MIDDELMJRGSCHE C O 11 R A N T. W. 34. öingsdag 1850. 19 Maart. öeettircu cu OlbminisftvAtten. nationale militie. iSiuttCulauösdtc tTijfetugcu. n. g BüiicuUnbdCite ÏTij&iugeu. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG, Brengen bij deze ter kennis van al degenen die daarbij eenig belang mogen hebben dat de tweede zitting van den Militieraad, voor het eerste Militiekanton, zal plaats hebben op Donderdag den 28 dezer maanddes voormiddags ten 9/ ureop het gewone Lokaal in de Abdij binnen deze Stad, en dat voor denzelven moeten verschijnen al de in dit jaar geloot hebbende Personen welke vermeenen regt op vrijsrel 1 ing te hebben. Wordende mitsdien alle belanghebbenden bij deze aange maand om zich op voorschreven plaats en uur voor den Militieraad te vervoegen. En opdat niemand hierv.an onkundig zijzal deze worden afgekondigd mitsgaders in dezer Stads-Courant geplaatst. Gedaan ten Ilnadhuize der Stad Middelburg, den 15 Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PASPOORT van GRIJPSKÊRKÊ. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achbare M. F. LANTSHEER. VE li P i C/ITING YAÜ DOMAMALE SCHORREN gelegen in het 5de District der Provincie Zeeland. Door den ONTVANGER der Domeinen te Sas-van-Gent als?daantoe behoorlijk gemagtigdza! ten overstaan van den Notaris C. E. Vermandei, residerende te Sas-van-Gent, op Maandag den 25 Maart 1850, des morgens om tien ure, in het Logement het Wapen van Zeelandbewoond bij de Weduwe de Rechter, te SAS-VAN-GENT, worden over gegaan tot de openbare Verpachting van De SCHORREN, OPWASSEN enz., gelegen onder de Gemeente Neuzen in het Axelsche Gatvoor den Polder Noord-Westenrijk of Kleinen Zevenaar, Kadas traal aangewezen onder de No. 52 k 64 van Sectie H. Breedsr omschreven bij de voorwaarden van Verpachting, welke ter lezing zullen liggen ten Raadhuizen te Sas-van- Gent en Neuzen in het Logement bewoond bij den Heer P. Steenkamp'te Neuzen; in het Wapen van Zeelandte Sas-van-Gent, en ten Kantore van den Notaris Vermandei aldaar terwijl ten Kantore van voornoemden Ontvanger der Domeinen nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd T. W. van ZUYLEN van NIEVELT. NEDERL. HAND EL-MA AT SCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bekend dat de VOORJAARS-IN- DIGO en COCHENILLE-VEILINGEN der Maatschappij van 1850, zullen gehouden worden op de dagen en plaatsen €ii bestaan uit de hoeveelheden hieronder gemeld Te ROTTERDAMop Maandag 29 April 1850. 405 Kisten Java INDIGO, ligg. aldaar. 1124 Halve en Kwart J J 48 Kisten Java COCHENILLE. Te AMSTERDAMop Donderdag 2 Mei 1850. 206 Heele Kisten Java INDIGO, ligg. aldaar. 2981 Halve en Kwart J J bb 374 Kisten Java COCHENILLE. De Directie geeft bij deze aankondiging de verzekering dat zij vóór hare gewone Najaars.Veilingen van 1850, geene andere Indigo en Cochenille dan de bovengemelde partijen zal aan de Markt brengen. De Notitien met de Veil-conditien zullen tijds worden uitgegeven. Amsterdamden 16 Maart 1850. VAN DER OUDERMEULEN President. TOLLENAAR Secretaris. WELDADIGHEID. Middelburg, den 18 Maart 1850. DIAKENEN der Ne'derd. Hervormde Gemeente te Middel burghebben op gisteren gecollecteerd: voorm.Nieuwe Kerk, een Coupon No. 152, 3 pet. N. S. verschenen 1 maart 1850 ad f 1 48* met het bijschrift: voor de Noodlijdenden door den watersnoodN. N, 's namiddags, Nieuwe Kerk een verzegeld pakjemet het opschrift voor de leidekkers-weduwe te Vlissingen van J. C. Het eerste zal bij het Stedelijk Bestuur, het anderebij de Heeren Gebroeders Abrahams worden overgebragt. Diakenen voornoemd P. C. TEVEL Praeses. W. A. DORMAAR Hz.Scriba. 1 IlfRIGTING van DIAKONESSEN voor KEDERLAHD gevestigd te Utrecht. Mededeeling der verslagen en opwekking tot bevotdering van de belangen van genoemde Inrigting, Donderdag avond ten 7 ure ten huize van den Boekverkooper Hendriksein de Noordstraat, door Ds. J. P. IIASEBllOEK. MIDDELBRUGden 18 Maart. Bij koninklijk besluit van den 13 maart 1850, is benoemd tot mede-directeur van de Nederlandsche Bank de keerj&r-. dinand Rendorp. Bij besluit van den 13 dezer is door Z. M. benoemd tot secretaris der gemeente Koudekerkède heer P. Loef, en zulks in plaats van wijlen den heer .7. Loef. Bij Zr. Ms. besluiten van den 13 dezer, zijn benoemd tot procureur bij de arrondissements-regtbank te Goesmr. .7. L. 11. Liebertadvocaat aldaar; tot substituut-griffier bij het provinciaal geregtshof in Zeelandjhr. mr. W. C. de Jonge, thans substituut-griffier bij de arrondissements-regtbank te Middelburg, e,i tot kanton-regter te Oostburg, mr. ,7. C. de Witt Ilamer Jz. thans plaatsvervanger van den kanton- regter te Goes en advocaat aldaar. Het heeft II. M. de Koningin-Moeder behaagd door tusschenkomst van haren kamerheer, den baron van Taets van Amerongenaan den heer gouverneur der provincie Gelder land te doen toekomen eene som van f 1000, bestemd voor de slagtoffers der overstroomingen, die in de verschillende provinciën hebben plaats gehad. De algemeene collecte voor de overstroomde oorden heeft opgebragt I11 de provincie Zuid.Holland 5(1,808 44 Gelderland - 20,935 23 Utrecht10,613 32 Groningen - 8,122,04 Vriesland7,203;, 45 Drenthe- 2,325 >47 Door de Nederl. handel-maatschappij zijn weder 7 sche pen bevrachtte weten voor Amsterdam 4 en voor Rot terdam 3. In de den 14 dezer te Amsterdam door de Nederl. handel-maatscliappij gehoudene veiling van 169,920 balen Java en 4041 balen Sumstra-koffij zijn 322 koopen verkocht en 1394 koopen opgehouden. De prijzen der Java-koffij waren 32^ k 38A. cent. Van regeringswege is aan de kamers van koophandel en fabrijken verzonden een nader berigt over de prijzen, den afzet enz. van verscheidene, meest koloniale producten te Hamburg in 1849. Het vijfde Nederlandseh Laiidhnislioudkundig congres zal den 11, 12 en 13 junij e. k. te Leiden gehouden wor den. v De kosten der kanalisatie in Drenthe waartoe con cessie is gegeven aan de heeren van Ilolthe tot Echtenmr. .7. Heemskerk Az. en J. Kalf en Comp. worden geschat op f 600,000, 'f Gravenhage 15 maart. Z. M. de koning en Z. K. II. Prins Hendrik, vertrekken morgen naar het kasteel Biljoen ten einde aldaar den verjaardag van het overlijden van hun Koninklijken Vader bij de Koningin-Moeder door te brengefi. Z. M. en Prins Hendrik zuilen door den wel-eerw. lieer ds. Ruitenschild worden vergezeld. Z. K. H. Prins Hendrik heeft van Z. M. den Koning van Zweden en Noorwegen de Seraphine-orde ontvangen. Amsterdam 16 maart. Wij vernemen met zekerheid, dat in de vergadering van het algemeen bestuur der Nederl. Rijn- spoorweg-maatschappij op heden gehoudende voordragt van het hoofdbestuur is goedgekeurd tot de benoeming als ingenieur dier maatschappij, den ingenieur van den water staat, den lieer baron Reede van Oudshoorntot vervanging van den heer van der Leewien uit die betrekking op zijn verzoek, een eervol ontslag is verleend, onder dankbetuiging voor de door hem aan de maatschappij bewezen diensten. liarlingen 9 maart. lieden zijn van hier vertrokken be stemd ter robben- en walvischvangst naar Groenland, de schepen Dirkie Adama eil Spitsbergen bemand met 105 kop pen en voorzien van 15 sloepenen de noodige vischvangers- gereedschappen beide schepen toebehoorende aan de heeren Barend Visser en Zoon alhier. Hoezeer men de vrees koesterde, dat een tak van natio nale nijverheid als deze, de eenige in ons Vaderland, zou de worden opgegeven, dewijl de resultaten van bijna alle reizen zeer ongunstig waren toch blijven de heeren Barend Visser en Zoonin het belang hunner stadgenooten nog immer volhouden met eene onderneming, die hun reeds eene aan zienlijke som gelds gekost heeft. Eere komt huil dan ook daarvoor toe; en het is vurig re wensclien dat hunne onbaatzuchtige pogingen tot bevordering van bloei en wel vaart in de stad hunner inwoning, met eenen gunstigen uit slag mogen bekroond worden. niet zijn ingekomen, aangeschreven om op den zfèetsr, onder het voorzitterschap van Zijne Exc. den. minister van binnenlandsche zaken te's Gravenhage te vergaderen. Kerknieuws. Zondag den 10 dezer werd-ije eerste godsdienst-oefening gehouden in de nieuw gebouwde kerlf:. der afgescheiden Gereformeerde gemeente in de Nabelstraat te 's Gravenhage. De leeraardier gemeente,//. Jofershad voor deze gelegenheid tot tekst gekozen 1 I\on. VIII vs. 29. Eene talrijke schaar van toehoorders woonde deze pl.eg- tigheid bij. Turkije. Het regeringsblad van 25 februarijjgeeft ten inhoud op van eene wet door het gouvernement uit gevaardigd tegen het omkoopen der beambten en tot wering van de door dezen uitgeoefende knevelarijen. Dat blad deelt tevens de formulemede van den eed, dien alle Turkscjie burgerlijke en militaire ambtenaren voortaan moeten zweren van geene geschenken te zullen aannemen en zichj geene knevelarijen en afpersingen te zullen veroorloven. De Belgische dagbladen melden het overlijden van den met roem bekenden bloemist A. Verschaffeit te Genthij had slechts den ouderdom van 49 jaren bereikt. Ook is zee; onverwachts door den dood aan de kunst ontrukt de be kwame graveur P. de Vlaemyck. Tweede Kamer der Statcn-Gencraal. Zitting van 14 maart. De beraadslagingen over het ontwerp van wet tot vast stelling van het briefport en tot regeling van de brieven- posterij zijn voortgezet en ten einde gebragt. Daarna is het wets-ontwerp in zijji geheel met 47 tegen 17 stemmen aangenomen. f Ver slag der volgende zittingen is door plaats gebrek moeten wegblijven De commissien benoemd bij koninklijk besluit van den 9 jan. II.tot het ontwerpen van een plan van verdeeling van het rijk in kies-districten zijn ofschoon van tweS derzelve de rapporten bij het ministerie van binnenlandsche zaken nog Engelland. Londen 14 maart. De Iord-mayor wenscht aan het feestmaalhetwelk hij prins Albert ter gelegenheid van de vaststelling der industrieele tentoons'ellingvooralle natiënheeft aangeboden een echt nationaal karakter te geven. Hij heeft voor dit feestmaal deinaires van i54steden uit Engeland Schotland en Ierland uitgenoodigd. Dingsdag II. zijn er van Liverpool 6 vaartuigen bijna 3000 landverhuizers aan boord hebbende, uitgezeild, naar de Vereenigde Staten en naar Canada. De landverhuizing schijnt ook dit jaar op eene groot schaal te zullen voort duren. Londen heeftzooals bekend is thans meer dan 2 millioen inwoners. 2500 bakkers verbruiken aldaar jaar lijks door elkander 2,910,000 Netf. mud graan meest tarwe. 990 boterverkoopers leveran 11,000 ton (elk van 1000 Ned. ponden) boter en 13000 ton kaas. Er zijn 3000 kruide niers of thee-koopers1900 melkwinkels en een zeer groot aantal uitventers verkoopen 29,680,000 hectoliters melk of wat daarvan althans den naam heeft. 1,700,000 runderen, schapen en varkens worden behandeld in 1700 slagterswin- kels. Er wordt jaarlijks voor meer dan een millioen gulden aan gevogelte verkocht. 400 vischkoopers verkoopen zeker meer dan 61 millioen Ned. ponden visch. 1300 fruitwin kels zetten vóór eene waarde van 12 millioen guldens om 1000 wijnkoopers en 11,000 kroegen zorgen voor de noodige, en helaas ook voorde overbodige dranken. Er zijn 2,880 kleermakers, 1,080 modemaaksters enz. enz. alles volgens h.et laatst uitgekomen Post office Londen Directory 1849. De werkzaamheden voor den tusschen Dover en Calais aan te leggen onder de zee doorloopenden electromagneti- schen telegraaf, waarvoor het Fransche gouvernement con cessie verleend heeft aan de heeren Brett Cf Co.worden met ijver voortgezet. Te Dover zijn de daarvoor bestemde gebouwen en andere werken bijna voltooid. Men verwacht, dat de metalen draden in den loop der volgende maand in het Kanaal tusschen de beide landen neergelaten zullen worden, De heer Peel zou onlangs aan een vriend hebben ge schreven: gij vraagt mij hoe ik over Frankrijk's tegen- woordigen toesta n denk? AldusFrankrijk is eene diligence gevuld met fatsoenlijke brave menschen op den grooten weg aangehouden door rooversen wachtende op de hulp der gendarmes. ESenemarken. Koppenhagen 7 maart. De Ostsee Ztg. zegt, dat Denemarken slechts onder de volgende voor waarden zou bewilligen in eene bepaalde verlenging van den wapenstilstand. Ontbinding van het Sleeswijk-Holsteinsche leger of vermindering van hetzelve tot op weinige duizend man 5 ontbinding der landsvergadering; invoering ecner ver anderde wijze van verkiezing, en bezetting van Rendsberg door Deensche of Zweedsclje troepen. Den vrede zou Dene marken slechts dan sluiten wanneer de vereeniging der her togdommen met hetzelve geguarandeerd werd. Deze ver eeniging zou op de vólgende grondslagen geschieden Dene marken zou aan ieder hertogdom eene afzonderlijke consti tutie geven met een eigen bestuur en eigene financien bet Sleeswijksche leger wordt als Deensch en dat van Iiolstein als tot den Duitschen bond behoorende beschouwd de her togdommen zouden van elkander geheel onafhankelijk zijn. ISiJÏCseïiïaRïl. Frankfort 14 maart. Hier ter stede is het gerucht 111 omloop dat de regering van Hanover aan het centraal-bewind eene nota heeft toegezonden inhoudende, dat zij zich blijft vasthouden aan het nog regrens bestaande Duitscb-Verbonddoch dat dit bewind haarin antwoord op die verklaring, heeft te kennen gegeven, dat deze zaak buiten hare bevoegdheid ligt, en dat zij zich alzoo daarmede in geenen deele kan inlaten. Men mesnt hier algemeen dat de Hanoversche regering zich ten laatste wel zal aansluiten aan het verbond tusschen Beijeren Wurtemberg en Saksen vermits het kwalijk geheel op zich zelf kan blijven staan tusschen dit verbond en het Duitsch-Pruissische. liet baart echter bevreemding, dat de Hanoversche gezant in Berlijn, de heer von Kniphausen nog dezer dagen tegenwoordig is geweest bij een diner ten huize van den minister van buiten- landsche zaken in Pruissen. De aangelegenheden .der Deensche hertogdommen houden hier de aandacht zeer bezig. jMer. vreest, dat het daar ten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1