MIDD1LBIJ1&8GHE C O E R A N T. r. io4. Donderdag 29 Augustus. 1850. iAcöiufcn en Qibmiubtiriiticu. Ï3iueaS&M&schc t!;'43c- VBRSISZIPJGEK. Voorlooplgc Ities-Vergaderingf te Axel. DEN 24 AUGUSTUS 1850 Tegenwoordig CO Kiezers. Nadat .de Vergadering'geopend was en de Voorzitter de aanwe zige Kiezers over hetgeen te doen stond had toegesproken, is met besloten biljetten gestemd over 2 Caudidaten als Le den voor de Tweede Kamer der Staten Generaal waarvan de uitslag was dat de Heeren Mr. .7. .7. Slichcr van Dom burg bekwam 48 stemmen, D. van Eek 35, P. Damas van Citters 18, Baron Macquay 5, Groen van Prinsterer 4, J. Egbert Risseeuw 3 P. .7. Bachiene 2 P. D. Buy ze pt Steetikamp t- en D. Uyttenhooven I zoodat de twee eerstgemelde Heeren aftredende Leden der ontbonden Tweede Kamer, tot Caudidaten werden aangenomen. Vervolgens werd er uit aanmerking dat er, blijkens de naamlijsten, een grootendeels ander personeel tegenwoordig was dan in de voorgaande Vergadering overgegaan tot eene vrije stemming van tien geschikt te achten personenom als Leden der Provinciale Staten te worden gekozen hetwelk nadat de HeerenMr. F. IV. van Dam en C. F. Pauwels zich de eerste in persoon en de tweede schriftelijk als Caudidaten hadden voorgesteld en na eene onaangename discussie, tusschen den Heer van Dam en het Bureau, den volgenden uitslag opleverdede Heer S. H. van Diggelen te Axel verkreeg 47 stemmen P. IV. Steenkamp te Neu zen 39, L. Hoelands Janssen te Axel 31 AI. II. Telchuys te Axel 29M. Mazure te Groede 27A. J. Onghena te Zuiddorpe 26, I. C. 0. Benteyn te IJzendijke 25, Dr. I. D. Biryze te Neuzen 24 IV. Schuylenburg te Axel 22 IV. Iierck- haert te Westdorpe 19 stemmen. M. H. TELCHUYS. S. H. VAN DIGGELEN. P. W. STEENKAMP. L. HOELANDS JANSSEN. ZHerikzce. Bij eene den 26 dezer alhier gehoudene Kiesvergadering waren 105 Leden tegenwoordig. Nadat door den Heer Presi dent dezer Vergadering, den Heer C. van der Lek de Clercq kennis was gegeven van het gebeurde in de onderscheidene Onderkiesdistricten is door de Vergadering besloten tot het maken van een grostal van 20 personen op hetwelk de aandacht der Kiezers bij de aanstaande stemming zoude bepaald worden. Bij opening der stembriefjes is gebleken dat de volgen de Pleeren de meeste stemmen hadden als AI. C. de Crane 80 K. TVagtho 74 A. A. Aio 0 ij aart 73 jonkh. J. F. Schuurbeque Boe je 64 Mr. B. C. Cau 54 i Mohnburgh 51 Jhr. kV. D. de Jonge 49; IV. J. P. Kr oef 45; C. van der Lek de Clercq 38 C. van de Stolpe 37 ,- IV. J. van Voorst Catshoek 37 mr. .7. IV. D. van Dongen 36 jonkh. K. IV. de Jonge 34; Job. van der Have 30,- L. Bolle 27; .7. Hoogenboom Bz. 21 AI. M. de Lange 21 jonkh. .7. L. de Casembroot 20; C. J. van der Halen 18 C. Alolenburgh 18. Voor dat tot de stemming overgegaan iswas er mede- deeling ontvangen dat de HH. .7. Schalkwijk te Ellemeet en II. Steur te Renesse verzochten voor de canditatuur niet in aanmerking te komen. Soes. In eer.e bijeenkomst van Kiezers binnen deze Stad op vrijdag 11. zijn tot Candidaten voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgedragen de Heeren: Ph. J. Bachiene met 37en mr. J. J. van Deinsemet 26 stemmen. het artikel zelf. Immers, de schrijver huichelt de vrees voor het verwekken van partijen want blijkbaar hebben zijne ge schrevene woorden de strekking om, indachtig aan den stel regel verdeel om te keerschenhet zaad der tweedragt te strooijen in den stand waarin hij zijne gefingeerde Kiezers plaatst, ten einde den zijnen de overwinningzoo mogelijk, te verzekeren. De Schrijver had zich gevleid, dat in onze keuze een geest van vrede en toenadering zou hebben doorgestraald f maar hij vond zich teleurgesteld en (let wel I) zeven van onze elf Candidaten neemt hij als de zijne over, terwijl I nog twee van zijne lijst met een paar stemmen meer ook op de onze zouden zijn voorgekomenzijnde het alleen aan bij zondere nüczlns geldige~en voor cfe betrokkene personen volstrekt niet kwetsende redenen toe te schrijven, dat zulks niet heeft plaats gehad. En wat de schelluidende woorden betreft, waarvan de Schrijver spreekt, waar ergens heefc hij die gevonden? Wij stellen die schelluidende woorden bij de thans versletenc holle theorien mer welke woorden men vroeger meende zijne zaak op eene afdoende wijze te hebben verdedigd. Even zoo is het met de banale uitdrukking Ote toi de ld, que jc m'y niettezoowel beleedigend voor hen, die onze Candidaten kozen als voor hen die als zoodanig ge- I kozen werden. Maar hier vooral verraadt de Schrijver door zijne inconsequentie zijne onedele bedoeling. In plaats van al zijne Candidaten uit de tegenwoordige leden der Provin ciale Staten te kiezen, naar den maatstaf door hem aangege ven brengt hij op zijne lijst een persoon die daaraan tot heden vreemd was, en een ander, die slechts eene enkele zitting van dat collegie bijwoonde. Hij ontziet dus niet, de oudere Middelburgsche Leden voor die betrekking ongeschikt te verklaren om zoo hij meent, een gedeelte van hetgeen hij den Burgerstand noemt te paaijen en daardoor ten eigen bate dien stand te verdeelen. Ziedaar dan het laatste middelwat ter harer redding wordt te baat genomen door eene partij welke tertrg wenscht wat zij sedert twee jaren verloorwant (hoe wenscheüjlt ook het tegendeel zijn moge) dat die partij bestaatleert niet slechts de voorleden tijd maar helaas ook het tegenwoor dige oogeoblik. Alle openbaarheid schuwende, prijst zij die bij anderen ten einde daarmede waar zij kan hare zaak te bevoordeelen. Of kunt gij anders het gedrag van onzen Schrijver verklaren, wanneer hij verzekert den moed te ach ten welken wij hebben aan den dag gelegd door openlijk voor onze gevoelens en werkzaamheden uit te komen en den wensch te koesteren, dat onze handelwijze worde nage volgd door hen die andere denkbeelden hebben terwijl hij zelf zich achter hef masker der naamloosheid schuil houdt. Laat u dan Medekiezersniet verschrikken door men schen wier doei blijkbaar geen ander is, dan dat van den Schrijver, wien ik hier op bet oog heb. Gelijk onpartijdig heid en eendragt onze Vergaderingen hebben gekenmerkt laat zoo ook diezelfde staatkundige deugden ons bij de officiële stemming voor de Provinciale Staten bijblijven Iaat ons door ons voorbeeld aan de Maatschappij het bewijs leveren, dat wij, naar ons geweten en zonder vrees voor anderen de ons geschonken staatkundige regten weten uit te oefenen. Middelburg, den 27 Augustus 1850. PH. VAN DEN BR0ECKE, Voorzitter der Vereeniinntr. hoogachting toe maar vermeldt uwe namen opdat het daaruit blijke dat uw maatschappelijke toestand en uw onafhankelijk karakter uiiedcr aanbeveling meerder waarde bijzet. Ik voor mij wensch bij deze niemand aan te bevelen maar verlang mijne Medekiezers aan te raden elke aanbe veling ter harte te nemen, en dan na rijpeen ernstige over weging hunne keuze zoodanig te doen, dat zij vrede hebben met hun geweten en met de hand op het hart en het oog op Hem van wien elke goede keuze uitgaat kunnen betuigen ik heb naar mijn vermogen met alle onpartijdigheid gehandeld, en mij om lief of leed noch om gunst of ongunst, van mij nen burgerpligt laten aftrekken. Middelburg, den 27 Augustus 1850. H. J. VAN DEINSE. 0^= De aanspraken van de Heeren AI. Luteyn Alazure en 77. G. Ilammacherin de Kies-vereeniging van den 23 dé zer, te Oostburg gehouden zijn alleen-door plaatsgebrek weg gelaten en daar die thans in de Zeeuwsche Courant zijn op genomen, meenen wij ons van de verdere mededeeling te moeten verschoonen. Wij veronderstellen onze welwillend heid duidelijk genoeg getoond te hebben door meer dan eene geheele kolom van ons vorig nommer aan het Verslag der Kies-Vergadering van Oostburg te hebben ingeruimd. De Redactie. MAA TSCIIAPPJ tot BEVORDERING van LANDBOUW en VEETEELT. VEREENIGDE VERGADERING der Afdeelings-Bestu ren in IValcheren op Maandag den 2 September 1850, in het Lokaal op de Groenmarkt, des voormiddags ten tien ure. Het te behandelen onderwerp zal betrekking-hebben op de waarde van den Landbouw getoetst aan de vereischten .en verpligringen des Landmans." Middelburg 29 Augustus 1850. Mulst. Aldaar zijn op den 24 Augusfus li.in eene voorloopige Kiesvergadering, tot Candidaten voor de Tweede Kamer ge proclameerd de Heeren P. J. Bachiene en mr. D. van Eek. AAN DE LEDEN DER KIEZERS-VEREENIGING TE MIDDELBURG. In de Middelburgsche Courant van heden lees ik een ar tikel geteekend Eenige Kiezers uit den zoogenaamden Bur gerstand te Middelburg. De smet, welke men daarin onze Vereeniging wil aanwrijven, laat mij niet toe het stilzwij gen te bewaren. Intusschen wensch ik slechts kortelijk de denkbeelden mede te deelen welke bij de eerste lezing in mij opkwamen, en welke eene herhaalde lezing en het uaani- looze van dat geschrijf bij mij tot volle overtuiging bragten. Ik wil de oorzaak niet onderzoeken welke de Redactie der Middelburgsche Courantin strijd met haar vroeger uit gedrukt voornemen van geene naamlooze artikelen te plaat sen, tot de plaatsing van het bedoeld artikel heeft doen be sluiten maar bij dat naamlooze kan ik de overtuiging niet onderdrukken, dat die zoogenoemde Kiezers van den zooge noemden Burgerstand slechts tot een masker strekken waar achter een of meer onzer tegenstanders te zekerder hun doel trachten te treffen. Ik wijs u daartoe op den inhoud van AANBESTEDING. De CENTRALE DIRECTIE des Eilands WALCHEREN zal, onder nadere goedkeuring van het Ministerie van-Bin» nenlandsche Zaken op Maandag den 2 September aanstaande in tegenwoordigheid van den Heer Hoofd-Ingenieur in het Elfde District van den Waterstaatin hec Lokaal der Directie in de Abdij te Middelburg, des namiddags ten één uur, publiek aanbesteden, de leverantie van DIJKSMATERIALEN voor het Dienstjaar 1851 benoo- digd bestaande in Hollandsch Rijs en Haringband Walchersche Staken, Brabandsch RijsHaringbaud en Staket* en Briksteen. Zullende de conditiën acht dagen te voren ter lezing lig gen ter Griffie van voornoemde Directie en nadere inlich tingen te bekomen zijn bij den Opper-Commies S. Roelse te Middelburg. Wij voldoen aan het verzoek tot pl-mtsi njj der navolgende stukken, zonder daarop onze aanmerkingen te maken, latende debe- indien 7.ïi dit noodif; achten aan de inzenders 1 StUKivea zonuer uaaiwu - antwoording, indien zij dit noodig achten aan de inzenders van het artikel over waartegen hier wordt te veld getrokken. Dit alleen zijn wil der waarheid schuldig te verklaren: wij blijven er bij om geene naamloos ingezondeue stukken in onze kolommen optenemen; wij kennen ook van het hier bedoelde artikel de inzenders geven de Terzekering, dat de onderteekening Eenige kiezers uit den zoo ge- noemden burgerstand ge ijk masker is, en wij achten liet daarbij ge lukkig dat ons blad bij onze Medeburgers nog geen geloof en ver trouwen liceft yerloren. De liedactie. AAN DE REDACTIE DER MIDDELBURGSCHE COURANT. Hadden die eenige Kiezers uit den zoogenoemden Burger stand te Middelburg hun schrijven in UEd. blad van den 27 dezer geëindigd met de woorden Dien moed achten wijen wenschen dat die worde nagevolgd door hen die opzigtens hetgeen voor de Natie wenscheiijk is ande- re denkbeelden hebben," dan had ik gezwegen en afga- wacht of die anderen den moed zouden hebben gehad even openlijk 'voor hunne denkbeelden uit te komenmaar nu die eenige Kiezers tegenover dat klein gedeelte der Burgerij met gesloten vizier, een elftal personen voorstellen, 1111 ver meen ik meteen enkel woord opdat schrijven te moeten ant woorden, en zónder de door de Commissie van oproeping ge stelde verklaring te verdedigen die Schrijvers te moeten verwijzen naar de toespraak van wege die Commissie aan de Vergadering, bij monde va 1 Mr. Ph. van-den Broecke gedaan (zie Midd. Courant 13 Augustus Ï850 No. 97), waaruit blijkt, dat die leus slechts is van tijdelijken aard; dat dezel ve alleen strekte ter bevordering van zekere eensrenimigheiu zonder een syscema van uitsluiting bij de te doene keuze te prediken; hieruit kunnen die eenige Kiezers zien, dat geen zins bij die Commissie van oproeping evenmin als bij de Leden der Vereeniging, de leus verborgen lig van: Ote toi de leique je tidy niette (verwijder u van die plaats, opdat ik er mij nederzette.) Mogten er al, onverhoopt, enkelen geweest zijn die deze verborgen leus koesterden dan voorzeker zullen wel verre weg de meesten daar zijn verschenen om met terzijdestel ling van alle persoonlijke consideratien en kleingeestige vijand schappen, aan hunne Medekiezersuit de verschillende stan den der Maatschappij zoodanige personen voor te dragen welke naar hunne overtuiging kunde en ijver aan zelfstan digheid en goede trouw paren. Dat nu die e:f Personen niet aan ai de Leden dier Vereeniging even aangenaam zijn zal wel iedereen bevroeden die met de wijze van stemming bekend is; maar het is ook daarom dat elk Lid vrij blijft in zijne keuze, en niemand onvoorwaardelijk verpligt is zich 'j aan die elf Candidaten te houden. i Eenige Kieze-sIk draag uwe elf Candidaten persoonlijke AAN BESTEDING. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente GAPINGE zullen, op Zaturdag den 31 Augustus 1850, des namiddags ten vier ure, in de Gemeentekamer aldaar, in het openbaar aanbesteden Het veranderen van een reeds bestaand Gebouw en het inrigten van hetzelve tot eene SCHOOLONDERWIJ ZERS-WONING, met de bijlcvering der Materialen, volgens het bestek, hetwelk van heden aften Huize van den Meer Burgemeester ter lezing zal liggen. Gapinge dén 26 Augustus 1850. Burgemeester en Assessoren voornoemd A. ZËGERS. Ter ordonnantie van dezelve, D. A. van de KREKE, Secretaris. Het GEMEENTE-BESTUUR van COLIJNSPLA AT maakt bij deze bekend, dat de gewone JAARMARKT dit jaar aldaar op Zaterdag den 14 September 1850 za! worden ge houden. De. ondérgetcekendcThesaurier bij de provisionele Com- i missie ter bevordering van de Zendelingszaak in China j heeft uit de avond-collecte in de Nicuwekerk op 21 juiij i uit de voormiddag-cbiiecte in dezelfde kerk op den 4 dezer, en uit de voormiddag-collecte in de Walschcbcrk <>p den 25 1 dezer, telkens één en dus in 't geheel drie gestoten bil - i letten ontvangen. j Na de opening bleek het eerste, onder her opschriftvoor j da Zcndeiingszaak rn C'iinai n te houd en Al,.' Riksdaet.it/er j het tweede, onder het opschrift voor China van az. twee j halve Guldens en het derde, onder het opschrtf en faveur [de la predication de Fevangiie en C'iinev Lf Coupons Nat. IVeik. Schuld, ieder groot onzuiver f 1.2,50 no. 40495, tot en met no. 40499, allen vervallen 1 In!ij 1850. Middelburg, 27 Ai'g. W. N. LA51BRF.CfiTSEN. MIDDELBURGden 28 Augustus. Dezer dagen heefc Z. M. bewilligd in Je oprigting ccncr electroutagnetisshe t els gaaf maatschappij tusschen Am sterdam ca den Helder, onder het beat uur van cencii direc teur den heer F.. //-'■/."kebach te Amsterdam en van vier commissarissen. De heef Drttce commissaris des bottines in ce pre-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1