MIDDELBURGSCHE C 0 II E A IV T. rr. 28. Dingsdag 1850. 5 Maart. ëcMmvc» en ^bminidtVAtien. ISinnenlanbdche tEijbingcn. 15mUulanb0Ci3e £tjbui<jcn. VERPACHTING TAN DOMANIAEE SCHORREN gelegen in het 5de District der Provincie Zeeland. Door den ONTVANGER der Domeinen te Sas-van-Gent als daartoe behoorlijk gemagtigdzal ten overstaan van den Notaris C. E. Vermandeiresiderende te Sas-van-Gent, op Maandag den 25 Maart 1850, des morgens om tien ure, in het Logement het Wapess van Zeelandbewoond bij de Weduwe de Rechter, te SAS-VAN-GENT, worden over gegaan tot de openbare Verpachting van De SCHORREN OPWASSEN enz. gelegen onder de Gemeente Neuzen, in liet Axelsche Gat, voor den Polder Noord-Westenrijk of Kleinen Zevenaar, Kadas traal aangewezen onder de No. 52:164, van Sectie H. Breeder ontschreven bij de voorwaarden van Verpachting, welke ter lezing zullen liggen ten Raadhuizen te Sas-van- Gent en Neuzen in het Logement bewoond bij den lieer P. Steenkampte Neuzen; in het Wapen van Zeeland, te Sas-van-Genten ten Kantore van den Notaris Vermandei aldaar terwijl ten Kantore van voornoemden Ontvanger der Domeinen nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd T. W. van ZUYLEN van NIEVELT. GE NEE SR VNRE. De Provinciale COMMISSIE van Geneeskundig Onderzoek en Toevo'rzigt in ZEELAND, residerende te Middelburg verwittigt bij deze de belanghebbenden dat zij hare gewone Vergadering houden zal op Donderdag den 4 April 1850, en verzoekt tevens allen welke dan verlangen toegelaten te worden tot het Heel-Verlos- of Artsenijmengkundig Exa men, of tot dat van Oog- of Tandmeester of Drogist, om hun daartoe strekkend requestonder overlegging van de noodige bewijzenvóór den 20 dezer maand, te doen toe komen aan Professor B. de Jonge Voorzitter derzelve Com missie. Middelburg, den 4 Maart 1850. De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland, Namens dezelve Js. de MAN Jz.Secretaris. AANBESTEOIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Stad OOSTBURG, zullen op Dingsdag den 19 Maart 1850, des voormiddags n ure, ten Raadhuize derzelve Stad, in het openbaar aan den minstdoende aanbesteden Het Afbreken der oude en het Bouwen van een geheel nieuwe WONING voor den Onderwijzerannex het reeds bestaande Schoolgebouw. Bestek en voorwaarden der bestedingliggen van heden af, ter Secretarie te Oostburg ter lezing en zal de aanwij zing ter plaatse geschieden op Zaturdag den 16 Maart te voren, des voormiddags ten tien ure. PAARDEN-en BEESTENMARKT te OOSTBURG. op Maandag den 18 Maart 1850. De SCHOOL-COMMISSIE bij het Departement Middel burg, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, voorne mens zijnde om op Woensdag den 6 Maart aanstaandedes namiddags ten één ure, in de Concertzaal, Uitdeeling van Prijzen te doen aan de Leerlingen onder haar opzigt uit het Schoolfonds onderwezen .wordende, heeft gemeend bij die gelegenheid tevens een eerste openbaar examen te moeten houden van de Leerlingen der nu twee jaren bestaande Volks- Zangschool. Tot bijwoning hiervan worden de Leden van het Departe ment en de begunstigers en begiftigers van beide Inrigtingen beleefdelijk uitgenoodigd. Middelburg 28 Februarij 1850. Namens de Commissie P. de MARET TAK, Secretaris- [De dankbetuigingen voor Weldadigheid in het volgend no.~\ MIDDELBURG, den 4 Maart. Men verneemt, dat de schout-bij-nacht E. Bvan den Boschdiezoo als bekend istot bevelhebber der marine in Oost-Indie is benoemdin de maand maart naar zijne bestemming zal vertrekken en dat tot zijnen adjudant be noemd is de baron P. Melvill van Carnbce. Het schijnt dat de heer Rochussen bij zijn verzoek om als gouverneur-generaal van Neerlands Ir.die ontslagen al thans niet als zoodanig herbenoemd te wordenvolhardt. Volgens de in omloop zijnde geruchten schijnt de Regering nog geene bepaalde keuze van een opvolger gedaan te hebben. Op daartoe door de gedeputeerde Staten van Zuid- en Noordholland gedaan verzoek, heeft de Koning zijne goed keuring verleend aan het voornemenombuiten geldelijk bezwaar van regeringswege, provinciale tentoonstellingen van voortbrengselen van nationale nijverheid afwisselend in die beide provinciën en wel om de vijfjaren, te doen houden waarvan de aanstaande tentoonstelling in Noordholland zal plaats hebben in 1854, de daarop volgende in Zuidholland in 1859, en zoo verder, en zulks telkens in eene der ste den van genoemde pro-'-cien, daartoe door het belangheb bend collegie gedeputeerde Staten aan te wijzen ter- I wijl op die tentoonstellingen tevens voorwerpen uit andere 1 provinciën alsmede uit 's Rijks overzeesche bezittingen kunnen worden toegelaten. Men verneemt, dat Z. M. het besluit tot opheffing en verplaatsing van 's lands werf te Rotterdam geteekend heeft. Omtrent de verplaatsing der Delfsche academie, is het besluit der Regering nog geheel onbekend. Den eersten junij zal te Amsterdam van wege de zeil en roei-vereeniging een wedstrijd worden gehouden op het IJ voor deze stad zoo voor roei-vaartuigengieken wher ry's en jollen als voor zeilvaartuigen kottersschooners beurtschepen jagten boeijersbarkassen en visschers-vaar- tuigen. In de vergadering der provinciale Staten van Gronin gen den 22 februarij gehouden, adviseerde de commissie daartoe benoemd voor de indiening van een adres aan Z. M. waarmede de vergadering zich vereenigde ter ondersteuning van de gevraagde concessie door den heer Gerlingstot af damming enz. der Lauwerzee. De Staten van Friesland hebben zich krachtig, ja heftig, tegen dit ontwerp verklaard als nadeelig voor Frieslands waterstaat, en ontijdig wegens de onrijpheid der intedijken grónden en de menigte daarin aanwezige diepten. De opgave der bevolking van Nederland op den 19 november 1849, volgens de uitkomst der derde algemeene tienjarige volkstelling, is als volgtNoordbrabant 396,402, waarvan te 's Hertogenbosch 21.703; Gelderland 372,086, waarvan te Arnhem 18,666; Zuidholland 562,306, waar- vau te 's Gravenhage 72,115 en te Rotterdam 89,862 Noordholland 475,596, waarvan te Haarlem 25,852 e:i te Amsterdam 222,616; Zeeland 160,297, waarvan te Mid delburg 15,884; Utrecht 148,708, waarvan te Utrecht 47,830; Friesland 247,440, waarvan te Leeuwarden 24,456 Overijssel 215,722, waarvan te Zwolle 18,168; Groningen 188,450, waarvan te Groningen 33,695Drenthe 82,739, waarvan te Assen 4,392. De geheele bevolking van Ne derland bestond dus op den 19 november 11. uit 2,849,746. De collecte voor de noodlijdenden door den watervloed heeft opgebragt, te Groningen ƒ2217; Arnhem ƒ2308; Schiedam 1704 (behalve 1852 die door bijzondere inza meling verkregen zijn); Nijmegen ƒ1829; Assen ƒ197; Meppel ƒ245; Apeldoorn 505; Leeuwarden 1260; Tiel 254; 's Hertogenbosch ruim 1100. In ons volgend nommer deelen wij mede eene gedetailleerde opgave dier collecte in de provincie Zeeland. Kerknieuws. Uit Vlissingen wordt gemeld dat ds. Creutzberg van Veere, het beroep tot predikant bij de Her vormde gemeente te Vlissingen heeft aangenomen. Ds. J. J. L. ten Katezal den 31 maart aanstaande te Almkerk zijne afscheidsrede houden. Zondag den 24 februarij jl. heeft te Breda de wel-eerw. heer F. van der SandeR. K. pastoor der St. Antonius parochiezijn dienstwerk met eene intreérede aanvaard zij maakte een diepen indruk op de talrijk aanwezigen. Zijn eerw. herinnerde daarbij aan de treurige verliezen welke de gemeente in korte jaren' had ondervonden. Door Z. M. is de heer S.Mulder, te Amsterdam*, voor het jaar 1850 gecontinueerd in zijne benoeming tot inspec teur-consulent voor de godsdienstige Israëlitische armen scholen. j het militaire hospitaal niemand gestorven. Levenloos aange- gever, een zoon en twee dochters. Gehuvvd\2 paren. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 5; van 1 tpt 5 jaren oud, 5; van 5 tot 10 jaren, 21 van 10 tot 15, o; van 15 tot 20, o; van 20 tot 25o; van 25 tot 30, 2; van 30 tot 35, o; van 35 tot 40, 1; van 40 tot 45, ovan 45 tot 50 1 van 50 tot 55, 2; van 55 tot 60, 3; van 60 tot 65, 1 van 65 tot 702 van 70 tot 75, 2; van 75 tot 80, 1; van 80 tot 85, 3, en van hoogeren ouderdom geene. Koudekerke 28 februarij. De kerkeraad alhier het berigt ontvangen hebbende dat ook ds. ,7. .7. Knap predikant te Heeg, voor de beroeping herwaarts heeft bedankt, heeft he den het beroepingswerkbiervat. Met medestemming der ge committeerde uit den raad der stad Vlissingen als ambachts- heeren dezer gemeente, is het twaalftal predikanten gefor meerd als volgt t de heeren H. A. C. Hanewinckel, te Rave- stein en-DiedenH. Q. Janssen, te Vrouwe Polder N. E. Ernst Vetten, te SerooskerkeG. Barger Jzoon, te Vree land; C. C. Callenbachte Nijkerk; J.C. Eijkman te Nun- speet; ,7. W. Felixte Longerhouw; S. Hoogerzeil, te Doorn spijk TV. Ostite Putten; W. Gouda Quintte Zaamslag; .7. .7. Gobius du Sart, te Nichtevechten P. A. van Too- renenbergente Elspeet. Hieruit voor het viertal gekozen zijnde de heeren: HanewinckelOsti, Felix en Hoogerzeil werd met algemeene stemmen beroepen de wel-eerw. her H. A. C. Hanewinckelpredikant te Ravestein en Dieden. SBurgerlijfce Stand. Gedurende de afgeloopene maand zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der Stad Middelburg ingeschreven als: Geboren44 kinderen 18 van het mannelijke en 26 van het vrouwelijke geslacht. Gehuwd 11 paren. Overleden: 40 personen: 24 van het mannelijke en 16 van het vrouwelijke geslacht. Levenloos aangegeven 2. Van de overledenen waren beneden den ouderdom van een jaar, 7; van I tot 5 jaren oud, 6; van 5 tot 10 jaren, 2 van 10 tot 15, 1 van 15 toe 20, o van 20 tot 252 van 25 tot 30, 1 van 30 tot 35, 1 van 35 tot 40 2 van 40 tot 45, ovan 45 tot 503 van 50 tot 55, 2; van 55 tot 60, 2; van 60 tot 65 4van 65 tot 70, 1 van 70 tot 75, 2; van 75 tot 80 1 van 80 tot 85, 2, van 85 tot 90, 1 en van hoogeren ouderdom geene. Gedurende de maand februarij 1850 zijn in de registers van den Burgerlijken Stand der stad Vlissingen ingeschreven, als: Geboren 18 kinderen; 11 van het mannelijke en 7 van het vrouwelijke geslacht. Overleden 30 personen; 17 van het mannelijke en 13 van het vrouwelijke geslacht. Onder de overledenen zijn begrepen 4 elders overledenen doch alhier ingeschrevenen zijnde in Engeland. Londen 27 februarij. Gisteren vroeg en verwierf de heer W. J. Fox verlof tot het inbrengen van een wetsontwerp op het burgerlijk onderwijs in Engeland en Wallis. Hij prees de aangewende pogingen tot bevordering van het godsdienstig onderwijs, maar meende toch dat het reeds meer vruchten voor de maatschappij zou hebben op geleverd ware het met gelijke pogingen ten behoeve van het burgerlijk onderwijs verbonden geweest. Zijn ontwerp zal ten doel hebben dat het gemis aan onderwijs in de verschil lende kerspelen door koninklijke commissarissen onderzochc en deswege door hen verslag uitgebragt wordewaarna iedere burgerlijke gemeente zal worden uitgenoodigd om in het gebrekkige te voorzien. Voorts zal hij de vestiging van plaatselijke schoölcommissien voorslaanen datis het getal der scholen hier of daar niet voldoende, nieuwe scholen voor kinderen tnsschen de 7 en 13 jaren, zullen worden opgerigt. Gedurende den gewonen schooltijd wil hij geen bepaald godsdienstig onderwijs gegeven hebben maar wel in afzonderlijke uren, door zoodanige personen als de ouders verkiezen. De minister Russellprees het voorstel ten hoogste. In de zitting van heden verdedigde de heer S. Wortley zijn wetsontwerp aangaande de huwelijken van mannen met de zusters hunner overledene vrouwen waarvan hij de tweede lezing voorsloeg. De beraadslagingen daarover werden nog voortgezet. De minister Palmerston heeft eergisteren avond in het huis der gemeenten naar aanleiding van eene daaromtrent gedane vraag verklaard dat geene eigenlijke blokkade van de Grieksche kust met onze scheepmagt plaats heeft dat de schepen slechts belet zijn zich van de eene naar de andere haven te begeven en tevens aangehoudenbij wijze van represaille, maar dat het handelsverkeer van onzijdige vaartuigen in geenen deele belemmerd is. HSraitschland. Weenen 26 februarij. Uit Triest heeft men alhier berigten ontvangen uit Athene dd. 19 februarij. Daaruit blijkt dat op den 16 februarij zeven gezanten eene collective nota hadden aangeboden aan den Britschen gezant Wijsehoudende protest tegen de inbeslagneming van ver zekerde schepen onder Grieksche vlag. Een berigt uit Athene van den 19 meldt, dat de stren ge maatregelen van Engeland nopens de blokkadebleven voortduren en het Grieksche volk onrust en bezorgdheid,in- boezemden. De eilanden Sapienza en Cervi waren nog niet bezet. De geïllustreerde bladen, welke te Weenen het licht zien moeten even als die te Praag voor hunne uitgifte aan de censuur onderworpen worden. De Kbllnische Zeitung is te Pesth in beslag genomen en verboden verder uit te geven wegens de mededeeling van een brief, door KIdpka geschreven. Berlijn 28 februarijHet dagblad der regering deelt een ko ninklijk besluit mede, volgens hetwelke de verkiezingen voor de eerste kamer ten spoedigste zullen worden uitgeschreven, ten einde Z. M. in staat zij, ten alle rijde de kamers te kun nen bijeenroepen. Een nieuw kiesreglement volgt in overeen stemming met de verordeningen voor de verkiezingen der tweede kamer. De verkiezingen in de grondvergaderingen hebben plaats op den 16 maart, die der afgevaardigden op 4 april. Stutigard 26 februarij. Het Wurtembergsche regerings blad verklaart uit officiële bronnen de verzekering te kun nen geven, dat al wat de dagbladen berigt hebben aangaan de het bestaan aan een nieuw door Oostenrijk voorgesteld ontwerp van staatsregeling voor Duitschland en aangaande eene daarin voorkomende bepaling volgens welke het bewind aan een directorium van vijf leden opgedragen zou worden volstrekt ongegrond is, en dat zoodanig ontwerp nier besraat. Volgens andere berigten zou de koning van Wurtemberg den vorigen dag het bekende opperhoofd der democratische partij, den heer Schroderbij zich ontboden en eene laatste poging gedaan hebben om aan die partij de oogen te openen aangaande de onvermijdelijke gevolgenwaartoe eene vol harding in de tot dusver door haar aangenomen houding zou moeten leiden. De koning zou hem onbewimpeld te kennen gegeven hebben, dat, zoo er geene toenadering bleek mo gelijk te zijn geen ander middel over zou schieten dan eene tijdelijke schorsing der constitutie, waarop ook de beide groote tot het Duitsche bondgenootschap beboorende mogend heden bij den tegenwoordigen staat van zaken in Wurtem berg zouden aandringen. Frankrijk. Parijs 27 februarij. De depeches van Rusland Oostenrijk en Pruissenbij het Fran^ch gouver nement ingekomen geven grond om te gelooven dat de vrede van Europa niet;zal worden verbroken dus meldt op hooger gezag de Fransche Moniteur Universel. Deze verklaring van het ministerie vermindert de onrus-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1