HIDDELBIIMSCHE w COURANT. Is 50. r Gtfl M°. 36. 23 Maart. Zaturdajr 25c$tuv*c« en QLbmitudtv'iiiien. ümiucttlAiibsrfic ©tjbi»gcu. iauitculanbdche fcijfcingeti. l"E E MARKT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG Brengen bij deze ter kennis der belanghebbenden dat de VOORJAARS PAARDEN- en VEEMARKT naar aanlei ding van het besluie van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 14 Maart 1849, 2de afdee- ling no. 109, zal plaats hebben op den tweeden Donderdag der maand Aprilen alzoo dit jaar op den 11 dier raaand. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg, den 11 Maart '1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKERKE. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSHEER. VIJFDE JfEDERLANDSCH LANBRUtSHOUBKUNBIG CONGRES. Het lijfde Nederlandsch Land'iuishoudkundig Congres zal op Dingsdag den 11 tot en met Donderdag den 13. Junij de zes jaars worden gehouden te Leyden. Irlet Programma voor de werkzaamheden zal eerlang openbaar worden gemaakt. Tot de bijwoning van deze Nationale Vereeniging worden alle voorstanders van den Vaderlandschen Landbouw ook door dezen weg .iiitgenoodigd. Leyden 16 Maart 1850. Het Bestuur voor het Vijfde Landhuishoud- kundig Congres Jhr. Mr. GEVERS van ENDEGEEST. Prof. A. H. van der BOON MESCH. Prof. W. H. de VRIESE. B. W. WTTEWAAL, P. H. Baron TAETS van AMERONGEN tot Mr. P. C. LEZWIJN. (NATEWISCH. Ml 1) II EL V, IE G S CH RE G RAF E NIS-F O NB S. De DIRECTIE van voornoemd BEGRAFENIS-FONDS heeft het genoegen te kunnen berigten dat deze Inrigting steeds voortgaat in aantal van Leden toe te nemen en alzoo de goedkeuring en medewerking van Middelburgs Ingezetenen bewijst. De gedurende negen jaren verkregen uitkomsten bewijzen de juistheid der berekeningen waarop dit Begrafenisfonds is gegrond, terwijl een bereids aanmerkelijk kapitaal de solidi teit dezer inrigting boven allen twijfel verheft, en den Leden (ook bij onverhoopt uitbreken eetier verderfelijke ziekte, als ten vorigen jare in andere streken onzes Vaderlands zoo vele verwoestingen heeft aangerrgteene voortdurend getrouwe nakoming waarborgt van de bepalingen op het stuk der uit- keeringen de nuttige strekking en de geschiktheid van dit Begrafenisfonds als voor eiken stand der maatschappij ingerigtzijn voorts aanbevelingen, welke tot den bloei en den vooruitgang dezer Inrigting het hare ruimschoots toe brengen. De Rekening en Verantwoording, door de ondergeteeken- den gedaan in hunne buitengewone vergadering van den 20 dezer maand, en waarvan aan ieder deëlgeregtigd Huisgezin gratis een exemplaar wordt uitgereiktzal van een en ander op eene overtuigende wijze doen blijken. Op grond dezer gelukkige uitkomst kunnen de onderge- teekenden dit Begrafenisfonds mef het volste vertrouwen aan Middelburgs Ingezetenen aanbevelen -ter deelneming in hetzelve wordt voortdurend de gelegenheid gegeven zoo bij den Directeur (St. Geertruistraat, Lett. H. No. 107,) als bij den Bode en Adsistent-Bode van het FondsH. N. Nauwen (Heerengracht, Lett. M. No. 38 en J. L. Nauwen (Lan- gevijle, Lett. K. No. 217 terwijl ,HH. Commissarissen zich steeds bereid verklaren des verlangd alle inlichtingen no pens deze onder hun beheer staande Inrigting te geven. Middelburg, 21 Maart 1850. ABm. van den BROECKE Az.1 J. F. F. BROUWER. V Commissarissen. P. de MARET TAK. J J. A. de WAAL. Directeur. MIDDELBURG, den 22 Maart. De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn bijeengeroepen om te vergaderen op donderdag den 4 april aanstaande. Volgens de Amsterdamsche courant zou in de wet op het hooger onderwijs, die thans bij het departement van bin nenlandsche zaken ontworpen, wordt, het behouden van slechts ééne akademie als beginsel worden aangenomen. 2. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden is voornemens in het laatst dezer week als beschermheereen eerste bezoek te brengen aan de akademie re Delft. Uit de leden van het studenten-korps heeft zich eene eerewacht te paard gevornjd, welke Z. K. H, buiten de stad opwachten, en gedurende rijn bezoek tot geleide strekken zal; jhr. van Raders zal kommaudant; de heer li. van Bcusekomonder-komman- dant, en de heer IV. A. Viru'.y Her bruggevaandeldrager der eerewacht zijn. Op het raadhuis zal den beschermheer der akademie egu dejeuner worden aangeboden. 's Gravenhage 19 maart. Z. Exc. de minister van jus- jVf*\J titie is weder in de residentie terug en heeft heden audiëntie verleend. De Hooge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak van den procureur-generaal bij het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland betreffende de verjaring van de straf, tot welke A. J. E. van Bevervoorde bij arrest van genoemd hof was verwezen. De Raad heeft het beroep van den procureur- generaal verworpen. Met deze uitspraak is de zaak ten ein de gebragten beslist, dat het indertijd in deze zaak gewe zen arrest niet meer vatbaar is om ten uitvoer te worden ge legd. Rotterdam 20 maart. Uit eene geloofwaardige bron ver nemen wij dat in de afgeloopen week aan de gedeputeerde Staten dezer provincieconcessie is aangevraagdtot het daarstellen eener stoombootdieiist tusschen de steden Rotter dam en Dordrecht, hoofdzakelijk in verband met de eerste eti beurs-spoottreinen van en naar Amsterdam door welke dienst dus de gelegenheid zal worden gegeven 0111 geregeld in één dag van Dordrecht naar Amsterdam en terug te kun nen reizenwij gelooven dat door deze dienst in de behoef te eener versnelde communicatie voor de siad Dordrecht zal worden voorzien. (/V. R. Cr.) Utrecht 18 maart. Dezer ^igen hebben die geneesheeren welke gedurende het beerschen der cholera binnen deze ge meente zich, op uitnoodiging van bec stedelijk bestuuron afgebroken hebben toegewijd aan de behandeling van behoef tige en hulpelooze lijdersvan wege het eyengemelde be stuurals blijk van erkentelijkheid voorde diensten deswege bewezen, ontvangen een geschenk in zilver, bestaande in een inktkokervoorzien van een groep voorstellende de genius der lijdende menscbheid die op de attributen der medische wetenschap «enen krans van hulde en dankbaarheid nederlegthet is onze stadgenoot, de heer .7. M. van Kem pen die de ontwerper en vervaardiger is van dit waarlijk fraai bewerkt stuk. (Utr. Cr.) Uit Groningen schrijft meni het volgende: „Men ver neemt, dat heeren studenten dezer hoogeschool aangeboden hebbenden edel achtbaren raad dezer stad eene serenade te brengen, wegens het genomen besluit van den 14 dezer, be trekkelijk de instandhouding dezer academie. Hoewel de edel achtb. raad dit aanbod op hoogen prijs gesteld en de verzekering zijner erkentelijkheid voor dat eerbewijs gegeven heeft, zoo is daaraan geen gevolg gegeven op grond van een aangenomen beginsel, om wegens daden van het bestuur gecne met openlijk vertoon gegeven blijken van goedkeuring aan te nemen. Men zegt dat zich onderscheidene ingezetenen in com missie zullen vereenigenten einde fondsen te verzamelen voor openbare feestvieringen welke ter gelegenheid van de overdragt van het akademiegebouw aan het Rijkvoor par- tikuliere rekening, zullen worden gehouden." Kerknieuws. Z. M. heeft tot leeraar bij de Protes- tantsche gemeente in Nederlands Indie benoemd, den candi- daat J. IV. C. van Steeden ook zou ds. Uden Masman Jr. te Vollenhoven tot die betrekking benoemd zijn. Engeland. Londen 18 maart. De pennenstrijd on zer dagbladen pver de handelingen-van ons gouvernement in Griekenland duurt voort, maar wordt gematigder. Bij de be strijding der bekende Russische nota van 19 februarij doen onze ministeriële bladen opmerken dat de voornaamste grief welke in dat stuk voorgedragen wordt, eigenlijk hierop ne der komtdat onze bewindslieden de medewerking van Rus land niet hebben ingeroepen, om van Griekenland voldoening te erlangen, en dat het de vorderingen, die dezerzijds gedaan werden zoo weinig als ongegrond voordraagt dat de Russische minister derzelver inwilliging als zeker voorsteltindien de medewerking van zijn kabinet daartoe verzocht was. Voor het overige beklagen deze bladen zich bij voortduring zeer over het openbaarmaken van de be wuste nota. Zij stellen die bekendmaking, waardoor de zaak natuurlijk een ernstiger aanzien bekomen heeft en moeije- lijker te vereffenen is geworden op rekening van den Rus- sischen gezant te Parijs, den heer van Kisselef. Eerlang geeft de lord-major dezer hoofdstad een maaltijd aan prins Albertnaar aanleiding van het plan tot eene tentoonstelling van voortbrengselen der geheele wereld. De maires van 154 Engelsche Schotsche en. Iersche steden zijn tot bijwoning van het feest uitgenoodigd. Dezer dagen zijn hoogst belangrijke meJedeelingen van den lieer Layard uit Assyrië wegens nieuwe ontdekkingen binnen de wallen van Nimrod, ontvangen. Nieuwe uitgra vingen in een vroeger nog niet onderzocht gedeeltehebben tot de ontdekking van den troon geleid op welken de monarch zetelde die ruim drieduizend jaren geleden heerschte. Die troon is uit metaal en ivoor gewrochthet metaal is rijk bewerkt en het ivoor kunstig uitgesneden. Hij schijnt door een breed en zwaar gordijn van de staats-apartementen afgescheiden geweest te zijn want men heeft de ringen ge vonden welke tot het heen-en wederschuiven van dat gordijn gediend hebben. MensChelijke overblijfselen zijn niet ge vonden en alles duidt aan dat het paleis door brand ver nield is. De troon is op sommige plaatsen door het vuur beschadigd gevonden. Dultschland. IVeenen. Een alhier uitkomend dag blad bevestigt het berigt dat in de maand april een vorsten- congres te Dresdeu in den zin der groot Duitsche partij gehouden wordt, waaraan de keizer van Oostenrijk Un 'Me koningen van Beijeren Hannover en Saksen deel zuÜeS nemen. Eene groote menigte menschen verzamelde zich den 13 dezer voor het kerkhof te Weenenwaar de gevallenen in den strijd van 13 maart 1849 begraven liggen, ten eindedie graven te bezoeken. Op hoog bevel waren j: de toegangen gesloten, en municipale garden wezen iedereen af; 11a lang wach'eti gaf de menigte eindelijk gehoor aan den raad om rustig uiteen te gaan- De Oostenrijksche minister van oorlog, Gynlaiis den 14 dezer, door verscheidene staf-officieren vergezeld, naar Italië afgereisd, waar hem eene gewigtige betrekking bij het active leger is opgedragen. De luitenant-veldmaarschalk Degenfeld neemt met behoud van zijnen rang bij het leger, de porte feuille van oorlog en marine over. Stuttgardt 17 maart. De koning van Wurtemberg heeft den 15 dezer de stenden geopend met eene rede, waarvan de aanhef gewijd was aan de Duitsche staats.regelings-aange- iegenheid. Hierin heeft Z. M. trachten aan te toonen het hersenschimmige van eene eenheid van Duitschland, ten koste der zelfstandigheid der Duitsche hoofdstammen, zooals én de Frankforter rijksdag én nu weder Pruissen met zijn verbopd van 26 mei willen, terwijl de eenige staatkundig-mogelijke en practisch-uitvoerbare vorm van staatsregeling de foedera- tieve is. Van daar zijne terugtreding van het verbond van 26 mei en zijne toetreding tot dat van 27 februarijaan het welk ook Oostenrijk bereids zijn zegel gehecht heeft. Om dat hij geen staatkundig nieuw gebouw met vernietiging van oude regtenmaar eene hervorming van het bestaande bond overeenkomstig den geest van den tegenwoordigen tijd wil omdat hij geen Oostenrijkergeen Pruismaar door en met Wurtemberg geheel alleen Duitscher«zijn wil. Vervolgens overgaande tot het doel der Tegenwoordige bijeenkomst der kamers, namelijk de beraadslaging over de herziening der staatsregeling, wijdt Z. M. nog cenig/.ins uit over de vor ming der beide nieuwe kamers. Hij verklaart daarbij den census van onroerend goed en van kapitaal als het eenige wezenlijke grondbeginsel voor elke beraadslagende vergade ring. I11 de wettige vertegenwoordiging toch van het bezit of de belastingsschuld, berust de materiele staat, en in deze is een der eerste waarborgen voor wettige orde te zoeken. Z. M. eindigt met de belofte van steeds, zooals hij nu reeds 30 jaren gedaan heeft, alles tot heil zijner onderdanen te doen, wat omstandigheden en tijd vorderen, doch aan den anderen kant waarschuwt hij stellig, dat men hem niet verge onmogelijke dingenzoo als men die reeds twee jaren maar al te veel van de regeringen tot groot nadeel'van hét volk gevergd heeft. In dat geval kent hij zijn pligt, en zal hij niet gedoogendat regeringloosheid het roer van staat aan- grijpe; en de partij van omwenteling, wanneer zij haar hopfd verheft, zal al spoedig zien, dat zij in Wurtemherg noch wortel, noch kracht, noch aanhang heeft. Den 16 dezer heeft de kamer zich geconstitueerd. De nieuw benoemde president heeft in zijne rede, het tweede drie-koningen-verbond even ongeschikt als het eerste ver klaard om de Duitsche vraag op te lossen. Bij de beraad slaging der binnenlandsche aangelegenheden het eigenlijke en eenige doel der bijeenkomst va.11 de kamer, heeft hij haar toegewenschtdat hare leus zijn mog.tvolharding in de handhaving en verdediging der op grond wettigen weg bereids verkregen regten, gematigdheid en inachtneming der tijds-, omstandighedendaar waar er sprake is van verwerving van nieuwe volksregteu. Berlijn 17 maart. De koning is weder geheel hersteld en heeft weder in den raad van ministers op Bellevue kun nen tegenwoordig zijn in welken ook de generaal Rauch, dezer dagen uit Sleeswijk herwaarts terug gekeerd, verslag heeft gedaan van zijn wedervaren. De heer von Radowitz en de verdere leden van den raad van bestuur van het Duiisch-Pruissisc'n verbond hebben zich naar Erfurt begeven. Frankfort 17 maart. De indruk welken de troonrede des konings van Wurtemberg te weeg gebragt heeft, is zeer verschillend. Terwijl de Oostenrijksche partij daarmede bij zonder is ingenomen heeft zij het ongenoegen der zooge naamde Erfurter partij in vrij hooge mate opgewekt. De meerderheid in de nieuwe Wurtembergsche kamer heeft be sloten met de meest mogelijke omzigtigheid te werk te gaan, en elke breuk met de uitvoerende magt te voor komen. De regering wil daarentegen al reeds dadelijk de belangrijkste onderwerpen ter sprake brengenwaarbij het op de beslissing van principes aankomtten einde, wanneer zij daaromtrent met de kamer van gevoelen verschiltdeze te kunnen ontbinden. De regering der stad Erfurt maakt ijverig toebereid selen tot de ontvangst der afgevaardigden yan bet Duitsche parlement. Italië. Er is een gerucht in omloop van eene ernsti ge ongesteldheid van den paus welke voor een nieuw uit. stel van zijne terugkomst doet vreezen. De JNazionale van Florence deelt een brief uit Livor- 110 mede, volgens welke het Toscaansche ministerie de tus- schenkomst van Rusland in de geschillen met Engeland zou ingeroepen hebben. In een brief uit Turin van 14 dezer wordt gezegd, dat de Engelsche afgezant aldaar een diplomatiek diner heeft gegeven ten einde den verjaardag van dé afkondiging der constitutie van Karei Albert te. vieren. De pauselijke nun tius en de gezanten van Napels en Toscane hadden gemeend dit feest «iet te moeten bjjwqnen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1