0 U R A N T. N°. 51. Zaturdag 1850. 27 April. Iscstnrc» en SbmtniötirfljifiH. Het houwen eener Nieuwe KERK, isiamfitiÏAuböchs tTijfciugcu. Ëuiicnlaitbddte «Eijbittgcn. PUBLIEKE AANBESTEDING. KERKVOOGDEN en NOTABELEN der Hervormde Ge meente te BORSSELE zullen op Woensdag den 8 Mei 1850 des namiddags ten één ure, in het Gemeentehuis aldaar, on der nadere approbatie publiek en aan de minstaannemenden- trachten aan te besteden waarvan de lokale aanwijzing zal geschieden op Maandag den 6 Mei 1850, des namiddags ten één ure; zullende da gelijks, van den 29 dezer, het Plan en Bestek in het Gemeen tehuis ter lezing liggen. Borsseleden 25 April 1850. Kerkvoogden en Notabelen voornoemd J. ROTTIER, Ter ordonnantie van dezelven J. van- BOVEN. De Persoon van ADRIANUS MARINUS VERGOUWEN, geboren te Graauwwordt verzocht zich ten spoedigste ter Secretarie dezer Stad te vervoegen. MIDDELBURG, den 26 April. Uit een in de Staats-courant voorkomend berigtdat in de havens van Bahia Fernambuc en Rio-Janeiro de gele- of eene andere kwaadaardige koorts is uitgebarsten, heeft de heer staatsraad, gouverneur van dit gewest, aanleiding genomen om bij circulaire van den 23 dezer {Provinciaal Blad uo. 63), de stedelijke en plaatselijke besturen mitsgaders de strand vonders welke dit betreft, te herinneren aan de voorschrif ten welke bij het stranden van schepen en het aanspoelen van goederen, herkomstig uit havens alwaar besmettelijke ziek ten heerschen moeten worden in acht genomen. De algemeetie jaarlijksche collecte voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, heeft op woensdag den 24 dezer, in de onderscheidene binnen- en buitenwijken dezer stad opgebragr de som van drie honderd vijftig gulden zes-en-vijftig cents. Naar wij vernemen zullen de aanstaande mouvementen van het isre en 6de regement infanterie plaats hebben als volgt: Den 29 april: het 3de bar. 6de reg. van Vlissiugen naar Gorinchem de staf met twee komp. van het 4de bat. 6de reg. van Neuzen naar Dordrecht. 30 April de staf met twee komp. van het 2de bat. iste reg. van Nijmegen naar Dordrecht; het 3de bat. iste reg. van Gorinchem naar Vlissingen de staf en twee komp. van het 4de bat. 6de reg. van Dordrecht naar Nijmegen. 1 Mei: de staf en twee komp. van het 2de bat. iste reg. van Dordrecht naar Middelburg de staf met twee komp. van het tste bat. iste reg. van Nijmegen naar Dordrecht. 2 Meide staf en twee komp. van het 2de bat. tste reg. van Middelburg naar Neuzen de staf en twee komp. van het ïste bat. iste reg. van Dordrecht naar Middelburg; twee komp. van het ïste bat. ïste reg. van Nijmegen naar. Dordrechttwee komp. van het 4de bat. 6de reg. van Neu zen naar Middelburg. 3 Mei: de staf en twee komp. van het ïste bat. ïste reg. van Middelburg naar Breskenstwee komp. van het ïste bat. ïste reg. van Dordrecht naar Middelburg; de staf en twee komp. van het 2de bat. 6de reg. van Breskens naar Middelburg; twee komp. van het 4de bat. 6de reg. van Mid delburg naar Gorinchem. 4 Meitwee komp. van het jste bat. ïste reg. van Mid delburg, de eene naar Sluis de andere naar Veerede staf en twee komp. van het 2de bat. 6de reg. van Middelburg naar Gorinchem eene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Veere naar Middelburg twee komp. van het 4de bat 6de reg. van Gorinchem naar Nijmegen. 5 Meide staf en twee komp. van het 2de bat. 6de reg., van Gorinchem naar Nijmegeneene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Middelburg naar Gorinchemeene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Sluis naar Middelburg. 6 Meitwee komp. van het 2de bat. ïste reg. van Nij megen naar Dordrechteene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Gorinchem naar Nijmegen; eene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Middelburg naar Gorinchem. 7 Mei: twee komp. van het 2de bat. ïste reg. van Dord recht naar Neuzen het ïste baf. 6de reg. van Vlissingen naar Gorinchem eene komp. van het 2de bat. 6de reg. van Gorinchem naar Nijmegen. 8 Mei: het ïste bat. 6de reg. van Gorinchem naar Grave. 9 Mei: het 4de ba.t. ïste reg. van Grave naar Dordrecht. 10 Mei: het 4de bat. ïste reg. van Dordrecht naar Vlis singen. De regements-staven vertrekken: die van het ïste regement met het ïste bat. en die van het 6de reg. met het 2de bat. van hunne standplaatsen tot hunne respective be stemming Vlissingen en Nijmegen. Het transport der troepen zal grootendeeis te water en met stooipbooten geschieden. Z. K. H. de kroonprins van Zweden en Noorwegen is 11. maandag, met een talrijk gevolg, inde residentie aan gekomen en afgestapt aan het hotel Bellcvue hetwelk met vorstelijke pracht voor hoogstdenzelven was ingerigt. Aan het stations-gebouw van den spoorweg is Z. K. II. van wege ;he c Z. M. den koning opgewacht door 's konings adjudant, den generaal Klerckden hofmaarschalk Clijford en 's konings adjudant, den kolonel de Haze Bommedie als zoodanig bij Z. K. H. dienst zal doen. Na de aankomst heeft Z. K. H. prins Frederik den kroonprins een bezoek gebragt. Dingsdag was er gala.diner ten hove woensdag gaf de kroonprins van Zweden en Noorwegen audientien gisteren zou er groot diner zijn bij prins Frederiken heden avond bal. Volgens het Noordhollandsch Weekbladis het gerucht dat Z. M. de koning in den loop van dit jaar eenige noor delijke provinciën des rijks zal bezoeken, geheel ongegrond. Den 23 dezer is .te Hellevoetsluis binnengekomen Zr. Ms. schooner de lansier onder bevel van den luit.-ter-zee ïste kl. IV. H. Dittlof Tjassensvan Batavia. Met den 1 mei zal Zr. Ms. fregat jason worden op gelegd het diende in het Nieuwe Diep tot wachtschip. Het nu dezer dagen uit Oost-Indie teruggekeerde fregat sambre wordt met dien datum wachtschip de staf met den korn- mandant gaat over van de jason op de sambre. Het stoom- fregat ardjoeno onder bevel van den kapitein luit-ter-zee Voetkomt deze week van Amsterdam aldaar, om zich ge reed te maken voor eene buitenlandsche reis. Goes 24 april. Men verneemt, dat het bandboog-schut- ters-gilde te 's Gravenpolder Door eendragt herlevende al de bestaande schutters-gilden in het eiland Zuidbeveland heeft uitgenoodigd tot het bijwonen eener schieting naar den vogel aldaar, op deii 29 mei aanstaande. Men meldt uit '5 Gravcnhitgc den 24 dezer Z. M. de koning heeft, bjj besluie van den 10, den minister van oorlog gemagtigdom in den loop dezes j3ars door tusscheiikomst eener commissie, bestaande uit officieren in verschillende provinciën van het rijk een aantal rij- en trekpaardenten behoeve van het wapen der kavalerie en der artillerie, bij vrijwilligen afstand der eigenaren, regt- strceks en tegen contante betaling te doen aankoopen. Gisteren en heden zijn er langdurige zittingen gehou den van den raad van statedie bijgewoond werden door Z. Exc. den minister van binnenlandsche zaken. Men ver zekert dat die vergadering betrekking zou hebben tot het ontwerp van kieswet, dat thans aan den raad is onderworpen. Naar men verneemtis thans bij den raad van state een wets-ontwerp aanhangig, strekkende tot het verleenen van toestemming der staten-generaal tot het huwelijk van prinses Louise der Nederlanden met den kroonprins van Zwe den en Noorwegen, de aanbieding van welk ontwerp eerst daags wordt te gemoet geziet." Groningen 22 april. Het was heden 200 jaar geleden dat voor het eerst iemand der voorouders van de familie van Swindèren in deze stad het burgerregt verkreegen dat zich dus dit-geslacht in deze stad vestigde. Een der tegenwoordige oudste leden van dat geslacht, professor Th. van Swinderen heeft bij deze gelegenheid 100 certificaten van 2E pet. nat., schuld ieder van 1000 gul den geschonken aan het Groene Weeshuis alhier, om later in ééne massale som van 100,000 gulden als een onvervreemd baar kapitaal van dat gesticht overgeschreven te worden in het grootboek der nat. schuld van 2} pet. ten einde de renten daarvan, na den dood van den donateur en diens echtgenootzullen worden aangewend in de eerste plaats en vooral ten voordeele van het Groene Weeshuismaar voor een gedeelte ook met oploopende jaarlijksche uitkeeringen tot eene bepaalde hoogteaan onderscheidene andere nuttige en weldadige 'inrigtingen in deze stad zoo als het instituut voor doofstommen de akademie- Minerva en vele andere hier bestaande inrigtingen vooral van dezulke die de be vordering van opvoeding en onderwijs en van werkzaamheid ten doel hebben. Men schrijft uit Dokkum 13 april. Even als GroningenLeeuwarden en meer andere plaatsen in de provinciën Groningen en Vriesland zich in de laatste jaren hebben voorzien van de nieuwe verbeterde brandspuiten uit de fabrijk van den geoctroijeerden brandspuit- fabrijkantden heer IV. van der Os, te Vlissingen, heeft ook onze stedelijke regering uit die fabrijk aangeschaft eene groote nieuwe brandpomp benevens eene perspomp met al derzelver toebehooren. Het gebruik dezer brandpomp is drieledig vooreerst kun nen zij als aanjagers gebruikt wordende, het water opzui gen en naar de brand- of perspomp aanvoeren. Zij geven daarbij in 'eeiien zeer korten tijd zoo veel water dat ééne brandpomp voldoende is 0111 twee groote perspompen ge noegzaam en voortdurend van water te voorzien. Zonder tijdverzuim kan eeu der zuigers worden afgeslagen, en dan is de overblijvende zuiger vermogend genoeg om volledig water aan eene perspomp te brengen en kan het personeel op de helft worden verminderd. Ten tweede, als zuig-en perspomp kan zulk eene brand pomp 2,3 of 4 stralen met eene onbepaalde lengte van slangen tot eene groote hoogte opvoeren en onmiddelijk op den brand doen werken. Ten derde bezitten zij het vermogen om terwijl men op eenen onbepaalden afstand twee stralen regtstreeks op den brand doet werken te gelijker tijd nog eene der grootste perspompen op eenen verwijderden afstand bestendig van genoegzaam water te voorzien. Verder zijn deze brandpompen zoodanig ingerigt, dat zij met weinig moeite van het wagenwerk kunnen worden afge- O Ia '.i-r '.jjfoS V' nomen en op de slede nedergezet waarna zij slechts eene breedte van 8 palmen hebben, en dus geschikt zijn om door gangen en deuren die niet naauwer zijn dan 8 palmen, ga- fa ragt te worden. Na de bovenstaande aanduiding der verschillende nuttige wijzen waarop van de bedoelde brandpomp kan worden ge bruik gemaakten die haar 'zoo zeer onderscheidt van de gewone aanvoerders en perspompen zij nog opge merkt dat zij gelijk bij proeven is gebleken terwijl het water op groote diepte wordt opgezogen eene hoeveelheid van ruim 28,000 Ned. kunnen water per uur verplaatst. Ook de bijzondere inrigting der zuigers verdient opmer king en is van grootbelang, daar zij zoodanig zijn ingerigt, dat men onder het pompen derzelve naar verkiezing een meerderen of minderen omvang kan geven. 'Heden middag werden met de voormelde brandpomp en perspompbrandspuitin tegenwoordigheid van het bestuur dezer stadbenevens- eene groote menigte aanschouwers proeven genomen, die niet alleen aan de goede verwachting en voormelde beschrijving beantwoordden maar ook de ver wondering van het geheele publiek gaande maakten. Dezelve wordèn bij die gelegenheid door den adsistent van den opper-brandmeester der stad Groningen,./. Buttinger met eene door velen opgemerkte behendigheid in werking gebragt, en met betrekking tot dit alles de noodige inlich tingen gegeven." Staten Generaal. Zitting van den 23 april. In de vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten. Generaal van heden is de beraadslaging over het reglement van orde voor de vereenigde vergadering der Kamers voort gezet en ten einde gebragt. Nadat in de volgende artikelen nog een tweetal wijzigingen gebragt waren, is het reglement in zijn geheel met 88 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de heerenMutsaersvan Nispen van SevenaerWintgensvan Eek en Bachiene. Op art 45 van het reglement van orde is door den heer Wintgens een amendement voorgesteld geworden, waarbij werd uitgegaan van de stelling dat de vereenigde vergade ring van de beide Kamers het regt zou hebben om in de haar aangeboden wets-ontwerpen amendementen te brengen. Dit voorstel van den heer Wintgens is na langdurige beraad slagingen met 87 tegen 7 stemmen afgestemd. Voor hetzelve hebben gestemd de heeren: Mutsaersvan Nispen van Sevenaer Wintgensvan EekEngelen Ba chiene en Storm. Na de vaststelling van het reglement is de vereenigde ver gadering terstond overgegaan tot de trekking der zeven af- deelingenwaarin zij zich overeeukomstig dat reglement ver- deelen zal. Vervolgens heeft de vergadering besloten de wets-ontwer- pen betrekkelijk het Regentschap en de Voogdijschap naar die afdeelingen te verzenden. Tot voorzitters der afdeelingen zijn verkozen de heeren van Zuylen van Nyeveltvan Hall, Sloet tot Oldhuisvan Goltstein Gevers van EndegeestDonker Curtius en Storm tot onder-voorzitters de heeren 1 Corver Hooft, van Weide ren RengersHoffman van Nispen van Panncrden de ManMartens van Sevenkoven en Lightenvelt, SSultscIiland. Weeneti 20 april. Men verzekert dat de herstelling der Jesuiten in het Lombardijsch-Vene- tiaansch koningrijk reeds heeft plaats gehad. De veld maarschalk Radetsky heeft aan de orde toegestaan in hunne sedert het jaar 1848 verlatene gestichten te Verona en Ve- netie terug te keeren. De gemalin van den aartshertog Johan vrijvrouw von Brandhof, is door den keizer in den gravenstand verheven. Te Triest worden de noodige toebereidselen gemaakt om den keizer te ontvangen. Frankfort 22 april. Volgens handelsbrieven uit Weenen is de termijn voor vrijwillige inschrijvingen bij de nieuwe leening, reeds na drie weken afgeloopen als wanneer de gedwongene leening in werking komt. Sedert eenigen tijd worde weder ijverig aan de fortificatie van Ulm gearbeid. Hiertoe zal voor den loop van dit jaar eene som van 1,600,000 gulden besteed en het getal arbei ders op 1000 gebragt worden. De hertogin van Orleans is dezen nacht hier aangeko men en heeft in het Hotel d'Angleterre haren intrek ge nomen. H. K. H. heeft heden morgen hare reis naar En geland voortgezet. Erfurt 23 april. De ministers zijn van Berlijn hier te ruggekeerd. Men verneemt uit eene goede brondat de medegebragte berigten zeer gunstig luiden. De Pruissi- sche regering zal haar aan de natie verpand woord gestand doen. Haar wil is weiiigt nimmer bepaalder geweest dit wordt verzekerd. Men denkt dat het parlement in de vol gende week voor korten tijd verdaagd zal worden. Keulen 23 april. Volgens sommige Duitsche dagbladen heeft de sultan eene decoratie ter waarde van 200,000 pias ters aan den president der Fransche republiek gezonden en andere kostbare decoratien voor diens adjudantvorst Bac- ciochi en den generaal Aupick bestemd, en wel ais bewijzen van erkentelijkheid voor de door Frankrijk aan de Porte tegenover Ruslandin de zaak der vlugtelingen bewezene hulp. Die bladen merken daarbij op dat zoodanige geschen ken zeer geschikt zijn om de Russische regering nog meer mistrouwen tegen de Porte in te boezemen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1