MIDDELBURGSCHE C <1 I R V N T. W. 67. Dingsdag 1850. 4 Jtinij. ftcsturctt en Cabmtui0t*raticu. iaiuttettlAtib0chc STijbiugeu. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND Brengt ter kennis van de belanghebbendendat door Zijne Excellencie den Minister van Binnenlandsche Zaken naar aan leiding van het gehouden overleg met de Belgische Regering bij beschikking van den 25 dezer, litt. G. 3de Afdeeling, A.is bepaald» dat van de Nederlandsche zijde, de aflating van het Water, op het Kanaal van Neuzen naar Gentzal plaats hebben, en mitsdien de Scheepvaart tijdelijk gestremd zal zijn, van den 1 Julij aanstaande, tót aan den 10 Au gustus daaraanvolgendeuitgenomen de Zondagen en dat de aftapping zal geschieden van pand tot pand zoodanig dat de in de vaart zijnde Schepenzoo mogelijkde plaats hunner bestemming zullen kunnen bereiken. 1 Middelburg, den 29 Mei 1850. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDENBURCH. OPRIGTIJVG FA 11II IE K, BURGEMEESTER en .WETHOUDERS der Stad MID DELBURG. Ontvangen hebbende een request van G. J. Sprenger en M. Salomonson Hz., houdende verzoek om het Perceel Wijk N. No. £J-, tot eene Fabriek van Garancine in te rigten. Brengen het bovenstaande verzoek ter kennis der Ingeze tenen onder mededeelingdatnaar aanleiding van het Koninklijk besluit van den 31 Januarij 1824 Staatsblad no. 19), rakende de vergunning tot oprigting van sommige Fabrie ken en Trafieken op Vrijdag den 7 dezerdes namiddags ten één uur, ten Raadhuize dezer Stad, de vereischte in- formatien de commodo et incommodomet opzigt tot deze lurigting, zullen worden genomen, wordende mitsdien een iederdie vermeenen mogt daartegen eenige bezwaren te moeten kenbaar maken, uitgenoodigdzich ter aangewezene plaats en uur daartoe te vervoegen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburgden 1 Junij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achbare M. F. LANTSHEER. GENEESKV MBE. De Provinciale COMMISSIE van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in ZEELAND, residerende te Middelburg verwittigt bij deze de belanghebbenden dat zij hare gewone Vergadering houden zal op Donderdag den 4 Julij 1850, en verzoekt tevens allen .welke dan verlangen toegelaten te Worden tot het Iieel-Verlos- of Artsenijmengkundig Exa men, of tot dat van Oog- of Tandmeester of Drogist, om hun daartoe strekkend request, onder overlegging van de noodige bewijzen, vóór den 20 dezer maand, te doen toe komen aan Professor B. de Jonge Voorzitter derzelve Com missie. Middelburg, den 3 Junij 1850. De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland Namens dezelve, Js. de MAN Jz., Secretaris. JFELDADIGHEID. De COMMISSIE van SPIJSUITDEELING aan Minver mogenden binnen deze Stadmaakt bij deze bekenddat zij op Donderdag den 30dezer maand, volgens gewoonte, heeft gedaan Rekening en Verantwoording harer Administratie over het afgeloopen Winter-saizoenbij welke gelegenheid is ge bleken, dat gedurende gezegd tijdsverloop zeven-eu-zestig duizend vijfhonderd Portien Soep zijn uitgedeeld. Ook deze weldadige lurigting heeft het hare toegebragt om de bestaande behoefte gedurende den afgeloopen Winter te lenigen en wij vermeenen de tolk onzer verarmde Na- tuurgenooten te zijn wanneer wij hare Begunstigersvoor derzelver medewerking, den warmsten dank toebrengen. Voor de veelvuldige aan de Commissie bewezene dien sten betuigen wij mede onzen dank aan Heeren Commissa rissen, welke met de meeste bereidvaardigheid, de dagelijk- sche werkzaamhedenwel op zich hebben willen nemen. Middelburg, den 31 Mei 1850. Namens de Commissie VAN REIGERSBERG VERSLUIS Secretaris. MIDDELBURG, den 3 Junij. Bij kouinklijk besluit van den 24 mei 1850 is aan den heer Franpois Beudtmet den isten junij 1850, een eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend, als inspecteur-generaal der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnseti, behoudens aanspraak op pensioen en onder dankbetuiging voor zijne trouwe en langdurige aan den Lande bewezen diensten. Bij Zr. Ms. besluit van den 18 april II. is aan den heer A. P. J. Lestapisop zijn verzoek eervol ontslag verleend als consul der Nederlanden te Mexico. Bij koninklijk besluit van denzelfden dag is de heer R. H. X. Heidsieckbenoemd tot Nederlandsch consul in het ge- meenebest Mexico. -Ter zamenstelling der commissie tot afneming van het examen ter toelating tot hetAcademisch onderwijs, heeft Z. M. benoemd Tot commissaris des koningslid en voorzitter der com missie mr. A, (V. Engelenlid der. tweede kanier 5 tot ver dere ledenG. A. Schneither rector van het gymnasium te Rotterdam A. Ekker, rector der Latijnsche scholen te Utrecht; C. R. Hermansrector van het gymnasium te 's Hertogen* bosch IV. G. Pluijgers, prorector van het gymnasium te Leyden J. de Vlaamleeraar in de wiskunde aan het gymnasium te Leyden A. P. Francois leeraar in de wis kunde aan het gymnasium te Rotterdam. De commissie zal te Leyden vergaderen die het examen voor haar willen afleggen, moeten zich voor het eind van junij bij den voorzitter der cpmmissie aanmelden. Z. M. heefc tot Nederlandsch consul te Bazel benoemd de heer D. Heussler Thurneysen. Z. M. heeft benoemd tot attaché bij de Nederl. legatie te Weenen den baron X. van lltecleren van Enghuizen. Volgens bij het departement van marine ingekomeue berigtenwas de luit.-ter-zee van de iste kl. Escher, kom- matiderende Zr. Ms. naar Oost-Indie bestemd transport schip piuns willem frederik hendrik, met dien bodem, na den 10 april jl. de reede van Duins te hebben verlaten, in goeden staat op den 6 mei jl. ter reede van Santa Cruz (Teneriffe) aangekomen en den 10 daaraanvolgende van daar vertrokkenom de reis naar Oost-Indie voort te zetten. Den. 31 mei is te Hellevoetsluis binnengekomen Zr. Ms. stoomschip suriname onder bevel van den luit.-ter-zee iste kl. G. Fabius, van eenen kruistogt in de Noordzee. Zr. Ms. schoonerbrik padang is heden van Vlissingen naar zee gezeild. Naar wij vernemen bestaat het état-major van Zr. Ms. fregat prins hendrik der Nederlanden, onder bevel van den kapitein-ter-zee jhr. H. A. van Karnebeek, uic de vol gende officierenJ. C. Pieterseluit. ie kl.eerste officier, voorts H. A. Meijer, luit. ie. kl.G. P. J. Mosselid., P. A. van Rees, luit. 2de kl.D. L. IVolfsonid. A. Schotborgh, id.J. TV. Slegtid.F. IV. tVissel, officier van adminstratie2de kl. Door de Nederlandsche Handel-maatschappij zijn be vracht geworden 30 schepen, als: voor Amsterdam 14, voor Rotterdam 11voor Dordrecht 1 voor Schiedam 1 en voor Middelburg 3, zijnde Phoenix, kapitein P. J. Kasse Paul ine, kapitein B. J. Postde Commercie Compagnie, kapitein M. Butijn. Wij konden dit berigt in ons vorig no. slechts kort en niet in alle afdrukken mededeelen. Volgens de Drentse/te Courant, zijn thans te Assen twee schilderstukken ten toon gesteldvervaardigd door on zen vroegeren stadgenoot, den heer tV. van Uije. Het zijn twee fraaije landschappenwaarin bijzonder het verschiet zeer bevalt door zachtheid en terugwijking terwijl de voor grond stout en krachtig is geschilderd. De stukken getui gen overigens dat de jonge schilder veel aanleg heeft om, bij verdere gelukkige rigting van talent en smaak een goed misschien een groot schilder te worden. Züidbeveland den I junij 1850. De door de handboogschutterij te 's Gravenpolder uitge- schrevene vogelschietingheeft den 29 mei aldaar onder be gunstiging van het schoonste weder plaats gehad. Van de in Züidbeveland bestaande schutters-gilden waren er zes op gekomen met hunne Banieren, Schilden en tVapenste za- men een getal van 78 scherpschutters opleverende onver minderd de rustende leden dezer schutterijen. Het inhalen en verwelkomen derzelve geschiedde op eene wijze die allen dadelijk gunstig stemden voor dit volks feest, dank hebbe de zorgen van den hoofdman den wel-ed. heer de Blinde, wiens toespraak regt geschikt was, allen in eene feestelijke stemming te brengen. Voor den aanvang der schieting trok men op algemeen verlangen in geregelde optogt met goed bezet hoorn-muzijk naar de buitenplaats van den wel-edelgeb. heer B. van der Mandereen werd zijn-edele aldaar bij monde van den hoofdman van 's Gravenpolder op de meest hartelijkste wijze toegesproken. Zijne gepaste beantwoording voor dit een voudig bewijs van achting bewees de gasten toen reeds hoe zeer zij van die zijde zich overtuigd konden houden dat er niets onbeproefd zoude worden gelaten om de genoegens van den dag te verhoogenen het geheele feest getuigde dan ook dat er harmonie bestondtusschen het hoofd der plaats en de leden der schutterij aldaar, wier devies „door Eendragt herlevende" daarvan de juiste uitdrukking bevat. Zijn- edelgeb. schaarde zich daarna onder de gewone werkende le den van 's Gravenpolder en in geregelde volgorde trok men op naar de plaats der schieting, welks doelmatige inrigting niets te wenschen overliet. De wedstrijd op het middaguur voor eenigen tijd geschorst wordendeverzamelden zich allen aan een eenvoudig collationwaarde eerste dronk, bij monde van den hoofdman de Blindegewijd werd aan den opperbeschermheer der handboog-schutterijen in Neder land Z. M. den koning tVillem IIIen het was treffend de eenvoudige landbouwersdoor dien toast opgewekt ongekunsteld hunne vreugde te hooren betuigen voor de eer aan hun geliefdkoosd volkspel, door die hooge bescherming bewezen wordende. Op nieuw ter plaatse der oefening gekomen trof den landman A. van den Dries, te Ovezande wonende het ge luk den hoofd-vogel af te schieten aan wien onmiddelijk de daaraan toegekende en allersierlijkst bewerkte zilveren vergulde medaille werdt uitgereikt. Na den afloop der sChieting vereenigde men zich in het lokaal der schutterij en eene talrijke vrouwenschaar verhoog de de genoegens van den dagtot laat in den nacht bleef de vrolijke menigte bijeen en talrijke rijtuigen van alle zijden bijeen gekomen voerden eindelijk de gasten vermoeid van den dans naar huisaan allen de aangename herinnering 1 Y'. overlatende aan een volksfeest te hebben deelgenomenwaar gulle hartelijkheid en onderlinge vriendschap den toon gaven. O. 's Gravenhage 1 junij. Het berigtomtrent den toestand van prins Maurits luidt heden ochtend aldus De koorts volgt haren loop, met afwisselingen», eigen aan de ziekte. De huid-uitwasemingdie zich sedert twee maal vier-en-twintig uren had ingesteld heeft de hevigheid der ziekte.verschijnselen verminderd." Het heeft Z. M. den koning behaagd, om de onder steuning, welke zijn geëerbiedigde vader, koning tVillem II der Hollandsche en Fransche schouwburgen alhier verleende, op nieuw op zich te nemen en bij voortduring daaraan te schenken opdat aan de behoefte van een tooneel in eene re- sidentie indien zij niet wil afzien van het regtom met andere groote steden mede te dingenof gelijken tred te houdenzoude kunnen worden voldaan. Z. M. heeft ver der besloten 0111ter ontwikkeling van de Nederlandsche dramatische kunst in het algemeen en tot aanmoediging den Nederlandsche toondichters (componisten) in het bijzonder jaarlijks eene gouden medaille van de eerste grootte te doen uitlooven aan den schrijver, of dichter van het best gekeur de Hollandsche tooneelstuk hetwelk alsdan voorliet eerstop den koninklijken Nederduitschen schouwburg alhier zal worden ten tooneele gevoerd en dat jaarlijks door den directeur van den koninklijken Franschen schouwburg alhier eene opera^co- mique zal worden opgevoerd waarvan de muziek zal zijn vervaardigd door een' Nederlandschen toonkunstenaar; op een bijzonder daartoe door een der meest beroemde Fransche dichters'vervaardigd gedicht (libretto). Daartoe zal jaarlijks aan dengeue der Nederlandsche componisten welke de best gekeurde muziek zal hebben vervaardigd, insgelijks eene gouden medaille van de eerste grootte worden verleend. Het programma, deswegens uit te vaardigen, zal nader worden bekend gemaakt. Amsterdam 31 mei. Gisteren heeft er op den Holland- schen spoorweg eene vertraging in de aankomst en het ver trek van twee treinen plaats gevondenter oorzake van het volgend ongeval. De trein, die ten 12 ure van Rotterdam was vertrokkenmoest bij het station Piet Gijzenbruguit hoofde van het springen eener pijp der locomotief, hulp vra gen. Die hulp onmiddellijk zijnde aangebragt door de re serve-machine van Haarlem, was echter van korten duur, daar ongelukkigerwijze ook van die machine pijpen sprongen. De reserve-machine alstoen van Amsterdam ontboden, ver leende de verdere hulp, en de trein kwam, in plaats van ten 2 ure 30 min.ten 4 ure 46 min. alhier aan. Breda 28 mei. Heden is weder bijeengekomen de com missie van inspectie over het militair onderwijs, ten einde ten haren overstaan te doen afnemen het jaarlijksche exa men der kadets van de koninklijke militaire academie, be paaldelijk die van het vierde of hoogste studiejaar, welke na voldoend examen tot den rang van officier worden be vorderd. Aanstaanden maandag zal ook in het gebouw van ge zegde akaderaie een aanvang gemaakt worden met het afne men van het examen der jongelieden die met het nieuwe studiejaar als kadet op de militaire academie wenschen te worden toegelaten; het getal der aspiranten beloopt dit jaar ongeveer 100. Staten Generaal. eerste kamer. Zitting van 31 mei. Heden heeft de Voorzitter aan de Vergadering kennis ge geven dat door de afdeelingen tot hare voorzitters verkozen zijn de heerenvan tVelderen RengersMariens van Se- venhoven, Gevers van Endegeest en de Jonge van Ellemeet en tot hare onder-voorzitters de heerenvan Swir.deren Groeninx van Zoelen van Nispen van Pannerden en Cost Jordens. De commissie van rapporteurs voor het vvets-ont- werp betrekkelijk de kosten van vervolging in zake van di recte' belastingen en voor dat betrekkelijk de instandhou ding van wetten en verordeningen in Limburg heeft omtrent die beide wets-ontwerpen verslag uitgebragt. Het wets-ontwerp betrekkelijk ber toezigt en de zorg over de zaken der munt is na eene langdurige beraadslaging met 18 tegen 14 stemmen aangenomen. Voor hebben gestemd de heerenvan Heeckeren van Eng huizen, LightenveltVerhey van den BogaardCost Jordens, van der Beken PasteelInsinger 't HooftEngelkens Bee renbroek van Sasse van IJsseltvan MierloGevers van EndegeestDiemontTonckens van Meurs van der Lek de Clercqvan tVelderen Rengers en de Voorzitter. tweede kamér. Zitting van 1 junij. Heden heeft de Commissie van Rapporteurs voor de kies wet haar algemeen verslag uitgebragt. De aanvang der be raadslagingen daarover is bepaald op Dingsdag den 4 Junij. Voorts heeft de Vergadering besloten dat 11a de behandeling der voorgedragen kieswet en provinciale wet onmiddellijk zal worden overgegaan tot de beraadslaging over de aanhangige scheepsvaart-wetten. Door de Commissie voor de verzoek schriften is omtrent een aantal adressen rapport uitgebragt onder anderen omtrent een adres van H. van Vuuren c. s. te Haaftenstrekkende tot inroeping van de tusschenkomst der Kamer tot herstelling van hun regt en handhaving van het regt der Kerk. De commissie heeft daaromtrent voor gesteld de nederlegging ter griffie en verzending van een af schrift van het adres aan de Regering, tot het bekomen van inlichtingen. De beraadslagingwaartoe dit adres aanleiding gegeven heeft, zou op Maandag aanstaande ten n ure worden voortgezet.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1