MIDDELBIJRGSCHE 0 U II A IV T. M°. 32. Donderdag 14 Maart. 1850. Besturen cn Qlbministratien. I3ittticnlatib0c(te Sijbiageu. Buitcnlaubdchc &ijbi»geti. -V NOTIFICATIE. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie ZEELAND Gelee op Zr. Ms. besluit van den 29 Januarij jl. Staats blad no. 3) houdende nadere bepalingen op het voeren van Seinlichten op Stoomschepen in Zee ter verkenning van den ko.ers bij nachttot wijziging en aanvulling van het konink lijk besluit van den 9 December 1845 {Staatsblad no. 68) Zijnde dat besluit, hoofdzakelijk, van den navolgenden inhoud Met instandhouding der bepalingen, vastgesteld bij art. 2 en 10 van het koninklijk besluit van den 9 December 1845 Staatsblad no. 68), omtrent het voeren van Sein- lichten op Stoomvaartuigen voor zoo ver zij varen op de Rivieren Stroomen en Kanalen van het Rijk wordt als nu nader bepaald en vastgestelddat de Stoomvaartuigen varende op Zee, te rekenen van de plaats van in- en uit- klaring, in de Zeegaten en verder buitengaats in Zee, in alle druk bezochte vaarwaters altijd van Zons-ondergang tot Zons-opgang, zullen moeten voeren: feen helder IVit Licht aan den voorkant; een Groen Licht aan stuurboordszijde op 't boord een Rood Licht aan hakboordszijde op het boord; ten ankereen gewoon helder Licht. Het witte licht, dat, varende, aan den top zal ge voerd worden, zal van zoodanige kracht en helderheid moeten zijn dat het op ten minste eene Duitsche mijl bij klaren donkeren nacht zigtbaar zij en de lantaarns zoo- danig ingerigt dat een gelijk onafgebroken licht in alle rig- ting#n rondsom gezien worde. De gekleurde lichten op .de zijden, zullen moeten zigt baar zijnop ten minste eene halve Duitsche mijl bij klaren donkeren nachtde Lantaarns zoodanig ingerigt dat een gelijk onverbroken licht over 10 streken van het Kompas over de beide zijden van het Schipvan regt vooruit tot 2 streken achterlijker dan dwarsgezien wor- de- Deze gekleurde zijlichten zullen daarenboven rakelings aan de binnenzijde der Lantaarn moeten voorzien zijn van een Scherm van ten minste eene Nederlandsche E! lengte regt langs-scheeps geplaatstten einde volstrekt te beletten dat het licht over den anderen boeg zigtbaar zij. De Lantaarn die ter anker liggende wordt gebruikt zal zoodanig moeten worden ingerigt dat een helder licht rondsom over den geheelen zigteind'er gezien worde. De bepalingen van het koninklijk besluit van den 9 De- cember 1845 Staatsblad no. 68), blijven overigens van kracht, en in verhand hiermede, van toepassing;" Heeft goedgevonden: De aandacht der Zeevarenden te vestigen op het voormel de besluit, hetwelk in zijn geheel met de daarbij behooren de toelichtende aanwijzing is opgenomen in de Publicatie van den Staatsraad, Gouverneur, van heden, welke alom inde- ze Provincie is aangeplaktter plaatse waar zulks te doen gebruikelijk is. Middelburg den 6 Maart 1850. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDENBURCH. AANBESTEDIN G. De CENTRALE DIRECTIE van Walcheren zalonder nadere goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken op Donderdag den 4 April aanstaandein tegen woordigheid van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Water staat in de Provincie Zeeland in het Lokaal der Directie in de Abdij te Middelburg des voormiddags ten elf ure publiek presenteren aan te besteden de leverantie van DOORNIKSCHE STEEN, voor het Dienstjaar 1850 benoodigd. Zullende de conditiën acht dagen te voren ter lezing lig gen ter Griffie van voornoemde Directie, en nadere inlich tingen te bekomen zijn bij den Opper-Commies S. Roe/se te Middelburg. TEEKEN-AKADEMIE. De Honoraire Leden en Begunstigers worden uitgenoodigd tot de bezigtiging eener SCHILDERIJ van den Heer Schutz waartoe van heden tot Zaturdag den 23 Maart gelegenheid wordt gegeven in het Gebouw der Teeken-Akademie. WELDADIGHEID. De COMMISSIE tot inzameling der liefdegiften ten be hoeve van de Leidekkers Weduwe Huibregtsenacht zich verpligt, erkentelijk te vermelden, dat bij haar is ontvangen De zuivere opbrengst van een Concert, met een liefderijk doel, door de Zangvereeniging Polyhijmnia en de Muziek-gezeischappen Cressendo en Eens gezindheid, op Vrijdag den 1 Maart jl. gegeven 69,81 Van onbekenden2 45 Een verzegeld pakje uit Middelburg- 2 Een dito uit de Kerk-collecte voorm. 3 maart jongst!.onder Lett. F. 1 Een dito, dito, namiddag3 Maart jl. - -,50 Vroeger ontvangen- 254, 10 Totaal der ontvangst op heden ƒ329,86 Vlissingen den 10 Maart 1850. A. RUYSCH. H. P. WINKELMAN. J. LOOIS Az. J. DOMMISSE Jz. ZIEKENFONDS. De LEDEN van het ZIEKENFONDS die gebruik mog- ten willen maken van hun regtin art. 4 hoofdstuk I van het Reglement omschrevenkunnen daarvan opgave doen ten huize van Doctor Damme, Thesaurier van gezegd Fonds, op den 14, 15 en 16 Maart aanstaande, des middags tus- schen 12 en 1 uur; zullende latere verzoeken dienaangaande niet meer in aanmerking komen. h Namens het Bestuur PIETERSE Secretaris. MIDDELBURG, den 13 Maart. De provinciale Staten van Zeeland zijn opgeroepen tegen den 25 dezer, zullende de vergadering weder in het openbaar worden gehouden. Bij koninklijk besluit van den 2 dezer is aan den heer mr. A. C. baron Snouckaert van Schauburgop zijn ver zoek met den laatsten dezer maandeervol ontslag ver leend als referendaris bij het kabinet des Konings. Bij besluit van den 4 dezer is door Z. M. de titulaire kapitein-ter-zee .7. J. Bronovomet den laatsten april aan staande, uit zijne betrekking van directeur der marine te Hellevoetsluis eervol ontslagen onder dankbetuiging voor zijne aan den lande bewezene trouwe diensten, en met toe kenning van pensioen en vervangen door den kapitein-ter zee D. J. baron Rengersbevelhebber van 's Rijks zeemagt in de Maas en Goedereededie met den 1 mei aanstaande is benoemd tot directeur en kommandant der marine te Hel levoetsluis met bepaling dat hij tevens belast zal blijven met het bevel over het wachtschip de schelde. Naar men verzekert wordt Z. K. H. de kroonprins van Zweden en Noorwegen tegen den 10 april in de resi dentie verwacht. Men verneemt dat Z. K. H. zich na pa- sciien naar Amsterdam zal begeven met het Koninklijk gezin. In de residentie is aangekomen en in het Hotel de FEurope afgestapt de luitenant-generaal von ManderstrSm adjudant van Z. M. den koning van Zweden en Noorwe genbelast met eene zending van hoogstdeszelfs hof aan Z. M. den Koning. Uit eene vergelijking van den staat der bevolking van ons rijk in 1839 en in 1849 blijkt, dat de bevolking in eerstgenoemd jaar bedroeg 2,663,731 zielen, in laatstgenoemd 2,849,746, en dus in die tien jaren met 186,015 zielen is toegenomen. Te Zwartewaal is het droevig berigt ontvangen van het verongelukken der aldaar te huis behoorende vischsloep Land en Zeevruchtgevoerd door kapitein A. Meuldijk. De ge- heele bemanning, uit twaalf koppen bestaande, is daarbij waarschijnlijk omgekomen. Den 9 dezer is door Zr. Ms. stoomschip cycloop uit Texel in zee gesleept Zr. Ms. fregat prins van oranje on der bevel van den kapirein-ter-zee .7. F- D. Bouriciusbe stemd naar TenerifFe enz. Deze bodem is, na een saluut van dertien schotendes namiddags ruim drie ure wel in zee gekomen. Dordrecht 11 maart. LI. zaturdag is in de rijschool al hier, door eenige der werkende leden, weder een carrousel gegeven, dat zeer werd opgeluisterd door de tegenwoordig heid van eene aanzienlijke vrouwenschaar. De voorstelling behoorde te huis in den tijd van Franpois I en was zooda nig ingerigtdat zoo wel de bedrevenheid der ruitersin het kunstig besturen hunner paarden als hunne behendigheid in het hanteren van lans en degen kon uitkomen. Allen hebben gewedijverd om de voorstelling te doen slagen, waar van de aanhoudende toejuichingen de ondubbelzinnigst'e be wijzen gaven. Maar indien aan de leden der rijschool lof verschuldigd is, vooral komt hulde toe aan den kundigen Ernest Tourniairedie, sedert 1 nov. onderwijzer bij deze instelling niet alleen de kunst bij zijne leerlingen zeer be vorderd heeftmaar zelf bewijzen gegeven heeft van hooge bedrevenheid door de uitvoering van de schoolwaarin hij de stoutste wendingen en meest kunstmatige gangen door zijn paard liet uitvoeren. Het opgetogen publiek niet tevreden hem gedurende dé uitvoering toe te juichen riep hem na den afloop terugom hem op nieuw van deszelfs bewonde ring te doen blijken. Het was toen dat hem bij monde van een der heeren ceremoniemeesters, de dank werd toegebragt voor de blijken van ijver en kunde gedurende den korten tijd van zijn verblijf alhier, reeds gegeven, en hem tot aan denken aan dezen avond eene met goud beslagen cravache werd aangebodèn. Aan het muziekgezelschap Euterpe komt mede een belang rijk aandeel toe in het genot dezen avond verschaft, daar hetzelve zich wederom welwillend had geleendom de voor stelling door muzijk op te luisteren. boven De artikelen 4,5 e!] 6 zijn onveranderd Jawgé Het artikel 7 is mede aangenomen nada aldus gewijzigd was Voor de enkele brieven is eenmaal Fa afstand, volgens art. 3 verschuldigd; voor ketten boven de 15 tot en met 30 wigtjes 2 malen de 30 tot en met 50 3 malen boven de 50 tot en met 100, 4 malen; boven de 100 tot en met 250, 5 malen; boven de 250 tot en met 4006 malenboven de 400 tot en met 550, 7 malen; boven de 550 tot en met 700, 8 malen; boven de 700 tot en 850, 9 malen; boven de 850 toten met 1000, xo malen; en zoo vervolgens voor elke 150 wigtjes of breuk van 150 wigtjes daarenboven eenmaal het port meer." Het artikel 8 is onveranderd aangenomen. Het 9de artikel, zoo als dit na de aanneming van een amendement van den heer Godefroi en van een ander amen dement van den heer Donker Curtius is goedgekeurd, luidt aldus De vooruitbetaling van het port kan na 1 januarij 1851, ook geschieden door het aanhechten van postzegels, tot dat einde door de zorg der administratie voor een ieder verkrijg baar te stellen. De wijze van uitgifte dezer zegels en de voet waarop daarvan ter uitvoering dezer wetgebruik te maken isworden door ons geregeld. Het namaken of vervalschen van die postzegelsof het gebruik maken van zoodanige postzegels wetende dat zij nagemaakt of vervalscht zijn wordt gestraft met dezelfde straffen als omtrent het namaken vervalschen of gebruik maken van nagemaakte of vervalschte zegels van het Rijk is bepaald." Tweede Kamer der Staten-Gcneraal. Zitting van i'i maart. Heden is de beraadslaging over het ontwerp van wet tot vaststelling van het briefport en regeling der brievenposten) voortgezet. Artikel 3 van dat wets-ontwerp is met 52 tegen 11 stem men aangenomen, nadat een amendement strekkende tot weg lating der twee laatste alinea's van dat artikel (laatstelijk door de Regering daarbij gevoegd) was aangenomen. Turfeye. Te Konstantinopel zijn de diplomatische be trekkingen tusschen den divan en de buitenlandsche mogend heden zeer levendig. De groot-vizier had drukke conferen- tien met den Russischen gezantaltijd over de Donau-vor- stendommen eene questie die weder een dreigend aanzien bekwam. De Engelsche gezant drijft de Porte steeds voort op den weg der hervormingen en der centralisatieals het beste middel om Ruslands invloed en plannen te fnuiken en te verijdelen. Engeland. Londen 9 maart. Gisteren avond heeft in het huis der gemeenten eene belangrijke beraadslaging plaats gehad over een voorstel van den heer Cobdenstrek kende om 's lands uitgaven aanmerkelijk te verminderen. De ministers hebben dit voorstel bestreden voornamelijk op gronddat het vaststellen van een zoo aanmerkelijke vermindering van uitgaven als in de motie was voorgedra gen strijdig zou zijn met de belangen van den Staat en ge vaarlijk voor deszelfs veiligheid. Zij'hebben echter verklaard, dat het gouvernement gezind is en besloten heeftom stand vastig voort te gaan op den reeds ingeslagen weg van bezui niging en vereenvoudiging. Bij stemming is de motie ver worpen met 272 tegen 89 stemmen. Hierna is de begrooting voor de landmagtter tafel ge- bragtwaarbij het in dienst houden van 99,128 man land troepen wordt voorgesteld, dat is 3,700 minder dan bij de vorige begrooting. De beraadslaging daarover is bepaald op aanstaanden maandag. De Times deelt heden den hoofdzakelijken inhoud mede van de nota welke de Russische regering het Britsche gou vernement heeft doen toekomen betreffende de Grieksche zaken. Het genoemde blad maakt daarbij de aanmerking dat een Britsch minister zelden een stuk ontvangen heeft, het welk belangrijker is voor den vrede van Europa en voor de waardigheid des rijks, en tevens onwederlegbaarderjuister in beginselen en gegronder verwijten behelst." Deze nota voert de dagteekening van 19 februarij, en is den 2 maart alhier ontvangen door den Russischen gezant, baron von Brunowen door dezen aan lord Palmerston medegedeeld. Een nadere brief uit San Francesco schijnt het vroe ger berigtwegens het ontdekken van sir.7. Franklin en diens togtgenooten te bevestigen. Een inwoner van Kamschatka ging zelfs zoo ver te verzekeren dat hij den zoo lang ver misten zeereiziger gezien had. De dagbladen bevatten eene advertentie, waarbij 20,000 p. st. door het gouvernement wordt uitgeloofd aan hen die sir Franklin mogten ontdekken of hulp verschaffen. Zwcclcn. Stockholm 1 maart. De kroonprins van Zwe den hield den 28 februarij court in het koninklijk slot, dm de gelukwenschen der verschillende autoriteiten met zijn voorgenomen huwelijk te ontvangen. De aanstaande kroon prinses wordt tegen de inaand junij alhier te gemoet gezien. Het gerucht in de hoofdstad wil dat haar eene huwelijksgift van dertig millioen gulden wacht. ISuftscltland. Berlijn 9 maart. Pruissen is op dit oogenblik gereed om zich met Oostenrijk te verstaan. Het wil dien staat gaarne de l^and reiken, otn zich als eene groote Duitsch-Slavisch-Hongaarsche mogendheid te vestigen welke zich van de noordelijke grenzen van Boheme tot de Adriatische zee uitbreidt maar verlangt tevensdat het de vestiging van een westersch naauw vereenigd Duitsch ver bond niet tegenwerke. Pruissen heeft ook reeds een gemag- tigde naar Weenen gezonden om over eene tolvereeniging te onderhandelen maar zal zich de bevoegdheid niet laten ontnemen om in dezen als de vertegenwoordiger der reeds in de bestaande tolvereeniging verbondene Staten op te treden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1