MIDDËLBIÏRGSCHË COURANT. •sij^ 1 W°. 57. Zaturda 1850. 11 Mei. Vt»** MM ücsturen ets ^bminijstraticu.. ISittncttlatibdche &ijbttigen. Buitenlanb^cfte GTijbingeu. cr NATIONALE MILITIE. OPROEPING VAN VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG roepen overeenkomstig de Circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 4 dezer maand {Pro vinciaal Blad no. 68) bij deze op de Miliciens van de lig- ting 1849, die ten voorleden jare bij de Korpsen van bet Leger in reserve zijn gesteld, daaronder ook begrepen die Milicienswelke in dat jaar voor het buitengewoon kontiu- gentin vervanging van manschappen van de ligtingen van 1847 en 1848, zijn ingedeeld, om op Woensdag den 15 Mei aanstaande, des middags ten twaalf ure precies, in de Koopmansbeurs te verschijnenten einde aan den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie te worden overge geven om in werkelijke dienst over te gaan. En worden mitsdien gemelde Miliciens, ter vermijding der strafbepalingen tegen nalatigheid in deze vastgesteld tot eene geregelde opkomst ten voorschreven dageuur en plaats aangemaand. En zal deze worden afgekondigdmitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaanten Raadhuize der Stad Middelburg10 Mei 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSHEEIl. PUBLIEKE FERK O O PING BIJ HET NEDERLANDSCHE LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE SCHELDE TE TLISS ISGEJf, De Kapitein-Luitenant-ter-Zee Onder-Inspecteur over het Loodswezen der Monden van de Schelde te Vlissingen als daartoe gemagtigd zal, op Dingsdag den i4Mei 1850, des voormiddags ten 10 uren j in de Pakhuizen van het Loodswezen in de Nieuwstraat aldaaraan de meestbie denden verkoopen eenige AFGEKEURDE GOEDEREN bestaande in eene groote partij Zeilenstaand en loopend Touwwerk eene partij oud KoperLood en Ijzer en meer andere voorwerpen alle welke Goederen daags vóór de Verkooping voor een ieder te zien zullen zijnvan des voormiddags 10 tot 12 en des namiddags van s3 tot 5 uren. De Kapitein-Luitenant-ter-Zee Onder- Inspecteur voornoemd M. WELS, AANBESTEDING. De 2de LuitenantGarnizoens-Kommandant te Middelburg zal op Woensdag den 15 Mei 1850, voor de Troepen van het Garnizoen aanbesteden de leverantie der navolgende LEVENSMIDDELEN, als: VleeschVet, Aardappelen, Turf, Steenkolen, Rijst, GortGroene en Graauwe Erwten Witte en Bruine BoonenZout, Peper, Azijn, Olie en Kaarsen. De voorwaarden der leverancie zullen tot des middags 12 ure van bovengemelden dag aan de Hoofdwacht alhier, voor een ieder ter inzage gereed liggen, alwaar te vens eene gesloten Bus zal gereed staantot ontvangst der Inschrijvings-biljetten en bewijzeu van gegoedheid. Middelburg, den 10 Mei 1850. De 2de Luitenant voornoemd VAN BEL. G1JMNAST1SCHE SCHOOL TOT OEFENING EN UITSPANNING gevestigd te Middelburg. De DIRECTIE voornemens zijnde aan de gezamenlijke Leerlingen eene vriendschappelijke bijeenkomst te verschaf fen als bewijs van goedkeuring voor de afgelegde proeven van hunne gemaakte vorderingenen het gehouden goed gedrag, noodigt bij deze de belanghebbenden, om zich ten voormelden einde te vereenigen in het Schuttershofop he den Zaturdag namiddag ten 51 uren, alwaar OudersVoog den of Familie-betrekkingen mede toegang hebben. Middelburg, 11 Mei 1850. Directeuren PISTORIUS. H. J. DRONKERS. MIDDELBURG, den 10 Mei. In de negotiatie van f 160,000, tot daarstelling eener nieuwe uitwatering in het land van Hulst, is den 6 mei jl. ingeschreven te Hulst tot een bedrag van f 204,000 te Middelburg tot/11,000 en te Goes tot f 16,000, zoodat de toewijzing der deugdelijk geplaatste aandeelen volgens het plan van negotiatie bij uitloting zal plaats hebben. Sedert eenige dagen worden alhier in het gebouw der Teeken-akademie met veel voldoening bezigtigd vier schilder stukken van onzen verdienstelijken stadgenootden heer C. Kimmelzijnde twee uitvoerig behandelde landschappen met figuren en vee gestoffeerd en twee wintergezigten. Zij dra gen de algemeene goedkeuring weg en geven blijken van de vordering en studie, die de heer Kimmel in het genrewaar aan hij thans meestal zijn penseel-arbeid toewijdt, onmisken» baargemaakt heeft. Met genoegen mogen wij hier bijvoe gen, dat al deze kunstvoorbrengsels reeds koopers hebben gevonden en noodigen diegenen onzer kunstminnende stad- genooten uitdie deze schilderstukken nog niet hebben be zigtigd gebruik te maken van den korten tijd die ze nog in het gebouw der akademie zullen ten toon staan. Dingsdag 11. werd door gecoraitteerdenzoo van de godsdienstige Israëlitische als van de plaatselijke schoolcom missie het openbaar jaarlijksch examen in het instituut Chesed fJegnurim (weldadigheid der jeugd) gehouden. 27 Jonge lingen en 15 meisjes waren tegenwoordig, die proeven ga ven van uitnemende vorderingen in de onderscheidene vak ken van het lager onderwijswaarin zij door hunnen waar- digen onderwijzer M. II. Boasson onderwezen worden met genoegen en tevredenheid zijn proeven gehoord welke door een groot deel der leerlingen werden afgelegd in de eerste beginselen der volkszangzijnde dat onderwijs door de wel willendheid van den heer A. J. van Einden stads-muziek- meester te dezer stede, die zulks geheel belangeloos heeft willen op zich nemen, sedert acht maanden bij deze itirig- ting ingevoerd gewordenmen mag hier nog bijvoe gen dat het onderzoek der godsdienstige leiding van de leerlingen later door de eerstgenoemde commissie bewerk stelligd, bevredigende uitkomsten opleverde. Er heerschte orde, zindelijkheid, leerlust bij de leerlingen, en alles ge tuigde van den voortdurend goeden staat dezer instelling, die voor een aanmerkelijk deel uit de bijdragen van weldadige stadgenooten wordt bekostigden welke hunne voortdurende ondersteuning overwaardig is. Bij koninklijk besluit van den 26 april U. is aan den majoor C. T. van MeursZr. Ms. adjudant in buitengewone dienstonder-directeur der artillerie-stapel- en constructie-ma gazijnen te Delfc, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der zwaard-ordehem door Z. M. den koning van Zweden en Noorwegen geschonken. Bij besluit van den 7 meiheefc Z. M. den heer J. A. van Dortljdie als ingenieur van den waterstaat, ten ge volge van maatregelen van bestuur, eervol onder toekenning van wachtgeld is ontslagen, met intrekking van dat wacht geld, weder als zoodanig benoemd te rekenen van 1 april ji. voorloopig op de bezoldigingaan de betrekking van inge nieur van den waterstaat der 2de klasse verbonden. Bij besluit van diezelfde dagteekeningheeft Z. M. goedgevonden te benoemen tot leden der commissie voor de daarstelling, het onderhoud en het beheer van de nieuwe uitwaterings-werken ten behoeve der polders Stoppeldijk Hengst en Rummersdijk Sir Pauius, Lamswaarde c. a. Oude Graauw en Langendam, en Groot Cambron (Zeeland) als: weghns Stoppeldijk J. Vereeclienwegens Hengst- en Rummersdijk Jac. Sergeant en C. van Esbroek; wegens Sir Pauius F. van Deinse en Jud. Sergeantwegens Lamswaar de c. a. P. P, T. Pierssens en E. J. F. P. J, G. Vogelvan gerwegens Oude Graauw en Langendam JV. Seyllitz en P. F. Lemsen wegens Groot Cambron .7. P. IV. Hombach en I'. Beumer Hardenberg. In de op den 7 dezer te Rotterdam door de Nederlandsche handel-maatschappij gehouden veiling van 80,746 kranjangs en kanassers java-suiker, is alles naar kwaliteit verkocht van 21tot 35I. Volgens bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant ontvan gen berigten uit Bayruth van den 16 april, bevond H. K. H. mevrouw de prinses Marianne der Nederlanden zich nog al tijd te Damascusen zou aldaar nog 8 of 10 dagen vertoe ven en vervolgens te Bayruth komen, alwaar H. K. H. zich allerwaarschijnlijkst zou inschepen voor Malta. H. K. H. en gevolg waren welvarendeen deze moeijelijke landtogt in den winter scheen geen nadeeligen invloed op de gezond heid van H. K. H. gehad te hebben. Men meldt dat onze regeringuit naam van het groothertogdom Luxemburg en het hertogdom Limburg, ge weigerd heeft tot het Munchener verdrag van den 27 februarij als grondslag voor eene definitieve gemeenschappelijke staats regeling van Duitschland toe te treden maar zich daarentegen verklaart des noods een provisorium overeenkomstig de voorslagen van 27 februarij aan te nemen welke voorloopige toestand echter niet langer dan tot 1 november mag duren. 's Gravenhage 6 mei. Z. M. de koning heefc zich heden morgen vroegtijdig uit deze residentie naar het Loo begeven. Heden avond heefc Z. K. H. de kroonprins van Zweden de vrijmetselaarsloge alhier bezocht Z. K. II. is grootmees ter der orde in Zweden. De voorzittende meester heeft den prins, namens den broederschaar, Verwelkomd, en hemden titel van meester van eer der loge aangeboden welke waardig heid door Z. K. H. met de meeste bereidwilligheid is aan genomen. De prins heefc in de meest vleijende bewoordin gen zijnen dank betuigd voor de hartelijke wijze waarop hij door de broeders in Nederland is ontvangen. Ook Z. K. H. prins Frederik woonde de werkzaamheden bij. De kroonprins is heden avond ten half negen ure met den spoortrein naai- Amsterdam vertrokken. Z. K. PI. prins Frederik is eenige oogenblikken voor het vertrek aan het Hotel de Bellevue gekomen en heeft Z. K. H. den kroonprins naar het spoor vergezeld. De graaf van Lijndenopper stalmeester en de heer Cliffordhofmaarschalk van Z. M. hebben den kroonprins een afscheids-bezoek gebragt Z. K. H. heefc" aan verscheidene heeren aanzienlijke geschenken ge daan zoo als aan de koramandantendie de eerewacht heb ben gekommaudeerd op den dag der verlovingaan den heer Dunkierkapelmeester van het muziek-korps van het rege- ment grenadiers en jagersden heer Goldsmitdirecteur der gaz-fabriek en den heer R, Maitlandeigenaar van het Hotel de Bellevuewien door Z. K. H. op het minzaamst bij herhaling hoogstdeszelfs tevredenheid is te kennen gege ven voor de bijzondere oplettendheid, welke hij gedurende hoogstdeszelfs verblijf in gemeld hótel ten zijnen aanzien had bewezen. Bij Z. M. den koning schijnt het voornemen te bestaan om met hoogstdeszelfs tegenwoordigheid het groote muziek feest te vereeren, dat in de maand junij te Haarlem door de maatschappij tot bevordering der toonkunst zal worden gegeven. Ook wil men dat Z. M. den plegtigen optogc der heeren studenten te Leydendie den 11 junij zal gehouden worden, zal bijwonen. Naar men verneemt zijn ook de ministers van buiten- landsche zaken en justitie door Z. M. den koning van Zwe den en Noorwegen met ridderorden begiftigd. Rotterdam 8 mei. Heden morgen hebben hunne] Exellen- tien de ministers van marine en van finantien al de gebouwen en het terrein der maritime directie alhier ter stede in oogen- schouw genomen, vergezeld van den heer directeur der ma rine alhier en de overige hoofdbeambten. Men verneemt dat het voor de dienst afgekeurde stoom schip cuRAgAO den 29 dezer publiek verkocht zal worden. De soiree musicaledoor de beroemde Zweedsche zan geres Henriette Nissen laatstl. zaturdag gegeven heefc aan een talrijk en uitgezocht publiek eenen avond van verheven genot verschaft. Hare stem is vol en krachtigvan een heerlijk timbre en van grooten omvanghare methode uit muntend en vooral schitterend in trillers en dragen der too- nen 5 haar somtijds wegstervend mezza voce met zulk een krachtig orgaan is meesterlijk en getuigt van langdurige studie. Hare voordragt is vol gevoel, nu vurig en hartstogtelijk dan roerend, altijd wegslepend en vol smaak. Het opge togen publiek onthaalde de kunstenares op daverende toe juichingen en bij herhaling werd zij teruggeroepen. Onder den naam van Wetenschappelijk Instituut heefc zich te Rotterdam eene nieuwe inrigting gevormd, wier doel is om voor jongelieden en volwassenen uit den beschaafden kring eene gelegenheid te openen tot het verkrijgen van die algemeene kundigheden wier gemis niet slechts bij de uit oefening van hec dagelijksch beroep maar vooral ook bij de vervulling van vele maatschappelijke pligten, waartoe men door stand of aanzien geroepen is, dikwerf wordt gevoeld en beklaagd. De inrigting bepaalt zich voorloèpig\,tot staat huishoudkunde natuur- en scheikunde en cosmographie. Door de bereidwilligheid der besturen van de clinische schoolhec bataafsch genootschapen vooral van het departement der maatschappij tot bevordering van nijverheid van hetwelk het oorspronkelijk denkbeeld uitging en waardoor eene jaar lijksche geldelijke ondersteuning is toegezegd ziet men zich in staat gesteld door hec vaststellen eener betrekkelijk zeer matige bijdrage van f 12, het onderwijs algemeen toeganke lijk temaken. Eene jaarlijksche contributie geeft, behalve den vrijen1 toegang tot al de lessenaan de begunstigers het regt om in de jaarlijksche bijeenkomsten met het bestuur te raadplegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting van den 7 Mei. Heden is onder anderen ingekomen een wets-ontwerp ter bepaling eener som tot goedmaking der kosten van het re gentschap met daarbij behoorende memorie van toelichting. De voorzitter heefc der vergadering kennis gegevendat tot rapporteurs voor hec wets-ontwerp tot regeling van het kies- regt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer van de Stateri-Generaaldoor de afdeelingen verko zen zijn de heeren: IVintgansde MoraazFokkervan Heemstra en Duymaer van Twist. Kerknieuws. Koudekerke 8 mei. Nadat ook ds. J. J. du Sart, predikant te Kamerijk voor de beroeping herwaarts be dankt heeftheeft de kerkeraad dezer gemeente, met medewerking en toestemming van de regering der Stad Vlissingen als uitoefenende het ambacbtsheerlijke regt, heden beroepen den wel-eerw. heer J. C. de Vijver predikant te Zegveld. Op het twaalflal werden be noemd de heeren: J. C. de Vijver, te Zegveld; J. G. v.d. Steen, te LunterenJ. J. Six Dijkstra, te EllewoutsdijkH. Z. A. Gut teling te Scherpenisse L. Blonk, te Hekelingen; II. IV. JVitte- veen te Ermello; JV. A. JVanrooy te Rommel; 1'. J. Zijnen te Ter Heide J. Appelte Kockengen J. llijsdijk Takens Lambrechts, te Bekerke J. Binneweg te Westkapelle en L. Tinholt op Mar ken waaruit op het viertal geplaatst werden de heeren J. C. de VijverL. TinholtII. IV. JVitteveen en J. J. Six Dijkstra. Bij de Nederd. Hervormde gemeente te Leeuwarden is tot predi kant beroepen ds. Hugenholtzpredikant te Geervliet. ISuiischiand. Weenen 4 mei. De regering iszegt men voornemens de stad Krakau te versterken en heeft daartoe reeds 300,000 florijnen aangewezen. De leiding der werkzaamheden is aan den majoor PVums opgedragen. Volgens berigten uit Bosniëwas thans alles in de Kraina tot rust wedergekeerd. Aan het Oostenrijksche observatie-korps, dat ondérbe vel van den aartshertog Albrecht aan de grenzen van Bohemen geplaatst isworden nog gedurig versterkingen toegezonden, ten einde men op alle gebeurtenissen voorbereid moge zijn. De Lloyd wil weten dat in den loop van den zomer te Warschau een algemeen Europeesch vorsten-congres zou worden gehouden. De kleine stad Hango in Dalmatie is bijna geheel en al vernield door de aardbeving. Na de schokken stroomde eene met zwavel bezwangerde vloeistof uit den grond. Men verzekert, dat de ministerraad zich met drie w«ts-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1