öcetuvcM en 2tbmini0t«ratïcis. innnenlattb^clte QTijbingcu. ÏSuitciilaubddtc vE/tj&iugcu. AANBESTEDING. Op Dingsdag den 13 Augustus 1850, des voormiddags ten 10 ure, zal, door de Dijks-Directie van den Nieuwen Neuzen-Polder in het Logement bewoond door de Erven Steenkamp te NEUZEN worden aanbesteed Het vernieuwen en herstellen van RIJS-KRAM- en AARDEWERKEN aan dien Polder; het zinken van drie Stukjes op den Onderzeeschen Oever en in de Rijsbeslagen alles met de daartoe vereischte Mate rialen. Deze Aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Op bod. De Bestekken der bovengemelde Aanbesteding zul len boven en behalve bij den Dijkbaas van dezen Polder Cornelis van der Hoofdalwaar alle inlichtingen te bekomen zijnen door welken daags vóór de Aanbesteding locale aanwijzing zal worden gedaan in het Logement van opge roeide Erven Steenkampalsook in het Logementvan den Heer Meijerte Neuzenacht dagen voor de Aanbesteding ter lezing gelegd worden. De KERMIS te KORTGEEN zal beginnen den 13 en eindigen den 17 Augustus aanstaande.Draaiborden, Dob belspelen Rijfelaars en Bedelaars zullen ten strengste ge weerd worden. Aanvraag om Standplaatsen Brieven franco. Kortgeen, 27 Julij 1850. A. van DAMMEBurgemeester. DIAKENEN der Nederd. Herv. Gemeente te Middelburg hebben op gisteren voormiddag, Nieuwe Kerk, gecollecteerd een coupon 2! pets. W. S. groot ƒ1,23! met het opschrift voor Chinaen deze doen bezorgen bij den Heer Mr. IV. N. Lambrechtsen. Middelburg, 29Julij 1850. Diakenen voornoemd, L. J. VAN DER HARST, Praeses. W. H. DORMAAR Hz. Scriba. MIDDELBURGden 29 Julij. Bij Zr. Ms. besluit van den 21 julij 1850, no. 16, is aan den heer mr. P. C. Schooneveldadvocaat bij den hoogen raad der Nederlanden vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van kommandeur der orde van St. Anna met diamantenhem door Z. M. den keizer aller Russen geschonken. Bij besluit van den 25 julij jl.no. 58 heefc Z. M. goedgevonden aan den heer G. 4' Schneitherrector van het gymnasium te Rotterdam, op zijn verzoek, om redenen van gezondheid, eervol -ontslag te verleenen als lid der commissie tot afneming van het examen van hen die ver langen te worden toegelaten ter inschrijving op de rolle der studenten aan eene hoogeschool of aan het athenaum te Amster dam of te Deventer; en in zijne plaats als zoodanig te be noemen den heer J. D. baron van Hoëvellrector der latijnsche school te Dordrecht. Zr. Ms. fregat de prins van oranje isvolgens in gekomen berigt bij het departement van marine op den 4 junij jl. te Rio Janeiro aangekomen, na op den 22 mei te voren Ascension te hebben verlaten. De kommanderende officier van gemelden bodem had het voornemen op den 11 junij jl. weder naar zee te vertrekken. Schip en bemanning bevonden zich in eenen goeden staat. De Utrechtsche Courant deelt berigten uit Curacao tot 22 junij medeZr. Ms. brik venus was over de eilanden St. Eustatius en St. Martinnaar Suriname ver trokken. Men verwachtte binnen kort het fregat de prins van oranje ,Nen de brik de haai. De hitte in de kolonie was buitengewoon, en insgelijks op St. Martin en St. Thomas, waar men dien ten gevolge gebrek aan drinkwater had. De generaal Pasz wasmet zijne familieden 29 mei op St. Thomas gearriveerd. Naar luid van uit St. Domingo ont vangen berigten waren troepen naar de grenzen gezonden en duchtte men een inval der Haïtianeij. Den 25 junij is op 34 gr. 8 min. N. breedte en 35 gr. 35 min. W. lengtegepraaid het schip Mathilda Louisa kapitein Blaakhertvan Rio-Janeiro naar Corfu. Onderscheidene geruchten zijn er in omloop aangaande het verlaten en slechten van verschillende sterkten envestingen, Vrij stellig verzekert men, dat de commissie tot onder zoek van *s lands defentie-wezen ingesteldeenige versterkte steden en vestingen als niet noodzakelijk voor eene verdedi ging van onzen grondheeft aangewezen doch wie een bepaald plan van de groote ontmantelingen waarin deze tot in de bijzonderheden zoude bestaanopgeeftlevert een pro duct van zijne eigene fantaisie. De regering onderzoekt thans naauwkeurigwanneer en hoe de voorgenomeue verandering in 's lands defentie-wezen het best zal worden volvoerd. Het is een gewigtige maat regel, die ook in het belang der schatkist wel degelijke over weging vereischt. De Deventer Courant wil weten dat alleen de buitenwer ken van de vestingen aan den IJssel verlaten en de kapitale wallen en poorten behouden zullen worden. Over het alge meen zijn de inwoners der vestingen bevreesd voor eenen maatregel, die hunne steden, vestingen op het papier doet blijven, met al de nadeeleu en beperkingen, daaraan voor in gezetenen verbondenterwijl alles wat hieraan eenige ver goeding kon schenkenhun ontnomen wordt. Rotterdam 26 julij. In de op gisteren gehouden vergade ring der commissie tot beoordeeling van de vaartuigen die iugeschreven waren naar de onderscheidene door Z. M. den koning uitgeloofde medailles, is gebleken, dat de gouden medaille, waarvoor slechts een vaartuig zich had aangemeld, niet is toegewezen; de zilveren medaille is toegekend aan de vierriems giek Dolphijn gebouwd door P. Struijk, te Rotterdam en toebehooreude aan de heeren C. Vlierboom en Zonen, aldaar, terwijl de bronzen medaille is verdiend door de barkas Zwerver gebouwd door C. Gips Zonen te Schie dam en toebehoorende aan den heer 11. IV. Roelantsaldaar. In de gisteren door de Nederiandsche Handelmaat schappij alhier gehouden veiling van 92,749 bossen bindrot- ting is alles verkocht en zijn'de prijzen géloopen van <5,20 tot f 9,10. De 13 kisten, circa 900 Nederiandsche ponden Schildpad, gisteren mede door de Nederiandsche - Handel maatschappij geveild, zijn verkocht van f 8-| tot 18-J. A)nsterdam 26 julij. Heden, werd onder voorzitting van den heer staatsraad gouverneur van Noord Holland in het Wapen van Amsterdamde algemeene vergadering gehou den van de deelhebbers der Anna-Paulowna-maatschappij om te beslissen over de ontbinding en de beraamde schik kingen met de hypotheekhouders. Na eenige discussien werden de voorstellen van den raad van administratie, door gaans met eene meerderheid van 80 èi 90 tegen 15 i 50 stemman aangenomen. De voornaamste voorstellen betroffen de definitieve ver deeling der gronden, en de vermindering der hypotheek ren te op 3 pet.behoudens de nadere verklaring der deelhebbers om de gronden al of niet te aanvaarden. Vervolgens'werd de raad gemagtigd om de overblijvende eigendommen der maatschappij over te dragen aan het polderbestuur. Door deze besluiten zal de Anna-Paulowna-Polder thans geheel in particuliere handen overgaan en aan de bijzondere industrie worden overgegeven. Wij vernemen tevens, dat het polderbestuur bereids in functie is getreden en bestaat uit de heeren C. J. de Leeuw als dijkgraaf, mr. C. van ForeesH. van Bleijswijk Helmolt en Blaauwboer als heemradenen mr. van Wickevoort Crommelinmr. C'. DiemoentZocher mr. Delcourt van Crimpenmr. A. S. van NieropGeerlingsvan Wede enals hoofd ingelanden» Hopen wij, dat de polder thans door bijzon dere nijverheid de algemeene welvaart moge vermeerde ren en de vele zorgen en kapitalendaaraan besteed vergoeden. QAmst. Cour Groningen 25 julij. Heden vierde het sedert 60 jaren hier gevestigd instituut voor doofstommen zijn gewoon jaarlijksch feest; 18 kweekelingen werden ontslagen, 10 daarvan legden hunne geloofsbelijdenis in de Hervormde godsdienst af, 4 Roomsch-katholijken werden tot de eerste communie toegelaten en 4 Israëlieten gaven blijken van ervarenheid in hunne geloofsleer; iS° kweekelingen werden dit jaar in het instituut onderwezen en opgevoed. Men verneemtdat er bij eenige vrienden van volks onderwijs en volles-opvoeding een plan bestaat, om binnen deze stad een tijdschrift uit te gevenwaarin met eenen vrijen critischen blik alles zal worden behandeld en beoor deeld wat er tot dusver in de laatste tijden is gedaan thans nog wordt verrigt en verder moet gedaan en vermeden worden voor de volks-opvoeding in Nederland. Van dat tijdschrift zoude om de twee maanden eennommer verschijnen en het zou voor eenen geringen prijs worden verkrijgbaar gesteld, om de algemeene verspreiding onder het volk te bevorderen. Eerste Manier der Staten Cteneraaï. Zitting van 25 julij. In deze zitting zijn de wets-ontwerpen tot regeling van de kosten van het regentschapen tot het verleenen van tijdeüjken onderstand aan werklieden van het maritime etablis sement te Rotterdam beide met algemeene stemmen aange nomen. Door de commissie van rapporteurs voor het wêts- ontwerp tof uitvoering van art. 7 der grondwet, is daar omtrent verslag uitgebragt. Door de commissie voor de verzoekschriften is omtrent twee adressen waaronder een betrekkelijk de scheepvaart wetten verslag uitgebragt. Zitting van 2(5 julij. De beraadslaging heefc plaats gehad over het wets-ontwerp tot uitvoering van art. 7 der grondwet. Dit wets-ontwerp is met 17 tegen 11 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de heeren van Aylva van Paliandt, Martens van SevenhovenLightenveltGevers van Ende geest Taets van Amerongenvan Sasse van TsseltTonc- keus van Ileeckeren van IVassenaerCorver Hooft, Hojf- man en vat: Lidth de Jeude. De commissie van rapporteurs voor het wets-ontwerp tot regeling van het regt van enquêteheeft daaromtrent haar verslag uitgebragt. De beraadslaging over dat wets-ontwerp werd bepaald op vrijdag aanstaande den 2 augustus. Diiitschlanil Weenen 23 julij. De Oostenrijksche regering heeft aan de Pruissische te kennen gegeven dat de keizer van Oostenrijk als hoofd eener Europesche mogend heid het vredesrtractaat tusschen Pruissen en Denemarken volkomen goedkeurtmaar dat Oostenrijk, als Duitsche staat hetzelve niet kan ratificerenvermist dit alleen tot de be voegdheid van de bonds-vergadering behoort. Dr. Gützlaff is van Thorn naar Warschau gereisd, om over Petersburg naar China terug te keeren. De gepensionneerde generaal Ilaynau kwam den 20 dezer van Presburg te Weenen aanen werd door de hooge burgerlijke ambtenaren en officieren aan het station ontvangen. Hamburg 24 julij. Volgens telegrafische berigten te Keulen en te Dusseldorp ontvangen heeft er den 24 dezer, van des morgens vroegtijdig, tot in den namiddag, bij Lusbusch-Heiligbeck een gevecht plaats gehad waarbij 150 man van het Sleeswijk-Holsteinsqhe leger buiten gevecht zijn gestelddoch de meeste slechts geringe wouden bekomen hebben. De generaal von Willisen had daarbij 7 Deensche soldaten en een Zweedschen spion gevangen genomen en was meester van het slagveld gebleven. Men verwachtte destijds te Rendsburg een beslissenden slag tegen den volgenden dag. In een telegrafisch berigt van den 25 dezer, des middags te 12 ure, uit Sleeswijk wordt gemeld dat het dien morgen ten drie ure werkelijk tot een ernstig gevecht gekomen is. De generaal von IVillisen voerde persoonlijk het centrum van het Sleeswijk-Holsteinsche leger aan de heer van der Tarnt den linker, en van der Horst den regter vleugel. De Deen sche ruiterij moet in eene moeras bij Lusbusch geraakt zijn en 350 man moeten bij dit voorval gevangen genomen zijn. Men verhaalde, dat de heer van der Tann door den regter- vleugel van het Deensche leger was heengebroken. Frankrijk. Parijs 24 julij. Dezer dagen is weder gebleken, dat de socialisten en voorstanders der roode repu bliek hunne plannen nog niet hebben laten varen. Van het geheim genootschap dat men op het spoor gekomen is, zijn reeds vele Iedeubenevens verschillende papieren, geschrif ten wapenen roode mutsen en andere zinnebeeldige voor werpen in verzekerde bewaring genomen. Uit het regle ment van het genootschap dat men mede magtig is gewor den bleek dat de vereeniging Némésis genaamd voor de toetreding van alle democraten open stond en ten doel had1 den verderen voortgang der reactie tegen te gaan 2 het democratisch beginsel door alle mogelijke middelen te doen zegevieren en 3 de gevolgen eener ware republiek te waarborgen. De wetgevende vergadering heefc gisteren en heden de beraadslagingen over de begrooting van uitgaven voor 1851 voortgezet. Voor de commissie van toezigt gedurende de prorogatie moesten nog tien leden benoemd worden gisteren zijn daartoe gekozen de heeren Creton Casimir Périer, de Crouseilhesgeneraal Rulhières, VesittLéo de Laborde en Druet-Desvauxheden werd op nieuw tot eene stemming overgegaan voor de benoeming der drie overigen maar niemand vereenigde de volstrekte meerderheid op zich. De dagbladen welke bekend staan als de organen van het uitvoerend bewind zijn zeer verstoord over de ge zindheid der volksvertegenwoordiging. Onder die bladen bekleedt le Moniteur du Soir eene eerste plaatswelke heden een vertoog heeft medegedeeld onder den titel van De Wetgevende Vergadering en de Voorzitter." waarin eene uiterst hartstogtelijke taal wordt gevoerd. De steller van dat vertoog vraagt, welke de oogmerken der kamer zijn en of zij de rust en de kalmte welke nu bescaanmoede is en eene poging wil aanwenden om de zaden van twist en tweedragt tot rijpheid te brengen die zoo ruimschoots aan wezig zijn in het staats-verdrag der republiek. Dit vertoog, hetwelk inderdaad veel behelst, dat volko men gegrond isheeft een diepen indruk gemaakt. Algemeen wordt de bekende publicist^ Romieu gehouden voor den stel ler. Men meent echter, dat de schrijver een grooten mis slag heeft begaan door al de afgevaardigden over eene kam te scheren en geen onderscheid te maken tusschen de hee ren Thiers Changarnier Bcrryer de Montalembertenz. en de leiders der ultra-republikeinsche partij. Wat van dit een en ander ook zijn moge het bovengemelde stuk was heden het hoofd-onderwerp der gesprekken in de wetgevende vergadering. Vele afgevaardigden verlangden, dat de be windslieden deswegens ter verantwoording zouden worden ge roepen; dat de verantwoordelijke uitgever voor de vergade ring zou worden gedaagd, en wat des meer zij. Parijs 26 julij. In de zitting der wetgevende vergade ring van gisteren heeft het bewuste artikel uit den Moniteur du Soir aanleiding tot eene zeer onstuimige woordenwisseling gegeven. De heer Baze stelde voor, om in de bureaus te beraadslagen welke maatregelen ten dezen tegen het bewind moesten genomen worden. Het liet zich aanzien dat thans de Gordiaansche knoop zou worden doorgehakt en het oogen- blik der crisis daar was. Intusschen is, nadat de minister van binnenlandsche zaken het woord had gevoerdde storm bedaarden de berg baarde weder, eene muis men ging over tot de orde van den dag. De vergadering scheidde echter in zeer opgewondene stemming. Het voorgevallene geeft weder ruime ?tof tot scherpe beoordeeling in de dag bladen. Het schijnt dat nog meer gevolgde arrestatien van leden van het geheim genootschap Némésis tot ontdekkingen heb ben geleid van ernstiger aard dan men in het begin ver moedde. Dit zou vooral uit de gevondene papieren zijn ge bleken. De generaal Changarnier heeft gisteren met den presi dent langdurige conferentien gehad. Van des morgens 10 ure heefc aan het paleis 1' Elysée steeds veel drukte geheerscht. De beurs was heden zeer gespannen en neigde tot da ling wegens het gerucht en den onzekeren uitslag van de interpellatie die in de wetgevende kamer zou plaats hebben toen evenwel ten 3 ure geene bezwarende tijding op de beur# kwam bleven de fondsen staande en even als gisteren de 5 pet. 96,65 en de 3 pet. 58,25.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1