van 11. donderdag waarvan men wel iets stormachtigs verwachtte. De minis ter van binnenlandsche zaken heeft in die zitting een ver slag gedaan van den toestand des lands, en dat verslag is gunstig opgenomende aangekondigde interpellatien wegens de beschuldiging tegen de Dix-Décembre-vereeniging zijn afgestuit op het antwoord van den heer Baroche dat deswe gens een onderzoek was ingesteld." De minister van binnenlandsche zaken heeft met on derscheidene redacteurs van gematigde dagbladen eene zamen- komst gehouden waarin hij zich op minzaraeu toon verklaard heefc over de wijze waarop het gouvernement de bepaling der nieuwe wet op de drukpers, ten aanzien van het onder teekenen der artikelen wilde ten uitvoer leggen. Heden morgen had de Moniteur een gedeelte der be noemingen in het legioen van eer, die bij gelegenheid van het bezoek te Cherburg gedaan zijn. De generaal Chan garnier heeft gisteren voor het houden van den ministerraad eene lange conferentie met den president der republiek gehad. Men zegt dat het verlof om het dagblad Ilenri IV op de publieke plaatsen te verkoopen door de prefectuur van policie is ingetrokken. Met den 1 october zai de druivenoogst in de wijn- j bergen van de Seine een aanvang nemenmen denkt dat die middelmatig zijn zal.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1