0 II B A IV N°. 37. 1850. 26 Maart. Besturen cn &b-iw»u*U*aticti. Geheele Loten 76 Gehele Loten f 30 isnïucrtÜAU&sdïB (Ttfbiugcu. ISuitculanbdchc <Tijb ugcu. STAJTS-L O TER IJ Achtervolgens artikel 3 van Zr. Ms. besluit van den 6 Jannarij 1831, no. 63 (Staatsblad 110. 2.) heeft Zijne Ex cellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 21 Maart jongstleden, bepaald de prijzen, het opgeld daar onder begrepen waarvoor de Collecteurs Spütters en De- bitanten der Staats-Loterij, de Loten en gedeelten van dien, voor de tweede week der trekking van de laatste Klasse der 210de Loterij, zullen mogen uitgeven, te weten: BIJ verkoop: BIJ VERHURING 1 tut VC yy 3 9 IlaWL 1 5 Vijfde - 15,20 Vijfde - 6,— Tiende - 7 60 Tiende - 3,— Twintigste - 3 80 Twintigste - 1 50 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zr. Ms. besluit, uitdrukkelijk is vastgesteld dat de Collecteurs-, Spütters en Debitanten ge houden zijn om zich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het Publiek beschikbaar te hebben. Middelburg, den 25 Maart 1850. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Bij delegatie van denzei ven-, De Burgemeester der Stad Middelburg, PASPOORT van GRIJPSKERKE. RIJ KS-B EL AS TIJ GEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG Ontvangen hebbende eene missive van den lieer Ontvan ger der Directe Belastingen van den 22 dezer maand Vermeenen de Ingezetenen in Irun wel begrepen belang te moeten aanmanen, om de achterstallige termijnen der Perso nele- en Patent-Belasting «ver het op 1 April e. k. verloo- pene Dienstjaar 18-JJ aan te zuiveren, en het ter zake voor schreven verschuldigde, tot voorkoming van vervolgingen, welke steeds met kosten gepaard gaan ten spoedigste te voldoen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg22 Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSUEER. MIDDELBURG den 25 Waart. Bij besluit van den 21 de/er, heeft Z. M. goedgevonden tot referendaris bij het ministerie van binnenlandsché zaken te benoemen, den tned. dr. mr. .7. C. Lnncq, plaatsvervan gend kanton-regter te Apeldoorn op eene jaarwedde van f 2500 in te gaan met den 1 april eerstkomende. De minister van binnenlandsche zaken heeft, bij eene beschikking van den 21 dezer, goedgevonden, met wijziging voor zooveel noodig van het programma voor het af te leg gen examen voor de betrekking van opzigter van den wa terstaat, opgenomen in de Staats-courant van den 10 en 14 januari) j'., te bepalen, dat tot het bedoelde examen mede zuilen kunnen worden toegelaten de tijdelijke opzigters van den waterstaat bij de rijks- of provinciale werken in dienst, die "eenen hoogeren ouderdom dan dertig jaren hebben bereikt. Sedert woensdag moet het ontwerp van provinciale wet bij den Raad van State aanhangig gemaakt zijn, terwijl bet ontwerp van kieswet in de aanstaande week aan dat collegie zou worden voorgedragen. Bij de hervatting harer werk zaamheden zal de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich, naar men zegt dadelijk met de wets-ontwerpen op het regent schap de voogdij, de vereenigingrn en de enquête kunnen bezig houden. De regering der Fransche republiek heeft, door tus- schenkomst van haar gezantschap te 's Hage haren dar.k doen betuigen aan den kapitein M. Heerevan het Neder- landsch tjalkschip de Vrouwe Adriana voor de goede diens ten en „hulp door hem bewezen, in december 1849, aan de ontramponeerde en in zeegevaar verkeerende Fransche brik de Jeau van Agdc. Morgen (dingsdag) ten 2 ure zal alhier in eene plegtige openbare audiëntie van het provinciaal geregtshof de in stallatie plaats hebben van den bij dien hove benoemden pro cureur-generaal en substitut-griffier. Gisteren overleed alhier in het gasthuis Hermanus Milo aan de gevolgen van een* val aan boord van het schip Middelburgop maandag den 18 dezer; Hij laat zijne weduwe (Maria Schuit} met 3 jonge kinderen in zeer hulp behoevenden toestand achter. Medeburgershaar lot zij uwer manschlieveudfreid aanbevolen. De op den 18 dezer te Oostburg gehoudene voorjaars paarden- en beestenmarktis wederom bijzonder gunstig uit gevallen. De aanvoer van vee was zeer talrijk, en ofschoon algemeen weinig handel daarin schijnt te bestaan is evenwel een aantaj veezoo voor binnen- als bnPenlnndsche reke ning, en tegen middelmatige prijzen verkocht- geworden. Dezer dagen heeft in het kan'oor der in- en uitgaande regtcn a.n het Zeeregt te Amsterdam eene inbraak plaatsge had. met voornemen, om eene aanzienlijke som geld te rooven welke zich echrer in zulk eene zware en stevige ijzeren kist aldaar bevond dat de dieven onverrigter zake hebben moeten aftrekken, slechts eenig onbeduidend losgeld en eenige flesschen inkt medenemende, welke zij waarschijn lijk voor wijn hebben aangezien. Bij eene op den 19 dezer door het hoog militair geregts hof uitgesprokene sententie in appel, is het vonnis van den krijgsraad in het provinciaal kommandement van Zuidhoiland, waarbij de grenadier Pieter Schep is veroordeeld tot het zwaaijen met het zwaard over het hoofd en twintig jaren tuchthuisstraf, ter zake van moedwiiügen doodslag of man slag van een zijner kameraden den grenadier Bernardus CarncCts Woy, gaoonfirnieerH - Volgens het Zondagsblad za! de buitenplaats Bakkers hagen op den Leydschenweg toebehoorende aan Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden voor den kroonprins van Zweden tegen de maand mei worden in geleedheid gebragt. Te Maastricht zijn valsche vijf francs stukken ontdekt. De Israëlitische Paaschdagen zijn dit jaar: donderdag en vrijdag den 28 en 29 maarten woensdag en donderdag 3 en 4 april Oost-Indische teoloulen. Met de jongste Oost-Indische landmail zijn qene reeks Javasche couranten, tot den 26 januarij jt. ontvangen. Bij besluit van den minister van Staat, gouverneur-gene raal van Nederiandsch-Indievan den 11 januarij jl., is de vice-president van den raad van Nederiandsch-Indie, jhr. .7. C. Rcijnst, ontheven van bet dagelijksch beheerder zaken bij de besluiten van 15 september en 29 november 1849, aan hem opgedragen, onder dankbetuiging voor de doorhem in hetzelve andermaal bewezene diensten zijnde hetzelve van stonden af aan weder door den minister van Staat, gou verneur-generaal aanvaard. Bij besluit van den minister van Staat, gouverneur-gene raal van Nederiandsch-Indievan den 11 januarij jl., is, uit krachte van de magtiging aan den minister van Staat, gouverneur-gen. van Neder).-Indiebij geheime kabinets beschikking des Konings van den 26 ju mij 1849 verleend, jhr. .7. C. Reijnst, vice-president van den raad van Neder- landsch Indie, in voldoening aan de herhaaldelijk door hem gedane verzoeken, op de incest eervolle wijze uit 'siands, dienst ontslagen, onder dankbetuiging, namens Z. M. den' Koning, voor zijne langdurige en trouwe diensten. En is aan hem toegelegd pensioen. Bij besluit van den minister van Staat gouverneur-gene raal van Nederlandsch Indie, van den 11 januarij jl., is met de waarneming der betrekking van vice-president van den raad van Nederiandsch-Indie belast het lid in den raad van Nederi.-IndieC. S. IV. graaf van Hogendórp totdat door den Koning daarin zal zijn voorzien. In de laatste dagen van de maand november van het af- geloopen jaar is, door een gedeelte van Zr. Ms. zeemagt in deze gewesten, aan boord hebbende eenige landingstroepen, een togt ondernomen naar het eiland Kalatoea, hetwelk se dert geruim en tijd strekte tot schuilplaats van een aantal zee- rooTcrs. Het doel van dezen togt was, om hunne verblijf plaatsen aldaar te vernielen, en het eiland zooveel mogelijk in eenen staat te brengen welke hetzelve minder geschikt zou maken 0111 aan zeeroovers verder tot ti evlugtsoord te dienen waarin men dan ook hoofdzakelijk geslaagd is. De epidemische zioite, welke nu sedert ongeveer 4 jaren op Java ouder de bevolking geheerscht heeft is volgens de laatste berigtên zoowel in Tagal als in Japara geheel verdwenen. In de districten Demak en Grobogan residentie Samarang, was de schaarschte van voedingsmiddelen nog niet geweken ofschoon de prijs van de rijst betrekkelijk laag bleef. Men ging voort aan de behoeften liet hoofd te bieden door ma tige verstrekkingen van voedsel en allerwege gelegenheid te geven tot bezoldigden arbeid bij burgerlijke en militaire wérken. Betreffende de ontvoering van den jeugdigen afstammeling van den vorst van Karang Assam is vernomen dat hij wer kelijk te Mengoei zou zijn aangekomen en dat de zich te Karang Assam bevindende vertegenwoordiger van de Radja's van Selaparang van deze laatsten den last zoude hebben ont vangen om over deze ontvoering verantwoording te vorde ren van den Dewa-Agong, uit hoofde Mengoei onder Klon- kong behoort. Hieraan zou zijn voldaan doch het antwoord zou slechts behelzen dat het vermiste kind zich niet te Klonkong be vond en reeds zou zijn teruggezonden indien het aldaar was aangetroffen. Deze bijzonderheden zijn vernomen van eenen gezant van de Radja's van Selaparang, die te Banjoewangie was aan gekomen met het doel om van het gouvernement eene be slissing in deze zaak te verzoeken. Overigens was zoo op als buiten Java de staat van rust en vrede ongestoord gebleven. Engeland. Londen 20 maart. In' het' lagerhuis stelde de heer Hult voor, Hare Majesteit een adres aan te bieden waarbij zij verzocht wordt onverwijld onderhande lingen aan te knoopen ten einde Engeland vim alle verdra gen met andere Statentot het stationeren van schepen op de Afrikaansche kust tot fnuiking van den slavenhandelte bevrijden. De minister J. Russell liet zich in afkeurenden zin over de'motie uit, die, na nog door verscheidene andere ledêij. ondersteund te zijn, ten slotte mer 232 tegen 154 stemmen werd verworpen. i Den vorigen avond had de minister Russellin eene bijeen komst van ongeveer honderd en zestig leden welke de'zijde des gouvernements houden verklaard dat hij stellig af zou treden, bijaldien de motie van den heer Hutt werd aange nomen. Gelijke verklaring werd door lord Palmerston gedaan, ofschoon de heer Hume de noodzakelijkheid der aftreding 0111 deze reden niet kon inzien. In verband met gezegde verklaringen is dus de uitslag der stemming van bijzonder belang. Heden in den vroegen morgen werden de panden der suiker-raffinadeurs IVackabartk G? Collingsin East Smitbfield, nabij hst London-dok alhier, door brand grootendeels ver nield. De schade wordt op tusschen de vijftien-en twintig duizend ponden sterling begroot, maar schijnt door verzeke ring grootendeels gedekt te wezen. Suttscliland. JVeenen 19 maart. Men meldt uit Triest van den 18, dat het berigt van het opheffen der blok kade van de havens van Griekenland door de Engelschen bevestigd wordt, maar dat deze laatstgenoemden omstreeks honderd vaartuigen in beslag hebben gehouden tot dat het verschil zal zijn uit den weg geruimd. Op Corfu was een gerucht in omloopals of een deel der Britsche oorlogsvloot weder naar de Dardanellen zoude zijn gestevend. Dit gerucht schijnt echter nog nadere bevesti ging te behoeven. De tegens'and tegen het Turksch gezag welke sedert eenen geruimen tijd in Bosnië is waargenomen wordt van een ernstigen aard. De Vizier trekt zijne magt in Travinck bijeen, en schijnt niet bij magte te wezen, om den opstan delingen het hoofd te bieden. Verscheidene voorname Tur ken en daaronder een mosseliin en een bey hadden reeds eene schuilplaats op Oostenrijksch grondgebied gezocht. De krooning van den keizer van Oostenrijk zal in den loop van den zomer plaats hebben. Berlijn qo maart. Gisteren voormiddag heeft te Erfurt de opening van het Duitsch parlement plaats gehad. Ten half twaalf ure verschenen de leden van den raad van bestuur. Von Radowitz begon zijne rede met eene geschiedkundige daarstelüng en sprak van de verpligting der verbonden rege ringen om een ontwerp van staatsregeling voor te stellen. Nadat de heer von Radowitz van de benoeming der comm. had kennis gegeven verklaarde hij het parlement namens de verbondene regeringen voor geopend waarop de leden zich verwijderden ten einde zich te constitueren. Men spreekt weder van eene verandering in de politiek van het Haiioversche ministerie, welligt ten gunste van het Duitsch Pruissische verbond. Bij de opening van hetzoo als het heet, Duitsche parle ment, te Erfurtzijn vertegenwoordigers aanwezig geweest van de volgende Duitsche staten die zich onderling daartoe hebben verbonden alsPruissen Baden Keur-Hessen Rijn-Hessen de Thuringsche hertogdommen alsSaksen-Weimar Gotha Meiningen enz.; de beide Mecklenburgen Oldenburg, Nas- san Brunswijk Anhalten de drie Hanze-steden. Ook Saksen, ofschoon het geene afgevaardigden voor het parle ment heeft gezonden heeft zich bij de opening als mede- verbonden sraatdoen vertegenwoordigen. Deze vertegen, vvoordigers maken den raad van bestuur uit van het verbond en uit dien raad is eene commissie van vijf leden benoemd, om het uitvoerend gezag in beide huizen van het parlement te vertegenwoordigen. Aan het hoofd derzelve staat de heer von Radowitz, de Pruissische gemagtigcie; en ook de Sak sische gemagtigdede heer von Carlowitz is lid dezer com missie. De onveranderd aan te nemen en vervolgens te wijzigen constitutie wordt de rijks-constitutie genoemd. De daarbij gevoegde memorie za! als de authentieke uitlegging van den inhoud worden beschouwd. Hamburg 20 maart. Uit Koppenhagen wordt gemeld dat Rusland eene zeer dreigende nota naar Berlijn en Enge land eene dergelijke nota naar Koppenhagen heeft gezonden, waarin deze beide mogendheden er op aandringen dat de vrede tusschen Denemarken en de hertogdommen niet worde verbroken. Pruissen moet echter bepaaldelijk weigeren om aan de vordering van Denemarken toe te geven, dat Friedrich- stad en Ilendsburg door onzijdigedoch geene Pruissische troepen zouden worden bezet. In de eerste dagen der afgelooperie week is plotseling leven gekomen onder de Deensche troepen op Alsen. Ook verneemt men dat van Alsen geschut gebragt is in de Deensche verschansingen op den Sundewitschen oever. De Deensche dagbladen behelzen eene uitnoodiging tot het oprigten van een gedenkteeken voor Adam Oehlenschlager dat door de aanzienlijkste personen in hét staatkundige en kerkelijke onderteekend is. Keulen 21 maart. De Pruissische regering heeft aan de kamer van koophandel te Konigsbergen verklaard dat zpp niet geheel onvoorziene omstandigheden zich opdoen., eeqe hervatting van den oorlog tusschen Pruissen en Öenemarken niet te vreezen is. Van verscheidene zijden komen berigten in, dïe voor het Pruissisch Duitsch verbond ongunstig luidetK frankrijk. Parijs 21 maartGisteren avond had er op het E ysée een kabinetsraad plgiats, die door verschik lende vertegenwoordigers van de meerdc-rheid werd bijge woond. De hfctr Fould zou", naar men zegt, te kénden heb

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1