HIDDILBIIBGSCHE COURANT. ïQ, N°. 88. Dingsdag 1850. 23 Julij. 35 c 5 turen en Slbminisrtr.itieu. ijituienUttbschc &ijbi*igcu. STAATS-L O TE RIJ. Achtervolgens artikel 3 van Zr. Ms. besluit van den 6 nuarij 1831no. 68 Staatsblad no. 2.) heeft Zijne Ex- :Ilentie de Minister van Financien bij resolutie van den Julij jongstleden, bepaald de prijzen, het opgeld daar- ider begrepen waarvoor de CollecteursSplitcers en De- tanten der Staats-Loterijde Loten en gedeelten van dien, tor de tweede weelc der trekking van de laatste Klasse der ide Loterij, zullen mogen uitgeven, te weten: bij verkoop eheele Loten f 76 38 00 BIJ VERHURING alve tffde iende wintigste - 15 20 - 7 60 - 3 80 Geheele Loten Halve Vijfde Tiende Twintigste 30 15,— 600 3 00 1 5o Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij lornoemd artikel van Zr. Ms. besluituitdrukkelijk is stgesteld dat de CollecteursSplitcers en Debitanten ge- iuden zijn oin zich naar die prijsbepaling te regelen en zelve gedurig ter inzage voor hét Publiek beschikbaar te bben. Middelburg, den 20 Julij 1850. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Bij delegatie van denzelven De Burgemeester der Stad Middelburg DE STOPPELAAR, Wethouder. STEDELIJKE TOL IC IE. De Logement- en Slaapstedehouders worden herinnerd aan bestaande bepalingen van Algemeene Plaatselijke Policie i binnen den daartoe bepaalden tijd van de ten hunnent genomene Vreemdelingenschriftelijk en bij behoorlijk teekende Biljetten kennis te geven aan het Commissariaat n Policie. Middelburg, den 22 Julij 1850. De MARKTMEESTER der Stad Middelburg berigt bij ze aan de Ingezetenen dat gedurende de Kermis de dage- tsclie Marktente rekenen van hedenDingsdag den 23 zerzullen gehouden worden op de Groenmarkt. Middelburg, den 23 Julij 1850. A. DUIK HENDRIKSE Marktmeester. AANBESTEDING. 1 CENTRALE DIRECTIE des Eilands WALCHEREN ondt. nadere goedkeuring van het Stedelijk Bestuur van ddelburg, op Donderdag den 25 Julij 1850, in het Lo- il der Directie in de Abdij te Middelburgdes voor- idags ten elf ure publiek presenteren aan te Ijesteden Het vernieuwen van 21,000 vierkante ellen KRAMWERK 1 de Leidijken van het Havenkanaal der Stad Middelburg t bijlevering van de benoodigde Materialen zullende de mditien acht dagen te voren ter lezing liggen ter Griffie n voornoemde Directie, en nadere inlichtingen te bekomen n bij den Opper-Commies S. Roe/se. AANBESTEDING. Op Vrijdag den 26 Julij aanstaandedes morgens ten 11 e, zal Mr. J. G. de IVitt Hamerte OOSTBURG, ten uize van den Logementhouder .7. P. du Puiin het ■enbaar bij inschrijving aanbesteden het bouwen van een "OONHUISSTAL en KOETSHUIS met bijlevering n alle Materialen. Informatien zijn te bekomen en de :stekken te zien, van af den 22 dezer, te Goesbij den eer J. H. Mullerciviel Ingenieur, en te Oostburgten uize van den Aanbesteder. DIAKENEN der Nederd. Herv. Gemeente te Middelburg hebben op gisteren in de Nieuwekerk gecollecteerd des na middags een bnnkbillet no. 833 groot 40 met het bij schrift Gewone Collecteen des avondseen verzegeld pakje, met het opschriftvoor de zendelings-zaak in China hetwelk is bezorgd bij den Heer Mr. IV. N. Lambrechtsen. Middelburg, 22 Juiij 1850. Diakenen voornoemd L» J. van der HARST. W. A. DORMAAR Hz., Scriba. DIAKENEN der Evangeliesch-Luthersche Gemeente maken dankbare melding eener gift groot 5 gevonden in de Collecte van zondag morgen jl. Middelburg, 22 julij 1850. A. DE VRIES. ZOELLER. UITSCHRIJVING EENER F RIJS VRAAG DOOR DE BROEDERSCHAP DER NOTARISSEN IN NEDERLAND. De Broederschap voornoemd verlangt (nd dat zij zich n de goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van nancien overtuigd heeft) een welgeschreven duidelijk en >ervaring gegrond BETOOG, houdende vooreerst: eene nwijzing en ontwikkeling yau de gebreken en nadeelige erking der bestaande Wetgeving op de REGISTRATIE er te Lande ten tweede een onderzoekof het nuttige goede, in dezelve aan te wijzen niet op andere meer nvoudigemeer nationale wijze zoude kunnen worden he mden of verkregenen eindelijk zoo de Registratie moet orden behouden, welke dan de beginselen en de strekking r Wet op dit onderwerp zouden behooren te zijn om het lang der Ingezetenen met dat van de Schatkist in wen- helijk verband te brengen. Voor het best geoordeeld antwoord looft de Broederschap t eene PREMIE van 500. in Geld of in een bewerkt TUK ZILVER. Tot de mededinging worden alle Nederlanders toegelaten. De antwoorden moeten in de Nederduitsche Taalmet ne andere hand dan die des Stellers geschreven zijnen inco ingezonden worden aan den Algemeenen Secretaris >ór Junij 1851. Men zie het Programma in de Haarlemsche courant van :n 27 Junij 11., en in de Staats-courant van den 29 Junij 11. Het Hoofdbestuur der Broederschap voornoemd, Namens hetzelve, Amsterdam, BRUNO TIDEMAN, Julij 1850. Algem. Secretaris. MIDDELBURG, den 22 Julij. Voortaan zalin verband met de wet van den 6 dezer Staatsblad no. 39) regelende de m.agt van de Provinciale Staten de titel van Gouverneur der Provincieniet langer gebezigd maar door dien van Commissaris des Ko- nings in de Provincievervangen worden. Bij besluit van den 13 dezer heeft Z. M. aan den ma joor der artillerie E. van Lében Seis, adjudant van Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der Zwaard orde, hem door Z._M. den koning van Zweden en Noor wegen geschonken. Z. M. de koning van Zweden en Noorwegen heeft tot ridder der orde van Wassa benoemd den heer Geo. Fr. Egidius, consul van Zweden en Noorwegen te Amsterdam. Naar men verzekert, zal H. M. de koningin eene bui- tenlandsche reis ondernemen. Z. K. H. prins Frederik zal op zijne terugreis van Petersburg, een bezoek bij het hof van Pruissen afleggen en wordt tegen het midden van de volgende maand hier te lande terug verwacht. De audiëntie den 17 dezer door Z. M. gegeven werd zeer talrijk bezocht. Onder anderen is eene commissie van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk bij Z. M. den koning toegelaten. Z. M. heeft, tot de stichting van twee nieuwe kerkge bouwen ten dienste der Protestanten en eene predikantswo ning in de gewone koloniën der maatschappij van weldadig heid te Willemsoord en Frederiksoord uit de loopende Staats- begrooting, verleend 8100 om gelijke som uit eene latere Staatsbegrooting toe te staan wanneer in de fondsen daartoe voorzien is. Deze gebouwen blijven het eigendom des rijks, doch de genoemde maatschappij zal in het onderhoud voor zien. Wanneer de bedoelde gebouwen voltooid zijn zal Z. M. een predikant benoemen, op voordragt van den mi nister; hij zal uit 's lands kas ƒ600 en van de maatschappij 300 genieten als wanneer de toelagen aan de predikanten te Vledder en Steenwijkerwold voor hunne herderlijke diens ten in de koloniën enz.en de bijdrage aan eerstgemelden voor een hulppredikerzullen ophouden. Onder de verschillende genoegens, welke de Middelburg- sche kermis zal opleveren zullen de tooneelvoorstellingen van de Salon des Variétés des heeren Duport wel eene eerste plaats bekleeden. Althans de keuze van bet répertoirebij een voorloopig berigt medegedeeld en waarop denieuwste en belangrijkste drama's en vaudevilles voorkomen toont aan dat men den lof, in 1848 alhier verworven wil trachten waardig te blijven en belooft den liefhebbers van beschaafde uitspan ning genotrijke avondstonden. Wij vernemen tevens dat de eer ste voorstelling op aanstaanden vrijdag 25 julij zal plaats heb ben en bestaan in het groote drama Moederzegen of de Parel van Savoije la Grdce de Dieujwelk belangrijk stuk in den afgeloopen winter te Amsterdam 92 maalen in al de overige, door gemeld gezelschap bezochte plaatsen, meer malen met den meesten bijval is opgevoerd. Den 17 dezer is van de laudswerf te Amsterdam met goed gevolg van stapel gelaten Zr. Ms. linieschip tromp. Zr. Ms. transportschip merwede, onder bevel van den luit.-ter-zee iste kl.2?. H. Staring, van Hellevoetsluis naar Surinameis den 6 dezer gepraaid op 46 gr. 35 min. N. B. en 10 gr. 32 min. W. L. Den 16 mei is van Batavia naar Middelburg gezeild het schip Koning IVillem II, kapt. .7. Koogeraan boord was alles wel. Den 7 mei jl. is te Sincapore gearriveerd het schip Met-' curius, kapt. IV. Veenemanwelke bodem den 1 junij daaraanvolgende in lading lag naar China. Uit Maastricht wordt het volgende gemeldonder dag- teekening van 16 dezer Het provinciaal geregtshof heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van Johanna Maria Severinshuisvrouw van Gerard Schuil. Aan de misdaad van manslag op hare wet tige moeder en alzoo van vadermoord welke haar bij de ac te van beschuldiging was ten laste gelegd, schuldig verklaard is zij veroordeeld tot de straf des doods. Het hof heèft bevo len dat zij ter strafplaats op de groote markt gebragt zal worden, in het hemd, barrevoets en met eenen zwarten sluijer over het hoofd dat zij te pronk zal staan op het schavot, terwijl een deurwaarder het strafvonnis den volke zal voorlezen dat vervolgens haar de regterhand zal wor den afgekapt en zij onmiddelijk daarop, door middel van de guillotine, ter dood zal gebragt worden. De veroordeelde hèeft deze verschrikkelijke uitspraak met schijnbare onver schilligheid aangehoord. De voorzitter was daarentegen bij de voorlezing van het arrest diep geroerd, waardoor zijne- treffende toespraak aan de veroordeelde nog des te meerln- druk maakte op de aanwezigen." Vlissingen 21 julij. De kermis die hier zoo stil en {on beduidend scheen is niet op die wijze geëindigd daar op 11. donderdag door heeren officieren van het garnizoen in het lokaal van den Prinsentuin een bal is gegeven, waaraan ieder fatsoenlijk burger heeft kunnen deelnemen; de zaal was voor die bijeenkomst op eene fraaije wijze gedrapeerd en verlichten ter middernacht werd men verrast door het afsteken van een vuurwerk. Vrijdag had hier een boog- schieting plaats van de schutterij St. Sebastiaans doelwaar aan eeltige leden der schutterij de Vriendschap met die van Zelandia uit Middelburg deelnamen. De zilveren vergul de medaille is aan eerstgenoemde schutterij geblevende tweede prijs, een zilveren medaille, door de Vriendschap terwijl ook nog door de heeren uit Middelburg een' anderen prijs is behaald. Staten Generaal, Vereenigde zitting der beide Kamers van 19 julij. In deze zitting heeft de beraadslaging .plaats gehad over het wets-ontwerp tot regeling van de Voogdij voor 'net ge val van minderjarigheid van 's Konings Troonopvolger op het tijdstip zijner troonsbeklimming. Dat wets-ontwerp is met 59 tegen 21 stemmen afgestemd. Voor hebben gestemd de heeren: Tonckensvan Heioma van Aylva van PallantBlankenheymde Jonge van Elle- meetvan Ztiylen van NyeveltRegoutvan Lidth de Jeude Lotsy, V Hooftvan Naamen SmitCorver HooftEngelkens Storm vaiPs Gravesandevan Beeck Vollenhoven Heemskerk van Ryckevorselvan IVelderen Rengersvan Voorst en de Voorzitter. Daarna heeft de Minister van Justitie in 's Konings naam, verklaard, dat hiermede de taak der Vereenigde Kamers was afgeloopen en 's Konings dank betuigd voor hare medewer king tot het daarstellen der wet betrekkelijk het Regentschap. Oost-Indische Tijdingen, Aan de per overlar.dpost ontvangen Oost-Indische berigteti worden de volgende bijzonderheden ontleend. De inkomende en uitgaande regten op Java en Madura hebben gedurende de vier eerste maanden dezes jaars, zuiver opgebragt f 1,434,338.87!, zijnde 284,600.29! meer dan in 1848 en 165,447.85 minder dan in 1849, gedurende hetzelfde tijdsverloop verkregen is. Op den 17 april 1850 is te Padang in publieke veiling gebragt eene hoeveelheid van 7000 pikols Sumatra-koffij welke heeft opgebragt eene som van 191,390.67. Latere berigten nopens de in de residentie Cheribon uit gebroken ziekte vermelden dat zij bestaat in heete koortsen, en van minder gewigt is dan men zich aanvankelijk had voor gesteld. Van de 138 aangetaste personen waren bereids 117 hersteld, 15 nog onder behandeling en 6 overleden. In het Rembangsche hoopte men weldra van de heerschende ziekte bevrijd te zullen zijn, aangezien de voornaamste oor zaken, gebrek aan behoorlijk voedsel en ongunstige weérs- gesteldheid niet meer bestonden. In Madioen hadden zich op nieuw koortsen vertoond. De sterfte was echter gering en het mogelijke werd daar even' als elders gedaan om geneeskundige hulp te verleenen. Het ontstaan der ziekte wordt aan het ongestadige weder toe geschreven. Men hoopte mitsdien dat wanneer de oost moesson zich meer zou gezet hebben de ongesteldheden van zelf verminderen zouden. Sedert de inhechtenisneming van den Pateh van Serang wordt de rust in Bantam geacht te zijn hersteld. Door de gevangene oproerlingen wordt die Pateh en zijne aanver wanten aangewezen als de aanleggers van den opstand. Nog twee hoofden der muitelingen zijn onschadelijk ge maakt, te weten de Loerah Nassied en de Panghoeloe Dampoel, zijnde de eerste onder voorwaarde van levensbehoud in on derwerping gekomen, terwijl de andere, gewapend met lans en gollokop zijne vervolgers instormendeop de plaats is neêrgeschoten. In de nabijheid der reede van Batavia worden bij voort during zeerooverijen gepleegd waarop door Zijner Majesteits schroef-stoomschooner samarang jagt is gemaaktzonder dezelve te hebben kunnen ontdekken. Met den heer C. Etty sr. te Probolingois bij wijze van proef en tot wederopzeggens toe een contract gesloten volgens hetwelk het hem toebehoorende stoomschip Lagen Lamongan eens in de maand, telkens na aankomst van de overlandpost uit Europa te Soerabaija van die plaats naar Makassar zal vertrekken tot overbrenging van brieven paketten ligte goederen en passagiersvan waar het vaartuig op denzelfden voet, 11a vier dagen oponthoud, naar Soerabaija terugkeert. Het grootste gedeelte van de expeditionaire troepen is van Palembang vertrokken. Geene meldenswaardige berigten zijn van daar overigens ontvangen. De muiteling Atnierop Bankawas nog niet in handen gevallen. Zijne bende had in eene ontmoeting met den ba- rissan van den Djoksa het onderspit gedolven en was op de vlugt gedreven. Eene kompagnie infanterie was van Pa lembang op Banka aangekomen en met Zr. Ms. stoomschip borneo naar het punt gevoerd, waar Amier zich genes teld heeft. De aankomst dier troepen aldaar en het verschij-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1