T. ï^EC'^Lf N°. 41. Doaderda 1850. 4 April. mm ücetuvcw cu CtbmiuiötvAtica. 13liïwcttlaufesefte ®i}bi»geu. £uifcnlaubdchc &i|ï>iugcu. er BESTUUR BER DOMEINEU terpachtisg tan yisscherjjen te BRESKENS en NEUZEN. De ONTVANGER der Domeinen te SAS-VAN-GENT als daartoe gemagtigd zal, op na te melden tijden en plaat sen overgaan tot de openbare Verpachtingvoor de» tijd van's en 4 jaren, ingaande met 1 Mei 1850, van de VIS- SCHERITEN behooreude tot het Departement van Oorlog en gelegen te Breskens en te Neuzente weten TE BRESKENS: Op Dingsdag den 16 April 1850, des voormideïags om 10 uren, in het Logement genaamd het Canon d'Or aidaar, bewoond'bij D. van Maleten overstaan van den Notaris I. C. 0. Benteyn residerende te IJzcndijkevan 3 Percee- jen VISSCHERIJ gelegen te Breskens. En TE NEUZEN Op Donderdag den 18 April 1850, des voormiddags om 10 uren, in het Logement bewoond bij J. C. Steenkamp aldaar, ten overstaan van den Noiaris C. E. Ver mandei residentie te Sas-van-Gentvan s Perceelen VISSCHERIJ te Neuzen. De Voor waardeng dezer Verpachtingen zullen te lezen lig gen voor zoo veel" de goederen te Breskens gelegen betreft, ten Raadhuize en in het Logement Canon d'Or aldaar zoo m^de bij den Heer Notaris Benteyn te IJzendijke. En voor zoo veel aangaat de goederen te Neuzen gelegen, ten Raadhuize dier plaats en in het Logement bij C. Steen- kamp aldaar, en te Sas-van-Gent ten Kantore van den No taris Vermandei, en van den Ontvanger dér Domeinen bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd T. W. van ZUYLEN van NIEVELT. FE E MARKT op het Dorp NIEUTFLAND Woensdag 17 April 1850. VEREENIGING der LEERLINGEN op Zaturdag den 6 April in het gewoon lokaal tot het afleggen van klassis gewijze proeven hunner gemaakte vorderingen, Ouders, Voogden of Betrekkingen worden door de Directie uitge- noodigd tot het bijwonen dezer bijeenkomst. Aanvang ten één ure -r MIDDELBURG, den 3 April. Wij hebben weder een droevig voorval te vermeiden: Eergisteren avond omstreeks elf ure had de stads-hel- baardier IVillem JVillcmseoud 63 jaar, het ongeluk, ter wijl hij van het sluiten der Haven-barrière huiswaarts wilde keeren in'het dok te loopen met dat noodlottig gevolg dat hij is verdronken en. gisteren in den vroegen morgen aldaar is gevonden en uit het water gehaald. De ongeluk kige, die sedert eenen geruimen tijd in ziekelijken toestand verkeerde iaat eene hoogbejaarde weduwe en vijf kinderen na waarvan twee zich nog te huis bevinden die met hunne diepbedroefde moeder in behoeftige omstandigheden verkee- ren, en aan de liefdadigheid hunner natuurgenooten worden aanbevolen. Wegens den jongeling die 11. vrijdag in eene sloot ver dronken is 'gevonden is ons nog behalve hetgeen wij in ons vorig no. mededeelden gemeld dat hij met eene commissie door zijnen meester naar Sr. Laurens gezonden zijnde, van hier tot Brigdamme zijnen weg te voet had afgelegd en van daar op eenen boerenwagen tot aan eerstgenoemd dorp is gereden aldaar zelden of welligt nimmer te voren geweest zijnde, was hij waarschijnlijk den weg dien hij had afgelegd vergetenen is terugkeerende in plaats van links den straat weg te nemen, regtsom den aardenweg, leidende van St. Laurens naar Grijpskerkeingeslagen. Na 5 ure des namid dags is hij gezien op eenen verren afstand door de bewo ners van eene aan dien weg liggende hofstede, zonder dat er iemand in den omtrek was; de sloot waarin de jongeling gevonden is lag nog een kwartier verder het land inhij is gevonden geheel onder water liggendeterwijl zijne pet digc bij hem dreef. Bij de schouwing van het ^lijk is er niets bevonden wat zou kunnen doen vermoedendat hij anders dan bij ongeluk het leven heeft verloren. De weg bij de plaats des ongeluks lag gedeeltelijk onder water en was daarvan door laag riet gescheiden hetgeen hem waar schijnlijk van den weg heeft doen afdwalen. Bij Zr. Ms. besluit van,den 29 maart 11. zijn met den Iaat- sten dier maand eervol uit het korps zee-officieren ontslagen i<>. de kapitein-ter-zee A. R. van Franck directeur der marine te Amsterdam en de kapitein-luitenant-ter-zee A. A. Bolken equipagie meester bij 's rijks werf aldaar, onder toekenning respectivelijk 'van den titulairen rang van schout bij-nacht en van kapitein-ter-zee en met den eersten april aanstaande in hunne tegenwoordige sedentaire betrekkingen bevestigd 20. De luitenant-ter-zee der iste klasse jhr. G. A. Tindal thans gedetacheerd bij het departement van marine, onder toekenning van den titulairen rang van kapitein-luitenant-ter zee en van den titel van directeur van het depót van kaarten, plans en modellen alsmede van de bibliotheek bij voornoemd departement 30. De luitenant-ter-zee der iste klasse C. .7. Speelman onder-equipagiemeester der marine te Hellevoetslnis, en haven meester aldaar met toekenning van den titulairen rang van luitenant-ter-zee van de iste klasse en met den eersten april aanstaande bevestigd in voormelde zijne tegenwoordige be trekkingen, en 4.0. De kapitein-luitenants-ter-zeeH. J. Gatup en .7. van der Schaaf, en de luitenants-ter-zee der iste klasse P. J. D. Keuchenius, en M. van Vreeland, onder toekenning van pensioen en tevens aan den eersten van den titulairen rang van kapitein-ter-zee. Er is aan de zeven eerstgenoemden vergund omdeactivi- teits-unifofm der zee-officieren te mogen blijven dragen. Bij Zr. Ms. besluit van diezelfde dagteekeningzijn met den 1 april 1850 bevorderd: Tot kapiteins-ter-zee de kapitein-luitenants-ter-zee P. Sauvage en E. Ippius Fockens. Tot kapitein-luitenants-ter-zee :de luita ants-ter-zee der iste klasse: B. DurlcnP. Dibbctz, J. R. Cambier A. D. Kluiskens en J. C. du CJoux (buiten bezwaar van 's Rijks schatkist tot dat er vacature zal zijn). Tot luitenants-ter-zee der iste klasse, de luitenants-ter-zee der ede klasse: C. J. C. Storm van 's GraresandeR. C. Sloos, P. van JVijhe .7. E. de Man, E. M. C. Baak, J. Beelaerts J. van der Meersch, 11. Kemper, .7. .7. Wi- chers F. A. A. Gregory T. A. Nieuwenhuizen P. baron Melvill van Carnbée T. Kreeke en P. F. Uhlenbeck. Tot officier van adroistracie der 2de klasse, de officier van administratie der 3de klasse, H. 0. G.'Tuning. Tot officier van administratie der 3de klasse, de adjunct- administrateur, L. J. de Koning. I jaar, 4; van 1 tot 5 jaren oud, 2 van 5 tot 10 jareff, a 'van 10 tot 15, 1 van 15 tot 20, 1; van 20 tot 25, van 25 tot 30, 2; van 30 tot 35, 1; van 35 t^)t 4b2 van 40 tot 45, 3; van 45 tot 504van 50 tot 55, 2; van 55 tot 60, 34 van 60 tot 65 I van 65 todvfo, 1 van 70 tot 75, 2; van 75 tot 80 o van 80 tot 85, r; van 85 tot 90, o, en van hoogeren ouderdom mede geene. Gedurende de maand maart 1850 zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der stad Vlissingen ingeschreven, als: Geboren 34 kinderen 20 van het mannelijke en 14 van het vrouwelijke geslacht. Overleden 22 personen; 10 van het mannelijke en 12 van het vrouwelijke geslacht. (Waaronder is begrepen 1 elders overledene doch alhier ingeschrevene.) Levenloos aangegeven 2 zoons. Gehuwd 1 paar. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 3; van 1 tot 5 jaren oud, 6; van 5 tot 10 jaren, 2; van 10 tot 15, o; van 15 tot 20, o; van 20 tot 25 1; van 25 tot 30o van 30 tot 35 1 van 35 tot 40, 1; van 40 tot 45, 1; van 45 tot 50 o van 50 tot 55, 2; van 55 tot 601 van 60 tot 652 van 65 tot 70o van 70 tot 75, ovan 75 tot 80, 2; van 80 tot 85, o, en van hoogeren ouderdom geene. Tot leden der koninklijke nkademie van beeldende kunsten in 1850 zijn benoemd: Z. Exc. de minister van bin- nenlandsche zaken rar. ,7. R. Ihorbeckete 's Gravenhage de ed. achtb. heeren mr. G. C. J. van Reenenburgemees ter der stad Amsterdam mr. H. J. Koenen .7. Brouwer Ancher, en jonkh. mr. IV. E. J. Berg van Dassen Muilkerk wet houders der sr.ad Amsterdam; de heeren II. C. A. L. Fock te UtrechtB. de Greef Jz. .7. G. van GendtF. F. Groen, L. G. P. van der Haas, 11. HanaA. Salm Jz., G. E. Voorhelm Schneevoogt A. IV. M. C. Ver-Huell, P. van Vlissingen en J. JVitteringte Amsterdam IV. P. Hoevenaar, te Utrecht; J. J. L. ten Kat e te Middelburg; G. Leem bruggen Jz. te Hillegom J. A. M. Mensingate Sybe- carspelIV. A. Scholten te Purmerende mr. II. Vollenhoven te 's Gravenhageen mejufvronw A. L. G. Toussaint te Alkmaar. 's Gravenhage 1 april. Naar men verneemt zal het Konink lijk gezin zich den 10 dezer naar Amsterdam begeven. Z. K. H. de kroonprins van Zweden en Noorwegen wordt weldra alhier verwacht, ten einde met her Koninklijk Gezin de hoofdstad te bezoeken. Uit 's Gravenhage wordt aan dt Amsterdamsche Courant gemeld, hoe aldaar door personen, die doorgaans wel onder- rigt zijn, wordt verzekerd, dat Z. M. de Koning welligt binnen kortgevolg zal geven aan een reeds voor lang op gevat voornemen oin vergezeld van H. M. de Koningin en de beide koninklijke Prinsen eenige provinciën van het rijk vooral de noordelijke te gaan bezoeken. Dit voor nemen schijnt vroeger te zijn uitgesteldomdat men van gevoelen was dat eene dusdanige reis binnen het jaar na het overlijden van 's Konings onvergetelijken Vaderminder voegzaam kon worden geacht. Voor zoover men met zekerheid meent te weten be staat bij het bestuur nog geene bepaling over het opheffen of behouden van onze academiën. Blijkens de opgaventot dusverre bij het departement van binnenlandsche zaken ingekomenheeft de algemeene collecte, tot leniging der verliezen door den jongsten waters nood in de onderscheidene daardoor geteisterde provinciën veroorzaakt aan hen wien het ontbreekt aan eigen middelen tot herstel of tot voorziening in hunne behoeften opgebragtin Noordbrabant'2,434.42^ Gelderland (voorloopige opgaaf)- 20,871.05 Zuidholland- 57.54U91 Noord holland (voorloopige opgaaf) - 53 >216,95! Zeeland- 7>6i5>29ï Utrecht- '°>958-45|- Friesland 7,216,86 Overijssel8>°42>43i- Groningen- 8,182,04 Drenthe2,325,82 Limburg5>54^-4°ï I93.95i.65 Daarenboven is bij voormeld departement nog regtstreeks ontvangen aan verschillende giften, eene som van 6240.32!; zoodat de som, voor de onderscheidene'geteisterde provin ciën ingezameld, bedraagt, voor zooverre tot 1111 toe is be kend, 200,i9i-97j- SSurgerïijkc Stand. Gedurende de afgeloopene maand zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der Stad Middelburg ingeschreven als: Geboren 47 kinderen 25 van het mannelijke en 22 van het vrouwelijke geslacht. Gehuwd 10 paren. Overleden: 33 personen: 19 van het mannelijke en 14 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven 4. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een Kerknieuws. Onlangs kondigden wij onzen lezers aan de inwijding der herstelde kerk te Domburg; thans maken wij gaarne melding Tan den afloop dier plegtigheid en meenen daaraan niet be ter te kunnen Toldoen dan over te nemen wat door de Boekzaal Tan de maand februarij jl. daarTan wordt gezegdwelke mededeeling Tolgenderwijze is geschied Domburg 17 februarij 1850. Op den 10 oetober 1818 trof deze gemeente het groot onheil dat de bliksem sloeg in den hoogen to ren met dat noodlottig-gevolg dat dezelve spoedig io brand stond en deze brand zich mededeelde aan de nevens denzelven gebouwde kerk der Hervormden zoodat heiden in korten tijd eene prooi der vlam men werden blijvende van beide gebouwen niets dan de naakte uitgeblakerde muren over. Gelukkig was de kerk tegen brandschade verwaarborgd bij de Nedetlandsclie maatschappij van brandverzekering te Tiel. Kerkvoog den dezer Gemeente brengen gaarne den verschuldigden lof toe aan meergenoemde maatschappij dat dezelve in den herbouw dezer kerk zich niet alleen voldoende gekweten heeft van de verpligtingen welke volgens de gemaakte overeenkomsten op dezelve rustten maar zich daarenboven bij dit werk het genoegen van kerkvoogden en het nut der gemeente ten doel gesteld heeft. Heden had de inwijding van de nu geheel voltooide kerk plaats, .bij eene zeer talrijke opkomstzoo van deze gemeente zelve als van belangstellende geloofsgenooten uit naburige gemeenten die harte lijk deelnamen in onze regtmatige vreugde. Onze leeraar do. IV. Lehman de Lehnsfelddie bij deze feestelij ke gelegenheid onze voorganger was droeg dit bedehuis aan den Allerhoogste op naar aanleiding van 1 Kon. VIII 29." Engeland. Londen 30 maart. Gisteren morgen is de Sr. Annakerkde fraaiste in het oostelijk gedeelte van Londen ,.en eene van die welke door den beroemden architect sir C. TVren zijn daargesteldmet haren hoogen toren en welluidend klokkenspel eene prooi der vlammen geworden. Ten zes ure waren de kagchels voor de ochtenddienst aan gestookt en de daarmede belaste persoon verklaart dat zij toen bij het gebouw verliet, op de gewone wijze brandden. Ten negen ure zagen voorbijgangers de vlam uit het dak slaan en weldra nam het vuur zoo hevig de overhand dat redding onmogelijk werd. De schade wordt op minstens twintig a dertigduizend ponden sterling geschat. Te Dublin blijven de openbare bijeenkomsten met het doel om de afschaffing van het Iersch onderkoningschap te keeren, aanhouden. Geen wonder, want de hofhouding des onder-konings brengt jaarlijks tusschen de zeventig-en-tach tigduizend ponden sterling onder de bevolking. Er schijnt öogtans weinig hoop op het behoud van dat ambt te bestaan, gelijk men ook uit de antwoorden van zijn lordschap aan tot hem gezondene commissien kan opmaken. Alleen heeft hij de verzekering gegeven dat men de opheffing der geregts- hoven te Dublin niet te duchten heeft. Scnemarken. Te Koppenhagen was den 26 maart vrij algemeen het gerucht verbreid dat uit Berlijn zeer guns tige berigtenjHvegens den voorspoedigen gang der vredes-on- derhandelingen ontvangen waren. De gevohnagtigden zouden het over de hoofdvoorwaarden volkomen eens en het sluiten van den vrede binnen weinige dagen te verwachten zijn. Van de zijde van Rusland moeten in Berlijn en in Koppenhagen nota's ontvangen zijn die zoo wel ten aanzien der Duitsche aangelegenheden in het algemeen als betrekke lijk den strijd over de hertogdommen zeer geruststellend en bevredigend zijn. Frankrijk. Parijs 31 maart. Met zekerheid ver neemt men, dat bij de verkiezingen van 1 o maart vele. vreem delingen en gevonnisde misdadigersin deze hoofdstad ge stemd hebben. De bedrijvers van zulk bedrog worden met ijver opgespoord de poiicie heeft er reeds onderscheidene weten te vinden. Er is eene commissie benoemd om de questie der talrijke opcenten die in bijna alle gemeenten geheven worden te onderzoeken. Tegenwoordig is men hier bezig toebereidselen te maken ten einde door middel van eenen luchtboldie met eene koord tot de hoogte van 300 ellen opgelaten doch dan vastgehouden zal worden Parijs te verlichten in het schuit je zou een sterke' electrische toestel te dien einde geplaatst worden. Men hoopt hierdoor bij kalm weder eene aanzien-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1