MIDDELBtRGSUIE G 0 IJ II A i\ W. 27. Zaturdas 1850. 2 Maart. Qedttiren ca ^bmintötiratien. iaimi£tti<stib0rfte ïEij buigen. ismtculaubsche üTijbiugeu. Het COLLEGIE van RADEN en GENERAAL-MEES- TEREN der Munt Ontvangen hebbendeten einde daarop het bij de wet voorgeschreven onderzoek in te stellen een stuk uitgege ven voor eenen Nederlandschen guldenacht zich verpligt ingevolge de wettelijke bepalingen de ingezetenen met de kenteekenen van valschheid van zoodanige stukken bekend te maken. I. Is het,bedoelde valsche stuk iets ligter, doch tevens dikker dan de echte stukken. II. Heeft de kleur eenige overeenkomst met die van zil veren pasmunt van laag gehalte, welke lang in de wande ling is geweest, doch is geenszins zoo wit als de kleur der Nederlandsche standpenningen. III. Draagt het stuk, blijkens "het omschrift, de beeldte- nis van Z. M. Willem II, doch vertoont tevens het jaartal 1812 en het teeken van den tegenwoordigen muntmeester. IV. Heeft het bovendien de volgende afwijkingen in het stempelwerk. A. Aan de beeldzijde. De beeldtenis van Z. M. Willem II is gemakkelijk van de echte stukken te onderkennen ver- toonende onder anderen in het oog, het haar, het oor en den baard zeer "zigtbare afwijkingen van de echte stukken. De letters van het omschrilc zijn slordig gegraveerd en grootendeels niet van het middenpunt van het stuk uitgaan de. De L (van Luxemburg) staat omgekeerd. B. Aan de wapenzijde. De kroon hooger dan in de echte stukken. Het kruis te dun en de wereldbal niet van banden voorzien. De fieurons tusschen de banden van de kroon niet juist nagebootst. De opening tusschen de kroon en het wapenschild te groot. De horizontale strepen op het wa penschild onzuiver en niet overal evenwijdig. De leeuw zeer onnaauwkeurig nagebootst. De vierkante blokjes niet alle aanwezig noch voorzien van de stipjes het goud aan duidende. De teekens van den muntmeester en de Munt te Utrecht onnaauwkeurig. De aanduiding iooC.onder het wapen, ontbreekt geheel. Het omschrift slordig. De letters niet tusschen twee concentrische cirkelsnoch van het mid denpunt uitgaande. C. Aan den rand. Op dezen bevinden zich eenige 011- zamenhangende letters, die geenszins het randschrift: god zy met ons teruggeven. Een ieder wordt in het algemeen belang aangemaand zoo danige stukken niet aan te nemen, op de personen acht te slaan" die deze valsche stukken mogten aanbieden en de zelve, met opgave van alle tot inlichting dienende omstan digheden zonder uitstel aan de ambtenaren der justitie of policie bekend te makenterwijl zoodanige ingezetenen welke vermeenen dat zij valsche of verminkte stukken die zij van anderen ontvangen hebben ook weder mogen uit geven bij deze herinnerd worden aan art. 35 van het Wet boek van Strafregt. Utrecht, den 25 Februarij 1850. Ter ordonnantie van het Collegie C. van der VOORT, Secretaris. De collecte tot leniging der rampen door den waters nood in onderscheidene provinciën veroorzaakt, heeft in de onderstaande steden de daarbij vermelde belangrijke som men opgebragtte Amsterdam volgens voorloopige opgave /33j858 06; Rotterdam ongeveer 11,500Haarlem ƒ4500 Leyden ƒ3928; Delft 1,75120 Gorinchem 553:46' Utrecht 3857:17; Dordrecht 1851; Hoorn ƒ463; Eindhoven 409:195. Voorts wordt hieromtrent uit ,sGra- venhage het volgende gemeld De schaalcollectedie woensdag alhier door de wijk meesters, daartoe uitgenoodigdgehoudenis, tot leniging van de rampen door den watersnood in onderscheidene provin ciën veroorzaakt, heeft opgebragt de aanzienlijke som van dertienduizend zeshonderd vier gulden negen en een halve centbuiten de giften van Z. M. den Koningvan 2000 op de eerste mare van de overstroomingeu toegezonden; van H. M. de Koningin van f 1000 mitsgaders van HH. KK. HH. Prins en Prinses Frederik der Nederlanden van 3000 van H. K. H. Prinses Albert van Pruissen van 1000 en van Z. Em. den heer Belgrado, Pausselijk nuntius, van 100. In weinige dagen is alzoo, voor zoo veel men weet, bij de 21,000 gulden in de residentie bijeengezameld. De opbrengst der collecte en zoo vele andere giften getuigen dus op nieuw van de voortdurende bereidwilligheid der bevolking om lief dadigheid te betoonen daar, waar hulp gevorderd wordt." De SCHOOL-COMMISSIE bij het Departement Middel burg, der Maatschappij tot Nut van 'f Algemeen, voorne mens zijnde om op Woensdag den 6 Maart aanstaande des namiddags ten dén ure, in de Concertzaal, Uitdeeling van Prijzen te doen aan de Leerlingen onder haar opzigt uit het Schoolfonds onderwezen wordende, heeft gemeend bij die gelegenheid tevens een eerste openbaar examen te moeten houden van de Leerlingen der nu twee jaren bestaande Volks- Zangschool. Tot bijwoning hiervan worden de Leden van het Departe ment en de begunstigers en begiftigers van beide Inrigtingen beleefdelijk uitgenoodigd. Middelburg, 28 Februarij 1850. Namens de Commissie P. de MARET TAK, Secretaris. Arnemuiden, 27 Februarij 1850. De COMMISSIE alhier mag bij vernieuwing met dank zegging melding maken van de ontvangst eener gift van 10, van X.uit de kerk-coilecte van den 24 dezer bezorgd bij den Heer de Blaecke de Ligny te Middelburg. De Commissie voornoemd J. JOOSSEN. J. van BELZEN, Klz. MIDDELBURG, den 1 Maart. De jaardag van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden is gisteren alhier op de gewone wijze herdacht. De op laatstleden woensdag aan de huizen der inge zetenen door heeren wijkmeesters gehouden schaal.collecte ten behoeve der noodlijdenden door den watervloedheeft opgebragt 2,512:445, en zulks onverminderd eenige in gezamelde bijdragen ter somma van ƒ119, welke, ten ge. volge der voorloopige uitnoodiging van het stedelijk bestuur zijn gestort geworden, te weten: 61 in de bus op het raadhuis en ƒ58 bij de uitgevers dezer courant; zijnde deze laatste bijdrage van 119, naar aanleiding der aange kondigde bestemming door het stedelijk bestuur, reeds over gemaakt en ter beschikking gesteld van den heer gouverneur van de provincie Noordbrabant. Naar ons uit Vlissingen gemeld wordtheeft bovenge noemde collecte in die stad opgebragt de som van 33M9Ï. Z. M. de Koning heeft, bij besluit van den 11 februarij no. 43 de aan den alhier gedetineerden marinier Hendricus Laurentinus Grootkop bij vonnis van den krijgsraad in het provinciaal kommandement van Zeeland wegens misdaad te gen de dienst en de subordinatie opgelegde straf des doods met.den kogel verwisseld in die van den kruiwagen, voor den tijd van zeven jaren met de daaraan verbonden verval lenverklaring van den militairen stand. Z. M. heeft eene commissie benoemd belast met het onderzoek der vraag, of het wenschelijk zoude zijn, met het oog op de belangen der Regering, om de bewerking der tinmijnen van Banka aan bijzondere personen op te dragen. Deze commissie bestaat uit de heeren dr. G. Simotisdi recteur van de akadetnie te DelftJ. J. A. Santhagens O. I. Mants P. Oosthout oud resident van BankaIV. -L. de SturlerJ. F. Canter VissckerJ. Spengleren A. van Rijckcvorsetpresidenten van de kamers van koophandel te Amsterdam en te Rotterdam; E. van Hoeve lH. Croocke- witdirecteur van dej Ned. Bank .7. F. van Nesoud lid van den raad van Indie; A. L. Weddik, laats gouverneur van Borneo en T. Schuurman directeur van de Ned. han delmaatschappij. In de Slaats-courant van gisteren leest men een konink lijk besluit van 20 febr. jl.waarbij art. 4 van het regle ment op de overschrijving vaa ingeschrevene kapitalen in het grootboek der nationale schuld vastgesteld bij besluit van den souvereinen vorst van 22 december 1814 Staatsblad no. 113) wordt aangevuld als volgt: Ten vierde dat diegenen welke buiten 's lands woonachtig zijn om over hunne inschrijvingen te kunnen beschikken hunne handteekening mede ten overstaan van eenen notaris zullen kunnen stellen op een door dien openbaren beambte af te geven declaratoir, en dat declaratoir, behoorlijk gele galiseerd, kosteloos bij het grootboek doen inleveren." Door den minister van binnenlandsche zaken is, bij beschikking van den 20 febr. aan de besturen administra- tien collegien en ambtenaren onder zijn departement ressor terende te kennen gegeven datvoor het vervolg niet meer ten laste van de schatkist kunnen komen de nieuwejaarsgif- ten die krachtens bestaand gebruik bij den aanvang van een jaar, werden uitgereikt zoo aan bezoldigde werklieden en bedienden, als aan andere onbezoldigde personen. Naar men verneemt, zal de Akademie van Delft naar Breda verplaatst worden. Dingsdag II. is te Amsterdam overledenin bijkans acht-en-dertig jarigen ouderdom, de heer .7. F. Bosdijk, die zich in den laatsten tijd, vooral als romauschrijver en dich ter gunstig heeft onderscheiden. Vlissingen 1 maart. Eergisteren is met de stoomboot de Stad Vlissingen alhier aangekomen de heer P. A. Bruyn benoemd hoofd-ingenieur bij de directie der marine alhier; terwijl gisteren de heer A. E. Tromp na den vorigen dag afscheid van de werf te hebben genomenover Middelburg naar zijne nieuwe bestemming is vertrokken. Kerknieuws. Bij besluit van den 3 febr. heeft Z. M. vergunning verleend tot eene buitengewone vergadering der Hervormde Synode zoodat de leden der laatste vergadering bij aanschrijving van den 14 febr.zijn oproepen tegen 4 april eerst kom., tot finale arrestering der ontworpen wijzigingen in het algemeen reglement en van de artikelen van overgang. Volgens de handelingen der Herv. Synode over 1849, bedroeg het zielental der Hervormden hier te lande 1,667,538, en het aantal predikanten 1508, werkzaam op 1273 stand plaatsen. De genoten onderstandsgelden bedroegen aan Lands subsidien f 34,025, en uit de provinciale begrootingen 28,700. Het getal der toegelaten candidaten was 33. De giften voor noodlijdende kerken enz. bedroegen 27,935. Het gezamen lijk getal der opgegeven overgangen was, uit de hervormde kerk tot de roomsche 52 en 176 uit de roomsche tot de hervormde kerk. Tot hulpprediker bij de, Nederd. Hervormde gemeente I te Amsterdam is beroepeu de wel.-eerw. heer A. D. Thuyn de Ligny, kandidaat tot de H. dienst. Maandag werd in de Engelsch Episcopale kerk te Am sterdam het eerste jaarlijkse!- verslag van het Amsterdamsch Dames-Hulp-Zendelinggenootschap uitgebragtonder de lei ding van den weleerw. heer W. Jamiesonleeraardier ge meente. Het verslag luidde omtrent de werkzaamheden van het genootschap gunstig. Als sprekers traden de wel-eerw. zeer gel. heeren P. H. HugenholtzN. Beets Lentz, Schwartze en Bruinierpredikanten te Rotterdam Heem stede en Amsterdamop. De opbrengst der gedane collecte was 193,97 en een gouden ring. Nooril-Amerika. Het berigt wegens den brand te New-York, die op den 4 februarij 11. aldaar zoo veel ver woesting heeft aangerigteindigt in den Courrier des Etats. Unis met deze woorden Kortom het is onmogelijk om met eenige naauwkeurig- heid na te gaan hoevele ongelukkigen nog onder de puin- hoopen begraven liggen. Iemand in de buurt der fabriek wonende en bij het noodlottige tooneel tegenwoordig, alvo rens de vlammen uitbarstten, verzekert, dat hij er ten min ste een dertigtal in of bij de fabriek' ontdekte. Van eene andere zijde geeft de meesterknecht uit de fabriek des heeren Taylordie ofschoon zwaar door een balk getroffen wist te ontkomen, eene lijst op van 43 manschappenin de werk plaatsen tegenwoordig, op het oogetiblik van het ongeluk. Omtrent de hoedenfabriek zijn de narigten minder juist. Men verzekert echter, dat slechts de helft der arbeiders te New-York werkten, als zijnde de anderen in de vorige week naar Newark overgebragt. De hemel gevedat dit waar heid zij. Wij willen ons ten slotte bepalen bij de meest gematigde begrooting, volgens welke 80 k 100 personen onder de puin- hoopen bedolven geweest zijn van dit getal waren onge veer een dertigtal spoedig geredzoodat er gisteren in den namiddag nog 50 Ét 70 onder de rookende steenmassa's la gen. Hoe velen van die ongelukkigen zullen er nog gered worden Waarschijnlijk zeer weinigen want zij zijn het moeijelijkst te bereiken dewijl het vuur, de rook en het water gedurende zooveel uren zullen voleindigd hebben wat de uitbarsting begonnen had. De spuitgasten en de policie wedijverden met elkander en werkten den geheelen nacht door. Zij zijn vast besloten te volharden, zoolanger nog een flaauwe straal.van hoop bestaat om een enkel slagt offer te redden. De oorzaak der uitbarsting is nog niet bekend. Sommigen zeggen dat de machine nieuw was of eene reparatie onder gaan had, zoodat zij gisteren voor de eerste keer werkte. Anderen meenen dat de ketel reeds zaturdag was gevuld ge weest en dat het vuur eenmaal opgestoken zijnde zonder dat men een lek in den ketel ontdekte, de hoeveelheid wa ter te gering was geworden. Eindelijk zijn er nog anderen die de ramp aan eene te groote ontwikkeling van.stoom- kracht toeschrijven. Maar wat dan ook de oorzaak moge zijn de gevolgen waren helaas maar al te bloedig. De ramp te New-York was een tegenhanger van het springen der Loui- siana te, New-Orleans. Latere geloofwaardige berigten verzekeren, dat men des avonds ten 8 ure reeds 25 lijken gevonden had waarvan de meesten vreesselijk verminkt." Griekenland. Berigten uit Athene tot 7 febr. lui den dat de Engelschen toen reeds tweehonderd Grieksche vaartuigen in de haven van Salamis gesleept hadden, en brie ven uit Corfu tot 15 febr. zeggen dat de Engelschen nog dagelijks Grieksche schepen opbragten en naar genoemd eiland voerden. In de laatste dagen namen drie zoodanige schepen den noordwestenwind te baat, om zich van de Engelsche stoomboot die hen boegseerde af te scheiden en in zee te steken maar eene andere stoomboot haalde hen in en bragt hen te Corfu op. Het verkeer van Oostenrijksche koopvaar dijschepen met Griekenland was zeer levendig. Bijna voort durend kruiste ongeveer een twintigtal dier schepen in de Middellandsche Zee, om de straat van Athene zoo veel doen lijk open te houden. ingeland. Londen 25 februarij. De generaal Gough is gisteren aan boord van de stoomboot Indus te South- ampton aangekomen. De inwoners dier stad hebben den veroveraar van den Punjaub op eene schitterende en zeer vleijende wijze ontvangen. De schoone sekse in Engeland wenscht zich te ver eenigen met den bijval dien het plan der groote tentoonstel ling in 1851 te houden, alom opwekt. Jongstleden zatur dag had er in het hotel van de hertogin van Sutherland eene dames-vereeniging plaats met het doel eene commissie te benoemen ter opzaraeling van inschrijvingen voor deze natio nale onderneming. Er werden verschillende besluiten met al de gebruikelijke formaliteiten voorgesteld en aangenomen. Berigten van de Kaap de Goede Hoopvan 29 decem ber melden dat alles aldaar rustig was de Neptunus lag nog altijd in de Tafelbaai op nadere bevelen wachtendede kolonisten hadden steeds eene flaauwe hoop dat den veroor deelden eene andere bestemming zou worden aangewezen gegrond op het gerucht in sommige Engelsche bladen mede gedeeld dat het beruchte besluit van lord Grey was inge trokken. Dit werd als een goed voorteeken beschouwd en deed de ontevredenheid in veler gemoederen bedaren. De Anti-Convict-Asscciation was echter besloten niet in

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1