0 U R A IV T. N°. 15. Zaturdag 1850. 2 Februarij. Besturc» cn ^bmintsttrattea* ISitmcnlatibsdte (Etjbitigcu. üiiiicnlrtuböche <T ij hingen. AANGIFTE FAN GEBOUIFEN BURGEMEESTER, en WETHOUDERS der Stad MID DELBURG herinneren bij deze de Ingezetenen aan de be paling van art 7 der Wet van den 24. April 1843 Staats blad no. 14) houdende teil einde het tijdstip van ingang en duur der vrijdommen van Grondbelasting of van verhoo ging van Grondbelasting, bij de Wet van 28 Maart 1828 ^Staatsblad no. 8) voor den aanbouw van Huizen en andere getimmerten toegestaan te kunnen regelen datvan alle stichtingen vernieuwingen en aan- of bijbouwingen in de termen der wet vallende, de belanghebbenden verpligt zullen zijn eene aangifte te doen, binnen zes maanden na de ingebruikstelling der Perceelen of nadat die voor het eerst geheel of ten deele worden betrokken en dat van alle voornoemde Gebouwen met betrekking tot weike, binnen gezegde termijnen geene aangifte gedaan isde aanspraak op vrijdom zal vervallen." En opdat niemand hiervan onkundig zoude blijven, zal deze worden afgekondigd, mitsgaders in dezer Stads-Cou- rant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Middelburg den 28 Ja- nuarij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE STOPPELAAR, L. P. Ter ordonnantie van Hun Ed. Achtbare, M. F. LANTSHEER. MAATS CHAP PIJ TOT BEVORDERING van LANDBOUW en VEETEELT. VEREENIGDE VERGADERING der Afdeelings-Bestu- ren in IValcheren op Maandag den 4 Februarij aanstaande, des voormiddags ten tien ure in het gewone Lokaal op de Groenmarkt zullende de tegenwoordige toestand van dan Landbouw het onderwerp ter behandeling uitmaken. Middelburg, 31 Januarij 1850. NEDERI. HANDELSMAATSCHAPPIJ. De DIRECTIE maakt bekend dat de YOORJAARS- KOFFIJYEILIKGEN der Maatschappij van 1850, zullen gehouden worden op de dagen en plaatsen en bestaan uit de hoeveelheden hieronder vermeld Te ROTTERDAM, op Maandag 11 Maart 1850, 129.261 Balen Java KOFFIJ liggende aldaar. Te AMSTERDAMop Donderdag 1 4 Maart I 850 169,920 Balen Java KOF F IJ I lirgencle aldaar. 4,041 SumatraDIIO J De Directie geeft de verzekering dat zijvóór hare ge wone Najaars-Veilingen van 1850, geene andere Koffij dan de bovengemelde partijen aan de Markt, zal brengen. De Monsters zullen op IVoensdag 13 Februarij aanstaande verkrijgbaar zijn terwijl de Notitien met de Veilconditien iu tijds zullen worden uitgegeven. Amsterdam 29 Januarij 1850. VAN DER OUDERMEULEN President. TOLLENAAR Secretaris. NEDE11L. IIAN DEL-MA AT SC HAP PIJ. De DIRECTIE maakt bekend dat door haar zullen wor den geveild, te AMSTERDAM op Donderdag 7 Maart 1850 21,376 Kranjangs en Kanassers Java SUIKER liggende aldaar. "9196 Dito Dito DITOligg. te Rotterdam. 2665 Dito Dito DITO, „„Middelburg. De Notitien met de Veilconditien zullen in tijds wor den uitgegeven. Amsterdam 29 Januarij 1850. VAN DER OUDERMEULEN President. TOLLENAAR, Secretaris. IPELDADIGHEID. Middelburg, den 31 Januarij 1850. Onder dankbetuiging aan den edelen gever of geefster, maken Diakenen der Roomsch-Katholieke Gemeente melding eener gift groot f 8 hun door den Wel-Eerw. Heer Pas toor ter hand gesteld. Zij beveelt hare Armen in het milddadig aandenken aan. Diakenen voornoemd H. BADEN, Praesis. DIERIKXScriba. MIDDELBURG, den 1 Februarij. Bij Zr. Ms. besluit van den 28 januarij, is, met ingang van den 1 februarij aanstaande, bevorderd tot vice-admiraal de schout-bij-nacht E. B. van dan Boschbenoemd kom- mandant var. Zr. Ms. zeemagt in Oost-Indie en inspecteur der marine aldaar; en tot schout-bij-nacht, de kapitein-ter zee LI. H. T. Coopsdirecteur en kommandant der marine te Vlissingen. Bij besluit van 27 januarij jl.heeft Z. M. goedgevon den 1. te benoemen, met ingang van 1 april aanstaande, tot hoofd-ingenieur van den waterstaat van de iste kl.den hoofd-ingenieur van de ede kl. A. Calandtot hoofd-inge- nieur van de 2de kl. den ingenieur van de iste kl. .7. A. van Essen2. te bepalen dat, te rekenen van den 1 april aanstaande, weder bij het korps ingenieurs van den water staat zal invallen de ingenieur van de iste kl. N. J. van der Leein 1845 met onbepaald verlof in diensC'van de Nederlandsche Rijn-spoorweg-maatschappij overgegaan. Bij besluit van 24 januarij heeft Z. M. tot burgemeester der gemeente Ellewoutsdijk benoemd den heer J. F. Prumers, in plaats van J. Prumers, vroeger eervol ontslagen. Vlissingen 1 februarij. Gisteren werd hier met algemeen genoegen het berigt ontvangeu der bevordering tot schout bij-nacht, van den kapitein-ter-zee Coops, die den vice- admiraal Lucas als directeur en kommandant hier heeft ver vangen. Nadat de officieren en ambtenaren der marine in den loop van den dag, zijn hoog edel-gestr. met die bevor dering hadden geluk gewenscht,, heeft de dienstdoende schut terij ook hare belangstelling daarin doen blijken, door het brengen eener serenade van het muzijkcorpshetwelk blijken mogt ontvangen van tevredenheid voor de/e oplet tendheid en dat dan ook nog eenige stukken in het hotel van den directeur en kommandant heeft uitgevoerd. 's Gravenhage 29 januarijBij arrest van den Iloogen Raad van 25 dezeris uitspraak gedaan in de zaak van de naamlooze maatschappij van het Zwolsche-diep tegen P. Visscher. Bij dit arrest zijn de beide aangevoerde middelen van cassatie verworpen en is beslist, dat de tol, welke, ren behoeve van die maatschappij op dat vaarwater wordt geheven niet is eene belastingen ten tweededat het koninklijk besluit, waarbij de heffing van dien tol is toege staan niet is een algemeene maatregel van inwendig bestuur van den Staat. Naar men verneemt, zijn thans bij den Raad van State onderscheidene ontwerpen van wet aanhangig, die denke lijk eerlang zullen worden ingediend en daaronder veror deningen op de hoogheemraadschappen en op de binnenland- sche paspoorten. Over het algemeen schijnt de toestand onzer rivieren voor het oogenblik wel eenigzins zorgelijk te zijn omdat zij overal nog vastzitten terwijl op de beneden-rivieren in Duitschland het ijs drijvende en ineengedrongen iszoodat bij een aanhoudenden dooi het ijs en water van boven zich langs de Nederlandsche rivieren kan ophoopen voor dat zij losgegaan zijn en ecnen uitweg voor het ijs aanbieden. Dordrecht 30 januarij. Het ijs op de rivier voor deze stad is zeer zwak en wordt alleen met schietschouwen ge passeerd. Aan het veer te Kattendrechttegenover Rotterdam is het open water, boven en beneden zit het ijs nog. Volgens de gisteren te 's Ilage ontvangen ambtsberigten omtrent de gesteldheid der rivieren is het ijs op den Duit- schen Boven-llijn te Dusseldorf, Keulen en Emmerik opge broken en doorgedreven. De ijsgang had aldaar plaats met langzaam wassend water. Helder 26 januarij. Met den 15 Februarij wordt op non-activiteit gebragt de kapt.-luit. ter-zee 1 «te offi cier van Zr. Ms. fregat prins van oranje., B. E. Stort, en in deszelfs plaats op dien bodem benoemd de kapt.-luit.- ter-zee G. C'. Zoutman. Zr. Ms. fregat prins van oranje moet tegen 1 maart gereed zijn, 0111 eene zeereis te ondernemen. Gisteren is met de Anna Elisabeth uit West-Indie als passagier terug gekeerd de luit. ade kl. J. .7. van der Meersch. -—«was©-; AJ.'ïN'Ti.s, Uit het verslag der commissie tot onderzoek der wette* en/., van vroegeren oorsprong zie ons vorig 110.) blijkt onder anderen dat door dezelve zijn gemaakt tot een onder werp van opzettelijk onderzoek 1 alle wetten decreten enz., van Franschen oorsprong,, welke hier te Lande zijn executoir verklaard, en 2, de Hollandsche wetten en ver ordeningen, welke zijn uitgevaardigd gedurende het tijdvak van 2s januarij 1798 toen de constituerende vergadering voor het eerst optrad als wetgever voor de Vereenigde Ge westen tot op de inlijving in het Fransche keizerrijk in 1811; en voorts, dat door haar in het geheel zijn behan deld 1624 wetten en wettige verordeningen, van welke zij het voorloopig behoud op den bestaanden voet voorstelt van 107 hetzij geheel hetzij gedeeltelijk en wel van 100 bij de wet, van 7 bij koninklijk besluit. Bij dit verslag zijn gevoegd drie bijlagen, als: 1. een ontwerp van wet, bepalende in art. 1 dat alle wetten of kracht van wet hebbende algemeene verordeningen welke hier te Lande vóór 21 november 1813 zijn ingevoerd, worden afgeschaft; in art. a vermelding van die wetten en verordeningen welke van den regel van art. 1 zijn uitge zonderd, en mitsdien nog voorloopig op den bestaanden voet worden behouden, en in art. 3 van die, welke voor loopig op gelijken voet nog worden behouden voor het her togdom Limburg en het vierde en vijfde district van Zee land 2. een ontwerp van koninklijk besluit, houdende ge lijksoortige bepalingen omtrent de maatregelen van algemeen bestuur of andere algemeene adrainistrative verordeningen hier te Lande ingevoerd vóór 21 november 1813, en 3, chronologische tabellen waarin afzonderlijk worden opge geven en onderzocht al de behandelde wetten en verorde ningen met vermelding hetzij van de latere verordeningen waardoor deze kunnen geacht worden uitdrukkelijk of stil zwijgend te zijn afgeschaft, hetzij van de redenen waarom zij kunnen worden afgeschaft of moeten behouden blijven. Deze laatste bijlage is verdeeld in negen hoofdstukken. Het eerste behandelt de constitutien en de daarmede in regt- streeksch verband staande constitutionele en staatkundige wetten. I11 de verdere hoofdstukken is, om het verder on derzoek voor de Regering gemakkelijk te makende ver- deeling gevolgd van de departementen van algemeen bestuur, zoodat alles, wat tot ieder departement behoort, gevonden wordt in één afzonderlijk hoofdstuk. De meesten dezer hoofdstukken zijn verdeeld in afdeelingen en onder-afdeelin- gen en in allen wordt bepaaldelijk onderscheiden tusschen datgene wat afgeschaft is of kan worden en dat wat moet behouden blijven, welk laatste overal afzonderlijk wordt opgegeven. Bij die tabellen zijn omtrent enkele onderwerpen welke bij de afschaffing der Fransche verordeningen dadelijk wet telijke voorziening schenen te behoeven, wets-ontwerpen met de daarbij behoorende toelichtende memorien gevoegd. Die wetsontwerpen zijn vijf in getal, namelijk: 1. over de afkoopbaarheid van oude grondrenten 3. over de afkon diging van algemeene maatregelen van inwendig bestuur, en andere koninklijke besluiten; 3. over de misdrijven gepleegd op vreemde schepen in Nederlandsche havens 4 over het bedrag der wettelijke interessen en 5. over de consignatien. De commissie eindigt haar verslag met liet verzoek aan den Koning om de openbaarmaking van haren arbeid door middel van de drukpers, van regeringswege te bevelen. Kerknieuws. Ter vervulling der vacatureheeft de groote kerkeraad der Waalache gemeente te Amsterdam dingsdag avond tot leeraar beroepen ds. V. H. Guije predi kant bij de Waalsche gemeente te Groningen. Men verneemt dat aan Ds. J. F. Blaauw be roepen predikant naar Rotterdam dezer dagen een adres door bijna zes honderd ingezetenen van Leeuwarden onderteekend, is aangeboden waarin Zyn Wel-Eerw. dringend wordt ver zocht voor dat beroep te bedanken. Door Z. M. is goedgekeurd de beroeping van den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente van Dirks- land uitgebragt op Ds. H. Steenbergte Kapelle. Rusland. De Petersburgsche bladen van den 18 januarij, behelzen eene lijst van belooningen en eerbewijzen, door den keizer aan onderscheidene korpsen toegekendwe gens hun roemrijk gedrag bij het onderdrukken van den Hon- gaarschen opstand. Dezelve bestaan uit vaandels met toe passelijke opschriften, zilveren trompetten enz. In dezelfde bladen vindt men wederom een legerberigt uit den Kaukasus van 31 december, volgens hetwelk de naar het land der Galaschewzen afgezonden expeditie in het begin dier maand weder een belangrijk voordeel op den vijand be haald had, waardoor de onderwerping dier geheele landstreek verzekerd was geworden. Aan de Poolsche grenzen trekt eene sterke Russische le- ger-afdeeling te zamen. Ruitschland. Maagdenburg 25 januarij. De brand door welke gisteren een door vier straten begrensd kwartier onzer stad bijna geheel in de asch werd gelegd was des namiddags ten 3 ure in zooverre gebluscht dat verdere erns tige rampen b. v. het afbranden van den schouwburg niet meer te vreezen waren. De schade door dezen brand ver oorzaakt, is zeer groot, want twee koopmanshuizen, die met bijkans al de voorhanden zijnde goederen, totaal afbrand den behoorden tot de aanz'enlijksten dezer stad en de eige naars stonden bijna met geheel Europa in handelsbetrekkingen. Het ameublement enz. van een dezer huizen was alleen te El- berfeld voor 70,000 tb. verzekerd. Het bedrag van de schade kan nog niet bepaald worden; men spreekt van 400,000 th, Berlijn 27 januarij. De hoop, die men voedde, is ver vuld de zoo gewigtige constitutie-crisis is voorbij. Tot middernacht is de tweede kamer gisteren avond vereenigd geweest, en inmiddels zijn de beide vraagstukken, van welke het ministerie zijn verder bestaan afhankelijk had gemaakt, de erfelijkheid van de helft der leden der eerste kamer en de inrigting van een bijzonder geregtshof voor misdaden van hoogverraad op eene wijze beantwoordmet welke de be windslieden zoowel als de kroon genoegen kunnen nemen. I11 Denemarken is het verbod van gemengde huwelijken tusschen Christenen en Israëlieten opgeheven. Uit Koppenhagen wordt berigt, dat de vermaarde Deen- sche dichter Adam G. Oehletislager overleden is. Keulen 27 januarij. Berigten uit Berlijn, per telegraaf ontvangen, melden, dat de tweede kamer heden vele der ar tikelen waaruit de koninklijke boodschap bestond, met eene over het algemeen vrij groote meerderheid had aangenomen. Betreffende artikel 10 verklaarde de regering o. a. dat zij de koninklijke boodschap als verworpen zoude beschouwen wanneer een op dat artikel voorgesteld amendement werd aangenomen; de kamer nam toen het geheele artikel met 224 tegen ioo stemmen aan. Er werd vervolgens eene avond zitting gehouden, waarin art. 8, betreffende de vorming der eerste kamer, met eene meerderheid van 120 stemmen werd verworpen; terwijl daarentegen het hierboven meergemelde amendement van graaf von Arnim met eene meerderheid van 12 stemmen werd aangenomen. Voorts werd het ge wijzigde artikel 7 aangenomen en artikel 4 op de fideicom- missien verworpen. Wegens het vergevorderde uur (middernacht) ging de ka mer toen uiteen. Frankrijk» Parijs 28 januarij. De wetgevende vergadering heeft gisteren zeer vreedzaam het wets-ontwerp aangenomen waarbij de ontbinding der mobile garde wordt geregeld. De laatst overgeblevene bataillons zullen met eene schadeloosstelling van drie maanden soldij worden ontsla gen, en de dienst door dat corps gedaan, zal voor cflï-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1