MIDDELBUMSGHE m C U B k N T. m W°. 109. Dingsdag 10 September.* LÏEBERTAFEL CONCORBIA. ISesrtutrctt cn Slbminidteatien,. BETALING TAN TR AC TEMENTEN over het derde Kwartaal 1850, ten Kantore van den Betaalmeester en bij Heeren Ontvangers, in het Arrondissement Middelburg. De voorloopige Commissie ter bevordering van de uit breiding des Christendoms in Chinanoodigt allen uit, die door hunne Naamteekening van hunne belangstelling in die goede zaak de blijken hebben gegeventot het bijwonen eener vergadering, op PVoensdag den 11 September 1850, des middags ten twaalf urein het Museum ter einde een definitief Bestuur te kiezen en over een uit Amsterdam toe gezonden ontwerp te beraadslagen. Namens de Commissie A. M. SNOUCK HURGRONJE. Fung. Secr. Woensdag den 11 September 1850. Bij de hervatting der Oefeningen worden de Honoraire Leden verwittigd dat voortaan de bijeenkomsten wederom geregeld om de veertien dagen zullen plaats hebben. Namens het Bestuur NB. De werkende Leden H. J. VOGIN, Secr. Ballotage om 6 ure. verkiezingen voor leden der Provinciale Staten van Zeeland. Bij het openen der stembussen is gebleken dat voor dit kies-district tot leden der provinciale Staten de volgende hee ren gekozen zijn M. C. de Cranemet 471 A. A. Mooijaart 430mr. K. Wagtho457 H. Molenburgh 378jhr. mr. J. F. S. Boeije, 373, en mr. W. J. P. Kroef, met 359 stemmen. De volstrekte meerderheid was 329. Voor de vier overige keuzen moet herstemming plaats hebben, tusschen de heeren C. van der StolpeMz., die 323, jhr. W. D. de Jonge208W. J. van Voorst Catshoek279mr. B. C. Cau, 278; S. van der Have 168; jhr. K. W. de Jonge, 163; jhr. J. L. de Casembroot, 250, en mr. J. W. D. van Dongen die 144 stemmen bekomen hadden. Den 5 dezer had de opening plaats van de stembriefjes op den 3 sept 11. ingeleverd, ten getale van 456, ter ver kiezing van 11 leden voor de provinciale Staten. Er waren 7 briefjes in blanco, en de volstrekte meerderheid alzoo was 225. De heeren mr. M. P. Blaaubeen Pz. Beumer Har- denberg en I. G. J. van den Bosch erlangden dadelijk 297, 261 en 260 stemmen alzoo meer dan het cijfer der vol strekte meerderheid. Het dubbeltalwaaruit de helft bij her stemming moet worden gekozen bestaat uit mr. G. W. T. Vogelvangerdie bekomen had 203 J. C. R. van der Bilt 198; B. van der Mandere 195, P. P. T. Pierssens194; J. F. van de Putte, 183; mr. J. J. van Deinse, 170; A. Kakebeeke, 163; W. Seydlitz, 162; P. J. Bachiene154; O. Verhagen, 148,- P. J. Buteux98; C. de Witt Hamer, 975 W. Jansen, 94; J. Kakebeeke, 86; P. Verlaare 85, en J. Sergeant81 stemmen. De stemmen verdeelden zich over 215 personen. Uitgebragte stemmen: Groede 86, Oostburg 70, IJzen- dijke 56, Sluis 95Axel 89, Neuzen 88, Sas-van-Gent 48, Zuiddorpe 41, te zamen 573. Af voor onwaarde en blanco 6, blijft 567; dus de meerderheid 284. Hiervan heb ben bekomen de heeren I. C. O. Benteyn, 372 M. Mazure, 349; Adr. van den Broecke330, en drP. A. Buyze286 stemmen. De overige stemmen waren op meer dan 300 perso nen verdeeld, waarvan 12 de meeste hebben bekomen; uit welk dubbeltal er zes leden zullen moeten worden gekozen te weten mr. S. H. van Diggelen die 263 A. de Smidt 255; H. G. Hammacher, 236; L. van den Berg, 223; P. W. Steenkamp, 208; C. F. Pauwels, 19a; J. A. Blan- kert, 191; J. F. Bonte, x86; A. J. Onghena147. mr. J. E. Risseeuw94; A. B. Tbomnes 82, en J. Tel- chuysdie 81 stemmen bekomen heeft. ÜHttfunlattbdcfae Cijbittgcts. MIDDELBURG, den 9 September. Bij koninklijk besluit van den 1 september 11. is het kantoor der registratie en domeinen voor het 3de en 4de kan ton van het iste arrondissement der provincie Zeeland, thans gevestigd te Oostburg hoofdplaats van het 4de kanton ver plaatst naar Sluishoofdplaats van het 3de kanton. Bij besluit van 4 september 11. heefc Z. M. tot secre taris der gemeente Philippinein plaats van wijlen den heer J. Stubbêbenoemd deu heer A. Taelman. Bij Zr. Ms. besluit van den 3 september jl. is aan den luitenant-ter-zee der 2de klasse A. p. E. van Meursmet den 10 daaraanvolgende, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het vaste korps zee-officieren der Nederlandscbe marine. Bij besluit van den 6 dezer heefc Z. M. tot rector mag nificus bij de hoogeschool te Groningen voor het academie jaar 18501851 benoemd den hoogieeraar F. Z. Ermerins. De Staats-courant van heden bevat het programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaalte 'sGra- venhage, op maandag den 16 september 1850. Bij het departement van binnenlandsche zaken is door tusschenkomst van het departement van koloniën ontvangen eene som van twee duizend twee honderd een en tachtig gulden en een cent (ƒ2281,01), zijnde, met inbegrip eener gift ad 442,83 van het garnizoen, de opbrengst der col lecte op uitnoodiging van den gouverneur der kolonie Su riname door eene bijzondere commissie in die kolonie ge daan tot leniging der rampen door den jongsten watersnood in de provinciën NoordbrabandGelderland en Limburg ver oorzaakt. Bij besluit van 5 september heeft de minister van bin nenlandsche zaken overwegende dat het besluit van den directeur-generaal van den waterstaat in het koningrijk Hol land van 18 september 1807 110. 182 betrekkelijk de afme tingen der rijsmaterialen behoort te worden gewijzigd en door nieuwe verordeningen vervangen" de bepalingen vast gesteld waaraan de materialen moeten voldoen die bij door den lande bekostigde zee-of rivierwerkcn gebezigd worden. De waterspiegel van het Haarlemmermeer stond op den iaatsten augustus 2,87 el ouder AP, en is in die maand al zoo 9 duim gedaald. De minder sterke daling is voorna melijk aan de veelvuldige regen te wijten. Uit Sluis wordt gemelddat aldaar op den 3 dezer aan den heer mr. D. van Eektijdelijk aldaar verblijf hou dende, door het muziekgezelschap dier stad de Harmonie, eene serenade is gebragtter eere van zijne herkiezing als lid der tweede kamer van de Staten-Generaal. Hulst 7 september. Gisteren nacht is hier op een klein half uur afstands van de stad eene hofstede, gelegen in de Zandstraat, gemeente Hontenisse, afgebrand. De woning, bak- keeten het wagenhuis zijn met al wat zich in dezelve be vond eene prooi der vlammen geworden gelukkig ontwaak ten de bewoners nog tijdig genoeg om hun leven te redden door spoedig uit Hulst aangebragte hulp is de schuur, waarin zich het beestiaal en den pas ingezamelden oogst bevond, ge red de gebouwen waren niet verzekerdde assurantie was met januarij jl. geëindigd en de eigenaar had geen lust die voor eenen nieuwen termijn te vernieuwendaar er veel ge- dorschte gerst en tarwe op den zolder geborgen was is de schade zeer aanzienlijk. 's Hertogenbosch 6 september. Met genoegen verneemt men, dat van wege hooge autoriteiten aan heeren ingenieurs der genie en waterstaat de taak is opgedragen tot het ontwer pen van een nieuw plan van uitwatering en tevens naviga- tie-kanaal. De veelvuldige voordeelcn zoo voor den land bouw in het bijzonder als voor den handel in het algemeen doen halsreikend naar de vervvezelijking van dit eenige red middel voor Noordbraband uitzien. Vooral de landbouw, die reeds zoo vele jaren aan de waterzucht is lijdende -, snakt naar dit geneesmiddel de eenige hoop van die nog niet ge heel bezweken zijn. De Noordbrabander deelt het volgende mede: Met genoegen vernemen wijdat de sedert eenigen tijd vermiste brief van de heeren D. A. Lightenvelt Zonen alhier, inhoudende ƒ900 aan muntbilletten en coupons, te- regt is gekomen. Met evenveel genoegen mogen wij hierbij voegen dat aan geen verzuim of nalatigheid van eenig be ambte van het postkantoor alhier nog aan diefstal of andere oneerlijkheid van andere zijden te denken valtmaar de oor zaak van het vermissen alleen hierin bestaatdat de afzen dersdie gemelden brief en waarde aan den heer Jacobson te Rotterdam meenden geadresseerd te hebben eenvoudig Roer mond in plaats van Rotterdam op het adres geschreven had den. De bewuste brief heeft alzoo in het logement van Roer mond op den geadresseerde liggen wachten en werd dezer dagen aldaar gevonden door den heer L. L. Jacobson van Amsterdam, die verklaarde dat hij aan zijnen neef te Rotter dam behoorde. Door de zorg van heeren postdirecteuren zijn thans muntbilletten en coupons weder In handen der afzen ders gesteld." Kerknieuws. Middelburg 9 september. Gisteren avond vierde Ds. J. Borsiustheol. doctor en predikant bij de Nederduitsche Hervormde gemeente alhier plegtige gedachtenis zijner op deu 4 dezer vervulde 25jarige Evangelie-bediening in de gemeenten van de Meeru, de Bilt, Zierikzee en Middelburg, met eene leerrede over Gen. 32 10a. Talrijk was de schare die zich met der. feestvierenden Ieeraar in den lof van Gods goedertierendheid ever hem vereenigde, en vurig wenschen wijdat het den Algoede moge behagen den waardigen man nog lange ten nutte van deze gemeente te doen werkzaam zijn en hem daartoe steeds de noodige kracht naar ligchaam en ziel worde geschonken I 33«itc«Iauï>0du CTijfruigcn. Engeland. Londen 4 september. De zeer wensche- lijke gezondheids-toestandwaarin Londenin dit anders gewoonlijk noodlottige tijdperk verkeertgaat bij het pu bliek niet onopgemerkt voorbij vooral onder de herinne ring der ramp die 11, 'jaar omstreeks denzelfden tijd de hoofdstad teisterde. Met den generaal Ilaynaugewezen bevelhebber der Oostenrijksche troepen in Hongarijeheeft dezer dagen een zeer onaangenaam voorval plaats gehad. Aan de brouwerij van de heeren Barclay Co. verschenen drie vreemdelingen om de inrigting te bezigtigen volgens eene aldaar bestaande gewoonte moesten zij hunne namen in een register teekenen en nu bleek het, dat een hunner de generaal Haymu was. Het gerucht hiervan verspreidde zich weldra onder het werk- volk hetwelk ook nu nog partij voor de Hongaren trek kende zich met bezemstokken en ander tuig wapende en onder den kreeetde dood aan den Oostenrijkschen slagter" op hem aanstoof. Hem schoot niets anders over, dan onder het gegooi met slijk en vuilniszich door de vlugt te redden, en te Bankside. een openstaand logement binnen den trap op naar boven en in eene der slaapkamers te vliegen. De razende troep joeg hem evenwel achternastoof mede het huis in doorzocht hetmaar het geiul: wilde dat juist de kamer, in welke hij zich gered had, eene der weinige was die zij oversloegen. Intusschen zond de eigenaresse van het huis, mistris Benjteldom de policie, aan welke het niet dan met veel moeite geluktede ruwe gasteii het huis weder te doen ontruimen en den generaal in een schuitje te ont voeren. De heeren Barclay Q? Co. betoonen zich ten uiterste verontwaardigd over het gedrag van hun werkvolken er wordt een streng onderzoek naar de belhamels ingesteld. Het breken van den onderzeeschen telegrafischen ge leider tusschen Dover en Calais heeft zich bevestigd, maar het mogelijke der zaak is door de eerste proefneming over tuigend bewezen; het herstellen van den geleider zal dan ook spoedig volgenen ter voorkoming van verdere staking der gemeenschap zullen meerdere hulpgeleiders worden ge legd. Men verzekert dat keizer Soulouque aan den heer Ray- baud, Fransch consul-generaal en zaakgelastigde op Haïti, formeel de bescherming der Fransche republiek gevraagd heeft voor bet geval, dat de regering der Vereenigde-Sta- ten gevolg gaf aan hare bedreiging, om zyn grondgebied te vermeesteren. A JBiaitscMaiad. IHeenen 3 september, president vorst Schwarzenberg is eergisl van Linz alhier terug gekomen. Giste, ministerraad gehouden. De Russische st Nesselrodewordt heden avond alhier een kort verblijf, zijne reis over Y dochter denkt te bezoeken, naar WÏ Graaf Medem zal hem vergezellen. De gesloten. Ofschoon omtrent het daar v bekend is gewordenzoo mag men toch dat de Russische diplomaat met kracht d ning heeft aangewezen. Frankfort 6 september. Men verzekert Engeland en Frankrijk overeengekomen zijn den naar Koppenhagen te zendenten einde met regering te onderhandelen over het regelen der ging in Denemarken en de Deeusche hertogdommen. Ook verhaalt mendat Oostenrijk wederom heeft ge trachtom zijn vroeger voorstel, strekkende tot het ver- deelen van Duitschland in een noordelijk- en in een zuide lijk verbond in Frankfort ingang te doen vinden. Enge land en Frankrijk moeten, naar verhaald wordt, verklaard hebben, dat zij zich bij den engeren-raad niet zullen)doen vertegenwoordigen, zoolangPruissen daaraan geen deel neemt. Frankrijk. Parijs 6 septetnber. De {president der republiek is woensdag avond ten 7 ure te Casn aangekomen. Zoowel daarals te Berney Lisieux enz. is hij' met de meeste geestdrift ontvangen. In eerstgemelde plaats werd hem van wege de stad een prachtig feestmaal aangeboden waarna hij het bal, ter zijner eer gegeven, tot na midder nacht bijwoonde. Aan den feestdisch gezeten heeft de presi dent de volgende woorden uitgesproken De welwillende ontvangst, de sympathiejaik zou bijna zeggen de geestdriftwaarmede men mij zoowel in het oosten als in het westen van Frankrijk ontvangttreft mij zeermaar ik verhoovaardig er mij niet op ik schrijf er mij zeiven slechts voor een klein gedeelte de verdienste van toe. Hetgeen men in mijn persoon toejuicht is de ver tegenwoordiging van de orde en eene betere toekomst. Wanneer ik mij allerwegen te midden der bevolking bevind, omringd door mannen die uwe hoogachting en uw ver trouwen verdienendan verheugt het mij te hoeren zeggen De kwade dagen zijn voorbijwij wachten thans betere Gij allen zult het met mij eens zijn dat wanneer voorspoed en welvaart overal schijnt terug te keeren het eene groote misdaad zou zijnte willen veranderen wat nu eenmaal bestaathoe onvolmaakt het ook zijn moge. Zoo ook zou indien er andermaal stormachtige dagen moesten komen en het volk hem die aan het hoofd van den staat geplaatst is nieuwe iasten op de schouders wilde leggen, dat opperhoofd op zijne beurt zich zeer schuldig makenindien hij van zijne verhevene zending afzag. Doch laat ons niet verder in de toekomst doordringen. Trachten wij de belangen des rijks zoovee! mogelijk te beverderendoor ieder onze plig- ten te vervullenen God zal het overige doen. Ik stel een toast In op de stad Caen i" Den volgenden morgen heeft de president, na eene revue gehouden te hebbenzijne reis naar Cherbourg voortgezet waar hij nu waarschijnlijk reeds aangekomen is en van waar men de bijzonderheden van zijne ontvangst te geraoet ziet. Ken zegt dat de heeren GuizoiDuchatel en Dumont, alle drie ministers ouder Lottij Pkilippe tijdens de februari] omwentelingnaar Claremont zijn afgereisd. De geneesheeren hebben de weduwe van koning Louis Philippe aangeraden, uit hoofde van haren gezondheids-toestand den winter te Napels te gaan doorbrengen. De aartsbisschop van Parijs heeft al de uitstallingen doen sluiten die tot in het binnenste der kerken waren op- gerigt, en waar uien verhalen van mirakelen, medailles, C'f;. ZIERIKZEE. OOF.S. SLUIS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1