MIDDELBURGSCHE Cöf R A IV T: O J W°. 87. Zaturdag 20 Julij. ÏScsHutrcu cw !3bmiui0ttfAti6w. inniiettiattbdcftc ^Eij&iugcu. £uitcnl<utb0cfrc «Tijbingcti. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG brengen ter kennis van ben die dit jaar aan de Loting voor de Schutterij hebben deelgenomen dat de Commissie, welke, ingevolge Art. 15 der Wet van den 11 April 1827, voor dit jaar binnen deze Gemeente is zamen-, gesteld, tot het onderzoeken van en het beslissen omtrent de redenen van vrijstelling en uitsluiting, nog eene uveede Zitting zal houden op het Raadhuis dezer Stad, op JVoens- dag den 24 dezer maand, des voormiddags ten 11 ure; ter wijl zijdie op grond van Artikel 86 der Wet aanspraak kunnen maken om bij de Reserve te worden geplaatstof op finaal ontslag, of die verlangen mogten eenen Nummer- verwisselaar te stellen nog in deze Zitting Jiirnue reclames zullen kunnen doen gelden. En opdat niemand hiervan onkundig zijzal deze in de Stads-Courant worden geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 19 Julij 1850, Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE STOPPELAAR, 1. p. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare M. F. LANTSHEER. SPAARBANK. Het Bestuur der SPAARBANK te Middelburgmaakt be kend, dat door hetzelve gedurende den loop der maand Julij, des Woensdags van iedere week op de gewone plaatsvan 1 tot 2 ure des namiddagstegen aanteekening op de In- legboekjeszal worden gevaceerd tot uitbetaling der In teressen over de eerste helft van her jaar 1850; zullende de niet afgehaalde Renten eerst na verloop der maandj Julij als Kapitaal worden bijgeboekt. Middelburg, den 28 Junij 1850. Namens het Bestuur voornoemd, HUBERTUS REKKER, Secretaris. MIDDELBURG, den 19 Julij. Bij besluit van 14 julij jl. heeft Z. M. goedgevonden tot burgemeester der stad Hulstin pi aats van wijlen den heer J. L. van Dortmontte benoemen den heer P. J. T. Pierssensmet vergunning 0111 de betrekking van ontvanger der registratie te Hulst gelijktijdig te mogen blijven bekleeden. Bij koninklijk besluit is bepaalddat de gewone jaar- lijksche exercitien van de miliciens in de maand september geen plaats zullen hebben. Z. M. heefc bij onderscheidene besluiten goedgevonden: 1. aan den militairen onder-intendant der iste klasse G. Falk op het hiertoe door hem gedaan verzoekhet traktement van non-activiteit te verleenen 2. aan den aden luitenant H. Tolvan het vierde regement dragonders het pensioen toe te kennen3. te benoementot 2de luitenants bij het leger in Oost-Indie bij het wapen der infanterie den kadet APU. A. baron van Eekbij het wapen der artillerie den kadet A. F. Straatman bij het korps der genie en sappeurs de kadets J. P. Ermeling A. NumansTI. H. Borel en C. C. Tromp; allen herkomstig van de koninklijke militaire akademietot adspirant betaalmeester bij het leger in Oost-Indieden vrijwilliger A. J. van der Schalkvan het koloniaal werf-depót. Gedurende de zes eerste maanden van dit jaar 1850 hebben de Rijks-belastingen opgebragt 25,459,426 dat is ƒ223,064 meer dan gedurende gelijk tijdsverloop van het vorige jaar 1849. Meer hebben geleverd de directe belastingen ƒ71,307; de accijnsen ƒ269,821 het regt van den waarborg 8,044minder de in- en uitgaande reg- ten ƒ27,826; de registratie enz. ƒ82,086; de posterijen ƒ14,064 en de loterij ƒ2,037. Men meent te kunnen verzekerendat bij het ministe rie van binnenlandsche zaken nog niet aan de zamenstelling van een nieuw ontwerp van wet op het lager onderwijs ge dacht wordt. Hedeu is uit 's Rijks-dok te Vlissingen ter reede gebragt Zr. Ms. schooner atalante kommandant de luitenant-ter zee 2de klasse jhr. A. Klerck; welk schoon oorlogsvaartuig, waarvan eerst op het eind der maand april li. de kiel ge legd is, in minder dan twaalf weken is aangebouwd en uitgerust. Zierikzee 16 julij. Men verneemt met genoegen dat de hier bestaande onderlinge waarborg-vereeniging van arbeiders zich bij voortduring in eenen gunstigen staat bevindt. In het jaar 1849 hebben daaraan 164 personen deel genomen, die gedurende het zomer-saizoen ƒ1136,62 hebben ingebragt, en in den afgeloopen winter 1347,24 hebben terug ontvangen. Het lijfrente- en weduwen-fondsbij deze waarborg-ver eeniging opgerigttelde .op den laatsten december jl. 30 le den; terwijl slechts eene weduwe daaruit een pensioen ge noot; bij de spaarkas voor ouden en weduwen uit de min dere klasse waren-463 personen ingeschreven, en bezat de zelve een fonds van ƒ668,191-. Aan 52 arbeiders was in den afgeloopen winter, bij toer beurten gedurende eenen geruimen tijd werk verschaft. (ZZ. Cr.) Rotterdam 17 julij. Onder de naburige gemeente Cap- pelle op d'IJssel had gisteren eene verschrikkelijke gebeur tenis plaats. Op een Belgisch beurtschip in de vaart tus schen Brussel en Amsterdamontstond terwijl dat vaartuig zich in de monding van genoemde rivier bevond twist tus- schen twee, broederszonen van den schipper, die met nog een derde* zoon insgelijks aan boord was. Gedurende dien twist is de middelste der twee broeders, met het mes van hetwelk de oudste zich tot het schellen van aardappelen bediende zoo zwaar verwond dat hij kort daarop stierf. De aangeklaagde is naar Rotterdam overgebragt, Zwolle 12 julij. Naar luid van berigten uit Italië, komt onze geliefde leeraar, dr. G. van Senden binnen 14 da gen in zijne gemeente terug. Rijk is de oogst van wetenschappelijke ontdekkingen in het heilige jfland door den geleerden man opgedaan welke door hem op onzen bodem voortgeplant, niet zonder rijke opbrengst zullen blijven. Groningen 15 julij. Hedeu is door den raad dezer stad, na gehoord te hebben het advies der betreffende commissien, vastgesteld dataangezien wegens vroeger niet bestaan heb bende maar inmiddels opgekomene redenen het inwijdings feest van het nieuwe akademie-gebouw onzer hoogeschool niet kan plaats hebben op den oorspronkelijk bepaalden tijd het feest zal worden gehouden op woensdag 25 september eerstkomende, en volgende dagen. De Muzikale Correspondentieeene inrigtfng van nijverheid te 's Gravenhage gevestigd, die zich reeds door de uitgave van een nettenzeer goedkoopenoverdruk van elegante en klassieke buitenlandsche muziekwerken onderscheiden en aanbevolen heeftmaakt thans eene nieuwe onderneming bij inteekening bekend, die evenzeer de aandacht van ons kunst lievend publiek verdient. Het is eene zeer goedkoope uit gave van zangstukken en piano-forte-muziek onder den ti tel van de Nederlandsche Orpheusen van meerstemmige zangen, onder den titel van de Nederlandsche Liedertafel uitsluitend van Nederlandsche componisten. In het daarvan uitgegeven prospectus wordt gezegddat deze uitgave voor- uamelijk zal strekken om de werken van jeugdige en onbe kende componisten die gewoonlijk niet anders dan met ^groote kosten de voortbrengselen van hun talent kunnen ge drukt en verspreid zien, kosteloos in het licht te geven. Intusschen mag men vertrouwendat een deskundige die voortbrengselen vooraf zal beoordeelen ziften en corrigeren opdat aan de-iuteekenaren niets slechts of gebrekkigs geleverd WOrde. en dus doP"'1" •««.•Aïonf rWf „11» moediging. Zij zal welligt menig ontluikend'genie dat an ders verborgen ware gebleven aan het licht brengen en zich doen ontwikkelen; zij zal het kunstlievend publiek op eene zeer goedkoope wijze in het bezit stellen van belangrijke muziekwerkenen Nederlands toonkundigen roem op eene krachtdadige wijze helpen bevorderen. Staten Generaal. Zitting van 17 julij In de zitting, dezen middag ten drie ure door de Ver- eenigde Kamers der Staten-Generaal gehouden is door de commissie van rapporteurs voor het wets-ontwerp tot rege ling van de voogdij voor het geval der minderjarigheid van 's Konings Troonopvolger op het tijdstip zijner troons beklimming, over dat wets-ontwerp algemeen verslag uitge- bragt. De beraadslaging over dat wets-ontwerp werd be paald op vrijdag, des voormiddags ten elf ure. In de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn ingekomen de navolgeude door de Tweede Kamer aangenomen wets-ontwerpenals; de ontwerpen van wet betrekkelijk de scheepvaart; het wets-ontwerp tot uitvoering van art. 7 der grondwet; dat tot regeling van het regt van enquête; dat tot regeling van de kosten van het regentschap en dat be- (rekkelijk den onderstand van werklieden van 's rijks werven. De interpellatie van den heer Lightenveldtomtrent de uitvoering van het 2de der additionnele artikelen van de grondwet, met opzigt tot de leden der ten gevolge van de grondwets-herziening van 1848 ontbonden Eerste Kamer is bepaald op maandag aanstaande des voormiddags ten elf ure. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van den 17 is bij monde van den heer van Doornverslag uitgebragt door de commissie in wier handen gesteld zijn ge worden de door de regering ingezonden staten van de ge durende het jaar 1849 verkochte domeinen welk verslag ter griffie nedergelegd en aan den minister van financien ver zonden zal worden. Daarna heeft ook de commissie voor de verzoekschriften rapport uitgebragt omtrent eenige adres sen. Op verlangen van den minister van binnenlandsche zaken is de beraadslaging over het wets-ontwerp tot bepaling van straffen op de overtreding van keuren van waterschap pen onbepaald uitgesteld. Naar aanleiding van eene door den heer Dommer van Poldersveldt aan den minister van binnenlandsche zaken gedane vraag, enjiec door dezen daarop gegeven antwoord heeft de kamer besloten dat de in het vorige zittingjaar benoemde commissie tot onderzoek of er termen bestaan om door wettelijke bepalingen in den afkoop van tienden te voorzien en om, zoo dit het geval mogt zijn, zoodanige wettelijke bepalingen te ontwerpen zou worden ^gehouden voor ingetrokken. De minister van binnenlandsche zaken had zich bereid verklaard om indien de kamer de zaak niet aan zich mogt willen houden zich daarmedezoo dra andere werkzaamheden dit zullen toelaten bezig te houden. Kerknieuws. Ds. II. L. Vinke predikant te Delfshaven heeft het beroep bij de Ned. Herv. gemeente te Leeuwarden aangenomen. Volgens het naamregister der predikanten onlangs we der verschenen, waren er toen 1455 dienstdoende predikan ten in de Nederlandsche Hervormde Kerk. De oudste van hen trad in dienst op 9 mei 1790 en vervulde dus reeds zestig jaren het predikambt. Er waren 194 emeriti predi kanten. In de Overzeesche bezittingen waren 23 predikan ten werkzaam, namelijk 16 in Oostindië en 7 in YVestindië. Het aantal candidaten bedroeg 112, tegen 56 vacante stand plaatsen. Iti ons no. van dingsdag meldden wij dat de Nederlandsche Portugeesch-Israëlitische gemeente te 's Hage gevestigd zich tegen de ministeriele circulaire omtrent de regeling van de belangen der Israëlitische gemeenten in ons vaderland verklaard had; ten einde het stellige van dit berigt te wij zigen nemen wij het volgend artikel uit het Dagblad van 's Gravenhage over De groote kerkeraad der Nederlandsche Portugeesch- Israëlitische gemeente te 's Hage heefc reeds op zondag den 30 junij II., eene vergadering gehouden over de bekende circulaire van den minister voor de zaken der Hervormde eeredienstenz. De vergadering was eenparig van oordeel dat de tijd nog niet daar was, om zich te verdiepen in aan merkingen van détails, die den geheelen maatregel zouden kunnen doen mislukken maar dat men integendeelom de altijd mogelijke resultaten daartoe met voorzigtigheid moest medewerken. De president stelde namens het kerk- en arm bestuur der gemeente voor, aan den minister te kennen te geven dat men het voorstel opnam in dien zin dat men door het zenden van afgevaardigden naar de vergadering zich niet onherroepelijk bond aan de daar vast te stellen reglemen ten, maar dat integendeel die reglementen later aan de ge meenten zullen worden toegezonden die dus met kennis van zaken zullen kunnen verklaren, of zij daartoe al dan niet wenschen toe te tredenen datindien deze opvatting de ware is, van wege de gemeente dadelijk uitvoering zal wor den gegeven aan de circulaire. Dit voorstel is met alge- meene stemmen aangenomen." De kerkeraad der Nederduitsche Israëlitische gemeente te 's Hage heeft bezwaar gevonden omtrent hare bevoegdheid om onvoorwaardelijk ter dezer zake toe te tredenmaar wenscht, onder voorbehoud, hare eindbeslissing dan uit te brengenals her ontwerp van het algemeen kerkelijk regle ment ter harer kennis zal gekomen zijn. Engeland. Londen 15 julij. De deelneming aan de inteekening voor een volks-monument ter eere van sir R. Peel, tot welk doel niet anders dan kleine bijdragen worden aan genomen is onder alle standen der maatschappij zeer sterk. Het gebeurde bij Belfast uitgezonderd hebben de Oran- jelieden in Ierland zich dit jaar den 12 julij rustiger dan ooit gehouden. Robert Stephensonzoo beroemd wegens hetgene hij tot aanwending der stoomkracht verrigt heeft, is laatstl. vrij dag op vergevorderden leeftijd te Edinburg overleden. Dultschlanrt. Weenen 13 julij. Volgens de opga ven der geneesheeren is de cholera sedert zondag 11. weder aan het afnemen. Berlijn 14 julij. Heden nacht stierf alhier na korte ziekte dr. August Neander60 jaren oud, sedert 1813 hoog leeraar der godgeleerdheid aan onze hoogeschool. Door zijne groote geleerdheid verbonden met een vast en innig christe lijk geloof, was hij der christenkerk in en buiten Duitsch- land ten zegen. Uit Bromberg (in Posen) wordt berigtdat dr. Giitzlaf van Thom naar Warschau gereisd is, om over Petersburg naar China terug te keeren. Frankfort 15 julij. Eergisteren ochtend vroegtijdig is hier aan het paleis der prinsen van Thurn en Taxis een cou rier uit Weenen aaugekomen hetwelk aanleiding heeft ge geven tot het gerucht, dat daarmede depeches van de Oos- tenrijksche regering waren ontvangen, inhoudende, dat het eindelijk tusschen Oostenrijk en Pruissen tot een vergelijk was gekomen. Deze geruchten zijn echter, naar van goederhand wordt gemeld voorbarig geweest. De door dien courier die morgen naar Weenen terugkeert, medegebragte berigten, moeten, wel is waar, het stellige vooruitzigt openen, dat het tusschen Pruissen en Oostenrijk bestaande geschil weldra zal worden uit den weg geruimd doch van een reeds ge troffen vergelijk is daarin nog geene spraak. Ten gevolge van het vooruitzigtdat de beide groote Duitsche mogendheden zich weldra met elkander zullen ver staan zijn de Duitsche fondsen aan onze beurs willig en zelfs hooger gebleven. Keulen 16 julij. Men meldt uit Weenen, dat de benoe ming van den generaal Wallmoden tot opperbevelhebber van het 3de armeekorpsaan het hoofd waarvan de ontslagen generaal Haynau was geplaatst, zonder hem tevens tot civi- len en militairen gouverneur van Hongarije (welke betrek king de laatstgenoemde tevens bekleedde) aan te stellen het vermoeden heeft doen ontstaan dat de regering voorne mens is 0111 niet op nieuw eene zoo uitgestrekte raagt in éénen persoon te vereenigen. Dit besluit, indien hetzelve inderdaad genomen is, zal, naar men meent, in Hongarije veel genoegen geven dewijl het opheffen van den buitenge wonen toestand waarin dat gewest alsnog verkeertdaar van een noodwendig gevolg kan zijn. Te Dusseldorp is met den telegraaf een berigt aange- bragt van den 15 dezer uit Kiel, van den navolgenden in houd Drie bataillons Holsteitiers zijn in de stad Sleeswijk

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1