COURANT. MIDDELBURGSCHE 1850. 31 Jamiarij. N°. 14. Donderdaj LIEDERTAFEL CONCORDIA Jjcetuvcn et» !3bminiöti*atiertt Zaturdag den Februarij 1850. ISimtculanbschc SLijfciugeu. ■iMÜ INTEREST-BETALING. De ONTVANGER der Stad Middelburg zalals daartoe door Ileeren Burgemeester eo Wethouders gemagtigd gedu rende de maanden FebruarijMaart en Aprildes voormid dags van io tot 12 ure, ten zijnen Kantore vaceren, des Vrijdags tot de overneming der Obligatien ten laste derzel- ve Stad, en des Dingsdags tot de uitbetaling van de daarop verschuldigde Interessen verschenen den 31 December 1849 Kullende deze Interessen naar aanleiding der bepalingen bij de Stedelijke Begrooting voor dat jaar vermeld, worden be taald met een half pet. of een zês*G van rUn nnmimvfcn In terest 111 oe Obii6.ii... Middelburg, den 21 Januari] 1850 De Ontvanger voornoemd J. D. M. de STOPPELAAR. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING van LANDBOUW en VEETEELT. VEREENIGDE VERGADERING der Afdeelings Bestu- ren in Walcheren, op Maandag den 4 Februarij aanstaande, des voormiddags ten tien ure in/iet gewone Lokaal op de Groenmarkt zullende de tegenwoordige toestand van den Landbouw he: onderwerp ter behandeling uitmaken. Middelburg, 31 Januarij 1 8 50. WELDADIGHEID. Middelburg, den 28 Januarij 1850. De VEREENIGING tot het Bezoeken der Arme» maakt dankbare! melding van de volgende giften, als: den t\ de zer van P. 10 van ZZ. acht Dekens en zes paar Kousen; van A. tien en van H. vijf-en-twintig Dekens; den 22, van A. 50 ;'"{den 24, van D. f 25, en van een' onbekende twaalf Dekens; alsmede bij de collecten in de Kerken op gis teren des voorin, in de Koor kerkvan L. ƒ5; des namidd. Oost kerk', van P. f 5, en des avonds van X. f 30. De Directie der Vereeniging voornoemd VAN REIGERSBERG VERSLUYS Voorz. N. VERHULST Wz.Penningmeester. Middelburg, den 28 Januarij 1850. DIAKENEN der Nederd. Hervormde Gemeente alhier verblijden zich met hunne verarmde geloofsgenooten in de ontvangst van eenige giften, ter buitengewone bedee'iing, van welken zij mitsdien bij deze dankbare melding maken te weren: ƒ2,50, opschrift: C. X. Diaconieop 23 dezer bezorgd bij den eerstondergeteekenden op gisteren namid dag Oost kerk f 20 bijschriftDiaconie Extrabedeeling D.des avonds, Nieuwe kerk,/ 47,10, opschrift: Dia conie Extrabedeeling f 47,10, opbrengst eener Kinder loterijf. Voorts zijn op gisteren door Diakenen gecollecteerd vijf verzegelde pakjes te weten 1. Koorkerk, voorm. opschrift: voor de Vereeniging L. 2. Oost kerk, namidd., opschrift: Commissie P. 3. Avond, opschrift: Vereeniging Bezoeken der Armen. 4. Idem opschrift voor Arnemuiden B. L. 5. Idem, opschrift: van A. S. voor IVestkappel bij den Heer Roelsen. De 3 eerstgemelden zijn bezorgd bij den Heer IV. Ver hulst Wz.-, het 4de bij den Heer de Blaecke de Lignyen het 5de bij den Heer A. Roelse. Diakenen voornoemd J. DI10NT Pz.Praeses. W. A. DORMAAR Hz., Sriba'. Middelburg, 28 Januarij 1850. DIAKENEN der Evangelisch Luthersche Gemeente ma ken dankbare melding eener gift, groot f 5 onder lett. K., gevonden in de kerk-collecte van zondag morgen voor extra-bedeeling. A. de VRIES. ZOELLER. LOTERIJ VAN VROUWELIJKE HANDWERKEN TEN BEHOEVE der ARMEN dezer STAD Aan de belanghebbenden in de boveBstaande Loterij wordt te kennen gegeven, dat het hare majesteit onze geëer biedigde KONINGIN behaagd heeft wederom een fraai Ge schenk voor deze Loterij in te zenden. Tevens wordt berigt: 1. Dat de Tentoonstelling der voorwerpen bepaald is op Dingsdag en Woensdag den 5 en 6 Februarij in de Abdij, in het Huis Letter A. No. 52, alwaar dezel- ven van des voormiddags ten 11 ure tot des namid dags ten 4 ure, zullen te zien zijn tegen vertooning der quitantie van het voorwerp, of betaling van 25 cents voor de Armen. 2. Dat de uitloting op Donderdag den 7 Februarij plaats zal hebben op het Raadhuis dezer Stad, des namiddags ten 2 ure, en men derhalve beleefdelijk verzoekt, dat de nog ontbrekende voorwerpen ingezonden worden vóór den 2 Februarij. 3. Dat de Lijst der uitgekomene Nummers Vrijdag den 8 Februarij zal verkrijgbaar zijn, tegen betaling ran 1 ets. bij de Weduwe Jongkindt Zoon op de Zuid zijde van den Dam. 4. Dat de getrokkene voorwerpen moeten afgehaald wor den tegen overgave van het Lotop den 9 Februarij van 11 tot 3 ure, in het Huis der Abdij, alwaar de Tentoonstelling plaats heeft gehad; en 5. Dat de Loten dezer Loterij k f 1 den 5 en 6 Fe bruarij alsnog verkrijgbaar zullen zijn op de Tentoon stelling in de Abdij; doch reeds van af den 28 dezer maand in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahams. MIDDELBURG, den 30 Januarij. De opzigter bij 's Rijks waterstaat in Zeeland A. Schram is door Zijne Exc. den minister van binnenlandsche zaken uit die betrekking ontslagen, te rekenen van 1 januarij 1850. Door den minister voornoemd is wijders bepaald, dat de persoon van K. K. Visser, te Sliedrecht, voor het vervolg zal worden geweerd van alle mededinging bij aanneming van Rijks werken en leverancien welke van vvege het de partement van binnenlandsche zaken worden besteed. Deze en andere beschikkingen door genoemden minister en den staatsraad gouverneur der provincie, tot afkeuringen bestraffing genomen staan in verband tot eene onlangs plaats gehad hebbende onvolkomene en achtelooze keuring van dijks-materialen aan de polders Margatetha, Klein Iluissens en Kouden en aan de watering Walsoorden. Bij koninklijk besluit van 5 februarij 1849 werd zon der bezwaar van 's lands schatkisteene commissie benoemd, bestaande uit de heeren mr. L. Metman mr. A, de Pinto en mr. N. Olivierten einde te onderzoeken 1. welke wetten en verordeningen van vroeger oorsprong, hier te lande van krachtreeds dadelijk zouden behooren te worden afgeschaft, welke behouden of gewijzigd en 2. in het algemeen wat zoin kunnen worden gedaan om zekerheid te erlangen om trent het bestaan en het verband van alle algemeene wetten, decreten en besluiten. In hec verslag gedagteekend 28 december 1849, aan den Koning ingediend, heeft de com missie na kortelijk de haar voorgestelde vragen te hebben beantwoord, rekenschap gegeven van de wijze, waaropzij gemeend heeft haren arbeid te moeten inrigten en van de uitkomsten waartoe deze haar gebragt heeft. [Bij meerder ruimte komen wij welligt hier op in een volgend 110. terug.] Vlissïngen den 27 Januarij 185°- Aan de edele Menschenvriendenwelke door hunne milde bijdragen den tegenwoordigen nood hebben gelenigd der We duwe van den Zeeman H. N. Haarzakkenwelke bij he vergaan van het Pleitschip Barbara Catharinaop den 29 December II., het leven heeft verloren, wordt bij deze den hartelijksten dank dier Weduwe en van de ondergeteekenden toegebragt, met den wensch dat ook dit werk der liefde eene rijke belooning moge erlangen. MABILOT. C. V. RIEMENS. Arnemuiden, 30 Januarij 1850. De COMMISSIE alhier mag met vernieuwde dankzegging melding maken van eene voor hare Armen bij den Heer de Ligny bezorgde gift, uit de avond-collecte van Zondag den a7 Januarij 1850, van B. L. groot 5. De C ommissie voornoemd, J. JOOSSEN. j. van BELZEN, Klz. Westkapelle den 29 Januarij 1850. De COMMISSIE ter voorziening in den buitengewonen nood der Armen alhier brengt bij deze haren dank toe aan den onbekenden Gever of Geefster voor de bij den Heer S. Roelse, op den 27 dezer, ontvangene gift, groot 15 in Goud onder de letters A. S. De Commissie voornoemd A. VAN ROOIJEN. L. VERHULST Wz. De wedstrijd der koninklijke Yacht-Cltib is bepaald te Rotterdam op den 22 junij 1850. Z. M. de Koning, als be schermheer heeft als dan een prijs geschonken van 600 voor overdekte kotters, schooners en andere scherpe vaartuigen. Prins Hendrik heeft ook daartoe een prijs vereerd. In dit jaar zal ook te Dordrecht een wedstrijd gehouden worden. Op de Nederl. koopvaardijvloot zijn thans 2 leerlingen ge plaatst; liet getal der geplaatste leerlingen is daardoor tot 73 gestegen. Men verneemtdat ook te Amsterdam de kamer van koophandel en fabrieken even als die te Rotterdam tot een adres van adhaisie aan de voorgestelde scheepvaartwet ten enz.besloten heeft. Ten behoeve van het fonds voor oude en gebrekkige zeelieden is aan het ministerie van marine verkrijgbaar ge steld het, op autorisatie van den minister gedrukte werkje: Koninklijk Nederlandsche Marine op den 1 januarij 1850. s Gravenhage27 januarij. De verloving van H. K. H. de Prinses Louisa der Nederlanden met Z. K. H. den Kroon prins van Zweden en Noorwegen heefc dezer dagen met officiële toestemming van Z. M. den Koning plaats gehad. Nadat de Zweedsche gezant, de luit.-generaal von Mans- bachvergezeld van den herwaarts gekomen adjudant van Z. M. den koning van Zweden, graaf Bjornsternade eer hadden gehadeigenhandige brieven van hunnen sonverein aan HH. MM. den Koning en de Koningin te overhandigen is bij met den graaf, den 24 dezerdoor den Koning ten gehoore ontvangen, in welk gehoor Z. M., als hoofd der familie, zijne plegtige toestemming toe het huwelijk heeft verleend. Op het hierna gevolgde bal heeft de Zweedsche afgezant de meest bijzondere onderscheiding van de Vorste lijke personen genoten. Den volgenden dag was er een luis terrijk diner ten Hove waarbij al de Koninklijke Prinsen en Prinsessende Zweedsche gezant en de graaf Bjornsterna tegenwoordig waren. Z. M. de Koning heeft bij die gele genheid in sierlijke en treffende woordeneen plegtigeu toast ingesteld op het welzijn der Hooge Verloofden, op het geluk der beide Koninklijke Familien en op de bestendige vriendschap tusschen Nederland en Zweden. De graaf van Lytidenadjudant des Konings, zal met het schriftelijk ant woord van Z. M. naar Stokholm vertrekken. 7 a/r heeO- ucu /tweedschen gezantluit.-generaai von Mansbach, benoemd tot grootkruis der orde van de Eiken kroon, en den graaf Bjornsternatot ridder der orde van den Nederlandichen Leeuw. Nieuwediep, 25 januarij. Met den 1 februarij is overge plaatst van Zr. Ms. wachtschip jason, op het wachtschip de maas te Vlissingende heer ,7. M. de Jonghofficier van gezondheid der ie kl.en de officier van gezondheid der ie kl.W. M. Smit, is overgeplaatst op het wachtschip jason alhier. De officier van gezondheid ie kl. .7. van Wijck, is overgeplaatst van het wachtschip de maas te Vlissingen op Zr. Ms. fregat de prins van oranje te Nieuwediep. De officier van gezondheid der ie kl. Terbeek, woftlc met den 1 februarij op non-activiteit gebragt, en de officier van gezondheid der 3e ki. Koning, is met den 1 februarij van het wachtschip de maas, te Vlissingengeplaatst in de rolle van Zr. Ms. wachtschip jason, om uitsluitend dienst te doen bij het marine hospitaal alhier. In het artikel Overtolligheden zegt het weekblad Overijssel dat wanneer het dan onvermijdelijk te achten is dat de jon gelingen voor de verschillende wapensvan de kindsche jaren af eene opleiding van Rijkswege blijven genieten, of er dan wel eene geschikter gelegenheid tot zoodanige vereenig- de inrigting zou zijn aan te wijzen dan het etablissement Rotterdam De eene werf kon dan worden opgeheven de andere vereenvoudigd en de militaire scholen van Breda en Medemblik konden op veel doelmatiger voet en met aanzien lijk minder kosten worden in stand gehouden. Bovendien zou het.vaartuig tot oefening der adelborsten welligt tevens nog de dienst kunnen doen van het wacht- en kostscheepje dat thans op de Maas ligt voor Rotterdam terwijl de stoom boot Laurens Koster welligt tot nuttiger einden kon worden gebruikt dan om bij wijze van rottend model in de haven van Medemblik t« liggen. Het zou zoo wel voor de adelborsten als kadets eene onbetwistbaar nut tige strekking hebben om bij gelegenheid van hunne roei- oefeningen en militaire wandelingen, of gedurende eiken an deren beschikbaren tijdzich naar hec etablissement te Fije- noort te begeven. Het denkbeeld, dat wij hierboven ontwikkelden, lacht ons werkelijk aan maar wij mogen niet vergeten dat de ver wezenlijking daarvan geheel afhankelijk is van de persoon lijke gevoelens der daarbij betrokkene ministers. Wij voor ons hechten er dus meer aan om voor Rotterdam en Vlis. singen zoodanige nieuwe instellingen aan te wijzen als ha ren oorsprong ontleenea uit de beginselen waarvan de toe passing meer en meer zal gevorderd wordenom de natio nale welvaart te verlevendigen. Wij vragen dan, of bet niet eigenaardiger zou zijn, ter gunste van Rotterdam, de verlenging van den Rijn-spoor weg naar Duitschtand te bevorderen en om b. v. ten behoe ve dezer verlenging hec tegenwoordig etablissement der Rijks werf aan te wijzen voor de inrigtingen van hec station Rot terdam. Het verlies dat Vlissingen zal komen te lijden door de veranderde bestemming, die men aan de Rijkswerf in deze geïsoleerde vesting onmiddelijk aan den mond der Schelde gelegen zoude willen geven, kan v«orde inwoners van de ze stad zeer eigenaardig worden vergoed door meer dan thans het geval is van deze schoone haven partij te trekken voor het algemeen handelsbelang des rijks. De schrijver van het artikel in het weekblad geert de mid delen daartoe als bet ware zelf aan de hand; zij volgen uit de opmerking dat de bloei van Vlissingen als handelsplaats wordt tegengegaan door het ontbreken van de tioodige ge- meénschapswegen met het binnenland. Het middel om daarin te voorzien ligt voor de hand men lacht nu niet meer om het dankbeeldnoch twijfelt aan de mogelijkheid der uitvoering van eenen spoorweg, die Vlissingen en Middelburg zou verbinden aan de Noordbra- bandsche steden om verder door Limburg naar Duitschland te gaan, en wij hopen, dat de werken, die bereids schijnen te zullen aanvangen tot verbinding van Noordbraband met Zuidbeveland en om dit eiland met een scheepvaartkanaal te doorsnijdenachtervolgens zullen worden uitgebreidom ook Walcheren aan den vasten wal van Europa te brengen en om eindelijk den spoorweg van Vlissingen naar Duitsch land aan te leggen. Wie weetof deze nog niet de eerste zal zijn van de drie die naar onze denkbeelden eenmaal op onze kosten aan de Noordzee zullen eindigen. Wanneer men nu bedenkt, wat er toe wordt vereischt, om den ondernemingsgeest in ons vaderland zoo ver op te wekken, als noodig is, om de eerste hand te slaan aan die menigte van groote werken welke deels gebiedend noodza kelijk deels onvermijdelijk en overigens hoogst wenschelijk zijn, zoo gelooven wij van den schrijver in het weekblad Overijssel te mogen hopen dat hij met ons zal wenschen dat alle overtollige uitgaven door den Staat voor het vervolg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1850 | | pagina 1