STOOMJAGT, Middelburg en Rotterdam. ZEETIJDINGEN. 93ï io5* 128 9<G io5} 129 ADVERTENT1EN. De ondergeteekende maakt bij deze bekend, dat bij de TIMMERMANS-en METSELAARS-AFFAIRE voor eigen rekening zal uitoefenen, met den 10 dezer, op den Noord- weg, D. 130, onder Middelburgs-Ambachten; beveelt zich in ieders gunst en recommandatie, met belofte van prompte en civile bediening. NB DE STOOMBOOT DE SCHELDE ?n na?:- hec schijnt is het gevoelen van de meeste der leden voor hst doen van eetiigen stap dien aangaande gestemd. Als eene bijzonderheid is te melden, dat gisteren door den stalhouder van Zuiders» ijk alhier, bij wijze van wed dingschap met eene cariclebespannen met één paardde rid va de Scheveningsche brug tot het logement de Romein, te Sciieveningenbinnen de zeven minuten is afgelegd, r ja de maand jan narij zijn langs den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Haarlem vervoerd 12008 reizigers, en heeft de opbrengst van reizigers en goederen bedragen ƒ6093. MIDDELBURG den 7 februarij. Bij een koninklijk be sluit, dezer dagen genomen, zijn benoemd: tot plaatsver vanger van den kantonregter in het kanton Oostbtirg, de heer A. van Geelkerkenen tot plaatsvervanger van den kantonregter in het kanton Goesmr. B. Verselevtel van der Bilt, advocaat aldaar. IJaar men verneemt zal de ligting van 1839, bij het in dienst treden van die van 1840, voor de helft met groot verlof huiswaarts worden gezonden. Le detachementen troepenwelke sedert de maand november des vorigen jaarsin de steden Hulst, Axel en Sas-va' - Gentter beveiliging van de personen en eigendom men der grensbewonersin bezetting hebben gelegenzijn titans afgelost door andere troepenmede van het 2de ba- tailion der 6de afdeeling infanterie, zoodat de vrees, bij sommigen ontstaanals of de vertrekkende militairen niet door anderen zouden worden vervangenis gebleken onge grond te zijn. Deze wijze maatregel oefent in die districten veel invloed uit op de gerustheid der grensbe wonersdie ieder oogenblik bloot staan om beroofd of aan gerand te worden ten gevolge van de armoedewelke in de naburige Belgische gemeenten allerwege heerschc. K-ar men verneemt, is, bij Zr. Ms. besluit van den 2 dezer, bepaald 1. Dat Zr. Ms. brik de Valk, laatst uit de West-In dien gerepatrieerd, onder bevel van den kapitein-ter-zee G. van Ler.r.sp Coster met den 15 dezer maand zal worden bui ten dienst gesteld en opgelegden de gemelde kommandant beneven de verder daarop dienende officieren met dien datum zullen werden op non-activiteit gebragt2. dat Zr. Ms. brik Venus, thans liggende te Mellevoetsluismet den 16 dezer maand zal worden in dienst gesteld en het bevel over dien bodem, niet eene bemanning van 100 koppen, zal worden opgedragen aan den kapitein-luicenant-ter-zee F. A. Jöhr. Gedurende de maand januarij zijn door het kanaal van Gent slechts 4 zeeschepen gepasseerd, als één Hanoversche kof, Delphinekapt. A. Abrahamsvan Bordeaux naar Gent, met wijn en drie dito schepen, onder dezelfde vlag, gekomen van Gent en bestemd naar Hamburg en Baijonne geladen met suiker en lijnwaden. Uit Ameland schrijft mendat bij de hevige stormen welke in den loop der verledene week uit het zuidwesten ge woed hebben vele woningen op dat eiland aanmerkelijk zijn beschadigd geworden zoo door het instorten van derzelver murenhet omverwaaijen van schoorsteenen als anderzins. Daarbij zijn door den buitengewoon hoogen vloed de dijken der Hollumer en Ballumerraieden op onderscheidene plaatsen doorgebroken. Ook had men thans op nieuw het gemis te betreuren van eene geschikte lig- of bergplaats in den win ter voor de op dit eiland behoorende schepen. Eenige dagen geleden heeft een arm daglooner, te Dor- magen b:' Keulen, in zijne koestal, slechts anderhalvenvoet onder den grond, eene urne met 823 zilveren en 4 gouden Romeinsche muntstukken, grootendeels uit de tijden van VespasianusDomitianusTrajanusHadrianusAntonius Pius en Faustina, gevonden. De komeet, die op den 25 januarij II. door den heer Galle te Berlijn is ontdekt is in den nacht van den 2 op den 3 dezer ook op het observatorium te Leyden waargeno men. Den 3, des avonds ten n| ure, stond zij op 336gr. 27 min. regte opklimming en 59 gr. 18 min. afwijking, en dus tnsschen de starren Alderamin en Schedir. Dagelijks omtrent 3 gr. vorderende, beweegt zij zich naar laatstge noemde star toe. Het licht der komeet is flaauw en voor het ongewapend oog te zwak. Zij vertoont noch kern nog staart. De courant van Albany, van den 12 december 11. bevat weder een zeer uitvoerig verslag van de jongste vie ring van het Sc. Nikolaasfeestdoor de St. Nikolaas-societeit aldaarwelker leden meestal uit afstammelingen van Hol- landsch'' familien bestaan. De vergadering werd door den vice p' sidencden heer T. van Vechten bij afwezendheid van den president den heer Bleeckerthans te 's Hage voorgeze ten en de avond in gulle en hartelijke vrolijkheid doorge- bragt, waarbij de vele ingestelde toasten op nieuw getuigen gnven van de betrekking en belangstelling die de leden op het oude moederland blijven behouden. Bij die gelegenheid werd insgelijks verslag gegeven van onderscheidene Hollandsche wer ken, door derzelver schrijvers aan de sociëteit ten geschenke gezonden onder anderen van professor Siegcnbeek te Leyden de heeren Clant te 's HageKuyper te Hoorn van der Aa te Breda. VLISSINGEN den 7 februarij. Voor Antwerpen be stemd zijn alhier ter recde gekomen: CopernicusC. Haas loop, van Nieuw.Orleansmet katoen; de Flora, P. J. Vriezema van Villa-Nova, met fruit; Jane ClemenceT. Smit, van IIullmet stukgoederen; de President, W. de Ruyter, van St. Domingo, met koffij. Voor Brussel: ALauatorII. J. Schulte, van Glouches- termet steenen. Binnendoor is naar Middelburg opgezeild, Canada, J. Arrov nith van Sunderland, met steenkolenlaatst van de ze stad. De Belgische kof VActif, L. Beurs heeft op de helling gehas'J om te repareren; alsmede de schootier Perceverance J. Mc not, op de keizelbank gezet om zijne lekkagie te berst:' en. PRIJZEN DER EFFECTEN. Amsterdam den 5 Februarij 1840. Werkelijke Schuld 5aJ-a Idem Nieuwe Grnotb. <)8f- Rest. Uitmest, dito. - Kansbiljetten f A>\- Amortisatie-Syndit. 92! - 3§ pet. 7Cf"~ 02| 9% 24 93 76! Handel-Maatscliappij 173|-175J Dito Lïening i3 m. 100 -tooj Schatkist-Biljetten - Rhijn Spoorweg 98J- 99 Leening 1837 Losr. 96J- 97 Fransche 3 pet. - Ehgelsclié gecons Rusland, TTope C. Leening rif!- Idem f|||. inschrijvingen Spanje Ardoin Oostenr.Goll. C. 4 pel. Mctaliek Pruissen 1832. f Denemark. N. Lond. Napelschc certificat. io5J io5| 69! 24 io3J - io5| 69i 24 J io3J Middelprijzes van de volgende Gras ES enz Middelburg, 6 Februarij 1840. Tarwe de Nederl. Mudde f 9,85 Rogge - 7 00 Gerst, - 5 75 Zetting van het Brood. Tarwenbrood 't Nederlandsch Pond 19 Cts. Roggenbrood, 15 f-Jeden overleed alhier de Hooggeboren Vrouwe S.J. MAR TINI geboren Gravinne van HOGENDORP. Utrecht den 1 Februarij 1840. J^eden namiddag overleed alhier, na eene kortstondige ziekte, tot droefheid van mij, mijne Kinderen en Behuwd- Kinderen mijn geliefde Echtgenoot, GEIIRIT JOHAN- NISSENin den ouderdom van 74 jaren. Middelburg S. C. VERVENNE, den 5 Februarij 1840. Wed. G. Joiiannissen. Eenige kennisgeving. JJeden morgen, ten haif-acht ure, overleed, na een lang. durig lijden, in den ouderdom van 70 jaren, Mejufvrouw WILLEMINA I-1ENDRIKA TEXTORWeduwe E. S. HEINRICH. Middelburg H. H A A R I N G. den 6 Februarij 1840. P. C. HEERöLDT. Executeuren-Testamentair. Op Dingsdag den 11 Februarij 1840, des avonds ten zo- ven urezalten overstaan van den Notaris Abraham van den Broecke Az. en getuigen, in de Bovenzaal van de Sociëteit de Vriendschapstaande en gelegen binnen Middel burg in den Langendelftbij opbod worden te koop ge. presenteerd I. Een HUIS en ERVE, genaamd het Wapen van Zee land, staande en gelegen binnen Middelburg, op den Kinderdijk, Wijk P. No. 93, Kadaster Sectie C. No. 561 en 562. In de Grondlasten aangeslagen op 16,85. 3. Een HUIS en ERVE, genaamd de Spijkermand staande en gelegen binnen Middelburgin de 's Grave- ïtraat, Wijk I. No. 254 Kadaster Sectie C. No. 259. In de Grondlasten aangeslagen op 14, 29. 3. Een HUIS en ERVE, genaamd de Arke Noach staande en gelegen binnen Middelburgin de Sint- Jaustraat, op den hoek van de Zusterstraat, Wijk I. No. 53, Kadaster Sectie C. No. 213. In de Grondlasten aangeslagen op f 10, 16. 4. Een HUIS en ERVE, scaande en gelegen binnen Middelburg, op het Smidsbolvverk Wijk O. No. 107, Kadaster Sectie B. No. 216. In de Grondlasten aangeslagen op 11,31. Voorschreve Huizen en Erven zullen daags vóór en op den Verkoopdag voor een ieder te zien zijnvan des voor middags 10 tot 12 en van des namiddags 2 cot 5 ure; het eerstgemeld Huis en Erve, op den Kinderdijk Wijk P. No. 93, echter alleen op vertoon van een Permissie-Biljet, te bekomen bij gemelden Notaris van den Broecke, PUBLIEKE VERKOOPING, op Woensdag den ia Fe bruarij 1840, des voormiddags ten 10 ure, op de Hofstede bewoond door P. C. Verburg, onder COLIJNSPLAAT (Noordbeveland) van een' gekeurden lichtbruinen HENGST, met een' witten Koloud 7 jaren benevens eene zwart bonte MELKKOE, een vet VARKEN, eene GEIT, een HOND twee BOERENWAGENS en verder BOUW-GE- REEDSCHAP en MEUBELAIRE GOEDEREN. PUBLIEKE VERKOOPING op geregtelijke autorisatie, te VLISSINGEN, op Vrijdag den 14 Februarij 1840, des middags ten 12 ure precies, op den Nietiwendijk in het Pakhuis Wijk H. No. 85, van circa 45 Mudden door zee water beschadigde TARWE, behoorende tot de Lading van het Fransche Brikschip La Julie, kapitein F. P. Sa/omez, van Marseille naar Duinkerken bestemd. Des voormiddags van den Verkoopdag voor een ieder te zien. Informaticn bij'de Heeren .7. Smith en .7. Borghmans, Commissionairs aldaar. Brieven franco. JOIIs. Cs. van SORGE. PJit de hand te koop een ter verplaatsing zeer geschikte ZOMER-KOEPIiL lang en breed 3,80 Él; te bevragen bij den Timmerman der as, Kortendelft. NB. In de vorige plaatsing dezer Advertentie heeft eene misstelling plaats gehadgeheel buiten schuld van den Opgever. P)e ondergeteekende heefc het genoegen ter kennis van het geëerde Publiek te brengen dat hij zich sedert den eersten dezer te Middelburg gevascigd heeft, en dat in zijne Fabrijk aldaar alle soorten van PIANO-FORTES vervaar digd worden, die, zoo hij nederig vertrouwt, met de bui ten 's Lands gemaakte stukken zoo wel in Toon, Mecha- nieke vaardigheid en sterke constructie wedijveren kunnen hij beveelt zich - bij deze in de gunst van elk Liefhebber der Toonkunstmet belofte van eene naauwgezette en civile bediening. Ook met opzigt tot het repareren van reeds ge bruikte en daardoor defect geworden Piano's acht hij zich in staat, door eene negenjarige ondervinding als Fabrijkant in 's Gravenhageaan ieders verlangen te kunnen voldoen, en zoodanige Instrumenten te kunnen herstellendat zij weder om de welluidendheid herkrijgen die zij vroeger bezaten eindelijk recomandeert hij zich nog tot het stemmen van Piano's zoowel bij als zonder abonnement. Middelburg, 4 Februarij 1840. J. H. H. TRAUT, Noordstraat, L. No. 133. W. van der OS Koninklijk geoc- troijeerd Bratidspuic-Fabrijkant te Vlis- singen berigt alle belanghebbenden dat er bij hem te bekomen zijnbij bestel ling, GOM-ELASTIEKE BRAND SPUIT-SLANGEN van verschillende afmetingendezelve overtreffen zeer verre de Lederen Slangen in digtheid en deugdelijkheid en zijn daarenboven aan geen onderhoud of reparatie onderhevigmede zijn bij hem te bekomen van Hennep gewevene SLANGEN. MIDDELBURG. - M. B. WALL AG II geëxamineerd en geadmitteerd MOND- KIES- en TAND MEESTER van Gravenhageverwittigt zijnen respective Geabonneerden en Begunstigersdat hij alhier gearriveerd en te spreken of te ontbieden is bij Mejufvr. de Wed. Stroeken in de Abdij, over alle gebreken aan MOND en TANDEN, en alles wat tot sieraad van dezelve nuttig kan zijn. Bo vengemelde Tandmeester komt zich bij niemand aanbieden of hij moet eene speciale uitnoodiging ontvangen hebben. Bij zijne afwezigheid worden zijne Tandmiddelen verkrijgbaar gesteld bij Mejufvrouw Junes Mant, in den Langendelft al hier; bij den Heer Belsy, te Vlissingenbij Mejufvrouw C. van Staak, geb. Kruif, ce Zieriltzee, en bij den Heer L. A. Beunekerte Sluis. Een KOETSHUIS en PAARDENSTAL te huur van he den af, Wijk G. No. 131 te bevragen bij L. Sterk, Wijk D. No. 85. Te koop een KOOKKAGCHEL, van gegoten Ijzer, met een' daarbijzijnden Oven adres bij de Uitgevers dezer Cour. Versche gespeende Inlandsche OESTERS bij Lameyn. Engelsche en Inlandsche OESTERS bij IV. v. d. Abeele. Een bekwaam HOEFSMIDS-KNECHTterstond of met Mei aanstaande vast werk begeerende adressere zich te Domburgbij A. van der Meule. Tegen Mei eene Burger DIENSTMEID benoodigd; adres bij van Benthem Jutting. Bij de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON, te Goes, is van de Pers gekomen, en ook verkrijgbaar gesteld bij de Gebroeders Abrahamste Middelburg: LEERREDE, gehouden in de Hervormde Gemeente te Goes, den 30 Junij 1839, door G. BLAAUBEEN, bij het einde zijner bediening; gr. 8vo. Prijs 30 cts. De Eerw. Schrijver heeft met de uitgave dezer Leerrede ten doel gehad, aan zijne Goesche Gemeentetot afscheid en aandenken, deze woorden van troost en opwekking natelatendie dan waarschijnlijk bij dc andere Gemeenten, waarin Zijn-Eerw. vroeger als Leeraar werk zaam was, zoo wel als bij zijne Vrienden en Betrekkingen, welkom *ijn zal. VARENDE tusschen Afvaart-uren in Februarij 1840. van Middelburg •Zondag 9, voorm. 6 ur. Donderd. 13 •Zondag 16, •Donderd. 20 •Zondag 23, Donderd. 27 7 3 5 6 van Rotterdam Dingsdag 11 voorm. 8 ur. - 6|_ 5 6 8 8 •Vrijdag 14, Dingsdag 18, Vrijdag 21» Dingsdag 25 6 'Vrijdag 28, Op de met een gemerkte dagen duurt de overvaart iets langeruit hoofde van den tegenstand des scrooms. De AANWIJZING der dagen en uren van afvaart voot het Stoomjagc Januarj-Aprilis in klein formaar gedrukt, a 10 cts. te bekomen in den Boekwinkel van de Gebroeders Abrahams te Middelburg alsmede aan het Scoomjagt zelve. Van VLISSINGEN en BRESKENS vertrekt in de maand Februarij op de volgende uren van Vlissingen Zaturdag 8, namidd. 2fur. Zondag 9, 2i_ Maandag 10, 3 Dingsdag 11 niet varen. VVoensd. 12, niet varen. Donderd. 13, voorm. 8 ur. Vrijdag i4, p Zaturdag 15, 10 van Breskens Zaturdag 8 namidd. 3*ur. Zondag 9, 3! Maandag 10, 4 Dingsdag 1 r niet varen. Woensd. 12, niet varen. Donderd. 13, voorm. 9 ur. Vrijdag 14, 10 Zaturdag 15 11 ter drukkerij van de gebroeders abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1840 | | pagina 2