ïshnjcnUisbschc ®tjbuigcu. 25uitculAub£c!te &i}biu0en. PROVINCIALE GELKLEENINGEN. GEDEPUTEERDE. STATEN vau de Provincie ZEE LAND Brengen bij deze ter kennis van Belanghebbenden dat op Maandag den tweeden September aanstaande des middags ten twaalf ure in de Vergaderzaal der Provinciale Staten in de Abdij te Middelburgopenbare uitloting zal plaats hebben a. Van drie Aandeelenieder van 50°in de Geld- leening van f 2000.0,00voor de instandhouding van het Stoorabooten-Veer tusschen Vlissingen en Breskens bvan zeven Aandeelen ieder van f 1000, in de Geld- leening van f 220000,00 voor de verbetering der Wegen in het 4de en 5de District c. van een Aandeelad ƒ1000, in de Geldieening van ƒ24000,00 voor de verbetering der communicatie tusschen de Eilanden Zuid- en Noordbeveland welke Aandeelen achter volgens de bij Koninklijke Besluiten van den 29 Julij 1842 no. 56, 28 Junij 1845 no. 62 en 20 December 1846 no. 18 gearresteerde Plans der voorschreven Geldleeningen met den eersten Januarij aanstaande moeten worden afgelost. Middelburg, den 16 Augustus 1850. Gedeputeerde Staren voornoemd VAN VREDENBURCH. Ter ordonnantie van dezelve, SLEGT. SLUIT IN G-KIEZER SLIJ STEN. De BURGEMEESTER der Stad MIDDELBURG Gelet op art. 31 der wet van den 4 Julij jl. (Staatsblad no. 37) regelende het Kiesregt en de benoeming der afge vaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal; Brengt bij deze ter kennis der belanghebbenden; dat de Lijsten de personen aanwijzende die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal en van de Provinciale Staten bevoegd zijn op heden den vijftienden Augustus zijn geslotenin de beneden Voorzaal van het Raadhuis zijn aangeplakt en op de Stads- Secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd. En op dat niemand hiervan onkundig zij, zal deze worden afgekondigd mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburgden 15 Augus tus 1-850. De Burgemeester voornoemd PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. VERKIEZINGEN. Het BUREAU der Vereeniging van Kiesbevoegden in Wal cheren te Middelburg, noodigt bij deze de Leden der Ver eenigingalsmede hen die de bekende verklaring alsnog wenschen te teekenen uit, om zich te willen laten vinden of te doen vertegenwoordigen op Zaturdag den 17 dezer, des middags ten 12 urein het Klein Schuttershoften einde over te gaan tot de verkiezing van elf Candidaten voor de Provinciale Staten, uit het openbaargemaakte grostal van 29 personen. De verklaring van toetreding tot de Vereeniging, zal voor degenen die alsnog tot de onderteekening gezind zijn twee dagen vóór en op den dag der bijeenkomst in „het Lokaal der Vergadering gereed liggen. Ten gevolge van het ontbinden der Wetgevende Kamers, de noodzakelijkheid ontstaan zijnde tot het kiezen van eenen tweeden Candidaat voor de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal, zoo geeft het Bureau kennis, dat, indien de tijd het toelaat, onmiddelijk na den afloop der verkiezingen van Can didaten voor de Provinciale Staten tot die keuze zal worden overgegaan of anders in eene spoedig daarnavolgende Ver gadering, totdat einde uitsluitend te beleggen. Middelburg, den 14 Augustus 1850. Het Bureau voornoemd, Ph. van den BROECKEVoorz. J. j. de KANTER, Secretaris. VERKIEZIN GE N. Aan alle Belangstellenden wordt kenbaar gemaaktdat in de bijeenkomst van Kiesgeregtigdengehouden te Oost burgden 13 dezer maand ingevolge oproeping, geplaatst in de Middelburgsche Courant van den 10 en de Zeeuwsche Courant van den 11 beide van de loopende maanden waaraan 43 Kiesgeregtigden deel namen eerstelijkbij ge heime stemming, tot Leden van het Bureau zijn gekozen te wetenbij eerste stemmingmet volstrekte meerderheidde Heeren F. L. Benteyn Burgemeester te Oostburgen 11. G. HatnmacherNotaris te Groedebij tweede stemming de Heeren MLuteyn Mazure Veearts te Oostburg en Adriaan van den Broecke Particulier te Aardenburg,- en deze laatste voor die betrekking hebbende bedankt, bij overstemming de Heer J. A. B/ankert, Particulier te Sluiswelke bij onder linge schikking zich aldus hebben geconstitueerd alsPre sidentH. G. HatnmacherSecretaris, M. Luteyn Mazure Stem-opnemers F. L. Benteyn en J. A. Blankert. Dat vervolgens na eene korte toespraak van den President waarbij hij allen vermaande te stemmen naar innige over tuiging zonder familie of vriendschaps-betrekkingen uit- zigten op eer of voordeelof andere beweegredenen dan die van het welbegrepen algemeen belangte doen geldenmet volstrekte meerderheid van stemmen door de Vergadering tot hare Candidaten voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn gekozen de Heeren Mr. J. J. Slicher van Domburg en Mr. D. van Eek. Dat daarna door de Vergadering is geformeerd een grostal van 25 Personen om daaruit en met achtgeving op den uitslag der stemming van de Kiesgeregtigden in het Onder- KiesdistrictAxelin hunne voorgenomene bijeenkomst van den 17 dezer, in eene later te Oostburg te houden Vergadering, tien Candidaten voor de Provinciale Staten te kiezen zijnde het bedoelde grostal zamengesteld uit de navolgende ge rangschikt naar het getal der op hen uitgebragte stemmen als: I. C. O. Benteynte IJzendijke M. Mazurete Groe de Adriaan van den Broecke te Aardenburg II. G. Hatn macher te Groede; Abraham de Smidt Hz, te Schoondij- keC. F. Pauwelste Sas-van-GentF. L. Benteyn te Oost burg Dr. P. D. Buijzete Neuzen; J. M. Hennequin te SluisL. van den Bergte OostburgJ, ABlankert te Sluis; .7. F. Bonte, te St. Kruis; S. H. van Diggelen, te Axel; M. H. Telchuijsaldaar; D. Bekaarte IJzen dijke; Mr. .7. E. Ris'seeuwte Oostburg P. IV. Steenkamp te Neuzen Dr. 11. A. Callenfelste Oostburg .7. Blin de 11 ba ch te Aardenburg,- .7. IV. Ie Nobelte Oostburg; M. Luteyn Mazure, aldaar; Dr. L. lloelands Janssen, te Axel; Dr. II. .7. van Eek, aldaar; Dr. F. J. Carpentier te Aardenburg; J. J. Ferckente Zaamslag. En eindelijk dat de bijeenkomst tot het bepaald benoemen van tien Candidaten voor de Provinciale Staten is vastge steld op Donderdag den 22 dezer maand Augustus, des na middags ten drie ure in het bovenlokaal van het Logement de Eenhoorn, bij de Weduwe Fokkee de Goede te Oostburg. Groede 14 Augustus 1850. Namens het Bureau HAMMACHER President, M. LUTEYN MAZURE Secretaris. NB. Van den uitslag der stemming te Axel zal later me- dedeeling worden gedaan. BETALING van Ridder-Soldijen en Broeder-Toelage over het tweede kwartaal 1850, ten Kantore van den Be taalmeester en Heeren Ontvangers in het Arrondissement Mid delburg. ZIEKEN-FONRS. BESTUURDERS-VERGADERING, tot opname van Leden, Dingsdag 20 Augustus 1850 des avonds ten 7 ure, in het Sint-Jorisop de Balans. De Secretaris J. J. PIETERSE Tz. MIDDELBURGden 16 Augustus. Op laatstleden woensdag den 14 dezer werd alhier ge houden de 72ste algemeene vergadering van dirigerende en honoraire leden der Teeken-Akademie binnen deze stad en vereerd met de tegenwoordigheid van eene commissie uit het stedelijk bestuur. De voorzitter opende de vergadering op de gewone wijze deed verslag van den staat dezer inrigcing en van eeuige daartoe betrekking hebbende bijzonderheden. De thesaurier deed vervolgens verantwoording van het beheer der geldmiddelen. Na de opening der naambriefjes vau de vervaardigers der bekroonde prijsteekeningen werd tot de aanneming der groote zilveren medaille van 'skoningswege opgeroepen, Cornelis Levituis van Sorge primus der hoogste klasse in de bouwkunde tot het aannemen der gewone zilveren me daille van 's koningswege P/eter Johanncs van Pufelen primus der eerste klasse in de bouwkunde en tot het aan nemen van gelijke zilveren medaille van 'skoningswege, Jan Simon Lenselingprimus der eerste klasse naar pleister. Voorts zijn boekgeschenken, studiën, instrumentdoozen en vereerende getuigschriften uitgereikt aan de volgende pri mussen In de 2de klasse naar pleister aan Marinus Quintus Mz en in de 3de klasse aan JVillem Marinus Gratiss. In de iste klasse naar prent aan Cornelis de Keyzer in de 2de klasse iste afdeelingaan Johan Christiaan 115Ischer 2de afdeeling aan Marinus Jillis la Branden in de 3de afdeeling aan Jacobus Louwerse. In de klasse n«ar ornement aan Jdrianus Anthonius Ilertogs. In de 2de klasse der bouwkunde aan Cornelis Krijger in de 3de klasse aan Engelbertus Valkhofin de 4de klasse aan Johannes Bouwman en in de 5de klasse aan Hendrik Scheermeijer. In de doorzichtkunde aan Johan Hendrik Gratiss. Voorts is nog lof toegebragt aan no 2 in de 2de klasse 2de afdeeling naar prentzijude Roelof Jan Domenie en aan no. 2 in de 2de klasse der bouwkunde zijnde Cornelis Hendrik Verhoeven. De leerlingen zijn, zoo te zamen als de bekroonden in het bijzonder, door den voorzitter doelmatig toegesproken. De voorzitter bragt ten besluite de hulde der erkentenis van dirigerende ledenaan de heeren leermeesters en aan de heeren beoordeelaars der prijsteekeningen onder aanbeveling dezer nuttige inrigting in de bescherming der stedelijke re gering en de ondersteuning der honoraire leden eu begun stigers. De heer wethouder de Stoppelaarals voorzitter der commissie uit het stedelijk bestuur, bedankte op eene ver eerende wijze de directie dezer akademie voor derzelver veelvuldige werkzaamheden onder toezegging van bescher ming en ondersteuning. De jaariijksche plegtigheid hiermede zijnde geëindigd verkregen de leerlingen van d tot 3 ure de gelegenheid om met den rang waarin hunne prijsteekeningen na derzelver beoordeeling waren geplaatst, bekend te worden; terwijl op dien dag ook de toegang voor het publiek was openge steld ter bezigtiging van de prijsteekeningen en hetgeen verder door tegenwoordige en vroegere oefenaren was aan geboden. De honoraire leden en begunstigers der teeken-akademie worden uitgenoodigd ter bezigtiging van schilderstukken van de heeren van der IVaayen Pieterszen en van den Berghe waartoe gelegenheid zal zijn van maandag den 19 tot za turdag den 24 dezer in het gebouw der teeken-akademie. De Staats-courant van gisteren bevat de wet van den 5 dezer, tot regeling van het regt van onderzoek (enquête.) Bij nadere beschikking heeft de minister van binnen- landsche zaken onder anderen de volgende wijziging gebragt in de aanwijzing der onder-kiesdistricten in het hoofd-kies- district Zierikzee te weten: onder-kiesdistrict Sommelsdijk gemeente Sommelsdijk; onder-kiesdistrict Middelharnisge meenten Middelharnis en Stad-aan-'t-Haringvliet. Men verneejntdat de heer T. baron van Herzeele raadsheer in den Iloogenraad der Nederlanden, uit hoofde van zijnen vergevorderden ouderdom eervol ontslag uit die betrekking heeft verzocht. In de maand october aanstaande zal ingevolge bekomene aanschrijving, wederom eene inspectie over de militaire ver lofgangers gehouden worden. Z. M. de koning, gevolg willende gegeven aan Hoogstdeszelis besluit om, ter aanmoediging van Nederland- sche componisten jaarlijks eene prijs-uitschrijviug te doen plaats hebben heeft goedgevonden vast te stellen een pro gramma dat wij later zullen mededeelen. Van wege de stad 's Gravenhage is een fraai geschenk in zilver aan H. K. 11. prinses Louisa ter gelegenheid van haar huwelijk aangeboden. Het i,s (Rans ter bezigtiging ge steld in de raadkamer van het stadhuis «Idiar. Volgens de Corinc/iemscht Courant treedt de heer A. Boxman niet weder op als kandidaat voor de tweede kamer. Hij rekent die taak te zwaar voor zijne schoudersreeds met zoo vele andere werkzaamheden belast. LI. woensdag is Zr. Ms. scbooner atalante, luite nant-ter-zee 2de klasse jonkh. A. Klerckvan Hellevoet- sluis naar Texel vertrokken. Den 12 augustus is van het Nieuwediep te Helle- voetsluis binnen gekomen Zr. Ms. stoomschip cycloop kapt.- luit. de Smit van den Broecke. Ten aanzien van de veldgewassen meldt men ons uit de Meijerij vau 's Hertogenbosch dat de oogst der rogge is afgeloopen. Dit graan is van eene zeer goede hoedanig heid en de hoeveelheid is, ofschoon niet bijzonder overvloe dig, echter ook althans niet beneden het gewone. De boek weit belooft veel meer, dan in verscheidene jaren hebbende dezelve dezen zomer niets of zoo weinig als niets van de anders voor dit gewas zoo verderfelijke nacht-vorsten gele den. De aardappel-ziekte vertoont zich vooral na de zware regensdie onlangs zijn gevallen op verscheidene akkers doch daar dit gewas na het verschijnen van de ziekte voor eenige jaren over het geheel in deze streken veel vroeger gepoot wordt, is de groei der meesten reeds zoo ver gevor derd, dat men zich vleit, dat de besmetting zich hoofdza kelijk tot het loof bepaald en weinig nadeel aan den knol aan brengen zal. Meliskerke 14 augustus. De in dit jaar voor de gemeente nieuw gebouwde school werd gisteren plegtig ingewijd, in tegenwoordigheid van den heer school-opzienerden heer burgemeesteral de leden van het gemeente-bestuurde plaatselijke school-commissie en eenige genoodigden. Door den school-opziener werd te dier gelegenheid eene treffende toespraak gehouden, die door den onderwijzer op eene allezins gepaste wijze werd beantwoord, waarbij hij op belangrijke wijze gedachtdat thans zijn vijf-en-twintigj»rig onderwijs in deze gemeente te gelijk met zijn vijftigste jaardag inviel. De hulp-onderwijzer beantwoordde deze toespraak en bood den feestvierende van wege hem en de gezamenlijke school kinderen eenen sierlijken leuningstoel ten geschenke aan. Deze plegtigheden werden afgewisseld door gepaste gezangen der kinderen die daarna feestelijk werden thaald terwijl de au toriteiten en genoodigden zich in de woning van den onder wijzer aan eenen gemeenschappelijken maaltijd vereenigden, die dezen feestdag met genoegen sloot. Amsterdam 13 augustus. Heden is alhier de zes-en-zes tigste algemeene vergadering gehouden van de maatschappij tot nut van 't algemeen. Zij is geopend met eene redevoe ring van den hoogleeraar P. J. Vethover den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Neerlands- Indie, bepaaldelijk met het oog op hetgeen de gezegde maatschappij zou kunnen verrigten om eenen beiizamen in vloed daarop uit te oefenen. De maatschappij heeft vier kleine afdeelingen verloren te weten: die van Waarder, Winterswijk, Lage Zwaluw en. Beilen, en heeft tien nieuwe afdeelingen aangewonnen, namelijk die van Groningen aan de Saramacca (Suriname) N. Lekkerland, Woudricbera Schermerhorn N. Tonge MiddeiieUithuizermedeNieuwolda, Hoogcarspel en Al- blasserdam. Het aantal der departementen is daardoor ge klommen tot 289, met, 13,792 contribuerende leden. Tot voorzitter voor de algemeene vergadering van 1851 is benoemd de heer mr. D. A. Portielje. Gisteren had in het locaal de Fransche tuin, in de plantaadje plaats de jaariijksche algemeene vergadering van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boek handels onder voorzitterschap van den heer dr. I. A. Nij hof. De opkomst van eene talrijke schaar boekhandelaren uit verschillende oorden des landsgetuigde van de voort durende belangstelling der leden in deze inrigting, die zich hoofdzakelijk ten doel stelt de aankweeking van goed# trouw, het onderling beslechten van de opkomende geschillen en het weren van alles wat den handel zou kunnen verlagen of onteeren. Engeland. Londen 12 augustus. Men verneemt liet overlijden van Zijne lordschap den vicc-kanselier van Engeland. Gravesend is gisteren (zondag)geteisterd geworden door een geweldigen brand die omstreeks de 24 huizen in den asch heeft gelegd de schade wordt op óo,ooo|- be groot de meeste der vernielde huizen waren verzekerd. Van persoonlijke ongelukken heeft men tor dus verre niet meerder vernomen, dan het bezeerd zijn van eenen spuitgast. Uit Aunato Baai in Jamaico is een stuk gemengd goud en zilver, ter zwaarte van zeven ponden overgezondenhet moet van veel fijner gehalte zijn dan het Californische metaal. Bultschland. Berlijn 12 augustus. Den 4 en 5 dezer zijn van hier depeches naar Weenen gezondenwelke bepaalde verklaringen inhouden ten aanzien van hetgeen Pruissen zal meenen te moeten verordenenindien her door trekken van Badensche troepen voorbij Mainz mogt worden verhinderdof de voormalige Bondsvergadering op dé vor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 3