MIDDELBURGSCHE C O IJ R A IV T. N°. 70. Oingsdas 1850. 11 Junij. LÏEDËHTAFEL ONCORDIA X Besturen ca Cübministratien. stedelijke policie. Dingsdag den 11 Junij 1850. BuuKuUubschc ®ij blagen De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND Brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken naar aan leiding van het gehouden overleg met de Belgische Regering bij beschikking van den 25 dezer, litr. G. 3de Afdeeling, A., is bepaald: dat van de Nederlandsche zijde, de aflating van het Water, op^liet Kanaal van Neuzen naar Gentzal plaats hebben, en mitsdien de Scheepvaart, tijdelijk gestremd zal zijn, van den 1 Julij aanstaande, tot aan den 10 Au gustus daaraanvolgendeuitgenomen de Zondagen en dat de aftapping zal geschieden van pand tot pand zoodanig dat de in de vaart zijnde Schepen zoo mogelijkde plaats hunner bestemming zullen kunnen bereiken. Middelburg, den 29 Mei 1850. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDENBURCII. BETALING van TRACTEMENTEJS over het twee de Kwartaal 1850, ten Kantore van den Betaalmeester en Ileeren Ontvangers onder het Arrondissement Middelburg ressorterende. JAARLIJ KSCIIE DANKDAG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG, brengen bij deze ter kennis der Ingezetenen, dat, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van I Au gustus 1831, 110. 72, de Dankdag of Godsdienstige viering der overwinning van IVaterloodit jaar zal plaats hebben op Zondag den 16 Junij aanstaande. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 7 Junij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare M. F. LANTSHEER. SCHUTTERIJ. VAN DEH .1 AR 12 I80O. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG; Gelet op Art, 11 van Zr. Ms. besluit van den 21 Maart 1828 Brengen bij deze ter kennis van al degenen welke daar bij belanghebben 1. Dat de Alphabetische Naamlijst van de personen, die aan de Loting van dit jaar voor de Schutterij dezer Gemeen te moeten deelnemen ter inzage van een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stadvan heden tot en met Zaturdag den 15 dezer, (uitgezonderd des Zondags) des voormiddags van 9 tot 12 uren, ten einde een ieder in staat zoude zijn om ingeval hem op die Lijst eenige personen of omstan digheden mogten voorkomen, die daarop nog behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks ter kennis te brengen van de Commissie, welke bij de Loting tegenwoordig zal zijn. 2. Dat de tijd, waarop voorschrevene Loting zal plaats hebben is bepaald op Vrijdag den 28 dezer, des morgens ten ie* ure. 3. Dat de Loting zal plaats hebben op de Boven-Voor- zaal van het Raadhuis. 4. Dat almede hij de Loting zullen moeten tegenwoordig zijn ten einde tot eene Naloting te worden toegelaten al le personen, vallende in de jaren der Schutterij, welke uit andere Gemeenten, sedert de laatste inschrijving, in deze Gemeente zijn komen inwonenen buiten de termen van dienstpiigtigheid zijn gebleven; en 5. Dat niemand tot de Loting zal worden toegelaten, dan de Ingeschrevenen zelve of hunne Gevolmagtigden ten welken einde zij, zoowel als hunne Gemagtigden, voorzien zullen moeten zijn van een Oproepitigs-Biljet hetwelk ieder hunner van wege het Stedelijk Bestuur zal worden te huis bezorgd. En ten einde een iegelijk hiervan kennis drage zal deze worden gedrukt, afgekondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezer Stads Courant geplaatst. Gedaan ter. Raadhuize der Stad Middelburgden 7 Junij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSHEER. De aangiften tot het ruimen van Secreten zullen van af den vijftienden dezer maand moeten plaats hebben bij schrif telijke en onderteekende kennisgevingen aan het Bureau van Policie of in de daartoe aanwezige Bus aan de voorzijde van het Raadhuis; zullende op de elders bezorgde aangiften geen acht worden geslagen. Middelburg, den 10 Junij 1850. OPRIGT/NG. FABRIEK BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG Ontvangen hebbende een request van Jhr. IF. R. Boddqert houdende verzoek om het Perceel Wijk I. No. 160, tot eene Ijzersmelterij, onder de firma van Boddaert en Rentergem in te rigten Brengen het bovenstaande verzoek ter kennis der Ingeze tenen onder mededeeling, dat, naar aanleiding van het Koninklijk besluit van den 31 Jannarij [824 Staatsblad no. 19) rakende de vergunning tot het oprigten van som mige Fabrieken en Trafieken op Vrijdag den 15 dezer, des namiddags ten dén uurten Raadhuize dezer Stad de ver- eischte informatien de commodo et incommodomet opzigt tot die inrigtingzullen worden genomen wordende mits dien een ieder, die vermeenen mogt daartegen eenige bezwa ren te moeten kenbaar maken uitgenoodigdzich ter aan gewezene plaats en uur daartoe te vervoegen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 10 Junij 1850 Burgemeester en Wethouders voornoemd» PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbare' M. F. LANTSHEER. NE DE RL. IIANDEL-MAATSCIIAPPIJ. ]j)e DIRECTIE maakt bekend, dat door haar zullen ge veild worden, te Amsterdam op Donderdagden 11 Julij 1850. 50,342 Kanj. en Kan. Java SUIKER, ligg. aldaar. 26,118 te Rotterdam. 6,5'7 Middelburg De Notitien met de Veil-Conditien zullen in tijds wor den uitgegeven. Amsterdam, den 8 Junij 1850. VAN DER OUDERMEULEN President. TOLLENAAR Secretaris. MIDDELBURG, den 10 Junij. De beklaagde nu appellant Michiel de Hondtin eersten aanleg door den oflicier van justitie bij de arrondissements- regtbank te Zierikzeeambtshalve vervolgd zijnde ter zake van een artikel, voorkomende in de nummers 613 en 615 van den Zierikzeesche Nieuwsbode van den 6 en 13 decem ber 1849, en ten opschrift voerende: „burgemeester A11- tbony van Weelis door gezegde arrondissements-regtbank bij vonnis van 26 april li.schuldig verklaard aan het toe voegen van beleedigingen aan magistraatspersonen ter ge legenheid van de waarneming hunner bediening en met het kennelijk doel om ben te honen en te grieven en in allen deele strekkende om hunne eer en kieschheid aan te tasten en te dier zake veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tijd van twee niaanden en in de kosten der procedure. Van dit vonnis door den beklaagde nu appellant in hooger beroep zijnde gekomen, is op den 3 junij 11. de zaak bij het Provinciaal Geregtshof in Zeeland behandeld, en zijn, na dat de raadsheer rapporteur verslag had gedaan en de ap pellant was ondervraagd, door dezen zijne gronden van appel voorgedragen waarbij bij beweerde 1. dat in het geïncri mineerd artikel geeuerlei beleediging -wordt gevondenen 2. dat in allen gevalle artikel 222 van het wetboek van Straf- regc niet toepasselijk is op beleedigingen in geschriften of door de drukpers begaan. De heer procureur-generaal bij den Hove heeft het belee- digende van het geïncrimineerde artikel volgehouden, en ten aanzien van de tweede door den appellant aangevoerde grieve dat art. 222 van het Strafwetboek verkeerd zoude zijn toe gepast die grieve als gegrond beschouwddoch beweerd dat in casu toepasselijk is art. 376 juncto art. 371 van het wetb. van Strafregten daarna gerequireerd tot toepassing der bij de wet bedreigde straffen. Bij arrestop heden uitgesproken heeft het hof het be klaagde vonnis ter zake van verkeerde toepassing van art. 222 wetboek van Strafregt vernietigd en op nieuw regt- doende den appellant ontslagen van alle regtsvervolging ter zake van de in het geïncrimineerd artikel voorkomende zin sneden betreffende de assessoren en de gemeente-raden van Ooltgensplaat en den Bommel doch denzelven schuldig ver klaard aan het wanbedrijf van laster; maar uit overweging dat de beklaagde alleen in hooger beroep gekomen is en alzoo niet tot zwaardere straf veroordeeld mag worden dan hem in eersten aanleg was opgelegd, volgens de bepaling van art. 250 wetboek van Strafvorderingdenzelven veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van twee maanden alsmede in de kosten in beide instantien gevallen De opper-hofmaarschalk maakt bekend dat het hof, op maandag den 10 dezer, den rouw voor vier weken zal aan nemen, wegens het overlijden van Z. K. H. Willem Fredrik Maurits Alexander Hendrik Karei, Prins der Nederlanden; zullende gedurende de twee eerste weken de middelbare, ge durende de twee laatste de ligte rouw gedragen worden. Z. M. heeft de heeren E. graaf van Bylandt en C. G. Finckhuysen medicina: doctoren die den overleden prins in zijne ziekte hebben bijgestaan, benoemd tot ridders der orde van de Eikenkroon. De Staats-courant van 11. zaturdag bevat een uitvoe rig programma voor de begravenis van Z. K. H. IFillem Frederik Maurits Alexander Hendrik prins der Nederlanden op maandag 10 junij den morgens ten 10 ure. De handboogschutterijen zijn van wege Z. M. den ko ning verwittigd, dat, wegens den rouw der koninklijke fa milie, de aangekondigde wedstrijden op het Loo uitgesteld zijn tot 1851. Te Utrecht heeft 11. woensdag het feest plaats gehad dat bij inteekening door de inwoners aan heeren studenten is aangeboden. Hetzelve was uitmuntend ingerigt, heeft zeer voldaanjammer dat door de droevige tijding van het over lijden van Z. K. H. prins Maurits, onderscheidene autoritei ten en inwoners hebben gemeend deze partij niet met hnnne tegenwoordigheid te kunnen vereeren. Daar men welligt in het onzekere zou kunnen ver- keerenof het te Haarlem te houden algemeene muziekfeest wel voortgang zal hebben is het niet onbelangrijk te ver nemendat bij de bestuurderen tot dusverre het voornemen bestaatom het op de bepaalde dagen te doen voortgaan. Ook de maskerade te Leyden zal op den bepaalden tijd voortgang hebben. Bij het departement van binnenlandsche zaken is van den apostolischen internuntius, mgr. Belgrado ontvangen eene som van elf duizend zeven honderd zeven-en-twintig gulden zes-en-zestig cents 11,727 66), zijndemet inbegrip eener gift van zijn hoog eerwaarde, de opbrengst der collecte, op zijne uitnoodiging gedaan in de kerken der R. Kathol, gemeenten, behoorende tot de Hollandsche missie, tot leni ging der rampen door den jongsten watersnood in Nederland veroorzaakt. Men verneemt dat Z. M. den heer mr. B. van Dorp thans directeur van policie te Rotterdamvan af 1 julij aanstaande, ad interim heeft belast met de functien van di recteur van policie te 's Gravenhage. Bij besluit van 24 mei jl. heeft Z. M. aan den heer II. Konigswarterconsul van Saxen-Coburg-Gotha te Am sterdam vergunning verleend tot het aannemen en dragen van het kruis van verdiensten der hertogelijk Saxische Er- nestinische huis-ordehem door Z. II. den groot-hertog van Saxen-Coburg-Gotha geschonken. Men verneemt, dat er eene verandering gebragt zal worden in hec model van de epauletten der heeren officieren. In de aanstelling tot luitenant-adjudant bij de infanterie is eene wijziging gemaakt. Tot nu toé was bepaald, dat van de vijf luitenant-adjudanten per regement drie den rang van 2den luitenant moesten hebben en zulks uit het oogpunt van bezuiniging; thans is bepaald, dat de adjudanten den rang van isten of 2den luitenant kunnen bezitten, doch is de toelage aan dien rang verbonden (voor hendie in het ver volg worden aangesteld) van 300 op 200 gulden 's jaars gebragt. Van wege den miuister van binnenlandsche zaken zijn de plaatselijke besturen opmerkzaam gemaakt op het door den broodbakker J. R. Kuipers, te Leeuwarden, uitgevonden en aan hem in 1844 voor 10 jaren geoctroijeerde middel tot ontdekking van vervalschingen van het brood. Deze brood- proef, in Leeuwarden algemeen toegepast, wordt door het stedelijk bestuur aldaar zeer aanbevolen. Rotterdam 7 junij. Zijne Excellentie Mehemed-pozbp vergezeld van zijne secretarissen Sadik-bey en Taver-effendi als mede van den heer .7. J. PosnoNederlandsch consul- generaal van het Ottomanisch rijken verder gevolgis he den alhier aangekomen en aan het Grand Hotel des Pays Bas afgestapt. Zijne Exc. zal morgen per stoomboot naar Ant werpen vertrekken. Eerstdaags wordt hier verwacht het keizerlijk Russische stoom-fregatschip Kamschatkaaan boord hebbende zijne keizerlijke hoogheid den hertog van Leuchtenbergmet ge volg. Amsterdam 8 junij. IIH. KK. HH. prins en prinses Frederik der Nederlanden benevens HH. KK. HH. de prin sessen Louisa en Maria zijn heden morgen met den eersten spoortrein van Voorschoten naar Amsterdam vertrokken en alhier doorgekomen om van daar de reis naar Stockholm voort te zetten. Gisteren avond omstreeks negen ure is in de Peper straat een gebouw ingestort, hetwelk tot bergplaats van turf en granen diende. Een gedeelte van hetzelve is op een kleiner belendend perceel gevallenwaardoor eene vrouw welke op de bovenverdieping van hetzelve werkzaam was is omgekomen. De burgemeesterde directeur der policie en de commissaris der seetie waren spoedig op de plaats des onheils tegenwoordig. Men verneemtdat het nieuw gebouwde cellulaire huis van arrest alhier, in den loop der maand julij zal worden betrokken. Assen 6 junij. De markies de Jhouars, die voor drie jaren door de regtbank te Zierikzee wegens een dagblad delict tot twee jaren gevangenisstraf is veroordeeld is deze week, op reis van het Laar (koningrijk Hanover) waar hij sedert dien tijd verblijf hield naar Amsterdam door de policie van Hardenberg, tusschen deze plaats en Ommen gearresteerd, en naar Zwolle vervoerd. Men voegt er bijdat hij door eene vrouw uit het Laar zoude zijn verraden die den kan- tonregter van het kanton Ommen wonende te Hardenberg van zijn aanwezig zijn op Nederlandsch grondgebied zoude hebben kennis gegeven. Ct.j Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting van 6 junij. In deze zitting is door de Kamer een adres van rouwbeklag aan Z. M. den Koning vastgesteld. Dit adres zal aan Z. M. den Koning worden overgebragt door eene commissie bestaande behalve den Voorzitter der Kamer en de leden der Commissie voor bet ontwerpen van dat adresuit de heeren van Nispen van Sevenaervan Naamen en van Doorn,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1