MIBDiLBIJttGSCHE COURANT. N°. 35. Douderd.a: 1850. 21 Maart. LlUHlRTAFi'X CÖNCÖRDIA l?jS0tuvcn iet» C^bnuiiiötVAticu. Zaturdag den 23 Maart 1850. ISimtcnlAübddtc tEijbhtgsu. iduitctUanbschc (Etjbiugeu. PROVINCIE ZEELAND. MANBESTEDIKG. Op Donderdag den 28 Maart 1850, des voormiddags ten jo xirezaj, onder nadere goedkeuring, door den Staats raad Gouverneur der Provincie Zeeland of bij diens af wezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur in het mie District van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement, te Middelburg worden aanbesteed Het verbeteren van den IP'eg van SAS-VAN-GENTover WESTDORPE naar AXEL met inbegrip van al <k vereischte Materialen en één jaar onderhoud na de voltooijing. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en op bod terwijl het bestek en de voorwaarden op de gewone plaatsen ter lezing liggen. Zullende drie dagen vóór de besteding de noodige aan wijzing in loco worden gedaan en voorts nadere informa- tien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat te Middelburg en bij den Ingenieur J. Strootman te Neuzen. De Staatsraad Gpuverneur van de Provincie Zeeland, VAN VllEDENBURCH. MMMTS C HM Ei' IJ TOT BEVORDERING EN AANMOEDIGING VAN DE Pi LANDBOUW en DE VEETEELT IN DE PROVINCIE ZEELAND. Het HOOFDBESTUUR der Maatschappij brengt hiermede ter alge meene kennis dat naar aanleiding -van het reeds vermelde in de Miildelburgsche Courant van den 23 Februari') 11. wegens het houden dfcr Algemeene Vergadering en Tentoonstelling van Vee en aiideie Voorwerpen den Landbouw betreffende binnen deze Stad daartoe als nu de dagen zijn aangewezen op Dingsdag en Woensdag den 13 en 1!) Juni) aanstaande zuiiende liet uur en de plaats der Vereeni- ging later bij bel Programma worden medegedeeld. Voorts zullen op bovengenoemde Tentoonstelling de volgende Pre mien winden uit;;elóot'd Voor den besten Hen st van 3 jaren Hengst boven de 3 jaren Voor bet beste 3jarig Inlaudscb Akker-Merriepaard Tweede Prijs n y> Rijluig-Mcrriepaard Tweede Prijs Voor bet beste 2jarig Akker-Merriepaard Tweede Prijs Voor bet beste éénjarig Merriepaard Tweede Prijs Voor den besten Stier, geboren na 1 Januarij 1847 Tweede Prijs geboren na 1 Januarij 1813 Tweede Prijs s geboren na 1 Januarij 1819 Tweede Piijs Voor de beste Melkkoe Tweede Prijs Voor de beste Vaars geboren na 1 Januarij 1847 Tweede Prijs a geboren na 1 Januarij 1818 Tweede Prijs j> geboren na 1 Januarij 1819 Tweede Prijs Voor den besten éénjarigen Ram Tweede Prijs Voor den besten Ram boven de twee jaren Tweede Prijs Vpor de beste drie stuks éénjafige Hamels Tweede Prijs Voor de beste vijf stuks éénjarige ©pijen Tweede Prijs (De Schapen moeten gesehoren zijn) Voor den besten Reer Tweede Prijs Voor de beste Zeug Tweede Prijs Insgelijks zullen Premien of Medailles worden toewezen voor nieuw uitgevondene of ingevoerde Werktuigen, welke ten algemeene nutte doelmatig worden geoordeeld alsmede voor aangebragte verbelerm- gén aan bestaande Landhuishoudelijke Werktuigen voor puike nieuwe Zaden en kunstmatig bereide Mestspecien met aanduiding dar laagste prijzen en aanwijzing der middelen tot verkrijgbaarstelling. Het bedrag dezer Premien zal door het Hoofdbestuur worden ge- regeld doch de som van vijftig Gulden niet mogen te boven gaan. Overigens wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ter kennis van belanghebbenden te bréngen, dat, aangezien bij art. 20 van het Reglementtot instandhouding en bevordering der Paarden fokkerij in deze Provincie goedgekeurd bij Zr. Ms. Besluit vnu 12 Junij 1848 no. 88 is vastgesteld dat jaarlijks in een of meer Districten der Provincie welke daartoe door den Voorzitter der Com missie van Landbouw zullen worden aangewezen, uit het Provinciale fonds van den Landbouw drie premien van 50 van 30 en van 20, voor de beste en schoonste Veulendragende Merrien die ouder dan drie en jonger dan zes jaren zijn, kunnen worden toegekend, mits daarbij verder voldaan zij aan al de bij gezegd artikel gestelde voorwaardendientengevolge is goedgevonden te bepalen om in aanmerking genomen de geschikte gelegenheid welke daar toe de jaarlijks gebonden wordende Algemeene Tentoonstellingen dezer Maatschappij aanbieden daarvoor in bet jaar 1850 de hierboven aangekondigde te bestemmen en wordt ten dien einde aan een ieder, ook aan ben dié geene Leden der Maatschappij zijn, de gelegenheid tot mededinging opengesteld en de Landlieden aan bevolen aan liet daarmede beoogde doel, de verbetering van het Paardenras bevorderlijk te zijn. Eindelijk wordt nog bij deze elke inzender van Vee of andere Voorwerpen bij hernieuwing uitgenoodigd om uiterlijk vóór deu 1 Mei aanstaande aan den Secretaris van zijn Afdeelingsbestuur daar van kennis te geven, met opgave van hetgeen hij voornemens is aan te brengen, onder bijvoeging eener verklaring, houdende aan- .duidipg van de soort en den juisten ouderdom van het Vee; bene vens «ene duidelijke vermelding van het verder bij 30 der Statu ten dienaangaande voorgeschrevene. Middelburg den 20 Maart 1850. Namens het Hoofdbestuur der Maatschappij, voornoemd W. Pu. VIS. 40 - 25 - 40 - 25 - 40 - 25 - 30 - 15 - 20 - 10 - 30 - 15 - 25 - 10 - 20 - 8 - 25 - 15 - 20 - 12 - 15 - 8 - 10 - 5 - 20 - 12 - 15 - 10 -•20 - 10 - 20 - 10 - 15 - 8 - 10 - 5 liljy JtElt SPEEL GOED VAN DE COMMISSIE LOON TOOR WERK. De COMMISSIE Loon voor ll'erk heeft dezen Winter eene proeve genomen, om in hare Werkplaats houten Kin derspeelgoed te laten vervaardigen. Zij meende hierin een nieuw vak van werkzaamheid gevonden te hebben om over eenkomstig den aard en het doel harer Inrigting geschikte bezigheid en verdienste aan eenige Werklieden te verschaf fen zonder eenige bestaande kostwinning te benadeelen. Eenige weinige proeven van genoemd fabrikaat, op de laatst géhoodene Verloting van Vrouwelijke Handwerken ingezon den hebben ook zooverre zij vernamalgemeene goed keuring gevonden. Thans is een grootere voorraad daarvan in Depót geplaatst bij den Heer ,7. Schenk, die zich op eene voor de Inrigting allezins voordeelige wijze, met den verkoop belast heeft. De Commissie hoopt alzoo, dat Mid delburgs Ingezetenen hunne eigene Stadgenooten wel zuilen willen begunstigen, te meer, daar deze fabrikaten èn wat fraaiheid èn nog meer wat deugdelijkheid van bewerking als ook wat de prijzen betreft, gerusteiijk met de buitenlandsche mogen vergeleken worden. Wordt die hoop niet teleurge steld dan zou genoemd vak van werkzaamheid in een vol gend jaar nog voor meerdere uitbreiding vatbaar zijn en dus aan nog meerderen werk kunnen verschaffen. De Commissie voornoemd Namens dezelve A. M. CRAMER, Voorz. IlUBERTUS REKKER, Secret. De inededeeling betreffende de inrigting van diakonessen voor Nederland gevestigd te Utrecht aangekondigd in dit dagblad van den 19 dezer zal geen plaats hebben. MIDDELBURG, den 20 Maart. Door het muzijk-gezelschapUit' Kunstliefde -wordt, naar wij vernemenvoor deszelfs leden cenen genotvollen avond bereid. Bij het eindigen der bijeenkomsten van dit saisoen op donderdag den 4 april aanstaande zal door ge noemd gezelschap een concert gegeven worden waarop als solisten zullen optreden Mejufvromv van Hovechanteuse en de heer Appijviolist. Beide ar.tisten kunnen talenten van den eersten rang genoemd worden. Msjnfvrouw van Hove is eene uitstekende zangeresdie haren verdienstelijken leermeester Lubeck tot eer verstrekt, terwijl de heer Appij onder de beste solo-violisten mag gerekend worden. De algemeene volkstelling bedroeg op den 19 novemb. jl. in de gezamenlijke provinciën des Rijks 2,054,948 personen. De algemeene collecte voor de overstroomde oorden heefc opgebragt in de provinciën Noordbrabant 1 2,430 42L iu Overijssel 8070 behalve 80 van de vrijmetselaarsloge te Zwolle, en ƒ25,671 van het detachement van het 2de bataillon 3de regement infanterie; in Limburg 5400. P. baron Melvill van Carnbee diens adjudantzijn giste ren vati de residentie naar Londen vertrokken, om van daar de reis naar Indie voort te zetten. Het Zondagsblad wil uit eene zeer goede bron weren, dat de Koning zelf zou hebben verklaard, nimmer liet be sluit tot opheffing of verplaatsing der Delftsche akademie te zullen onderteekenen. Den 13 dezer is te Luxemburg openbaar gemaakt de proclamatie van Z. M. den Koning-Groothertog, waarbij Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden tot Zr. Ms. stede houder in voornoemd groothertogdom wordt benoemd. De maskerade der studenten te Leijden zal dingsdag den 11 junij e. k.des namiddags, plaats hebben. Men schrijft uit j Hertogenbosch van den j6 dezer De dood eischte een nieuw offer van onze stad. De wel-eerw. zeer gel. heer Abr. Luberti Augustiniridder der orde van den Nederlandschen Leeuw ontsliep heden nacht in zeven- en zestigjarigen leeftijd. Eene lange reeks van ja ren bediende hij hier ter stede het leeraars-ambt bij de Nederd. herv. gemeente. Sedert den 1 januarij 1843 rustte hij, voor al wegens zijne wankelende gezondheid van dien arbeid te midden eener hem dierbare gemeente, die zijn verlies op- regt betreurt en bij wie hij nog lange jaren in zegenend aan denken zal blijven." Amsterdam18 maart. I11 den afgeloopen nacht is al hier, in ruim 57jarigen ouderdom overleden de wei-edele heer Jonas Efraïm Dresden, lid der koninklijke akademie van beeldende kunsten dezer stad. De overledene was een man die, wanneer en waar hij er toe in de gelegenheid was, het schooné en goede trachtte te bevorderen en zich bij zonder als een voorstander en bevorderaar der schilderkunst kenmerkte. Weldadigheid kenschetste overigens het hart des ontslapenen. Het Britsche handels-ministerie heeft in januarij jl. zijn verlangen te kennen gegeven om zich in elk der onder scheidene landen, een middel van communicatie te zien aan gewezen ten einde de uitvoering voor te bereiden; van het plan 0111 in 1851 te Londen eene groote tentoonstelling van voortbrengselen van alle landen te houden. Op eene dien ten gevolge gedane mtnoodiging van het departement van binnenlandsciie zaken is dezer dagen door de te Haarlem gevestigde Nedcrlandsche maatschappij ter be vordering van nijverheid eene coipmissie benoemddie zich, in het belang der Inlandsche nijverheid, belast beeft met de regeling en leiding zoowel als met de buitenlandsche cor respondentie wegens de bedoelde algemeene tentoonstelling waaatoe zij zich met de Engelsche autoriteiten in aanraking zal stellen. De volgende heeren waaruit die commissie is zamenge- steld hebben deze benoeming aangenomen jhr. mr. D. R. Gevers Deijnootdirecteur der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van nij verheid te Rotterdamdr. G. Simons, directeur der koninklijke akademie te Delft, dr. D. Ruchler, lid van het Koninklijk-Nederlatidsehe Instituut vice-presi- dent van de koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam. De lieer Gevers Deijnoot te Rotterdam staat, ais directeur der genoemde maatschappij aan het hoofd der commissie. De belanghebbenden hier te lande kunnen zich dus regtstreeks, mits vrachtvrijtot dien heer wenden, indien zij nu of later inlichtingen of niededeelingen nopens de bedoelde alge meene tentoonstelling verlangen. Si. Ct.j Men verzekert, dat HH. KK. HH. Prinses Louisa der Nederlanden en de kroonprins van Zwedenin het laatst der maand mei aanstaande in tegenwoordigheid van de Zweedsche en Nederlandsche ministers enz. te 'sHage onder trouwd zullen wórden. Het huwelijk zelf zal echter in junij in Zweden voltrokken worden. Z. K. H. Prins Frederik zal zich, met zijn gezin, derwaarts begeven, en schijnt voornemens te zijn den geheelen zomer in Zwedeus hoofd stad door te brengen. De vice-ndmiraal van den Bosch, komrqandant van Zr. Ms. zeemagt in Nederl. Indie, en de luitenant-ter-zee Tweede Mamer der Staten-Gcneraal. Zitting vati 15 maart. In de zitting van heden heeft de beraadslaging plaats ge had over het ontwerp van wet tot bekrachtiging van provin ciale belastingen in Friesland over 1850. Nadat de bijzon dere artikelen van dit wets-ontwerp onveranderd waren goed gekeurd en een amendement van den heer van Randvijck strekkende om in den considerans weg te laten de vermel ding der werken tot wier bekostiging de provinciale be lastingen geheven zouden worden, met 44 tegen 21 stem men was afgestemd is het wets-ontwerp in zijn geheel met 56 tegen 9 stemmen aangenomen. Daarna is de beraadslaging geopend over het ontwerp van wet omtrent het toezigt en de zorg over de zaken der munt. Na den afloop der algemeene beraadslaging is de Kamer tot die over de bijzondere artikelen overgegaan. De artikelen een tot 9 zijn achtervolgens onveranderd aangenomen. Zitting van 16 maart. Heden is ingekomen een adres van het stedelijk bestuur van Medemblik betrekkelijk bet aldaar gevestigde instituut voor de marine. De heer van Hasselt heeft te dezer gele genheid verlof gevraagdom, ten aanzien van het vraagstuk der verplaatsing van dat instituut, na het einde van het op handen reces der Kamer eenige inlichtingen te vragen van den minister van marine. Nadat de minister van marinedie in de vergadering tegenwoordig was, terstond eenige inlich tingen omtrent de bedoelde zaak gegeven en daarbij verklaard had dat tot nog toe door de Regering geen besluit geno men was tot verplaatsing van genoemd instituutheeft de heer van Hasselt zijn verzoek ingetrokken. Door de com missie voor de verzoekschriften is omtrent eenige adressen ver slag uitgebragtonder anderen omtrent een adres houdende bezwaren tegen het regt van patent voor de binncnlandsche schippers. Dit adres is op voorstel der commissie (er griffie nedergelegd en op voorstel van den heer van Randwijck bij afschrift verzonden aan den minister van finantien. Daarna is de beraadslaging over hec ontwerp van wet om trent het toezigt en de zorg over de zaken der munt voort gezet. Nadat de vergaderingop verlangen van den mi nister van finantien, besloten had, dat over het 10de art. eerst gestemd zou worden 11a de behandeling van het 11de art., is over dit laatste beraadslaagd geworden. Die beraad slaging heeft den minister van finantien aanleiding gegeven den wensch te uiten dat de beraadslaging over dit wets-ont werp zou worden uitgesteld tot een nader te bepalen dag, ten einde zoowel de leden der Kamer als de minister zich over het gehoorde nader zouden kunnen beraden. Overeen komstig dat verlangen is door de vergadering met 42 tegen 15 stemmen besloten. --a-a er. De Eerste Kamer der Staten-Generaal zal, naar men ver neemt na Paschen bijeenkomen. Men zegtdat het ontwerp der provinciale wet door den minister van binnen!, zaken in gereedheid is gebragt, en dat aan het ministerie van binnenlandsche zaken ijverig gewerkt wordt aan de wetsontwerpen op de verkiezingen en het onderwijs. Engeland. Londen 16 maart. De president van den raad heeft in het hoogerhuister beantwoording eener vraag van lord Stanleyde noodzakelijkheid erkend om zöo spoedig doenlijk de geschillen met Griekenland te vereffenen. Het gerucht dat de schepen onder het bevel van sir Frtinkltn straat Behring gepasseerd zouden zijn is meer

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1